{1112.} A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE


Acta Ethn.Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest (1950–)
Acta Ethn. Slov.Acta Ethnologica Slovaca, Bratislava
Acta H.Acta Hargitaensia, Csíkszereda (1980–)
Archaeologiai Értesítő, Pest–Budapest (1869–)
AgriaEgri Múzeum Évkönyve, Eger (1981–) (előtte EMÉ)
AJMKözl.Arany János Múzeum Közleményei, Nagykőrös (1978–)
ARAlba Regia. Az István Király Múzeum Évkönyve, Székesfehérvár (1960–)
ArchívumA Heves megyei Levéltár Közleményei, Eger (1973–)
Arr.Arrabona. A Győri Múzeum (1973-tól a Győri Xantus János Múzeum) Évkönyve, Győr (1959–)
ASzAlföldi Szemle, Szolnok (1913–)
AtSzAgrártörténeti Szemle, Budapest (1957–)
At. Tan.Agrártörténeti tanulmányok sorozat (1975–)
Békési Élet, Békéscsaba (1966–1990)
BKmBorsodi kismonográfiák sorozat Miskolc (1975–)
BMÉA Bihari Múzeum Évkönyve, Berettyóújfalu (1976–)
B. Lt. Évk.Borsodi Levéltári Évkönyv, Miskolc (1977–)
BMMKözl.Békés Megyei Múzeumok Közleményei, Békéscsaba (1971–)
Burg. Hbl.Burgenländische Heimatblätter, Eisenstadt
Corp. Stat.KOLOSVÁRY Sándor–ÓVÁRI Kelemen (szerk.): Corpus Statutorum Hungariae Municipalium – A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. I–V. Budapest, 1885–1904.
CumaniaA Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét (1972–)
DENIAA debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézetének Adattára
Diss. Ethn.Dissertationis Ethnographicae. Tanulmányok az anyagi kultúra köréből. Budapest (1973–)
DJbVkDeutsches Jahrbuch für Volkskunde, Berlin (1955–)
DJMKözl.Damjanich János Múzeum Közleményei, Szolnok (1958–; utóbb JNSzMMKözl.)
DMÉA Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen (1933–)
DMKA Déri Múzeum Néprajzi Osztályának Ismeretterjesztő Közleményei, Debrecen (1931–)
Doc. Ethn.Documentatio Ethnographica, Budapest–Szolnok (1970–)
Dolg. FJTE Arch. Int.Dolgozatok a Magyar Királyi Ferenc József Tudomány Egyetem Archeológiai Intézetéből, Szeged (1925–)
{1113.} DSzDebreceni Szemle, Debrecen (1927–1944)
Dun. Dolg.Dunántúli Dolgozatok, Pécs (1965–)
Dun. Tud. Gyűjt.Dunántúli Tudományos Gyűjtemény, Pécs (1947–)
EAA Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattára, Budapest
EAFEthnographische-Archäologische Forschungen, Berlin (1953–)
EFCEthnographica et Folkloristica Carpathica, Debrecen (1979–)
EFMKAz Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai, Gyula (1959–)
Él. Trad.Életmód és tradíció, Budapest (1988–)
EMÉAz Egri Múzeum Évkönyve (1963–1981-ig, utána Agria), Eger
EMSztTSZABÓ T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti tár. Bukarest–Budapest
(1976–)
EPFFEgri Pedagógiai Főiskola Füzetei, Eger
Erdt. K.Erdészettörténeti Közlemények, Budapest–Szolnok (1990–)
Erd. Múz.Erdélyi Múzeum, Kolozsvár (1874–l914, 1930–1945)
ÉTÉlet és Tudomány, Budapest (1946–)
Ethn.Ethnographia, Budapest (1889–)
EWUngEtymologisches Wörterbuch des Ungarischen. I–VI. Szerk. BENKŐ Loránd. Budapest (1993–)
FEFöld és Ember. Budapest (1921–1930)
FGFalusi Gazda
Fol. Arch.Folia Archaeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeumának Évkönyve, Budapest (1939–)
Földr. K.Földrajzi Közlemények, Budapest (1873–)
Folk. Etn.Folklór és Etnográfia, Debrecen (1979–)
Folk. Trad.Folklór és Tradíció, Budapest
FUFFinnisch-Ugrische Forschungen, Helsinki (1901–)
GLGazdasági Lapok
GlosszáriumRégi magyar glosszárium. Szerk.: BERRÁR Jolán–KÁROLY Sándor. Budapest, 1984
GMJÉGöcseji Múzeum Jubileumi Évkönyve, Zalaegerszeg
GMKözl.A Göcseji Múzeum Közleményei, Zalaegerszeg (1960–)
G. Nár. Stud.Gemer, Národopisné Študie, Rimavská Sobota (1973–)
Göm. népr.Gömör néprajza, Debrecen (1985–)
GyEFM Kiadv.A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai (1959–)
GyTGyőri Tanulmányok, Győr (1973–)
HBMKA Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei, Debrecen (1962–)
HKHungarológiai Közlemények, Novi Sad (1976–; előtte Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei)
HLHalászati Lapok (1885–1886)
HMÉA Hajdúsági Múzeum Évkönyve, Hajdúböszörmény (1973–)
HOMÉA Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc (1957–)
HOMKA Herman Ottó Múzeum Közleményei, Miskolc (1955–)
HOM Népr. Kiadv.A Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai, Miskolc (1958–)
IKMKIstván Király Múzeum Közleményei, Székesfehérvár
JAMÉA Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, Nyíregyháza (1960–)
JAM Kiadv.A Jósa András Múzeum Kiadványai, Nyíregyháza (1958–)
JNSzMMKözl.A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei (korábban DJMKözl.)
