{485.} RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

BAYER, Drámair. = BAYER JÓZSEF, A magyar drámairodalom története I–II. Bp. 1897.
BAYER. Játékszín = BAYER JÓZSEF, A nemzeti játékszín története I–II. Bp. 1887.
bem. = bemutató
BÉNYEI = Reformkori országgyűlések színházi vitái (1825–1848). Szerk. BÉNYEI MIKLÓS. Bp. 1985. (Színháztörténeti Könyvtár 15.)
BÉNYEI, Erdély = Az erdélyi országgyűlések színházpolitikai vitái és iratai (1791–1847). Szerk. BÉNYEI MIKLÓS. Bp. 1990. (Színháztörténeti Könyvtár 20.)
br. = báró
Déryné = Déryné naplója. S. a. r. BAYER JÓZSEF. Bp. 1900. I–III.
Egressy = Egressy Gábor válogatott cikkei (1838–1848), S. a. r. KERÉNYI FERENC. Bp. 1980. (Színháztörténeti Könyvtár 11.)
é. n. = év nélkül
ENDRŐDY = ENDRŐDY JÁNOS, A magyar játék-szín I–IV. Pest, 1792–3.
ENYEDI = ENYEDI SÁNDOR, Az edélyi magyar színjátszás kezdetei 1792–1821. Bukarest, 1972.
EPhK = Egyetemes Philologiai Közlöny
FERENCZI = FERENCZI ZOLTÁN, A kolozsvári színészet és színház története. Kolozsvár, 1897.
főszerk. = főszerkesztő
ft. = forint
GÉRESI = GÉRESI KÁLMÁN. A debreceni színészet vázlatos története. Debrecen. 1898.
gr. = gróf
HANKISS–BERCZELINÉ = A Magyarországon megjelent színházi zsebkönyvek bibliográfiája. Összeáll. HANKISS ELEMÉR és BERCZELI A. KÁROLYNÉ. Bp. 1961.
It = Irodalomtörténet
ItK = Irodalomtörténeti Közlemények
KazLev. = Kazinczy Ferenc levelezése I–XXI. Kiadta VÁCZY JÁNOS. Bp. 1890–1911; XXII. (1. pótkötet). Kiadta HARSÁNYI ISTVÁN Bp. 1927; XXIII. (2. pótkötet). Kiadta BERLÁSZ JENŐ, BUSA MARGIT, CSAPODI CSABÁNÉ, FÜLÖP GÉZA. Bp. 1960.
KÁDÁR = KÁDÁR JOLÁN, A budai és pesti német színészet története 1812-ig. Bp. 1914.
KERÉNYI = KERÉNYI FERENC, A régi magyar színpadon 1790–1849. Bp. 1981.
kr. = krajcár
Kt. = kézirattár
{486.} MÁLYUSZNÉ = MÁLYUSZNÉ CSÁSZÁR EDIT, Adatok a magyar rendezés első évtizedeihez. Bp. 1962.
Megbíráltak = Megbíráltak és bírálók. Vál., szerk. és s. a. r. MÁLYUSZNÉ CSÁSZÁR EDIT. Bp. 1985.
MKSz = Magyar Könyvszemle
MSzI = Magyar Színházi Intézet
OL = Országos Levéltár
OSzK = Országos Széchényi Könyvtár
PKJNSz = PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN, A Nemzeti Színház százéves története. Bp. 1938–1940. I–II.
PmL = Pest megyei Levéltár
p. o. = példának okáért
PUKÁNSZKYNÉ = PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN, A pesti és budai német színészet története 1812–1847. Bp. 1923.
s. a. r. = sajtó alá rendezte
s.a.t. = satöbbi
SOLT = SOLT ANDOR, Dramaturgiai irodalmunk kezdetei (1772–1826). Bp. 1970.
szerk. = szerkesztette
SZMOLLÉNY = SZMOLLÉNY NÁNDOR, A szegedi magyar nemzeti színészet százéves története. Bp. 1906.
ú.m. = úgymint
ún. = úgynevezett
Vahot = Vahot Imre válogatott színházi írásai (1840–1848). S. a. r. SZIGETHY GÁBOR. Bp. 1981. (Színháztörténeti Könyvtár 12.)
vál. = válogatta
A vándorszínészettől... = A vándorszínészettől a Nemzeti Színházig. Vál. és szerk. KERÉNYI FERENC. Bp. 1987. (Magyar Levelestár)
Wesselényi = Id. Wesselényi Miklós színházi levelezése. S. a. r. ENYEDI SÁNDOR. Bp. 1983. (Színháztörténeti Könyvtár 14.)
vft. = váltóforint