CÍMLAP
Hóman Bálint - Szekfű Gyula
Magyar történet

TARTALOM, ISMERTETŐTartalom

Őstörténet - Törzsszervezet - Keresztény királyság

A szerzők előszava
A magyarok eredete és őshazája.
Népvándorlás.
A Meotisz partján.
Etelköz.
A honfoglaló magyarok.
Honfoglalás.
Nyugati és balkáni hadjáratok.
A törzsszervezet bukása.
A magyar nép megtérése és a katholikus egyház megszervezése.
Szent István királysága.
Küzdelem a pogány reakcióval és a német világhatalommal
Belső fejlődés. Törvényhozó és szervező munka.
Horvátország, Dalmácia és Bosznia megszerzése. Összeütközés a görög hatalommal.
III. Béla: A magyar birodalom.
Kútfők és irodalom.

A rendiség kialakulásának kora

Nagyhatalmi törekvések.
Az Aranybulla korának politikai és társadalmi mozgalmai.
Tatárveszedelem. Osztrák és cseh háborúk.
Oligarchia.
Küzdelem a trónért és hatalomért.
A rendi állam közhatalmi szervezetének kiépítése.
Kútfők és irodalom.

A magyar nagyhatalom - A magyar renaissance - Mohács

Világuralmi tervek.
A középkori magyar nagyhatalom.
A rendi társadalom szervezete.
A renaissance felé.
Küzdelem a török ellen.
A magyar renaissance-állam.
A rendek uralma Mohácsig.
Kútfők és irodalom.

A tizenhatodik század

Előszó a IV. és V. kötethez
A polgárháború és a háromrészre osztás.
A Habsburg-királyság berendezése.
A kereszténység védőbástyája. A védelem királyi szervezése.
Az új nagybirtok kifejlődése és nemzeti szerepe.
A vallási kérdés: a hitújítás.
Az erdélyi kérdés. A fejedelemség kialakulása.
A német uralom kifejlődése Bocskay nemzeti reakciójáig.
Kútfők és irodalom.

A tizenhetedik század

Föld és népe a török hódítás korában.
Az erdélyi-magyar államrendszer. A vallásügy.
A bécsi abszolutizmus útján.
Kútfők és irodalom

A tizennyolcadik század

Az új Leopoldi berendezés és a Rákóczi-felkelés.
A barokk-rendi korszak.
A felvilágosodás.
Kútfők és irodalom

A tizenkilencedik és huszadik század

A rendi nacionalizmus.
A reformnacionalizmus.
Negyvennyolctól hatvanhétig.
A kiegyezési korszak.
Kútfők és irodalom.

Időrendi áttekintés

Az ősidőktől az Árpád-ház kihaltáig (1301)
1301-1526
1526-1606
1607-1780
1780-1918Ismertető

A két kiváló történész munkája első ízben 1928-ban jelent meg, amelyet még számos kiadás követett. Hét kötetben tárgyalja a Nemzet történetét az Őshazától Trianonig, bőséges irodalomjegyzékkel, térképekkel. "Míg a régi történetkönyvek egymástól elszakítva tárgyalták a politikai, gazdasági, társadalmi, művelődési, irodalmi fejlődést s a fejezetek tartalma közt alig volt élő kapcsolat, a mai történetírás a szó igazi értelmében vett művelődéstörténeti, ma szellemtörténetinek is nevezett módszer előnyeit kihasználva, a nemzeti történetet nem osztja többé ily mezőkre, nem állít korlátokat az egyes részletfejlődési folyamatok közé, hanem az egész történetet mint egyetlen szerves folyamatot fogja fel." - írják a ma is korszerű szemléletű munka szerzői az előszóban.