JPMÉA Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs (1957–)
KassaiKASSAI József: Származtató, s gyökerésző magyar-diák szókönyv. I–V. Pest, 1833–1836.
KBMKORIZMICS László–BENKŐ László–MÓRICZ István: Mezei gazdaság könyve. I–IV. Pest, 1855–1856
KENMÉRt.Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából
{1114.} KENMTMNTKözlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Történeti, Művészeti és Néprajzi Tárából, Kolozsvár (1940–)
KFIKMKMKKözlemények a Földművelés-, Ipar-, és Kereskedelemügyi Magyar Királyi Minisztérium köréből, Budapest
KJMKA Kecskeméti Katona József Múzeum Közleményei, Kecskemét (1982–)
KJNTÉKriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, Kolozsvár (1992–)
KKLTENIKözlemények a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézetéből, Debrecen (1954–)
KLTEKossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
KMÉKözlekedési Múzeum Évkönyve, Budapest (1971–)
KMÉrt.Kalocsai Múzeumi Értekezések, Kalocsa (1994–)
KMTLKözépkori Magyar Történeti Lexikon (9–14. század). Főszerk. KRISTÓ Gyula, szerk. ENGEL Pál és MAKK Ferenc. Budapest, 1994
Közl. Sz.Közlekedéstudományi Szemle, Budapest
Közl. TITEÁI.Közlemények a debreceni Tisza István Tudomány Egyetem Állattani Intézetéből, Debrecen (1931–)
Közlt. Sz.Közlekedéstörténeti Szemle, Budapest
Magy. Népr.Magyarság Néprajza. I–IV. Budapest (1933–1937; 2. kiadás: 1941–1943)
Makói Múz. Füz.Makói Múzeumi Füzetek, Makó
M. Csny. Dolg.Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, Budapest (1980–)
Mezőt. Ht. Füz.Mezőtúri Helytörténeti Füzetek, Mezőtúr (1975)
MFMÉA Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged (1956–)
MGMagyar Gazda, Pest (1841–)
MGBMezei Gazdák Barátja
MgMFMezőgazdasági Múzeum Füzetei, Budapest (1959–)
MgSzMezőgazdasági Szemle (1883–1919. Magyaróvár, Arad, Budapest; 1930–1944 Kolozsvár)
Mgtört. Tan.Mezőgazdaság-történeti tanulmányok, Budapest (1964–)
MGtSzMagyar Gazdaságtörténelmi Szemle, Budapest (1894–1902)
MHMagyar Horgász, Budapest
MIMÉMajoros Imre Múzeum Értesítője, Pécs
Misc. Ethn.Miscellanea Ethnographia, Kolozsvár (1947)
MKMúzeumi Kurír, Debrecen (1969–)
MlexMezőgazdasági lexikon. I–II. Szerk. BEZERÉDI Adorján–SZILASSY Zoltán. Budapest, 1913.
MLMúzeumi Levelek, Szolnok
MMÉEKMagyar Mérnök és Építészeti Egylet Közlönye, Budapest
MMgMKA Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, Budapest (1962–)
MN III.Magyar néprajz. III. Kézművesség. Szerk. DOMONKOS Ottó–NAGY-BÁKAY Péter. Budapest, 1991
MN IV.Magyar néprajz, IV. Életmód. Szerk. FÜZES Endre–KISBÁN Eszter. Budapest, 1997.
MN V.Magyar néprajz. V. Népköltészet. Szerk. VARGYAS Lajos–ISTVÁ-NOVITS Márton. Budapest, 1988
MN VII.Magyar néprajz. VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Szerk. DÖMÖ-TÖR Tekla–HOPPÁL Mihály. Budapest, 1990
MNAMagyar néprajzi atlasz. I–IX. Szerk. BARABÁS Jenő. Budapest, 1987–1992
MNÉAA Szabadtéri Néprajzi Múzeum Népi Építészeti Archívuma – Adattár. Szentendre
MNLMagyar néprajzi lexikon. 1–5. Főszerk. ORTUTAY Gyula. Budapest, 1977–1982
MNyMagyar Nyelv, Budapest (1905–)
MNyAA Magyar Nyelvjárások Atlasza. I–VI. Szerk. DEME László–IMRE Samu. Budapest, 1968–1977
{1115.} MNyRKMÁRTON Gyula–PÉNTEK János–VÖŐ István: A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai. Bukarest, 1977
MOT I/1–2.Magyarország története tíz kötetben. Előzmények és történet I/1–2. Szerk. BARTHA Antal. Budapest, 1984
MSMMednarodni Simpozij Modinei, Maribor
MTA Dun. É.MTA Dunántúli Tudományos Intézete Értekezések, Pécs
MTA Dun. KtMTA Dunántúli Tudományos Intézete Kisebb Tanulmányok, Pécs
MTA NyIKA Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi (I.) Osztályának Közleményei, Budapest (1951–)
MTA Társ. K.A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok (II.) Osztályának Közleményei, Budapest (1950–)
MTSzMagyar tájszótár. Szerk. SZINNYEI József. Budapest, 1893–1896.
Múz. Füz.Múzeumi Füzetek, Aszód (1963–)
Műv. Hagy.Műveltség és Hagyomány. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének Évkönyve, Debrecen (1960–)
Nar. slov. Ma.Národopis slovakov v Madarsku, Budapest (1975–)
Néprajzi Értesítő, Budapest (1900–)
Nemz. Társ.Nemzeti Társalkodó, Pest
Népism. Dolg.Népismereti Dolgozatok, Bukarest (1976–)
Népm. F.Népművészeti Füzetek, Bucureşti (1957–)
Népr. D.Néprajzi Dolgozatok, Szeged (1959–)
Népr. F.Néprajzi Füzetek, Budapest (1893–)
Népr. K.Néprajzi Közlemények, Budapest (1956–1994)
Népr. L.Néprajzi Látóhatár, Budapest–Debrecen–Miskolc (1992–)
Népr. LKKA Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára Debrecen (1993–)
Népr. Nyelvtud.Néprajz és Nyelvtudomány, Szeged (1957–)
Népr. Tájkonf. Hm.Néprajzi Tájkonferenciák Heves Megyében, Eger (1982–)
Népr. Tan.Néprajzi Tanulmányok, Budapest
NGNemzeti Gazda
Névkut. Füz.Névkutató Füzetek, Kecskemét
Névtani Ért.Névtani Értesítő, Budapest (1979–)
NK–NTNépi kultúra–népi társadalom. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve, Budapest (1968–)
NMAÉNéprajzi Múzeum Adattárának Értesítője, Budapest (1952–1963)
NMHNordiska Museets Handlingar, Stockholm
NMMÉA Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, Salgótarján (1975–)
NMMKA Nógrád Megyei Múzeumok Közleményei, Salgótarján (1972–1974)
NNyNépünk és Nyelvünk, Szeged (1929–1939)
NVCNárodopisný Véstnik Československy. III–IV. JACOBEIT, Wolfgang–KRAMAŘIK, Ján (red.): Rinderausschirrung (18–20. Jahrhundert). Brno–Praha
Nyelvtud. Dolg.Nyelvtudományi Dolgozatok, Budapest
Nyelvtud. Ért.Nyelvtudományi Értekezések (1930–)
Nyelvtud. Közl.Nyelvtudományi Közlemények, Budapest (1862–)
NyIrK.Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Cluj (1957–)
