{5-773.} BIBLIOGRÁFIA

AARNE, Antti

     1910     Verzeichnis der Märchentypen. Mit Hilfe von Fachgenossen ausgearb. FFC 3. Helsinki

AARNE, Antti

     1912     Verzeichnis der finnischen Ursprungssagen und ihrer Varianten. FFC 8. Hamina

AARNE, Antti

     1914     Schwänke über schwerhörige Menschen. Eine vergleichende Untersuchung. FFC 20. Hamina

AARNE, Antti

     1917     Vertailevia arvoitustutkimuksia. Tulta ja sauhua, harakkaa ja munaa merkitsevät arvoitukset. SUSA XXXIV/1. Helsinki

AARNE, Antti

     1918     Estnische Märchen- und Sagenvarianten. FFC 25. Hamina

AARNE, Antti

     1918–1920 Vergleichende Rätselforschungen. FFC 26–28. Helsinki

AARNE, Antti–THOMPSON, Stith

     1928     The Types of the Folk-Tale. A ciassification and bibliography. FFC 74. Helsinki

AARNE, Antti–THOMPSON, Stith

     1961     The Types of the Folktale (Antti Aarne’s Verzeichnis der Märchentypen Translated and Enlarged by Stith Thompson: Second Revision). FFC 184. Helsinki ABRAHAMS, Roger D.

     1969     The Complex Relations of Simple Forms. Genre, II. No 2. 104–128.

ABRAHAMS, Roger D.–BABCOCK, Barbara A.

     1977     The Literary Use of Proverbs. JAF 90. 414–429.

ABRAHAMS, Roger D.–HICKERSON, Joseph

     1964     Gross Fertilisation Riddles. Western Folklore XXIII. 253–257.

Adomák és jellemvonások a magyar huszáréletből.

     1858a     Összegyűjté egy kiszolgált huszár. Pest

Adomák és jellemvonások a magyar színészéletből.

     1858b     Összegyűjté egy régi pályatárs. Pest

ÁG Tibor

     1974     Édesanyám rózsafája. Palóc népdalok. Gyűjtötte és összeállította Ág Tibor. A bevezetőt írta Tőzsér Árpád. Bratislava

ÁG Tibor–SIMA Ferenc

     1979     Vétessék ki szóló szívem. Szlovákiai magyar népballadák. Budapest

AGAR, Michael

     1980     Stories, Background Knowledge and Themes: Problems in the Analysis of Life History Narrative. American Ethnologist, 7. 223–239.

{5-774.} ALBERT Ernő–FARAGÓ József

     1973     Háromszéki népballadák. Bukarest

ALEXICS György

     1897     Vadrózsapör. Ethn. VIII. 73–88, 184–192, 279–290, 362–377.

ALEXIOU, Margaret

     1974     The ritual lament in Greek tradition. Cambridge

ALMÁSY János

     1911     Magyar közmondások gyűjteménye, különös tekintettel az életbölcsességre és nevelésre. Budapest

ALSZEGHY Zoltán S. J.

     1978     A gyónás. Teológiai kiskönyvtár III/7. Róma

ALSZEGHY Zoltán S. J.

     1983     A magyar népi vallásosság. Szolgálat, 58. sz. 5–13. Spittal/Drau

ALVAR, Manuel

     19712     Poesía tradicional de los jud’íos españoles. México

ALVER, Brynjulf

     1967     Category and Function. Fabula, 9. 63–69.

ANCELANE, Alma

     1954     Latviešu tautas mīklas. Rīga

ANDERSON, Walter

     1923     Kaiser und Abt. Die Geschichte eines Schwanks. FFC 42. Helsinki

ANDERSON, Walter

     1953     Anekdote und Wirklichkeit. ZfVk L. 291–294.

ANDERSON, Walter

     1955     Nochmals: Anekdote und Wirklichkeit. ZfVk LII. 273.

ANDRÁD Sámuel

     1789–1790 Elmés és múlatságos rövid anekdoták. I–II. Bécs

ANDREJEV, N. P.

     1960     Az orosz mesetípusok Aarne-rendszerű mutatója. A Magyar Népmesekatalógus füzetei 1. Budapest

ANONYMUS

     1977     Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Hasonmás kiadásban megjelentette a Magyar Helikon Pais Dezső fordításában Budapesten

ANTALL József–BUZINKAY Géza (szerk.)

     1975     Népi gyógyászat Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, 7–8.

ARANY János

     1962a     A magyar nemzeti vers-idomról. In: Arany János összes művei. X. Prózai művek 1. Sajtó alá rendezte Keresztury Mária. Budapest, 1962. 218–263.

ARANY János

     1962b     Naiv eposzunk. In: Arany János összes művei. X. Prózai művek 1. Sajtó alá rendezte Keresztury Mária. Budapest, 1962. 264–274.

ARANY János

     1968     Eredeti népmesék. Összegyűjtötte Merényi László. I–II. Pest, 1861. In: Arany János összes művei. XI. Prózai művek 2. Sajtó alá rendezte Németh G. Béla. Budapest, 1968. 326–342.

ARANY László

     1862     Eredeti népmesék. Pest.

ARANY László

     1867     Magyar népmeséinkről. Budapesti Szemle, VIII. 40–66, 200–228.

ARANY László–GYULAI Pál

     1872     Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből. MNGy I. Pest

{5-775.} ARBAUD, Damase

     1862     Chants populaires de la Provence. Aix-en-Provence

ARNAUD, Louis

     1912     La Baskania ou le mauvais oeil chez les grecs modernes. Echos d’Orient, 15.

AUER, Albert

     1947     Leidenstheologie des Mittelalters. Salzburg

AVENARIUS, Ferdinand

     1909     Balladenbuch. München

BABUDRI, Francesco

     1936     Un Planctus Crucis o Pianto della Vergine ricostruito con frammenti laudistici triestini. Firenze

BÁCSKAI BOSNYÁK Sándor

     1962     A baranyai bányászok meséi és elbeszélései. Népr. K. VII/3–4. 134.

BAKOS József

     1947     Mátyusföldi babonás történetek. Ethn. LVIII. 246–249.

BAKOS József

     1950     Adatok a bodrogközi agrárproletár mozgalom folklórjához. Ethn. LXI. 91–95.

BAKOS József

     1953     Mátyusföldi gyermekjátékok. ÚMNGy VII. Budapest

BAKOS József–KERÉNYI György

     1953     Útmutató népi énekes-táncos gyermekjátékok gyűjtéséhez. Budapest

BALASSA Iván

     1963     Karcsai mondák. ÚMNGy XI. Budapest

BALASSA Iván–ORTUTAY Gyula

     1979     Magyar néprajz. Budapest

BALÁZS Béla

     1955     A személyes visszaemlékezések felhasználása népi demokráciánk történetének feldolgozásában. Századok, 89. 882–896.

BÁLINT Sándor

     1929     Szegedi népies imádságok és ráimádkozások. NNy 4–6. sz. 189–190.

BÁLINT Sándor

     1937     Népünk imádságai. Regnum Egyháztörténeti Évkönyv. 19–47. Budapest

BÁLINT Sándor

     1942     Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Budapest

BÁLINT Sándor

     1943a     Sacra Hungaria. Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből. Kassa

BÁLINT Sándor

     1943b     A parasztélet rendje. In: Bartucz (szerk.) 1943: 201–243.

BÁLINT Sándor

     1959     Szeged művelődéstörténete a város szóláshagyományaiban. Nyr LXXXIII. 471–479.

BÁLINT Sándor

     1972     Szegedi példabeszédek és jeles mondások. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 127. Budapest

BÁLINT Sándor

     1975a     Adalékok a hajdani pestisjárványok magyarországi hiedelemvilágához. In: Antall–Buzinkay (szerk.) 1975: 225–243.

BÁLINT Sándor

     1975b     Tombácz János meséi. ÚMNGy XVII. Budapest

BÁLINT Sándor

     1975c     Arimathiai József. Új Ember, XXX. 11. sz. 1.

{5-776.} BÁLINT Sándor

     19762     Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából. Budapest

BÁLINT Sándor

     1977     Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából. I–II. Budapest

BALLAGI Mór

     1850     Magyar példabeszédek, közmondások és szójárások gyűjteménye. Szarvas

N. BALOGH Anikó

     1977     Loki, a gúnyolódó kultúrhérosz. In: Istvánovits–Kríza (szerk.) 1977: 203–209.

BALOGH István

     1907     Andrád Sámuelről. Sepsiszentgyörgy

BÁN Aladár

     1918     A találós-mese összehasonlító vizsgálata. Ethn. XXIX. 286–290.

BÁN Imre–JULOW Viktor

     1964     Debreceni diákirodalom a felvilágosodás korában. Budapest

BANG, A. Chr.

     1901–1902 Norske Hexeformularer og megiske Opskrifter. Kristiania

BANÓ István

     1939     A magyar népi epika életformái. Ethn. L. 1–9.

BANÓ István

     1941     Baranyai népmesék. ÚMNGy II. Budapest

BÁNÓ István

     1947     Babonás történetek a tolnamegyei Döbröközről. Ethn. LVIII. 239–242.

BANÓ István

     1948     Szlovákul hallott mese magyar elmondásban. Ethn. LIX. 117–120.

BANÓ István

     1957     Dr. Berze Nagy János Magyar népmesekatalógusa. In: Berze Nagy 1957: I. 7–25.

BANÓ István

     1981     Három archaikus mesei stíluselem generatív nyelvelméleti megvilágításban. Ethn. XCII. 1–13.

BANÓ István

     1982     Meseszerkezet és esztétikum. Ethn. XCIII. 233–258.

BANÓ István

     1984     Az azonosság esztétikájának és a meglepetés esztétikájának eszközei a népmesében. MTA Nyelv. K. XXXIII/1–4. 149–157.

BARANYAI DECSI János

     1598     Adagiorum Graeco-Latino-Ungaricorum Chiliades quinque. Bartphae

BÁRCZI Géza

     1975     Erdélyi Zsuzsanna „Hegyet hágék lőtöt lépék…” c. műve kapcsán. Vig. 2. sz. 8–81.

BÁRDOS Lajos (szerk.)

     1929     A magyar népdal. Átnézte és előszóval ellátta Kodály Zoltán. Budapest

BARNA Ferdinánd

     1872     A finn költészetről, tekintettel a magyar költészetre. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből 3. Pest

BARNA Gábor

     1974     Állatgyógyítás visszafelé számláló ráolvasással. Jász Múzeum Jubileumi Évkönyve. 189–210.

BARÓTI SZABÓ Dávid

     1803     A magyarság virági. Komárom

BARTALUS István

     1873–1896 Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye. I–VII. Budapest

{5-777.} BARTHA Dénes

     1934     A népköltés kutatásának új feladatai. Budapesti Szemle, 226–253.

BARTHA Dénes (s. a. r.)

     1935     A XVIII. század magyar dallamai. Énekelt versek a magyar kollégiumok diák-melodiáriumaiból (1770–1800). Budapest

BARTHA Károly, N.

     1931     Magyar néphagyományok. Debrecen

BARTHA Károly, N.

     1943     Játék. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 383–423.

BARTHOLOMAEIS, Vincenzo de

     é. n.     Rime giullaresche e popolari d’Italia. Bologna

BARTHOLOMAEIS, Vincenzo de (raccolta da)

     1924     II teatro abruzzese del Medio Evo, raccolta da – –. Bologna

BARTHOLOMAEIS, Vincenzo de

     1953     Laude drammatiche e rappresentazioni sacre. I–III. Firenze

BARTÓK Béla

     1924     A magyar népdal. In: Bartók 1966: I. 101–350.

BARTÓK Béla

     1933     Magyar népzene. In: Bartók 1966: I. 371–377.

BARTÓK Béla

     1935a     Magyar népzene. In: Bartók 1966: I. 397–399.

BARTÓK Béla

     1935b     Melodien der rumanischen Colinde (Weihnachtslieder). Wien

BARTÓK Béla

     1966     Összegyűjtött írásai. I–II. Budapest

BARTÓK Béla–KODÁLY Zoltán

     1923     Erdélyi magyarság. Népdalok. Budapest

BARTUCZ Lajos (szerk.)

