070.47
M: Különkiadás. Vasárnapi melléklet stb.
CAkülönkiadás (sajtó)
vasárnapi melléklet (sajtó)
 
070.48
M: Újságok fajtái
CAgyermeklap
ifjúsági lap
újságok fajtái
 
070.481
M: Hivatalos lap
CAhivatalos közlöny
hivatalos lap (sajtó)
 
070.482
M: Vallásos újságok. Vallási közösségek lapjai
 
070.484
M: Idegen nyelvű lapok, pl. külföldiek, más anyanyelvű állampolgárok részére
 
070.485
M: Hirdetési lapok, reklámújságok
CAhirdetési lap
hirdetési lapok (sajtó)
reklámlap
reklámújságok (sajtó)
 
070.486
M: Szaklapok, szakmai jellegű újságok, pl. műszaki lap
CAműszaki lap (sajtó)
szaklapok (sajtó)
szakmai jellegű újságok
 
070.487
M: Humorisztikus lapok, élclapok
CAélclapok
humorisztikus lap
vicclap
 
070.488
M: Irodalmi, kulturális újságok
CAirodalmi újságok (sajtó)
kulturális újságok (sajtó)
 
070.489
M: Egyéb, nem hivatásos újságok, pl. üzemi lap
CAnem hivatásos újságok (sajtó)
üzemi lapok (sajtó)
 
08
M: Gyűjteményes művek. Poligráfiák. Egyéb kiadványok
CAgyűjteményes könyv
poligráfia
 
081
M: Egyéni szerzői gyűjtemények (egy szerző különböző tárgyról)
CAösszegyűjtött művek
szerzői (egyéni) gyűjtemények különböző tárgyakról
 
082
M: Kollektív szerzői gyűjtemények (több szerző különböző tárgyról)
CAszerzői kollektív gyűjtemények különböző tárgyakról
tanulmánygyűjtemény
 
082.1
M: Sorozatok. Kiadói gyűjtemények. Sorozati művek . Kereskedői sorozatok. Reprint sorozatok
CAkiadói gyűjtemények
könyvsorozat
sorozati kiadvány
sorozati művek
 
082.2
M: Emlékkönyvek, ünnepi kiadványok vegyes tartalommal
CAemlékkönyv
emlékkönyvek vegyes tartalommal
ünnepi kiadványok vegyes tartalommal
 
084
M: Képi anyagok. Illusztációk, térképek, tervek gyűjteményei
CAképi dokumentum
vizuális dokumentum
 
086
M: Különleges formájú dokumentumok. Tárgyak mint dokumentumok
 
087
M: Egyéni eredetű vagy elrendeltetésű dokumentumok
CAolvasói csoportok számára készült kiadványok
 
087.2
M: Kiadványok egyes olvasói csoportok számára
 
087.5
M: Gyermekkönyvek. Mesekönyvek. Ifjúsági művek
CAgyermekkönyv
gyermekkönyvtár
ifjúsági irodalom
ifjúsági művek
mesekönyv
 
087.6
M: Népszerű irodalom. Kolportázsirodalom. Ponyvairodalom
CAkolportázs irodalom
népszerű irodalom
ponyvairodalom
ponyvakiadvány
ponyvaregény
 
087.7
M: Hivatalos és félhivatalos kiadványok közérdekű témákról. Fehérkönyvek, kékkönyvek, sárgakönyvek stb. különféle eseményekkel kapcsolatosan
CAalkalmi kiadvány
fehérkönyv közérdekű témáról
hivatalos kiadványok közérdekű témákról
kékkönyv közérdekű témáról
sárgakönyv közérdekű témáról
 
088
M: Vegyes dokumentumok
 
09
M: Kéziratok. Könyvritkaságok
 
090.1
M: Bibliofília (könyvgyűjtés). Bibliofil könyvkereskedelem
CAbibliofília
könyvgyűjtés
 
091
M: Kéziratok. Kéziratos könyvek
CAkézirat
kéziratos könyvek
régi kézirat
 
091.0
M: kéziratokkal kapcsolatos technikai kérdések
 
091.01
M: írás
CAírás
írás (kéziratok)
 
091.07
M: Kéziratok másolása fotomechanikai és egyéb eljárásokkal. Fakszimile-kiadások
CAfakszimile kézirat
fakszimile kiadás
kéziratok másolása fotomechanikai eljárással
 
091.1
M:kéziratok alakja
CAkéziratok alakja
 
091.11
M: Egyes lapok. Táblák
CAkéziratok egyes lapokon
kéziratos táblák
 
091.12
M: Kettős lapok (diptichon). Többlapos kéziratok (triptichon, poliptichon)
CAdiptichon (kéziratok)
kéziratok kettős lapokon
kéziratok több lapon
poliptichon (kéziratok)
triptichon (kéziratok)
 
091.13
M: Kéziratos tekercsek (papirusztekercsek, bőrtekercs, pergamentekercs)
CAbőrtekercs (kéziratok)
kéziratos tekercsek
papirusztekercs
pergamentekercs (kéziratok)
 
091.14
M: Kódexek (hajtogatott könyvek). (Papiruszkódex, pergamenkódex, papírkódex)
CAkéziratos könyvek
kódex
papírkódex
papiruszkódex
pergamenkódex
 
091.2
M: Kéziratok különféle írófelületen (papirusz, pergamen, papír)
CAkéziratok írófelülete
 
091.3
M: Kéziratok sajátos fajtái. Díszített, illuminált stb. kéziratok. Palimpszeszt, bíborpergamen stb.
CAbíborpergamen (kéziratok)
díszített kéziratok
illuminált kézirat
palimpszeszt (kéziratok)
 
091.31
M: Kéziratok díszítése. Miniatúrákkal díszített kéziratok. Illuminált kéziratok
 
091.33
M: Palimpszeszt. Újrahasznált kéziratok
 
091.5
M: Szerzői (autográf) kéziratok. Autogramok, emléksorok, aláírások stb.
CAautográfia
autogram
emléksorok
eredeti kézirat
szerzői kézirat
 
091.6
M: Nyomtatott könyvek neves írók (nem az adott mű szerzői) kézírásos bejegyzéseivel
CAdedikáció
kézírásos bejegyzések neves íróktól nyomtatott könyvekben
nyomtatott könyvek neves írók kézírásos bejegyzéseivel
 
092
M: Fametszetű könyvek (xilografikus könyvek). Táblanyomatok. Dúckönyvek
CAdúckönyvek
fadúcnyomat
fametszetű könyvek
táblanyomat
xilográfia
xilografikus könyvek
 
093
M: Inkunábulumok, ősnyomtatványok (1501 előtti nyomtatványok)
CAősnyomtatvány
 
094
M: Nyomtatásuk miatt jelentős, értékes és ritka könyvek
 
094.1
M: Ősnyomtatványoknál későbbi, híres nyomdákból kikerült könyvek, pl. Aldus Manutius, az Elzevirek, Bodoni stb. nyomtatványai. Limitált kiadások
CAősnyomtatványoknál későbbi híres nyomdákból kikerült könyvek
 
094.2
M: Ritkaságok, unikumok
CAkönyvritkaság
unikum
unikumok
 
094.3
M: Luxuskiadások. Bibliofil kiadások. Gyűjtők és könyvbarátok kiadványai
CAbibliofil kiadás
luxuskiadvány
 
094.4
M: Első kiadások, editio princeps
CAeditio princeps
első kiadásu könyvek
 
094.5
M: Régi, kevésbé értékes könyvek
CArégi könyv
régi nyomtatvány
 
095
M: Kötésük miatt figyelemre méltó könyvek
CAkönyvek, kötésük miatt figyelmet érdemlő
kötéstörténet
kötésük miatt figyelemre méltó könyvek
 
096
M: Figyelemre méltó képekkel, rajzokkal díszített vagy drága anyagból készült könyvek
CAdíszített könyvek képekkel, rajzokkal
képekkel díszített könyvek
könyvek drága anyagból
rajzokkal díszített könyvek
 
096.1
M: Ritka, illusztrált könyvek
CAillusztrált könyvek
ritka könyvek
 
096.2
M: Drága anyagból készült könyvek. Selyem, fakéreg. Ezüsttel, arannyal. Vésett, metszett szöveg
CAkönyvek drága anyagból
 
097
M: Ex libris. Könyvjegy
CAex libris
könyvjegy
 
098
M: Tartalmuknál fogva megkülönböztetett különleges könyvek
 
098.1
M: Tiltott könyvek. Világi vagy egyházi hatóságok által tiltott, elkobzott, cenzúrázott stb. könyvek. Zárolt könyvtári anyag. Illegális nyomtatványok
CAcenzurázott kiadvány
illegális nyomtatvány
illegálisan terjesztett dokumentum
tiltott könyv
tiltott mű
 
098.11
M: Egyházi hatalom által tiltott művek. Index librorum prohibitorum
 
098.12
M: Világi hatalmak által tiltott művek
 
098.3
M: Tervezett, de meg nem jelent művek. Feltételezett, elveszett könyvek
 
098.5
M: Kulcsirodalom. Valós személyekről, eseményekről való részletes irodalom
CAkulcsirodalom
 
099
M: Külső sajátosságok miatt megkülönböztetett könyvek. Kuriózumok, pl. különleges formátum vagy méret, magas árat elért könyvek, kereskedelemben nem kapható könyvek, eredetük, tulajdonosuk miatt értékes könyvek
CAkönyvkuriózumok
könyvkülönlegességek
kuriózum
 
099.1
M: Kivételes formátumú művek. Nagyméretű, óriás, parányi, mikroszkópikus kiadások
 
099.2
M: Magas árat elért könyvek. Drága könyvek
 
099.3
M: Dedikált művek
 
099.4
M: Véletlenszerű körülmények miatt ritkává vált kiadványok. Kereskedelmi forgalomba nem kerülő művek. Out-of-print dokumentumok
 
099.5
M: Eredetük miatt értékes könyvek. Jelentős történelmi, irodalmi személyekhez, királyokhoz, különleges gyűjteményekbe tartozó könyvek
 
1
M: FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA
CAfilozófia
 
101
M: filozófia lényege és feladatai
CAfilozófia
filozófia feladata
filozófia lényege
 
11
M: lét filozófiai problémái. Metafizika
CAmetafizika
 
111
M: Általános metafizika. Ontológia
CAáltalános metafizika
metafizika, általános
 
111.1
M: lét fogalma. Lételmélet. A primér szubsztancia fogalma. Ontológia
CAlételmélet
ontológia
 
111.11
M: Egzisztencia. Létezés. Valóság. Különbség az esszenciában
CAegzisztencia (fil)
létezés (fil)
valóság (fil)
 
111.12
M: Esszencia. Lényeg
CAesszencia (fil)
lényeg (fil)
 
111.125
M: Lehetőség. Isteni lényeg és lehetőség
CAisteni lényeg (fil)
lehetőség (fil)
 
111.3
M: Szubsztancia. Magánvaló (monász). Egyediség
CAegyediség (fil)
magánvaló (fil)
monász (fil)
szubsztancia (fil)
 
111.4
M: Akcidencia. Esetleges, véletlenszerű, átmeneti, nem lényeges a jelenségekben. Járulékok
CAakcidencia (fil)
járulék (fil)
 
111.5
M: Vonatkozás. Viszony. Reláció
CAösszefüggés
reláció
viszony
vonatkozás (fil)
 
111.6
M: Aktus. Tevékenység. Működés
CAaktus (fil)
működés (fil)
működési elv
tevékenység
 
111.61
M: Létezés a potenciálisban
 
111.62
M: Változás. Mozgás. Fejlődés
CAfejlődés
mozgás
változás
 
111.7
M: Teremtett és nem teremtett lét. Immateriális lét. Tiszta lélek és szellem
CAimmateriális lét (fil)
nem teremtett lét (fil)
szellem
teremtés
teremtett lét (fil)
tiszta szellem (fil)
 
111.8
M: Transzcendentálék. A lét leglényegesebb határozmányai
CAtranszcendentálék (fil)
 
111.81
M: Különbségtétel a lét és a transzcendentáléi között. A transzcendentálék száma. Legfőbb elvek
CAelv
 
111.82
M: Egység. Nemlét. Sokaság. A lét egysége és oszthatatlansága. Az ellentétek egysége
CAegység (fil)
ellentétek egysége (fil)
sokaság
 
111.821
M: Valós és lokikai különbségtétel. Egyszerűség. Összetettség. A kompozíció és egyszerűség egysége. Identitás. Metafizikai kompozíció. Pluralitás. Végtelen szám. Végtelen sokaság lehetősége
CAegyszerűség (fil)
összetettség (fil)
 
111.83
M: Létigazság (verum). Igazság. Hamisság
CAigazság
létigazság (fil)
verum (fil)
 
111.84
M: Jóság (bonum). Jóindulat. Gonosz
CAbonum (fil)
jó és rossz
jóság (fil)
 
111.85
M: Szépség (pulchrum). Csúnyaság
CApulchrum (fil)
szépség
 
111.852
M: Esztétika. A szépségérzés objektivitása és szubjektivitása
CAesztétika
szépségérzés (fil)
 
113
M: Általános természettörvények. Az anyag átalakulása és múlása. Az univerzum eredete. Kozmogónia
CAtermészettörvény
 
113/119
M: Filozófiai kozmológia. Természetfilozófia
CAfilozófiai kozmológia
kozmológia
természetfilozófia
 
114
M: Tér. Hely. Kiterjedés. Az üresség. Végtelen tér. Szingularitás és pluralitás
CAtér
 
115
M: Idő. A tér-idő összefüggése. A tér és az idő egysége. Örökkévalóság
CAidő
 
115.4
M: A tér-idő összefüggése. A tér és az idő egysége
 
116
M: Mozgás. Keletkezés. Fejlődés. Múló és immanens hatás. Távoli működés
CAkeletkezés
mozgás
 
117
M: Anyag. Az anyag átalakulása. Az elsődleges anyag (első princípium)
CAanyag
 
118
M: Erő. Energia. Inorganikus szubsztanciák akcidencióinak meghatározása
CAenergia
erő
 
119
M: Mennyiség. Szám. A konzisztencia és az egymásutániság konstans mennyisége. A szubsztanciáktól való megkülönböztetés
CAmennyiség (fil)
szám
 
122
M: Okság. Kauzalitás. Alapelvek. Feltétel
CAkauzalitás
okság
 
122/129
M: Speciális metafizika
CAmetafizika, speciális
speciális metafizika
 
123
M: Szabadság és szükségszerűség. Véletlen. Fatalizmus
CAfatalizmus (fil)
sors
szabadság
szükségszerűség
véletlen
véletlen esemény
 
123.11
M: Esély
 
123.2
M: Szükségszerűség
 
123.21
M: Fatalizmus
 
124
M: Teológia
CAteleológia (fil)
 
124.1
M: Rend. Káosz
CArend
 
124.2
M: Értelmesség. Értelem
CAértelem
értelmesség (fil)
 
124.3
M: Cél. Tervszerűség. Diszteleológia. Végső ok
CAcél
 
124.4
M: Teremtő eszme. Causa exemplaris
CAcausa exemplaris (fil)
teremtés
teremtő eszme (fil)
 
124.5
M: Érték. Norma
CAérték
norma
 
124.6
M: Rendltetés (determináltság). Sors. Végzet
CAdetermináltság (fil)
determinizmus
rendeltetés (fil)
sors
 
125
M: Végesség. Végtelenség. Univerzum
CAkozmológia
univerzum (fil)
végesség (fil)
végtelenség (fil)
világegyetem
 
128
M: Lélek. Élet és halál mibenléte
CAélet
halál
lélek
 
129
M: egyén lelkének eredete és sorsa, pl. inkarnáció, reinkarnáció, lélekvándorlás, megsemmisülés, öröklődés, halhatatlanság stb.
CAinkarnáció (fil)
lélekvándorlás
megsemmisülés (fil)
öröklődés
reinkarnáció
 
13
M: szellem filozófiája. A szellemi lét metafizikája
CAszellem filozófiája
szellemi lét metafizikája
 
130.1
M: Általános fogalmak és törvények, pl. szellem, értelem, céleltolódás
CAcéleltolódás (fil)
értelem
szellem
 
130.2
M: kultúra filozófiája. Kulrurális rendszerek
CAkultúra filozófiája
 
130.3
M: Szellemi élet metafizikája
 
133
M: okkult jelenségek. Okkultizmus
CAokkult jelenségek
okkultizmus
 
133.1
M: okkultizmus fogalma és mibenléte
 
133.2
M: Érzékek feletti, természetfölötti élmény. Beavatás. Szellemi tréning. A tudás mezsgyéje
CAmisztika
 
133.3
M: Okkult érzékelés. Távolbalátás. Jóslás
CAjóslás
jövendőmondás
okkult érzékelés
távolbalátás (fil)
 
133.4
M: Okkult hatás. Mágia. Varázslás. Boszorkányság. Csodatétel. Szellemidézés
CAmágia
okkult hatás
varázslás
 
133.5
M: Sajátos okkult ismeretek, pl. alkímia
CAalkímia
 
133.52
M: Asztrológia. Csillagjóslás
CAasztrológia
csillagjóslás
 
133.521
M: Elméleti asztrológia. Kritika. Metodika. Iskolák
 
133.522
M: asztrológia elemei
 
133.522.1
M: asztrológia hagyományának alapelvei. Rövidítések. Szimbólumok. Jelek
 
133.522.2
M: Zodiak
 
133.522.3
M: Bolygók
CAbolygó
 
133.522.4
M: Álló csillagok. Egyéb csillagtényezők
CAcsillag
égitest
 
133.522.5
M: Evilági, földi tényezők általában. Geocentrizmus. Heliocentrizmus
 
133.522.6
M: égbolt házai és jelentésük
 
133.522.7
M: nézőpontok
 
133.522.8
M: Érzékeny pontok
 
133.522.9
M: Egyéb reprezentációk. Helyzet és dominancia
 
133.526
M: Asztrológiai technika. Horoszkópok
CAhoroszkóp
 
133.527
M: interpretáció általános módszere. Egyénre szabott asztrológia. Mikrokozmosz. Egyéni jóslások
CAjóslás
 
133.528
M: Értelmezések az egyetemes asztrológiában. Makrokozmosz. Ptolemaiosz Katholikonja. A világ eseményeinek vizsgálata, jóslata
 
133.529
M: prognosztikus asztrológia technikája és értelmezése. Előrelátás. Jóslás. Horoszkópok az egyéni életének fontos eseményeire, pl. házasság, karrier stb.
 
133.6
M: Kiromantia. Kirológia. Tenyérjóslás
CAkirológia
kiromantia
tenyérjóslás
 
133.9
M: Spiritizmus. Telekinézis. Ektoplazma
CAspiritizmus
 
14
M: Filozófiai rendszerek és állásfoglalások
CAfilozófiai állásfoglalások
filozófiai rendszerek
 
140
M: Lehetséges filozófiai állásfoglalások. Rendszertipológia
CArendszertan
rendszertipológia (fil)
tipológia
 
140.8
M: Világnézet
CAvilágnézet
 
141
M: filozófiai álláspontok fajai
 
141.1
M: Álláspontok a princípiumok száma és minősége szerint
 
141.111
M: Monizmus
CAmonizmus
 
141.112
M: Dualizmus. Kauzalizmus
CAdualizmus
 
141.113
M: Pluralizmus. Triadikus rendszerek. Polirealizmus
CApluralizmus
 
141.12
M: Materializmus (ontológiai értelemben). Mechanisztikus materializmus
CAmaterializmus
materializmus, ontológiai értelemben
mechanisztikus materializmus
 
141.13
M: Idealizmus (metafizikai értelemben). Metafizikai idealizmus
CAidealizmus
idealizmus, metafizikai értelemben
metafizikai idealizmus
 
141.131
M: Platonizmus. Újplatonizmus (neoplatonizmus)
CAneoplatonizmus
platonizmus
újplatonizmus
 
141.132
M: Racionalizmus. Intellektualizmus. Univerzalizmus
CAintellektualizmus
racionalizmus
univerzalizmus
 
141.133
M: Panlogizmus. Abszolutizmus
CAabszolutizmus
panlogizmus
 
141.134
M: Objektív idealizmus (Bergmann)
CAobjektív idealizmus
 
141.135
M: Spiritualizmus (filozófiai)
CAspiritualizmus
 
141.136
M: Immaterializmus (Berkeley). Szubjektív idealizmus
CAimmaterializmus
szubjektív idealizmus
 
141.141
M: Animizmus. Hilozoizmus. Panpszichizmus
CAanimizmus
hilozoizmus
panpszichizmus
 
141.142
M: Voluntarizmus
CAvoluntarizmus
 
141.143
M: Alogizmus (Schopenhauer, Ed.v. Hartmann, Bahnsen)
CAalogizmus
 
141.144
M: Monadizmus. Monadologizmus. Perszonalizmus
CAmonadologizmus
perszonalizmus
 
141.145
M: Organicizmus
CAorganicizmus
 
141.151
M: Kondicionalizmus (Verworn)
CAkondicionalizmus
 
141.152
M: Mechanicizmus
CAmechanicizmus
 
141.153
M: Dinamizmus
CAdinamizmus
 
141.154
M: Energetika. Energizmus (Ostwald, Ranzoli)
CAenergetika
 
141.155
M: Evolucionizmus
CAevolucionizmus
 
141.156
M: Mobilizmus (Chide)
CAmobilizmus (fil)
 
141.157
M: Finalizmus (teológiai álláspont)
CAfinalizmus
 
141.2
M: Álláspontok a világ értékelése szerint
 
141.21
M: Optimizmus
CAoptimizmus
 
141.22
M: Pesszimizmus
CApesszimizmus
 
141.23
M: Meliorizmus
CAmeliorizmus (fil)
 
141.24
M: világ értékközömbösségének álláspontja. Indifferencizmus
CAvilág értékközömbössége (fil)
 
141.3
M: álláspontok sajátos és kevert formái
 
141.30
M: Tomizmus
CAtomizmus
 
141.31
M: Skolasztika
CAplatonizmus
skolasztika
 
141.32
M: Egzisztencializmus
CAegzisztencializmus
 
141.33
M: Filozófiai misztika
CAfilozófiai misztika
 
141.331
M: Korábbi ezoterikus iskolák, pl. Kabala
CAezoterika
 
141.332
M: Teozófia
CAteozófia
 
141.333
M: Antropozófia
CAantropozófia
 
141.336
M: Szufizmus
CAszufizmus
 
141.338
M: Eklekticizmus. Szinkretizmus
CAeklekticizmus
 
141.339
M: Különböző ezoterikus iskolák
CAezoterika
ezoterikus filozófiai iskola
 
141.4
M: Állásfoglalások az istenség problémával kapcsolatban
CAistenproblémával kapcsolatos állásfoglalások (fil)
 
141.41
M: Teizmus. Politeizmus. Monoteizmus
CAmonoteizmus
politeizmus
teizmus
 
141.42
M: Deizmus
CAdeizmus
 
141.43
M: Panteizmus. Akozmizmus
CAakozmizmus (fil)
panteizmus
 
141.44
M: Panenteizmus
CApanenteizmus (fil)
 
141.45
M: Ateizmus
CAateizmus
 
141.5
M: lélek és a szabad akarat problémájával kapcsolatos állásfoglalás
CAakaratszabadság
 
141.7
M: emberi társadalommal kapcsolatos állásfoglalások
 
141.8
M: Szocialista iskolák és rendszerek
CAszocialista filozófiai rendszer
 
141.81
M: Szocialista filozófiai iskolák Marx előtt. Utópista szocializmus
CAszocialista filozófiai iskolák Marx előtt
utópista szocializmus
 
141.811
M: Szocialista tanok a XVIII. század végéig
CAszocialista tanok a XVIII.század végéig
 
141.812
M: Saint-Simonizmus
CAsaint-simonizmus
 
141.813
M: Fourierizmus
CAfourierizmus
 
141.814
M: Angol szocialista tanok Marx előtt. Owen. Chartizmus stb.
CAangol szocialista tanok marx előtt
chartizmus
owen
 
141.82
M: Tudományos szocializmus, kommunizmus, marxizmus, marxizmus-leninizmus. Dialektikus materializmus
CAdialektikus materializmus
kommunizmus
marxizmus
marxizmus-leninizmus
tudományos szocializmus
 
159.9
M: Pszichológia. Lélektan
CAlélektan
pszichológia
 
159.9.01
M: A lélektan filozófiai elméletei. Törvények. Metafizikai pszichológia. Racionális pszichológia
CAlélektan filozófiai elméletei
lélektani törvény
metafizikai pszichológia
racionális pszichológia
 
159.9.015
M: Egzakt tudományokra alapuló elméletek. Mechanisztikus, kémiai, biológiai elméletek
CAbiológiai elmélet (pszich)
kémiai elmélet (pszich)
mechanisztikus elmélet (pszich)
 
159.9.016
M: Egyéb elméletek
 
159.9.018
M: Pszichológiai módszerek általában, pl. szubjektív, objektív, analitikai, szintetikus, leíró, magyarázó módszer
CApszichológiai módszerek
 
159.9.019
M: Pszichológiai rendszerek és iskolák
CApszichológiai iskolák
pszichológiai rendszerek
 
159.9.07
M: Kutatás. Tanulmányozás. Kísérleti pszichológia
CAkísérleti pszichológia
 
159.9.072
M: Észlelés. Vizsgálat. Tesztek. Felmérés. Pszichológiai kísérletek
CApszichológiai kísérlet
 
159.9.072.2
M: Laboratóriumi pszichológiai vizsgálatok, mérések
 
159.9.072.3
M: Laboratóriumon kívüli vizsgálatok
 
159.9.072.4
M: Egyéni és csoportos vizsgálat
 
159.9.072.5
M: Módszerek. Metodika
 
159.9.072.7
M: Megfigyelés
 
159.9.072.8
M: Felvétel. Protokol
 
159.9.075
M: eredmények feldolgozása és értelmezése. Korrelációk
 
159.9.078
M: Berendezések. Műszerek. Készülékek
 
159.91
M: Pszichofiziológia (fiziológiai pszichológia). Mentál pszichológia
CApszichofiziológia
 
159.913
M: lelki élet higiénéje
CAlelki élet
lelki élet higiénéje
mentálhigiénia
 
159.92
M: Pszichikus fejlődés és pszichikus teljesítőképesség (Lelki fejlődés, képességek). Összehasonlító pszichológia
CAlelki fejlődés
lelki képességek
pszichikus fejlődés
pszichikus teljesítőképesség
 
159.922
M: lelki élet jellemzői. Tudat. Mentális fejlődés az emberekben. Differenciális pszichológia. Genetikai pszichológia
CAlelki élet
lelki élet jellemzői
tudat
 
159.922.1
M: Nemek pszichológiája
CAnemek pszichológiája
 
159.922.2
M: természeti és társadalmi környezet hatása
CAtársadalmi környezet hatása (pszich)
természeti környezet hatása (pszich)
 
159.922.23
M: érzékelés hatása
CAérzékelés
 
159.922.24
M: hely, a vidék hatása. Topografikus hatás
 
159.922.25
M: Meteorológiai hatások, pl. klimatikus hatás, időjárási hatás
 
159.922.26
M: Lakóhelyi hatások
 
159.922.27
M: Szociális hatások. Szomszédok. Társak
 
159.922.28
M: ruha, öltözet hatása
 
159.922.3
M: Lelki (szellemi) képességek öröklése. Öröklött tulajdonságok
CAlelki képességek öröklődése (pszich)
szellemi képességek öröklődése (pszich)
 
159.922.4
M: Emberfajták (rasszok) pszichológiája. Néplélektan
CAemberfajta
emberfajták pszichológiája
néplélektan
rasszok pszichológiája
 
159.922.5
M: Testi tulajdonságok hatása. Növekedés. Viselkedésmód. Deformitások
CAtesti tulajdonságok hatása (pszich)
 
159.922.6
M: kor hatása, pl. időskor
 
159.922.7
M: gyermekkor pszichológiája. Pedológia. Gyermekfejlődéstan. Pedopszichológia
CAgyermekkor pszichológiája
gyermeklélektan
pedológia
 
159.922.72
M: gyermekek szellemi fejlődése
 
159.922.73
M: gyermek mentális tulajdonságai. A gyemek korának hatása. A csecsemőkor, gyermekkor, pubertáskor pszichológiája
 
159.922.74
M: gyermek nézetei és attitűdjei
 
159.922.75
M: Gyermekek leírásai és ábrázolásai
 
159.922.76
M: Abnormális gyermekek
 
159.922.8
M: serdülőkor pszichológiája
CAserdülőkor
serdülőkor pszichológiája
 
159.923
M: Tipológia. Személyiségtípusok. Egyéni beállítottság. Individuális pszichológia. Karakterológia
CAindividuális pszichológia
individuálpszichológia
karakterológia
személyiségtipológia
személyiségtípus
tipológia
 
159.923.2
M: személyiség fejlődése. Öntudat. Az ego. A belső én. Az egyén és a társadalom
CAöntudat
személyiség fejlődése (pszich)
személyiség-lélektan
 
159.923.3
M: személyiség felépítése. Jellemvonások. Pszichogramma
CAjellem
jellemvonások (pszich)
személyiség felépítése (pszich)
 
159.923.31
M: Testi elemek
 
159.923.32
M: Morális és vallási elemek
 
159.923.33
M: Szociális elemek
 
159.923.35
M: Mentális elemek
 
159.923.37
M: Asztetikus elemek
 
159.923.38
M: Speciális hajlamok és adottságok
 
159.923.4
M: Temperamentumok
CAalkat
habitus
temperamentum
 
159.923.42
M: Népszerű felosztás
 
159.923.423
M: Heves. Szangvinikus
 
159.923.424
M: Kolerikus. Hirtelen haragú
 
159.923.425
M: Flegmatikus
 
159.923.426
M: Melankólikus
 
159.923.43
M: Tudományos felosztások
 
159.923.434
M: Kretschmer osztályozása
 
159.923.434.2
M: Szkizotimikus
 
159.923.434.4
M: Viszkózus
 
159.923.434.6
M: Ciklotimikus
 
159.923.5
M: személyiség művelése
 
159.924
M: Lángész. Géniusz. Zseni
CAgéniusz (pszich)
lángész (pszich)
zseni
zsenialitás
 
159.925
M: Kifejeződéstan. A kifejeződés elmélete. A lelki és jellembeli tulajdonságok testi kifejeződése
CAkifejeződéstan (pszich)
 
159.925.2
M: Fiziognómika
CAarc
fiziognómia
 
159.925.5
M: Frenológia. Kranioszkópia. Képességek vagy funkciók agyi elhelyezkedése
CAfrenológia (pszich)
képesség
kranioszkópia (pszich)
 
159.925.6
M: Grafológia
CAgrafológia
 
159.925.7
M: Kézfiziognómia. Kirognómia
CAkézfiziognómia (pszich)
 
159.925.8
M: Mimika. Pantomimika. Hang. Gesztus. Testtartás
CAmimika
pantomimika
testbeszéd
 
159.928
M: Képességek, tehetségek, fogékonyság
CAképesség
tehetség
 
159.929
M: Biopszichológia. Összehasonlító lélektan. Állatok és növények magatartása
CAállatok magatartása
állatviselkedés
biopszichológia
növények magatartása (pszich)
összehasonlító lélektan
 
159.93
M: Érzet. Észlelés
CAérzékelés
érzet (pszich)
észlelés
észlelés (pszich)
 
159.931
M: Látás
CAlátás
 
159.932
M: Hallás
CAhallás
 
159.933
M: Szaglás
 
159.934
M: Ízlelés
CAízérzés
ízlelés
 
159.935
M: Tapintás
CAtapintás
 
159.936
M: Egyensúlyérzék. Kinesztétikus érzék. Izom, izületi és szervi érzékelés
CAegyensúly
egyensúlyérzék (pszich)
kinesztétikus érzék (pszich)
 
159.937
M: Érzékelés. Észlelet
CAérzékelés
érzékelés (pszich)
észlelet (pszich)
 
159.937.2
M: érzékelés elemei. Érzéki adatok. Appercepció. Prepercepció
CAappercepció
érzéki adatok (pszich)
prepercepció
 
159.937.3
M: Érzéki csalódások. Normális csalódás
CAcsalódás (pszich)
érzéki csalódás (pszich)
normális csalódás (pszich)
 
159.937.5
M: érzékelés sajátos fajtái (szín, tér, kiterjedés, idő, ritmus, mozgás stb.) érzékelése
CAidő érzékelése (pszich)
kiterjedés érzékelése (pszich)
mozgás érzékelése (pszich)
ritmus érzékelése (pszich)
szín érzékelése (pszich)
tér érzékelése (pszich)
 
159.937.7
M: Színhallás. Színesztéziák
CAszinesztézia
színhallás
 
159.938
M: Pszichofizika. Pszichometria
CApszichometria
 
159.938.2
M: Pszichofizika
CApszichofizika
 
159.938.21
M: Törvények. Ingerküszöb. Weber-törvény. Fechner-törvény
CAfechner-törvény
inger
ingerküszöb (pszich)
ingerlékenység
pszichofizikai törvények
Weber-törvény
 
159.938.22
M: Alapelv formula
 
159.938.25
M: Mérések. Ingerküszöb mérése. Különbségi küszöb mérése
CAingerküszöb mérése (pszich)
különbségi küszöb mérése (pszich)
 
159.938.3
M: Pszichometria. Pszichokronometria. Pszichofizikai reakcióidők. Mentális kronometria
CApszichofizikai reakcióidő
pszichokronometria
pszichometria
 
159.94
M: Végrehajtási funkciók. Érzelem. Akarat. Cselekvés
CAakarat
cselekvés
érzelem
tevékenység
 
159.942
M: Érzelmek. Ragaszkodás. Érzékenység
CAérzékenység
 
159.942.2
M: érzelmi élet tulajdonságai. A ragaszkodás minősége. Intenzitás. Ritmus. Időtartam. Tartalom
CAérzelmi élet
 
159.942.3
M: érzelmek testi kifejeződése. Nevetés. Sírás
CAérzelem testi kifejeződése (pszich)
nevetés
sírás
 
159.942.4
M: érzelmek változatai
CAérzelemváltozatok (pszich)
 
159.942.5
M: Kedélyállapot
CAkedélyállapot
lelkiállapot
 
159.942.6
M: Szenvedélyek. Irányíthatatlan érzelmek
CAszenvedély
 
159.943
M: Mozgás. Cselekvés
CAmozgás
 
159.943.2
M: Érzelmek és törekvések
CAtörekvés (pszich)
 
159.943.3
M: mozgás fiziológiája
CAmozgás fiziológiája (pszich)
 
159.943.4
M: mozgás fajai
CAmozgás fajai (pszich)
 
159.943.5
M: Önkéntelen mozgások
CAönkéntelen mozgás (pszich)
 
159.943.6
M: Veleszületett mozgások. Tropizmusok. Reflexek. Ösztönök
CAösztön
reflex
tropizmus (pszich)
veleszületett mozgás (pszich)
 
159.943.7
M: Elsajátított mozgások. Szokások
CAelsajátított mozgás (pszich)
szokás
 
159.943.8
M: Akaratlagos, szándékosan és tudatosan ellenőrzött mozgások
CAakaratlagos mozgás (pszich)
szándékos mozgás (pszich)
 
159.944
M: Teljesítmény. Teljesítménygörbe. Elfáradás. Fáradtság
CAelfáradás (pszich)
fáradás
fáradtság
teljesítmény
 
159.946
M: Speciális motoros funkciók. Helyváltoztatás. Beszéd. Ének. Olvasás. Írás. Rajzolás
CAbeszéd
ének
helyváltoztatás
írás
írás (pszich)
olvasás
rajzolás
 
159.947
M: Akarás. Akarat
CAakarás (pszich)
akarat
 
159.947.2
M: Akaratszabadság. Megfontolás. Döntés. Választás. Felelősség
CAakaratszabadság
döntés
felelősség
megfontolás (pszich)
 
159.947.3
M: Önfegyelem. Akarati cselekvés. Az akarat edzése
CAakarati cselekvés (pszich)
 
159.947.5
M: Szándék. Indíték. Kívánságok
CAindíték
kívánság (pszich)
lélektani motívum
szándék
 
159.95
M: Magasabbrendű szellemi folyamatok
CAmagasabbrendű szellemi folyamat (pszich)
 
159.952
M: Figyelem
CAfigyelem
figyelem (pszich)
 
159.952.1
M: figyelem tárgyának kiválasztása. A kiválasztás feltételei
CAfigyelem tárgyának kiválasztása (pszich)
 
159.952.2
M: figyelem változatai (az eredettől, ingertől és fejlődéstől függően)
CAfigyelem változatai (pszich)
 
159.952.3
M: Testi reakciók. Vérkeringés. Légzés
CAfigyelem testi reakciója (pszich)
 
159.952.4
M: figyelem élessége és erőssége. Koncentrált figyelem. Osztott figyelem
CAfigyelem élessége (pszich)
figyelem erőssége (pszich)
 
159.952.5
M: figyelem terjedelme és tartalma. A figyelem ingadozása
CAfigyelem tartama (pszich)
figyelem terjedelme (pszich)
 
159.952.6
M: Szerzett figyelmetlenség. Koncentráció hiánya
CAfigyelmetlenség, szerzett (pszich)
 
159.953
M: Emlékezet és tanulás
CAemlékezés
emlékezet
memória
 
159.953.2
M: emlékezet típusai, pl. vizuális, auditív, szaglási, tapintási, motoros stb.
CAauditív emlékezet
vizuális emlékezet
 
159.953.3
M: Emlékezésfolyamatok. Asszociáció. Retenció. Reprodukció (felidézés). Felismerés
CAasszociáció
emlékezésfolyamat
felismerés
képzettársítás
reprodukció
retenció
 
159.953.32
M: Asszociáció
 
159.953.33
M: Retenció
 
159.953.34
M: Emlékezés. Felidézés. Reprodukció
 
159.953.35
M: Felismerés. Azonosítás
CAazonosítás
 
159.953.4
M: Emlékezeti segítségek. Mnemotechnika
CAemlékezeti segítségek
mnemotechnika
 
159.953.5
M: Tanulás. Mechanikus tanulás, ismétlés. Logikus tanulás. Elsajátítás. Asszimiláció.
CAelsajátítás (pszich)
tanulás
 
159.953.6
M: Felejtés. Az emlékezet tévedései
CAemlékezet tévedései (pszich)
emlékezőképesség
felejtés
 
159.953.7
M: memória elvesztése. Feledékenység. Amnézia
 
159.954
M: Képzelőerő. Képzelet. Fantázia
CAképzelet
képzelőerő
 
159.955
M: Gondolkodás. Képzet. Fogalomalkotás. Ítélet. Következtetés
CAfogalomalkotás (pszich)
gondolkodás
képzet
következtetés
 
159.955.1
M: Fogalomalkotás
 
159.955.2
M: Elképzelés. Koncepció
 
159.955.3
M: Absztrakció. Szelekció. Összehasonlítás
CAösszehasonlítás
szelekció
 
159.955.4
M: Reflektálás. Reagálás. Elmélkedés
CAelmélkedés
 
159.955.5
M: Ítélet
 
159.955.6
M: Okfejtés. Következtetés. Indukció. Dedukció
CAdedukció
indukció
 
159.956
M: Intuíció
CAintuíció
 
159.96
M: Sajátos lelkiállapotok és lelki folyamatok
CAlelki folyamat
lelkiállapot
 
159.961
M: Parapszichológia. Hallucináció. Illúzió. Látomás. Jövendölés, jóslás. Telepátia. Spiritizmus stb.
CAhallucináció
illúzió (pszich)
jóslás
jövendölés
jövendőmondás
látomás
parapszichológia
spiritizmus
telepátia (pszich)
 
159.962
M: Hipnotizmus. Szuggesztió. Autoszuggesztió
CAautoszuggesztió (pszich)
hipnotizálás
hipnózis
szuggesztió
 
159.963
M: Alvás. Ébrenlét. Álom. Alvajárás
CAálom
alvajárás (pszich)
alvás
alvászavar
ébrenlét (pszich)
 
159.963.2
M: Alvás
 
159.963.22
M: felidéző alvás feltételei
 
159.963.23
M: Normális jelenségek alváskor. Agyi aktivitás alvás közben
 
159.963.24
M: alvás mélysége és időtartama
 
159.963.25
M: alvás hatásai
 
159.963.27
M: Abnormális jelenségek az alvás alatt
 
159.963.272
M: Álmosság
 
159.963.273
M: Álmatlanság
CAálmatlanság
 
159.963.3
M: Állom. Víziók
 
159.963.32
M: álmok osztályozása. Álomtípusok
 
159.963.33
M: álom összetevői
 
159.963.34
M: álmok sajátos jellemzői. Időtartam. Tömörítés. Értelmetlenség
 
159.963.36
M: Különböző emberek álmai
 
159.963.37
M: Napi álmok. Autisztikus gondolkodás
 
159.963.38
M: álmok magyarázata
CAálomfejtés
 
159.963.5
M: Szomnambulizmus. Alvajárás
 
159.963.6
M: Álmában beszélő
 
159.964
M: Mélylélektan
CAmélylélektan
 
159.964.2
M: Pszichoanalízis
CApszichoanalízis
 
159.964.3
M: Egyéb mélylélektani irányok és iskolák, pl. Price, Rivers, McDougall
 
159.97
M: Rendellenes lelki jelenségek. Abnormitások lélektana
CAabnormalitás
abnormitások lélektana
rendellenes lelki jelenség
rendellenesség
 
159.972
M: Szellemi zavar. Őrültség. Elidegenedés
CAelmebetegség
 
159.973
M: Szellemi (mentális) hiány
 
159.974
M: Hipohondria. Melankólia
CAmelankólia
 
159.975
M: Kalepszia
 
159.976
M: Eksztázis
CAextázis
 
159.98
M: Pszichotechnika. Alkalmazott pszichológia. Az alkalmasság tesztelése
CApszichotechnika
 
16
M: Logika. Logisztika. Ismeretelmélet. Episztomológia
 
160.1
M: logika jellemzői és szerepe
 
161.1
M: fogalom
CAfogalom
 
161.11
M: fogalom jegyei és fajtái
CAfogalom fajtái
fogalom jegyei
 
161.111
M: Összehasonlítás. Megkülönböztetés. Absztrakció
CAabsztrakció (log)
megkülönböztetés (log)
összehasonlítás
 
161.12
M: Kategóriák
CAkategória
kategória (log)
logikai kategória
 
161.13
M: Kategoremata. Állíthatóságok, predicabilia modi praedicandi
CAkategoremata (log)
 
161.14
M: fogalom terjedelme. A fogalom kiterjedése. Érvényességi kör
CAérvényességi kör (log)
fogalom terjedelme
 
161.15
M: fogalom tartalma. Egyszerű és összetett fogalmak tartalma
CAfogalom tartalma
 
161.16
M: fogalmak egyéb relációi, viszonyai
CAfogalmak viszonya
 
161.161
M: Mellérendelés. Koordináció
CAkoordináció
mellérendelés (log)
 
161.162
M: Alárendelés. Szubordináció
CAalárendelés (log)
szubordináció (log)
 
161.163
M: Aláfoglalás. Szubszumció
CAaláfoglalás (log)
szubszumció (log)
 
161.17
M: beszéd részei
 
161.2
M: Ítélet. Kijelentés
CAítélet
kalkulus
kijelentéskalkulus
 
161.21
M: ítélet jellege és szerkezete
 
161.22
M: Ítéletfajták
CAítéletfajták (log)
 
161.25
M: ítélet érvényességének feltételei. Igaz és téves ítélet. Állítások igazsága és hamissága. Logikai alapelvek
CAigaz ítélet (log)
logikai alapelvek
téves ítélet (log)
 
161.26
M: A megállapodások módozata. Érvényességi foka
 
161/162
M: Logika. Fundamentális logika
CAlogika
 
162
M: Következtetés. Okolás
CAkövetkeztetés
 
162.1
M: Közvetlen következtetés. Konzekvencia
CAközvetlen következtetés
 
162.2
M: Szillogizmus. Deduktív következtetés (az általánostól a speciális felé)
CAdedukció
deduktív következtetés
szillogizmus
 
162.3
M: Indukció. Induktív következtetés (egyeditől az általános felé)
CAindukció
induktív következtetés
 
162.4
M: Analogikus következtetés
CAanalógia
analogikus következtetés (log)
 
162.5
M: Téves, hibás következtetés. Álokoskodás. Szofizmus. Paralogizmus
CAhibás következtetés (log)
téves következtetés (log)
 
162.6
M: Dialektika. Erisztika
CAdialektika
erisztika
 
164
M: Logisztika. Szimbólikus logika. Matematikai logika. Logikai kalkulus
CAlogikai kalkulus
logisztika
 
164.01
M: logisztika, szimbólikus logika lényege és feladata
 
164.02
M: Jelek. Szimbólumok
CAjel
szimbólum
 
164.03
M: Ítéletfüggvények. Logikai műveletek. Állítás, érték, összefüggések stb. funkciói
CAítéletfüggvény (logisztika)
logikai művelet (logisztika)
 
164.04
M: Axiómák. Alaptételek. Axiómarendszerek
CAalaptétel (logisztika)
axióma
axiómarendszer
 
164.05
M: Logikai értékek. Igazságfüggvények. Eldöntésprobléma
CAdöntéselmélet
eldöntésprobléma
eldönthetőség
igazságfüggvény
logikai érték
 
164.07
M: Egyéni problémák. Egyéni tételek
 
164.08
M: Alkalmazások
 
164.1
M: ítéletek, kijelentések logikája. Kijelentéskalkulus. Ítéletkalkulus
CAítéletkalkulus
kalkulus
kijelentés logikája
kijelentéskalkulus
 
164.2
M: fogalmak logikája. Predikátumkalkulus. Osztálykalkulus
CAfogalom logikája
osztálykalkulus
predikátumkalkulus
 
164.3
M: Relációlogika. Relációkalkulus. Hierarchiák kalkulusa. Függvénykalkulus
CAfüggvénykalkulus
relációkalkulus
relációlogika
 
165
M: Ismeretelmélet. Episztemológia
CAismeretelmélet
 
165.0
M: ismeret problémája általában
CAmegismerés
 
165.01
M: megismerés feladatai és céljai
CAmegismerés célja
megismerés feladata
 
165.02
M: megismerés lehetőségei
CAmegismerés lehetősége
 
165.023
M: megismerés igazságainak lehetőségei
 
165.023.1
M: Igazság. Helyesség
CAhelyesség (ism. elm)
igazság (ism. elm)
 
165.023.2
M: Tévesség. Hamisság
CAhamisság (ism. elm)
hazugság
tévesség (ism. elm)
 
165.1
M: megismerés feltételei, forrásai és fajai
CAmegismerés feltétele
megismerés forrása
 
165.2
M: megismerés mibenléte. A tudás lényege, természete
CAmegismerés mibenléte
 
165.21
M: Visszatükröződés. Leképezés
CAleképezés
leképzés (ism.elm)
visszatükröződés (ism. elm)
 
165.22
M: Rendezés. Egységesítés. Tagolás
CAegységesítés
rendezés
tagolás (ism.elm)
 
165.23
M: Tárgymeghatározás. Dolog
CAtárgymeghatározás (ism.elm)
 
165.24
M: Speciális tárgyak a megismerésben
 
165.3
M: megismerés tárgya, terjedelme és határai. Tárgyelmélet
CAmegismerés határai
megismerés tárgya
megismerés terjedelme
tárgyelmélet (ism.elm)
 
165.4
M: megismerés bizonyossága és érvényessége
CAmegismerés bizonyossága
megismerés érvényessége
 
165.41
M: bizonyosság fokai
 
165.42
M: érvényesség köre. Szubjektivitás. Objektivitás
CAobjektivitás (ism. elm)
szubjektivitás (ism. elm)
 
165.43
M: bizonyosság kritériumai. Evidencia. Bizonyosság
CAbizonyosság kritériuma (ism.elm)
 
165.6
M: ismeret eredete, forrásai és fajai szerint
CAismeret eredete
ismeret fajtái, logika szerinti irányzatok (ism. elm)
 
165.6/.8
M: Ismeretelméleti álláspontok és irányzatok
CAismeretelmélet álláspont
 
165.61
M: Irracionalizmus
CAirracionalizmus
 
165.62
M: Fenomenológia (Husserl, Heidegger)
CAfenomenológia
 
165.63
M: Racionalizmus. Intellektualizmus
CAracionalizmus
 
165.64
M: Empirizmus
CAempirizmus
 
165.641
M: Szenzualizmus
CAszenzualizmus (ism. elm)
 
165.642
M: Pszichologizmus
 
165.65
M: Kriticizmus. Neokriticizmus
CAkriticizmus (ism. elm)
 
165.7
M: ismeret érvényessége szerint. A megismerés terjedelme és határai
CAismeret fajtái, a megismerés terjedelme és határai szerint (ism. elm)
 
165.71
M: Dogmatizmus. Abszolutizmus
CAdogmatizmus
 
165.72
M: Szkepticizmus
CAszkepticizmus
 
165.721
M: Radikális szkepticizmus. Nihilizmus
CAnihilizmus
radikális szkepticizmus (ism. elm)
 
165.722
M: Szubjektivizmus. Ismeretelméleti egoizmus
CAismeretelméleti egotizmus
szubjektivizmus (ism. elm)
 
165.723
M: Relativizmus. Probabilizmus
CArelativizmus (ism. elm)
 
165.724
M: Perspektivizmus (Nietzsche)
CAperspektivizmus (ism. elm)
 
165.725
M: Nominalizmus. Terminizmus. Konvencionalizmus
CAnominalizmus (ism. elm)
 
165.73
M: Pozitivizmus. Agnoszticizmus
 
165.731
M: Pozitivizmus. Empíriokriticizmus. Neopozitivizmus
CAempiriokriticizmus (ism. elm)
neopozitivizmus
pozitivizmus
 
165.732
M: Agnoszticizmus
CAagnoszticizmus
 
165.74
M: Pragmatizmus. Humanizmus. Biologizmus. Aktivizmus
CAbiológizmus (ism. elm)
humanizmus
pragmatizmus
 
165.75
M: Strukturalizmus
CAstrukturalizmus
 
165.8
M: ismeretelmélet szempontjai és irányzatai az ismeret tárgya és feladatai szerint
CAismeret fajtái, tárgya és feladata szerint (ism. elm)
 
165.81
M: Szubjektivizmus
CAszubjektivizmus (ism. elm)
 
165.811
M: Konszciencializmus
CAkonszciencializmus (ism. elm)
 
165.812
M: Illuzionizmus (Berkeley)
CAilluzionizmus (ism. elm)
 
165.813
M: Immanenciaálláspont (Schuppe, Rehmke)
CAimmanenciaálláspont (ism. elm)
 
165.814
M: Szolipszizmus
CAszolipszizmus (ism. elm)
 
165.82
M: Realizmus
CArealizmus
 
165.821
M: Naiv realizmus
CAnaiv realizmus (ism. elm)
 
165.822
M: Kritikai realizmus
CAkritikai realizmus (ism. elm)
 
165.823
M: Fenomenalizmus
CAfenomenalizmus (ism. elm)
fenomenológia
 
165.9
M: megismerés története. A mitológiától a tudományig
CAmegismerés
megismerés története