NyrMagyar Nyelvőr, Pest–Budapest (1872–)
NySz.SZARVAS Gábor–SIMONYI Zsigmond: Magyar Nyelvtörténeti Szótár. I–III. Budapest, 1890–1893
OklSzSZAMOTA István–ZOLNAI Gyula: Magyar Oklevélszótár. Budapest, 1902–1906
OLOrszágos Levéltár
OrmSzKISS Géza–KERESZTES Kálmán: Ormánysági Szótár. Budapest, 1952
SASomogyi Almanach, Kaposvár (1957–)
SavariaA Vas Megyei Múzeumok Értesítője, Szombathely (1963–)
{1116.} SAVk.Schweizerisches Archiv für Volkskunde, Basel (1897–)
Sepsiszgy. TMÉSepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve, Marosvásárhely
Slov. Nár.Slovensky Národopis, Bratislava (1953–)
Slov. etn.Slovenski etnograf, Ljubljana (1948–)
SMKSomogyi Múzeumok Közleményei, Kaposvár (1973–)
So. MKSoproni Múzeum Kiadványai, Sopron
Soproni Sz.Soproni Szemle, Sopron (1937–1944, 1955–)
St.Sl.Studia Slavica Hungarica, Budapest (1955–)
Stud. Com.Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból, Szentendre (1972–)
Stud. Ethn. Ups.Studia Ethnographica Upsaliensia, Uppsala (1950–)
Stud. Folk. Ethn.Studia Folkloristica et Ethnographica, Debrecen (1978–)
SzSzázadok, Budapest (1867–)
SZÁLSzegedi Állami Levéltár
SzamSzCSŰRY Bálint: Szamosháti szótár. I–II. Budapest, 1935–1936
SzBÁMÉA Szekszárdi Béri Balogh Adám Múzeum Évkönyve (Szekszárd, 1970–1988; folytatása a WMMÉ)
Szeg. Füz.Szegedi Füzetek, Szeged (1934–)
SzKMÉA Szántó Kovács János Múzeum Évkönyve, Orosháza (1959–)
SzMÉSzolnok Megyei Múzeumi Évkönyv, Szolnok (1973–) (1993-tól Tiscium)
SZMNASzolnok megye néprajzi atlasza, I /1–2. Szerk. SZABÓ László–CSALOG Zsolt. Szolnok, 1974–1975
SzT.Erdélyi magyar szótörténeti tár. Szerk. SZABÓ T. Attila. Bukarest–Budapest, 1975–
Tan. Tm. Tört.Tanulmányok Tolna megye történetéből, Szekszárd (1963–)
TESzA magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Szerk. BENKŐ Loránd–KISS Lajos–PAPP László. Budapest, 1967–1976
TGyTudományos Gyűjtemény, Pest (1817–1841)
Term. Tud. Közl.Természettudományi Közlöny, Budapest
TisciumA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. Szolnok (1993–)
TKMTájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, Budapest (1979–)
Trad. Transport.Traditionelle Transportmethoden in Ostmitteleuropa. (Szerk. PALÁDI-KOVÁCS Attila) Budapest, 1981
TSzTörténelmi Szemle. Az MTA Történettudományi Intézetének Értesítője, Budapest (1958–)
TVTermészet Világa, Budapest
ÚMNGyÚj magyar népköltési gyűjtemény. Megindította: ORTUTAY Gyula (1940–)
ÚMTSzÚj Magyar Tájszótár. I–III. (Főszerk. B. LŐRINCZY Éva) Budapest, 1979–1992
Ung. JahrbücherUngarische Jahrbücher, Berlin
Vas. Ú.Vasárnapi Újság, Pest-Budapest (1854–1921)
Vasi Sz.Vasi Szemle, Szombathely (1958–)
VHVadászat – Halászat, Budapest
VHOBELÉNYESY, Márta–FÖLDES, László–GUNDA, Béla (Red.): Vieh-zucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa. Budapest, 1961
VMMKA Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, Veszprém (1963–)
Volksgeogr. Forsch.Volkstumsgeographische Forschungen, Leipzig (1939–)
VTFVízügyi Történeti Füzetek, Budapest
VWHFÖLDES, László (Red.): Viehwirtschaft und Hirtenkultur. Budapest, 1969
Wiss. Mitt. BHWissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und Herzegowina, Wien
WMMÉA Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, Szekszárd (előzménye SzBMÉ)
ZGyZalai Gyűjtemény, Zalaegerszeg
ZounukA Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve, Szolnok (1986–)