     1943     A magyar nép. A Művelődés Könyvtára 9. Budapest

BARTUNEK János

     1922     Népmondák Nyitráról, Békésből, Körmendről. Ethn. XXXIII. 84–86.

BAŞGÖZ, Ilhan

     1978     The Epic Tradition among Turkic Peoples. In: Oinas (ed.) 1978: 311–335.

BAŞGÖZ, Ilhan–TIETZE, Andreas

     1973     Bilmece: A Corpus of Turkish Riddles. Folklore Studies 22. Berkeley–Los Angeles–London

BAUCOMONT, J.–GUIBAT, F.–LUCILE, T.–PINON, R.–SOUPAULT, P.

     1961     Les comptines de langue française. Paris

BAUSINGER, Hermann

     1958a     Strukturen des alltäglichen Erzählens. Fabula, 1. 239–254. Magyarul: A hétköznapi elbeszélések szerkezetei. Folcloristica 7 (1983) 17–50.

BAUSINGER, Hermann

     1958b     Schwank und Witz. Studium Generale. Bd. 11. 699–710. Berlin

BAUSINGER, Hermann

     1961     Schildbürgergeschichten. Der Deutschunterricht. Heft 1. 18–30. Stuttgart

BAUSINGER, Hermann

     1967     Bemerkungen zum Schwank und seinen Formtypen. Fabula, 9. No 1–3. 118–136.

BAUSINGER, Hermann

     1968     Formen der „Volkspoesie”. Berlin

BAUSINGER, Hermann

     1975     Alltägliches Erzählen. Enzyklopädie des Märchens. Bd. 1. 323–330. Berlin

{5-778.} BAUSINGER, Hermann–BRÜCKNER, Wolfgang

     1969     Kontinuität? Geschichtlichkeit und Dauer als volkskundliches Problem. Berlin

BAYARD, Jean-Pierre

     1961     Histoire des légendes. Paris

BEBERMEYER, G.

     1931     Babel’s Facetien. Drei Bücher. Hist.-kritische Ausgabe von – –. Leipzig

BECK Zoltán

     1965     Néphagyományok Orosházáról és környékéről. A Békés megyei Múzeumi Szervezet Kiadványai I. 83–103.

BEKE Ödön

     1932     Mesenyom a legelső magyar szólásgyűjteményben. Ethn. XLIII. 31.

BEKE Ödön

     1947     Ibikus darvai a magyar néphagyományban. Ethn. LVIII. 124–125.

BEKE Ödön

     1957     A vasorrú bába az ugor néphitben. Ethn. LXVIII. 168–169.

BEKE Ödön–HONTI János

     1933     Egy régi népmese nyomai. Ethn. XLIV. 160–161.

BÉKEFI Antal

     1955     Bakonyi népdalok. Budapest

BÉKEFI Antal

     1966     Egy bakonyi szegényember élettörténete. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei 5. 283–303.

BÉKÉS István

     1966     Magyar ponyva Pitaval a XVIII. század végétől a XX. század kezdetéig. Budapest

BÉLÁDI Miklós–JANKOVICS József–NYERGES Judit

     1985     A magyar vers. Budapest

BELEDI Miksa

     1889     Néphumor és szatíra a Rábaközből. Magyar Salon. II. 439–443, 542–544, 649–652.

BELÉNYESY Márta

     1969     Hufengrösse und Zugtierbestand der Kläuberlichen Betriebe in Ungarn um 14–15. Jahrhundert. In: Földes (szerk.) 1969: 460–502.

