Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
17994 documents

Szerette az egyházat : Portré Ozsvári Csabáról / szerkesztő Török Orsolya

Egyéb vizuális művészetek, Iparművészet, divattervezés, Keresztény vallások
iparművész, ötvösség, keresztény művészet, kereszténység, katolikus egyház, vallásos irodalom, Ozsvári Csaba (1963-2009), Magyarország, 20. sz.

"Az ő tehetségéért nemcsak a magyar egyház, hanem a világegyház is hálát ad. Csaba már nagyon korán beírta nevét a magyar ötvösművészet történetébe, és alkotásaiban itthon és külföldön egyaránt a művészi talentumnak azt a hittel és lélekkel átjárt keresztény és magyar megvalósulását láthatjuk, melynek értékére a tartósság a jellemző."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18407   2018-07-17

Mind the gap : Integration experiences of the ten Central and Eastern European countries / Rácz Margit, Vida Krisztina, Szíjártó Norbert, Éltető Andrea, Somai Miklós, Túry Gábor, Artner Annamária, Kőrösi István, Fóti Klára ; szerkesztő Éltető Andrea

Makroökonómia, Európai Unió
európai integráció, gazdasági integráció, trendvizsgálat, statisztikai adatközlés, Kelet-közép-Európa, Kelet-Európa, Európai Unió, 21. sz.

"Regarding the other five bigger countries from the group, currently none of them has an official target date for euro entry. In terms of nominal convergence, however, Bulgaria could easily be the next candidate as it complies with all the criteria, with the exception of formal ERM2 membership."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18406   2018-07-17

Kenyér és szerelem / August Strindberg ; fordító Darvas Sándor

Klasszikus világirodalom
svéd irodalom, 19-20. sz.

"Az após nagy kocsival érkezett és elvitte az asszonyt, meg a gyermeket. A vőnek megtiltotta, hogy mutatkozzék, mig adósságait ki nem fizette és kenyeret nem keres. Leányának nem szólt semmit, de úgy érezte, mintha megejtett leányát hozta volna vissza, mintha ártatlan leányát egy esztendőre valakinek kölcsönbe adta volna..."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18404   2018-07-17

Emlékek az 1848-49-ik évi szabadságharcz korszakából Erdélyben / Imreh Sándor

Magyar történelem 1791-1867, Klasszikus magyar irodalom
huszár, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, magyar irodalom, Erdély, 1848-1849, 19. sz.

"Megirtam volt emlékeimet s 1880-ban egy kis füzetkében ki is nyomattam »Visszaemlékezés az 1848-49. évi szabadságharczra Erdélyben« czimen, egy volt honvédhuszár aláírással. ... Azon eseményeket pedig, a melyeket abból kihagytam - megirom röviden alább."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18403   2018-07-17

Engesztelhetetlen gyűlölet : Kisregény / Finta István ; szerkesztő Finta Kata

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Eltelt két hét; szokott módon múlt az idő. Minden délután megjelent Cili, rendszeresen felolvasott. Délelőttönként is átjött a parkba, ott tanult; legtöbbször a kis szigeten, a rózsáskertben. A báró a szokott helyén, a havasokra néző ablak előtt üldögélt. Egy távcsővel szemlélődött."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18398   2018-07-17

Retorika a felső kereskedelmi iskolák számára / Riedl Frigyes ; átdolgozó Pintér Jenő

Szemantika, stilisztika, retorika, Írás, Nyelvtan, helyesírás, Alaktan, mondattan, Beszéd, Műfajelmélet, Stilisztika, irodalomesztétika, Irodalomelmélet, Klasszikus magyar irodalom, Középfokú oktatás
írás, próza, fogalmazástechnika, retorika, magyar nyelv, helyesírás, magyar nyelvtan, beszéd, irodalomelmélet, irodalmi műfajelmélet, magyar irodalom

"A retorika szó görög eredetű. Jelentése: a szónoklat tudománya. A görögök a szónokot rétornak nevezték s az utókor tőlük vette át a retorika legfontosabb szabályait. Később e tudomány köre kibővült. Ma már a szónoklattan elmélete helyett a prózai műfajok elméletét értjük a retorika elnevezésen. A retorika manapság: a prózaírás tudománya."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18397   2018-07-16

Tariménes utazása : Szatírikus állambölcseleti regény 1804 / Bessenyei György

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 18-19. sz.

"Már az éjjelnek harmatja a földnek színét gyönggyel béhintette, mely a napnak sugárára füvekről, fákról ragyogott, midőn Tariménes mesterével együtt utnak indult. Hosszas utazása után elérkezik Totoposzba, hol Arténis, azon országnak királynéja ... születése napját tartván, fővárosának tündöklő seregeitől vala környűlvétetve."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18396   2018-07-16

Gyermekek öröme : Elbeszélések kis leányok számára / Renata Beutner ; fordító Győry Ilona

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Klasszikus világirodalom
ifjúsági irodalom, német irodalom, 19. sz.

"Károly öröme most már igazán teljes volt s mikor már hálásan megköszönte Klárika szüleinek jóságát, akkor boldogan sietett haza, hogy anyját is értesitse e szép tervekről, ki együtt örült fiával. A gyermekek ettől fogva türelmetlenül számlálták a napokat, mert alig várták, hogy már itt legyen a szünidő."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18395   2018-07-16

Budapest : A ciklus első regénye / Kóbor Tamás

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Vasárnap délután is csak falusias a Koronaherceg-utca. Az ő üzletei mind olyanok, hogy a munkaszünetes törvény alól nem kivánnak kivételt. De amilyen korán alszik az utca, éppoly későn ébred. Ah, reggel egyet fordul a világ s a Koronaherceg-utca nagyvilágivá válik. Félnyolc van már, mire megelevenedik."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18394   2018-07-16

A hitelintézetek szabályozása az uniós csatlakozás tükrében : Szolgáltatások szabad áramlása / Koós-Hutás Katalin

Pénzügy, bankügy, Gazdaság általában, Gazdasági jog, Gazdaságtörténet, Európai Unió
pénzintézet, hitelügy, bankügy, jogi szabályozás, pénzügyi jog, gazdaságpolitika, európai integráció, jogharmonizáció, Magyarország, Európai Unió

"Ebben a füzetben – a hazai pénzügyi intézményrendszer mai működéséhez vezető mintegy másfél évtizedes út áttekintése után – bemutatjuk a hitelintézeti szektor jelenlegi jogi szabályozását, külön súlyt fektetve az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk előfeltételeként megvalósított jogharmonizációra."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18393   2018-07-16

Piacfelügyelet az Európai Unióban : Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme / Szűcs András

Fogyasztóvédelem, Kereskedelem, Közigazgatás, önkormányzatok, Európai Unió
piacfelügyelet, fogyasztóvédelem, termékfelelősség, jogi szabályozás, Magyarország, Európai Unió

"Miután az áruk forgalomba hozatalát liberalizáltuk, indokolt működtetni egy olyan ellenőrzési rendszert, amelynek az a rendeltetése, hogy az eladásra kínált ... termékek közül kiszűrje azokat az árukat, fogyasztási cikkeket, amelyek veszélyeztetik a fogyasztók egészségét és biztonságát. Ez a tevékenység a piacfelügyeleti eljárás."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18392   2018-07-13

Poétika a felső kereskedelmi iskolák számára / Riedl Frigyes ; átdolgozó Pintér Jenő

Műfajelmélet, Stilisztika, irodalomesztétika, Irodalomelmélet, Esztétika, művészetfilozófia, Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom, Középfokú oktatás
költészet, verstan, irodalmi műfajelmélet, esztétika, magyar irodalom, világirodalom

"A verset kötött beszédnek nevezzük, ellentétben a prózával. A vers ugyanis bizonyos szabályokhoz van kötve, míg a próza szabad, kötetlen beszéd. Ezen a formán kívül a verset a költőiség különbözteti meg a prózától. A költő a mindennapi élet köréből egy másik, eszményibb világba ragad magával."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18391   2018-07-13

Az elsodort falu : Regény két kötetben / Szabó Dezső

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Micsoda nyomorult falu, micsoda végzetesen örök falu-falu ez! Rög, kő, vályog, burián az elmulás futó darabjai, itt összeadnak egy örökkévalóságot, mely mindig ugyanaz s mit az idő nem tud tovaharapni. És ugyanazok az emberek is: meg-megujuló buborékai a szomorú földnek, mely robotolja az örök folytatást."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18390   2018-07-13                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2018.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic