Nilusi krokodil

(állat), l. Berzsenyfa.

Nilusi nyelvek

a Nilus felső folyásánál dívó néger nyelvek: a bári, dinka, (l. o.), nuer, silluk. (A bári nyelvről is, mindt a dinkáról, Mitterrutzner irt: Die Sprache der Bari, Brixen 1867.)

Nilusliliom

(növ.), l. Nelumborózsa.

Nilus medencéje

l. Nilus.

Nimburg

város Podebrad cseh kerületi kapitányságban, az Elbe jobb partján, vasút mellett, (1890) 6659 nagyobbára cseh lak., cukor-, sörgyárral, vasúti fölszerelések készítésével; élénk gabona-, fa- és szarvasmarhakereskedéssel.

Nimbus

l. Felhőalakok és Gloriola.

Nimeque

Nimwegen (l. o.) francia neve.

Nîmes

(ejtsd: ním), az ugyanily nevü járásnak, Gard francia départmentnak és püspökségnek székhelye, sziklás domboktól körülfogott nagy síkon, a Vistre la Fontaine jobb partján, vasút mellett, (1891) 71,623 lakossal, jelentékeny sál és különösen szőnyeg-, továbbá fular-, butor- kelmeszövéssel, kesztyü- és selyemkalapkészítéssel, vasolvasztókkal és kohókkal; élénk bor-, szesz- és gyarmatárukereskedéssel; református konzisztoriummal, régiségtárral, 55,000 kötetből álló könyvtárral, 1686. alapított akadémiával. N. Európa azon városa, amelyben az olaszországiaktól eltekintve, a legtöbb római régiséget találni; e régiségek nem annyira nagyságuk, mint stilusukkal tünnek ki. A legkiválóbb római maradványok: az amfiteatru, 133 m. hosszu nagy és 102 m. husszu kis tengellyel, amelyet a II. sz.-ban Crispius Reburrus épített; 24 kétsorban egymás fölé helyezett arkádból áll és benne 24,000 néző számára volt hely; főképen bika viadaloknak lehetett szánva. Kevésbbé impozáns az u. n. Maison-Carrée, 25 m. hosszu és 12 m. széles templom, korintusi oszlopokkal (képét l. az Építészet VIII. mellékletén); egy Diana-templomnak, a vizvezetéknek romjai; a Mont Cavalicón (114 m.) a Tour Magne (turris Magna), egy poligonalis, 40-45 m. magas torony; azonkivül számos kisebb-nagyobb töredék, amelyek a muzeumában vannak fölhalmozva. A közép- és újabb korból való épületei közül a kiválóbbak: az 1848. az Esplanadeon felállított kút, amelyet Pradier öt szobra ékesít; a Szt. Pál temploma Flandrin Pál és Hippolit festményeivel (1840-50); a Saint-Baudile -templom (1870-75) XIII. sz.-beli ízlésben; a muzeum nehány érdekes festménnyel; az igazságügyi palota, a szinház stb. N., az ókorban Nemausus, egykoron Nemausus istennőnek szentelt hely és a volci arecomici fővárosa volt. A romaiak idejében mint Gama Narbonnensishez tartozó város csakhamar jelentékeny hellyé lett; már Augustus a latin jogokkal ruházta föl. Antoninus Pius császár itt született. A VIII. sz.-ig Septimania sorsában osztozkodott. A kereszténységet a III. sz. végén szt. Baudile prédikációi folytán vette föl. A középkorban egy ideig Aragonia királyainak uralma alatt állott, mig 1258. I. jakab a fanciáknak visszaengedte. 1559. a reformációt fogadta be és a nantesi ediktum visszavonása következtében sokat szenvedett. 1815. a protestánsok és bonapartisták üldözésének volt szinhelye. V. ö. Nisard, Hist. et descr. de N. (1842); Frossard, Tableau pittoresque, scientifique et moral de N. (1846); Germer-Durand, Découvertes archéologiques faites a N. et dans le Gard (1869 óta füzetekben).

Nimfa

l. Nimfák.

Nimfaion

(gör., latinul nymphaeum) a. m. a nimfák szentélye, rendesen források mellett, gyakran nem volt más, mint egy fa, egy liget, vagy, egy barlang. Ebből különös építészeti stilus fejlődött ki: boltozatos tető, mely a forrást befödte, s köröskörül nyugvó padok; főleg az alexandriai, meg a görög-római korban voltak divatosak s gyakran nagy fényüzéssel és pompával építették, hogy hűvös pihenő helyük legyen.


Kezdőlap

˙