BELLOSICS Bálint

     1891     Markap meg az ördög. Ethn. II. 321.

BELLOSICS Bálint

     1902     Magyarországi adatok a nyári napforduló ünnepéhez. Ethn. XIII. 25–31, 70–78, 117–127.

BENCZE Lászlóné

     1982     Szivárványos az ég alja. Bihari népdalok. Berettyóújfalu

BENDA Kálmán

     1942     A törökkor német újságirodalma. A M. Történeti Intézet Évkönyve, Budapest

BENEDEK András

     1950     Les jeux hongrois de Nocel. Folia Ethn. 55–94.

BENEDEK András–VARGYAS Lajos

     1943     Az istenesi székelyek betlehemes játéka. Kolozsvár

BENEDEK Elek

     1894–1896 Magyar mese- és mondavilág. I–V. Budapest

BENEDEK Elek

     1896     A magyar népköltés gyöngyei. A legszebb népdalok gyűjteménye. Budapest

BENEŠ, Bohuslav

     1978     A Fehér-Kárpátok vidékén gyűjtött hiedelemmondák morfológiai elemzése. Folcloristica 2–3. 221–249.

{5-779.} BENFEY, Theodor

     1892     Kleinere Schriften 3. Berlin

BENITZKI Péter

     1728     Magyar rhythmusok avagy versek, mellyeket írt nemzetes – –. Lötse

BENKÓCZY Emil

     1906     Természetrajzi mesék. Ethn. XVII. 249–251.

BENKÓCZY Emil

     1908     Természetrajzi mesék. Nyr XXXVII. 45.

BENKŐ Katalin Piroska

     1933     A két királygyermekről szóló magyar népballadák (Hero és Leander monda). Marosvásárhely

BENKŐ László

     1934     A „Halott vőlegény” története (Lenore monda). Marosvásárhely

BENKŐ László

     1936     Adalékok a halott vőlegény balladatípus történetéhez. Ethn. XLVII. 26–34.

BERECZKI Gábor (szerk.)

     1979     Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók. Válogatta, a jegyzeteket és az utószót írta és a kötetet szerkesztette B. G. Budapest

BÉRES András

     1967     Rozsályi népmesék. ÚMNGy XII. Budapest

BERNÁTH Béla

     1981     A magyar népköltés szerelmi szimbolikája. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 9. 16–87. Budapest

BERNÁTH Lajos

     1902     Magyar népmesék a XVIII. századból. Ethn. XIII. 289–301.

BERNÁTH László

     1982     A magyar legendamesék típusai. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest

BERTA István

     1973     Egy kivándorló szegényember emlékkönyve. Fol. Hist. 2. 197–238.

BERTINI, Giulio (a cura di)

     1930     Il Duecento. Storia letteraria di Italia a cura di – –. Milano

BERZE NAGY János

     1913     A finnek meseosztályozása. Ethn. XXIV. 65–82, 147–160.

BERZE NAGY János

     1929–32     Magyar szólásaink és a folklore. Ethn. 1929. XL. 153–161, 1932. XLIII. 97–141.

BERZE NAGY János

     1935     Mese. In: A magyarság néprajza. III. 256–326.

BERZE NAGY János

     1940     Baranyai magyar néphagyományok. I–III. Pécs

BERZE NAGY János

     1943     Mese. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. III. 226–289.

BERZE NAGY János

     1957     Magyar népmesetípusok. I–II. A bevezető tanulmányt írta és a tudományos szerkesztést végezte Dr. Banó István. Pécs

BERZE NAGY János

     1958     Égigérő fa. Magyar mitológiai tanulmányok. Pécs

BERZE NAGY János

     1961     Régi magyar népmesék Berze Nagy János hagyatékából. Szerkesztette Banó István és Dömötör Sándor. 2., bőv. kiad. Pécs

BERZE NAGY János

     1977     Egy néprajztudós műhelyéből (Berze Nagy János levélhagyatéka). Szerkesztette Banó István és Fülöp Lajos. Pécs

{5-780.} BERZE NAGY János–KATONA Lajos

     1907     Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok-megyéből. MNGy IX. Budapest

BEZSZONOV, P. A.

     1861–1864 Kaleki Perehozsie. I–VI. Moszkva

BIBÓ István

     1917     A számok jelentése és a gondolkodás alapformáinak története. Néplélektani dolgozatok 1. Budapest

BIEBUYCK, Dániel

     1978     The African Heroic Epic. In: Oinas (ed.) 1978: 336–367.

BIHARI Anna

     1976     A hiedelemszövegek vizsgálatának néhány kérdése. Stúdium VII. 93–101.

BIHARI Anna (összeáll.)

     1980     Magyar hiedelemmonda katalógus. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 6. Budapest

BIHARI Anna–SZUHAY Péter

     1978     Mítosz és hiedelemmonda. In: Hoppál–Istvánovits (szerk.) 1978: 167–178.

BINDER, H.–BREDNICH, R. W.

     1973     Der 5. Arbeitstagung über Fragen des Typenindex der europäischen Volksballaden. Freiburg

BINDER Jenő

     1894     Néhány Mátyás királyról szóló trufánk s rokonaik. A Brassói Áll. Főreáliskola Értesítője az 1892–93. évre

BINDER Jenő

     1902     Tojás az építkezésnél. Ethn. XIII. 286.

BINDER Jenő

     1928     Folklore-forgácsok. Ethn. XXXIX. 137–146.

BIN GORION, M. J. (ed.)

     1959     Der Born Judas, Legenden, Märchen und Erzählungen. Wiesbaden

BÎRLEA, Ovidiu

     1973     Bocetele şi versurile funebre din Ţinutul Pădurenilor (Hunedoara). Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, 1971–1973. Cluj

BITSKEY István

     1979     Humanista erudíció és barokk világkép. Pázmány Péter prédikációi. Budapest

BLAU Lajos

     1907     A Gesta Romanorum zsidó vonatkozásai. Magyar Zsidó Szemle, 325–326.

BLEHR, O.

     1967     The Analysis of Folk Belief Stones and its Implications for Research on Folk Belief and Folk Prose. Fabula, 259–263.

BOD Péter

     1760     Szent Hilárius, vagy szívet vidámító, elmét élesítő, kegyességre serkentœ, rövid kérdésekbe és feleletekbe foglalt dolgok mellyek mind az hasznos idœtœltésre, ’s mind az épueletes tanuságra egybe-szedegettetvén ki-botsáttattak. B. P. által. Szeben

BODGÁL Ferenc

     1971     Vidroczki Marci halála. Ethn. LXXXII. 79–84.

BODNÁR Bálint

     1980     Kisvárda környéki népmesék. Jósa András Múzeum Kiadványai 18. Nyíregyháza

BOGLÁR Lajos

     1978     Wahari. Az őserdei kultúra. Budapest

BOLGÁR Ágnes

     1934     Magyar bájoló imádságok a XV–XVI. századból. Budapest

BOLTE, Johannes–POLIVKA George

     1913–1918 Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. I–III. Leipzig

{5-781.} BÓNA Júlia

     1974     Halotti szokások a szlavóniai nyelvjárás területén. HITK 19–20. (1975)

BONOMO, Giuseppe

     1953     Scongiuri del popolo siciliano. Palumbo

BORBÉLY Sándor

     1891     Debreceni adomák. Ethn. II. 168.

BORNEMISZA Péter

     1955     Ördögi kísértetek. Kiadta Eckhardt Sándor. Budapest

BOROVOHÁJSKY (Záturecký, Adolf Peter)

     1894     Slovenské hádky (Hádanky). Martin

BORSAI Ilona

     1980     A magyar népi gyermekmondóka műfaji sajátosságai. NK–NT XI–XII. 545–578.

BORSAI Ilona–HAJDU Gyula–IGAZ Mária

     1975     Magyar népi gyermekjátékok. Ének-zene szakköri füzetek 2. Budapest

BORSAI Ilona–HAJDU Gyula–IGAZ Mária

     1977     Magyar népi gyermekjátékok. 2 kiad. Budapest

BORSAI Ilona–KOVÁCS Ágnes

     1975     Cinege, cinege, kismadár… Népi mondókák, gyermekjátékok kicsinyeknek. Budapest

BOŠKOVIĆ–STULLI, Maja–ZEČEVIĆ, Divna

     1978     Usmena i pučka književnost. Povijest Hrvatske Književnosti I. Zagreb

BOSNYÁK Sándor (Bácskai)

     1967     A mohácsi hajósok, komposok és gátmunkások meséiből. Janus Pannonius Máz. Évk. 89–101.

BOSNYÁK Sándor

     1969     A tenger fenekéről felhozott föld motívuma a magyar teremtésmondákban. Ethn. LXXX.

     462–464.

BOSNYÁK Sándor

     1973a     Kisteleki mondák. FA 1. 78–90.

BOSNYÁK Sándor

     1973b     Kabai István mesél. FA 1. 18–39.

BOSNYÁK Sándor

     1977     A bukovinai magyarok hitvilága. I. FA 6.

BOSNYÁK Sándor

     1980     A moldvai magyarok hitvilága. FA 12.

BOUTEILLER, Marcelle

     1966     Médecine populaire d’hier et d’aujourd’hui. Vallois

BØDKER, Laurits–ALVER, Brynjulf–HOLBEK, Bengt–VIRTANEN, Leea

     1964     The Nordic Riddle. Terminology and Bibliography. Copenhagen

BÖCKEL, Otto

     1913     Psychologie der Volksdichtung. Leipzig–Berlin

BÖZÖDI György

     é. n.     Tréfás farkas. Budapest

BRĂILOIU, Constantin

     1938     Bocete din Oaş. Grai şi suflet românesc 7. Bucureşti

BRAUN Soma

     1923     A népmese. Bevezetés az összehasonlító mesekutatásba. Budapest

BRIE, Maria

     1906     Der germanische, insbesondere der englische Zauberspruch. Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde 8. 1–36.

BRILL, Tony

     1966     Principiile Classificări Legendelor Populare Româneşti. Revistă de Etnografie şi Folclor 3. 259–273.

{5-782.} BROWN, Carleton

     1952a     Religious Lyrics of the 14th Century. Oxford

BROWN, Carleton

     1952b     Religious Lyrics of the XVth century. Oxford

BRUFORD, A.

     1967     Scottish Gaelic Witch Stories. A Provisional Type List. Scottish Studies 11. 13–47.

BRUMMER, O. J.

     1908     Über die Bannungsorte der finnischen Zauberlieder. Helsingfors

BUDAI Ferentz

     1804–1805 Magyar ország polgári históriájára való lexicon a’ XVI. század végéig. I–III. Nagy-Várad

BURA László

     1978     Szatmári népballadák. Bukarest

BURDE-SCHNEIDEWIND, G.–GREVERUS, I. M.

     [1967]     Deutscher Sagenkatalog. X. Der Tod und die Toten. Vorbericht. DJBVk 13. 339–397.

BUTSCH, A. F.

     1876     Strassburger Rätselbüchlein; die erste zu Strassburg ums Jahr 1505 gedruckte deutsche Rätselsammlung. Strassburg

CARSTENS, Heinrich

     1896     Volksrätsel, besonders aus Schleswig-Holstein. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, VI. 414–423.

CARTOJAN, N.

     1929     Cărţile populare în literatura românească. I–II. Bucureşti

CASNATI, Francesco–RE, Maria Luisa

     1954     Laudi mariane di antichi battuti camaschi (Da un codice quattrocentesco medito). Como

CHAMBERS, E. K.

     1903     The Medieval Stage. I–II. Oxford

CHAMBERS, E. K.

     1933     The English Folk-Play. Oxford

CHILD, Francis James

     1882–1898     English and Scottish Popular Ballads. I–V. Boston

CHINI, Mario

     1974     Canti popolari umbri. Biblioteca Umbra No 1. Roma

CHRISTENSEN, A.

     1925     Motif et thème. Plan d’un dictionnaire des motifs de contes populaires, de légendes et de fables. FFC 59. Helsinki

CHRISTIANSEN, R. Th.

     1914     Die finnischen und nordischen Varianten des zweiten Merseburgerspruches. FFC 18. Hamina

CHRISTIANSEN, R. Th.

