Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
16508 documents

Pótlás : Válogatott novellák, 2010-2015 / Tépő Donát

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Az út túloldalán egy idegen áll. Egy nő. Őt bámulja, ő meg visszabámul. Soha nem látott még nőt. Az utolsó városban csak a 36-ok klónjai élnek, és azok mind férfiak voltak. Hogy került ide egy másik élő ember? Egy élő nő? Ismeretlen érzések rázzák meg a testét. A nő szemei átlátszóak. Nem látni bennük a lelket."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16915   2017-05-24

Nepomuceni Sz. Jánoshoz minden-napi aítatosság ...

Keresztény vallási szövegek
szent, litánia, ima, keresztény vallás, Jan Nepomucký (1345?-1393)

"El végezvén ezen ájtatosságunkat, kérjük alázatossan Népomucéni Sz. János érdemi által a' minden kegyelemnek kút fejétül, a Jesus Kristustól; mellyek mind a' testnek, s' mind a' léleknek üdvösségesek, hozzá adván gyakrabban: vagy szájjal, vagy szivel: Nem az én akaratom Uram, nem; hanem a' te akaratod légyen."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16913   2017-05-24

A szövetségi rendszer és az oktatáspolitika az USA-ban / Darvas Péter

Oktatáspolitika, oktatásügy, Politológia, Más országok politikai élete
oktatási rendszer, föderáció, szövetségi állam, iskolarendszer, oktatásügy, oktatáspolitika, oktatáskutatás, Egyesült Államok, 1970-80-as évek, 20. sz.

"Az oktatási rendszer formálása alapvetően kormányzati funkció. A kormányzati rendszerek működésében azonban az egyes nemzetek között jelentősek a különbségek. Ezt azért szükséges jelezni, mert az USA kormányzati rendszerének bizonyos sajátosságai meghatározták az oktatáspolitika alakulását."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16912   2017-05-24

Katicza, vagy A' budetini fal-üreg : Történeten épült hős dráma / Rosty Zsigmond

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Nem ezt nem szenvedhetem, ez igy nem maradhat. A' Katiczámat mint egy elvetett személyt, vagy egy gyilkost befalazni, és halálra itélni! és pedig én érettem! Megszabadítlak Katiczám ha tüzes lántzokkal is lennél az üregedhez kaptsolva! az Atyádat is meg mentem azon undok névtül, melly ezen tettébül igazság szerént reája háramlana."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16911   2017-05-24

Magyar szavak története : Közérdekű magyar szófejtések gyűjteménye / Horger Antal

Nyelvtörténet, Értelmező szótárak
etimológiai szótár, magyar nyelv

"Aggódik. Nem a «vén, öreg» jelentésű agg főnév származéka, hanem az agg-ik igéé, mely csak véletlenül hasonlít a főnévhez, de nincsen vele semmiféle rokonságban. Eredeti jelentése, amely többfelé még ma is megvan a népnyelvben, nem az, hogy «fél», hanem az, hogy «összehúzódik, összeszorul»."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16910   2017-05-24

Néhai tudor rumi Rumy György Károly úr után maradt s 1851. november 24-én ... árverezendő könyvek és kéziratok jegyzéke = Catalog über die in der Bibliothek ... weiland Dr. Georg Carl von Rumy ... noch vorhandenen Bücher und Manuscripte, welche am 24. November 1851 ... öffentlich versteigert werden

Katalógusok, Könyvtártörténet
árverési katalógus, könyvkatalógus, magánkönyvtár, Rumy Károly György (1780-1847), Budapest, 1851

"1 Eschenburg J. J., Lehrbuch der Wissenschaftskünde. 8. Berlin 792.
2 Krug W. T., Versuch einer systemat. Encyclop. d. wissenschaften. 3 Bde. Wittenberg 796-802.
3 - - Encyclopäd. Handbuch d. wissenschaftl. Literatur. 10 Hfte. Leipz. 804-19.
4 Eichhorn J. G., Literärgeschichte. 1. Hälfte. Göttg. 799."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16909   2017-05-23

A pozsonyi kir. kath. főgymnasium története / Schönvitzky Bertalan

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás, Helytörténet, helyismeret, Egyháztörténet
gimnázium, egyházi iskola, iskolatörténet, katolikus egyház, Katolikus Főgimnázium (Pozsony), Pozsony

"A protestantismusnak hazánkban való elterjedésével nemcsak a katholicismus védői kezdenek az iskoláknak mind nagyobb fontosságot tulajdonítani, hanem a világi törvényhozás is felismeri, hogy az ifjúság nevelése, az iskolaügy felkarolása tulajdonképpen állami feladat."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16908   2017-05-23

A kisebbség joga : Kisebbségi törvénykezés Magyarországon, 1988-2006 / Dobos Balázs

Kisebbségek, Polgári jog, Politológia
kisebbségi politika, kollektív jogok, törvényhozás, jogalkotás, érdekérvényesítés, jogállam, Magyarország, 20. sz., ezredforduló

"Az utóbbi több mint másfél évtized megvalósítási tapasztalatait figyelembe véve azonban elmondható, hogy a törvény kedvező hazai és nemzetközi megbecsülése némileg megkopott, és egyre gyakoribb kritikák tárgyává vált a politikusok, az államigazgatási apparátusok, a kisebbségi érdekszervezetek, valamint a szakértők körében."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16907   2017-05-23

A fotografia : Gyakorlata és alkalmazása tudományos czélokra / Gothard Jenő

Optika, lézerek, Fotóművészet, fényképészet, Tudománytörténet
fototechnika, fényképészeti eljárás, fotótörténet, 19. sz.

"Mikor a megfelelő anyagon valamely tárgy képét állítjuk elő, pl. lencsével rávetitjük, vagy átlátszó képet helyezve rá, a világosságot ezen keresztül engedjük hatni, kellő hatás után a fénytől létesített képet, a fotogrammot, vagy a fotografiát kapjuk eredményül."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16906   2017-05-23

Mikes Kelemen Törökországi levelei : Az egri érsekmegyei könyvtár eredeti kézirati kincseiből / Huttkay Lipót

Magyar irodalom története
magyar irodalom története, hasonmás kiadás, Mikes Kelemen (1690-1761), Rodostó, Törökország, 18. sz.

"A keltezés szerint 41 esztendőt átölelő levélcsoport keletkezésének idejére nézve, lévén a levélforma puszta irodalmi műfaj, világos, hogy az időrendi keltezés nem irányadó, bár a művészet minden ügyességével kelti Mikes az adott alkalom látszatát. Mikes sorozatos naplójegyzeteit dolgozta fel."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16905   2017-05-23

Majális : Regény / Majthényi György

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Már egy hete labdázott az izgalom Magduska jó érzéseivel. A színehagyott, egyhangú zárdai évek után ezzel a majálissal, amelyet az apja az ő kedvéért rendezett, úgy érezte, hogy hivatalosan is nagy lánynak ismerik el. Egy hercegnővel sem cserélt volna, akit most mutatnak be az udvarnál."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16903   2017-05-22

Komédia : Regény / Anatole France ; fordító Salgó Ernő

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Az összes szerepeket eljátszotta. Jókedvű volt, vagy gyászbaborult, tomboló, gyengéd, heves, hizelkedő hangja bugott, fuvolázott, sóhajtott, bömbölt, nevetett, sirt. Mint a népmese alakja, lánggá, folyammá, asszonynyá, tigrissé változott. A szinfalak mögött a szinészek csak rövid és jelentőségtelen megjegyzéseket váltottak egymással."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16902   2017-05-22

A selmecbányai ág. hitv. ev. kerületi lyceum története : Breznyik Jánosnak "A selmecbányai ág. hitv. ev. kerületi lyceum története" czimű műve alapján / Hlavatsek András, Király Ernő

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás, Helytörténet, helyismeret, Keresztény vallások
gimnázium, egyházi iskola, neveléstörténet, evangélikus egyház, Selmecbánya, Hont vármegye, Felvidék, 16-19. sz.

"Talán az önvédelmi harcz, melyet az egyház az ellene támadt küzdőféllel vívott, már önfentartása érdekében is kényszerítette azt, hogy iskolájára nagyobb gondot fordítson; de másrészt talán épen maga a fenyegető helyzet növesztette nagyra az egyház erkölcsi bátorságát és tetterejét és fokozta az iskola ügye iránti buzgalmát és lelkesedését."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16901   2017-05-22                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic