Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
16918 documents

Mit mondanak a pedagógusok? : Kérdőíves közvéleménykutatás a fejlesztési koncepcióról és a bérezésről / Bognár Tibor, Kozma Tamás

Oktatáspolitika, oktatásügy, Alsófokú oktatás, Középfokú oktatás, Munkaügy, Művelődésszociológia
pedagógus, közoktatás, oktatásügy, oktatási reform, oktatásszociológia, kérdőíves felmérés, közvélemény-kutatás, munkaügy, bérügy, Magyarország, Budapest, 1980-as évek

"A közoktatás továbbfejlesztésénél és a közoktatás irányításának reformjánál szembetűnően eltér a pedagógusok kompetenciája. Ennek egyik magyarázata az lehet, hogy a közoktatás továbbfejlesztésének témáját már a KFK vita beindulása előtt is magukénak érezték a pedagógusok..."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17318   2017-09-22

Lakossági érdekérvényesítés az oktatásban / Forray R. Katalin, Kozma Tamás

Oktatáspolitika, oktatásügy, Művelődésszociológia
érdekérvényesítés, iskola-társadalom kapcsolat, állampolgári részvétel, közoktatás, oktatásügy, oktatáskutatás, felsőoktatás, állami iskola, oktatásszociológia, Magyarország, 1970-1980-as évek

"Az elmúlt másfél évtized iskolakutatásai ma már meglehetősen bő példatárát adják az ilyen másodlagos értelmezéseknek. Mindazt, ami az iskolarendszeren belüli társadalmi mozgásokban végbement, tulajdonképpen úgy is értelmezhetjük, mint az állampolgár «válaszát» arra, amit az iskolarendszer és maga az iskola tett."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17317   2017-09-22

A hídépitők ; Kafirisztán királya : Indiai történet / Rudyard Kipling ; fordító Elek Artúr

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19-20. sz.

"Findlayson emlékezetében fölujultak az épitkezés kezdete óta fölmerült bajok: a többhónapi munka eredményét tevő előzetes számitások, a melyek egyszeriben kárbavesztek, mikor India kormányzója az utolsó pillanatban két lábbal toldotta meg a hid szélességét, nyilván abban a hitében, hogy a papiros türelmes."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17316   2017-09-22

Irodalmi babonák / Szántó Gábor András ; szerkesztő Levendel Júlia, Horgas Judit

Műelemzés, Magyar irodalom története, Világirodalom története
műelemzés, magyar irodalom története, francia irodalom története, orosz irodalom története, Arany János (1817-1882), Petőfi Sándor (1823-1849), Stendhal (1783-1842), Bulgakov, Mihail Afanas'evič (1891-1940), 19. sz.

"Az öreg Toldi írói következetességgel megrajzolt lélekútja a viadaltéri győzelem után a reformkori költészet nevezetes színhelyére, a hősi múltat idéző Rákos mezejére visz, ahol különös dolog történik vele. Úgy érzi, már nem a földön, hanem a föld felett jár, azaz a föld fölött lebeg."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17314   2017-09-22

Honeybee rabbits : Tale = Mézümi nyuszik : mese / Lizi Szendy-Szabó ; fordító Pőrdy Mária, Sz.; illusztrátor Molnár Csaba

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Kortárs magyar irodalom
gyermekirodalom, magyar irodalom, Nagy-Britannia

"Megkerülte az egész rétet, a nyuszik végig követték. Becky nem tudta eldönteni, hogy nevezze oket: Flip és Flop, vagy Hip és Hop, Lép és Méz: Becky kuncogni kezdett az utolsó névpár gondolatára. A nap hirtelen kibújt a felhők mögül, és a madarak énekelni, a bogarak röpködni kezdtek. Mézümi! Mézi és Zümi!"

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17313   2017-09-22

Színek, fények, árnyak : Tanulmány a M. kir. Mezőgazdasági Múzeum építéséről (1896–1944 [-1991]) különös tekintettel Alpár Ignác és Róth Miksa együttműködésére / Takáts Rózsa

Építőművészet, Művészettörténet, Muzeológia, műemlékvédelem, Épületek
épület, műemlék, műemlékvédelem, építészettörténet, művészettörténet, építészeti terv, építész, üvegművész, iparművész, Alpár Ignác (1855-1928), Róth Miksa (1865-1944), Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest), Vajdahunyad vára (Budapest), Budapest. Városliget, Budapest, 19-20. sz.

"Az épületek felépítési sorrendjét Alpár Ignác írta meg 1907-ben, de az építkezés állása végigkövethető a fotónyomatként több újságban, kiadványban közzétett korabeli fényképeken, metszeteken, festményeken is. Leginkább Háry Gyula festményein, Rosenfeld Pál és Weinwurm Antal fotóin, Morelli Gusztáv metszetein."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17349   2017-09-21

Nyomorból a halálba / Henryk Sienkiewicz ; fordító Róna Béla

Klasszikus világirodalom
lengyel irodalom, 19-20. sz.

"A férfi Toporek Lőrincz volt, a leány édes gyermeke és Marysiának hitták. Amerikába voltak kivándorlók és ma először merészkedtek a fedélzetre. Betegség elnyűtte arczukon félelem és bámulás tükröződött. Félve pislantottak utitársaikra, a matrózokra, a hajóra, a szikrákat szóró kürtőre és a hánytorgó hullámokra..."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17312   2017-09-21

Határ - hallgatás - titok : A zártság útjai a filozófiában és a létben / Király István

Modern filozófiák, Metafizika, Ismeretelmélet, tudománytan, Társadalomfilozófia, Tudománytörténet
hermeneutika, metafizika, fenomenológia, filozófia, filozófiatörténet, szövegmagyarázat, Kant, Immanuel (1724-1804), Jaspers, Karl (1883-1969), Heidegger, Martin (1889-1976), Lukács György (1885-1971), Simmel, Georg (1858-1918), 18-20. sz.

"Kant a «tiszta ész» határait a lehetséges tapasztalat határaiban igyekezett megszabni. Ezzel egy olyan paradigmába helyezte a gondolkodást, amelyben és amellyel a filozófia mindmáig viaskodik. Ezzel küszködik Jaspers is, amikor a transzcendencia rejtjeleit rögzíti és fejtegeti."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17311   2017-09-21

Dévay Bíró Mátyás első magyar reformátor életrajza és irodalmi művei / Révész Imre

Keresztény vallások, Vallástörténet, Magyar irodalom története
reformátor, teológus, reformáció, protestantizmus, magyar irodalom, személyi bibliográfia, Dévai Bíró Mátyás (1500-1545), Magyarország, 16. sz.

"Dévay Budán nem csak élőszóval hirdeté az igét, hanem irodalmilag is előmozditá a reformátió ügyét. Ezen időre tehetjük ugyanis azon 52 tétel írását is, melyben ő, különösen a tanszerű reformátió egész rendszerét és célját fejezi ki rövid pontokban..."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17310   2017-09-21

Nem kívánt gyerekek? : Külföldi gyerekek magyar iskolákban / szerkesztő Feischmidt Margit, Nyíri Pál

Oktatáspolitika, oktatásügy, Kisebbségek, Gyermekek, ifjúság
nemzetiség, közoktatás, iskolai nevelés, integrált oktatás, oktatáspolitika, külföldiek, migráns, gyermek, előítélet, kulturális beilleszkedés, multikulturalizmus, kínaiak, arabok, feketék, románok, Magyarország, 20-21. sz.

"Ritkán, de előfordul az a stratégia is, hogy a migráns gyermeket életkorától függetlenül első osztályba helyezik, hogy itt megtanuljon magyarul. A nyolc-kilenc éves, újonnan jött gyerekeket megpróbálják elsősként indítani. Ha év végére elég jól megtanul magyarul, és teljesíti a tanév anyagát, akkor felsőbb osztályba léphet..."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17309   2017-09-21

Ördögök, tündérek / Kemény Simon

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Olyan erőszakosan és olyan hirtelen vetődött fel ma a fejemben egy csöpp kis mese, mint mikor egy hal pillanatokra kilendíti magát a meleg levegőre a folyó vizéből. Kivágódik, csillan egyet s már el is tűnt örökre. Anélkül, hogy csiszolnám, formálgatnám, sőt anélkül, hogy megvizsgálnám: érdemes-e, most rögtön el is mondom..."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17308   2017-09-21

Filozófia és itt-lét : Tanulmányok / Király István ; szerkesztő Veress Károly

Modern filozófiák, Metafizika, Ismeretelmélet, tudománytan
hermeneutika, lételmélet, fenomenológia, filozófia, alkalmazott tudomány

"... Az alkalmazott filozófia úgy és azért filozófia, mert tematikus kutatásai során, vagy azok eredményeképpen, az aktualizálás módján visszacsatolja a gondolkodást a Lét és a Nemlét, a Lét és a Semmi problematikájához, és ezt ráadásul úgy teszi, hogy azt valamiképpen újólag artikulálja, alakítja vagy árnyalja."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17307   2017-09-21

A Löwensköld-lány / Selma Lagerlöf ; fordító Leffler Béla

Klasszikus világirodalom
svéd irodalom, 19-20. sz.

"Élt egyszer Karlstad városában egy ezredesné, akit Beáta Ekenstedtnek hívtak. Löwensköld-lány volt Hedebyből, tehát született bárónő és olyan finom, olyan kedves, olyan művelt volt, - még verseket is tudott írni, melyek majdnem olyan érdekesek voltak, mint Lenngren költőnő poémái."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17306   2017-09-20                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic