Aposchasis

(v. Aposchasmus, gör.), régebbi orvosi műkifejezés a skarifikáció helyett. L. Érvágás, köpölyözés.

Aposeris

Neck (növ.), a nyelves fészkesek génusza, Barra szerint bojog; Európában (hazánk keleti részein is) egy fajjal. Az A. foetida L. sárgavirágú világszálas, gyermekláncképü növény, de bódítója nincs; az egész kellemetlen gombaszagú. Mi csigakélnek hívjuk.

A posse ad esse

l. Ab esse ad posse.

Apostag

1. nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyének solti felső járásában. (1891) 2292 magyarajku lakossal, lapályos rónavidéken, a Duna mellett. Van benne: takarékpénztár, kaszinó, gőzhajózási állomás, posta s táviró; környékén több kiszáradt tó van. - 2. Kis-A., kisközség Fehérmegye adonyi járásában, (1891) 472 tót és magyar lakossal.

Apostasia

Blume (növ.), a róla nevezett család génusza, 4 faja él Kelet-Indiában, Ausztráliában, meg a malaj archipelaguson.

A posteriori

l. A priori.

Apostillum

a. m. utóirat valamely okirathoz, továbbá általában annyit jelent, mint oldaljegyzék.

Apostles' Islands

(ang., ejtsd: éposztlsz ájlendsz), tizenkét apró szigetből álló csoport a Magelhaes szorosban, nem messze ennek a Csöndes-oceánba való torkolatától.

Apostol

(gör.. a. m. «küldött,») név alatt Jézusnak 12 tanítványát értjük. Máté névleg elősorolja őket: «Simon, ki Péternek neveztetik és András az ő bátyja, Jakab, Zebedeus fia János, Fülöp, Bertalan, Tamás, Máté, Jakab Alfeus fia, Taddeus, a kánai Simon és iskarióti Judás». Márk Máté helyett Lévi-t említ (2, 14.) és Lukács Tádé helyett Judást, Jakab testvérét. Hogy Máté és Lévi, valamint Tádé és Judás egy személy, az természetes. Isk. Judás helyébe Mátyást választották. Szt. Pált pedig a nemzetek apostolát, amint nevezni szokták, maga az Ur Jézus hítta meg csodálatos módon A.-ai közé. L. Ap. Cs. 9, 13. - A görög kat. egyházban az apostolok cselekedeteit és leveleit tartalmazó könyv is A. nevet visel. Az innen vett szentirási szakaszt is A.-nak nevezik.

Apostol

Pál, tiszáninneni ev. ref. szuperintendens, szül. Zsarnón Abauj-Tornamegyében 1787 okt. 3., megh. Miskolcon 1860 márc. 14. Tanulmányait Sárospatakon végezte, hol 1813. a kollégium széniora lett. 1815. Losoncra hivták teologiai tanárnak; 1817. berzétei, 1826. jánosii, 1827. miskolci lelkész lett. A tiszáninneni egyházkerület 1831. főjegyzőjévé, 1848. szuperintendensévé választotta. Munkái: 1. A keresztény vallás igazságainak csalhatatlansága. Miskolc, 1827. 2. A valódi hazaszeretet utolsó tisztességtétele... Sárospatak, 1830. 3. Könyörgés Borsodvármegye tisztujítása alkalmával. Miskolc, 1831. 4. Könyörgés ... Bató Biri felett. U. o., 1846. 5. Gyászbeszéd ... József nádor emlékére. U. o., 1847. 6. Egyházi beszédek. Sajtó alá rendezte Nyilas Samu.) I.-II. füzet. U. o. 1864.


Kezdőlap

˙