     1958     Migratory Legenda. FFC 175. Helsinki

COCCHIARA, Giuseppe

     1962     Az európai folklór története. Budapest

CORRAIN, Cleto–ZAMPINI, Pierluigi

     1971     Poesia religiosa popolare del Polesine. Rovigno

CORRAIN, Cleto–ZAMPINI, Pierluigi

     1972     Elementi precristiani e paleocristiani in alcune orazioni popolari diffuse nella pianura padanoveneta. Cesena. Estratto da „Ravennatonsia” III. 589–610.

CRISTESCU-GOLOPENŢIA, S.

     1944     Drăguş: Un sat din ţara Oltului (Făgăraş). Manifestări Spirituale. Bucureşti

CSALOG József

     1950     A hazajáró halottak elleni védekezésnek egy különös esete Gerjenből. Ethn. LXI. 231–233.

{5-783.} CSANÁDI Imre

     1966     A magyar valóság versei. 1–2. köt. 1475–1945. Budapest

CSANÁDI Imre–VARGYAS Lajos

     1954     Röpülj páva, röpülj. Magyar népballadák és balladás dalok. Budapest

CSEFKÓ Gyula

     1930     Szállóigék, szólásmódok. Budapest

CSERNOV, I.

     1978     Az orosz szerelmi ráolvasások szerkezete. I. Folcloristica 2–3. 180–208.

CSICSEROV, V. (TSCHITSCHEROW, W.)

     1968     Russische Volksdichtung. Berlin

CSILLAG Béla

     1889     Népmesék. Nyr XVIII. 473–474.

CSÓKA J. Lajos

     1967     A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI–XIV. században. Irodalomtörténeti könyvtár 20. Budapest

CSOÓRI Sándor

     1969     Szántottam gyöpöt… In: Faltól-falig. 193–216. Budapest

CSOÓRI Sándor

     1972     Csipkekoronák. Élet és Irodalom, XVI. 19. sz. 15.

CSOÓRI Sándor

     1974     Utazás, félálomban. Budapest

CSOÓRI Sándor

     1978     Nomádnapló. Budapest

CSŰRY Bálint

     1928     Bod Péter Szent Hiláriusának forrása. Erdélyi Irodalmi Szemle, 99–116.

CSŰRY Bálint

     1935–1936 Szamosháti szótár. I–II. Budapest

DADAY András

     1932     Adatok lógyógyászatunk történetéhez. Állategészségügy, nov. 15. 136–137.

DANKÓ Imre

     1962     Az almaszimbolika magyar vonatkozásai. Ethn. LXXIII. 558–589.

DANKÓ József

     1871     Magyar szertartási régiségek. Esztergom

DÁNOS Erzsébet

     1938     A magyar népballada. Budapest

DÄHNHARDT, Oskar

     1905     A természetrajzi mesékről. Ethn. XVI. 158–166.

DÄHNHARDT, Oskar

     1907–1912 Natursagen, eine Sammlung naturdeutender Sagen, Märchen, Fabeln, und Legenden. I–IV. Leipzig–Berlin

DÉGH Linda

     1942     Pandur Péter meséi. I–II. ÚMNGy III–IV. Budapest

DÉGH Linda

     1947a     A munkásság és a népköltészet. In: Szendrő Ferenc (szerk.): A munkásműveltség könyve. 250–271. Budapest

DÉGH Linda

     1947b     A magyar népi színjáték kutatása. Budapest

DÉGH Linda

     1948     Adatok a magyar parasztság irodalmi életéhez. In: Magyar századok. Irodalmi műveltségünk történetéhez. 299–315. Budapest

{5-784.} DÉGH Linda

     1952a     A munkásság néprajzi kutatása. MTA. Társ. K. II. 283–324.

DÉGH Linda

     1952b     A szabadságharc népköltészete. Budapest

DÉGH Linda

     1953     Útmutató a munkásosztály néprajzi vizsgálatához. Budapest

DÉGH Linda

     1955–1960 Kakasdi népmesék. I–II. ÚMNGy VIII–IX. Budapest

DÉGH Linda

     1957     Adalékok a hálás halott epizód mesei és mondai formálódásához. Ethn. LXVIII. 307–318.

DÉGH Linda

     1963     A Systematic Ordering of the Hungarian Legends. Itt: Tagung … 66–74.

DÉGH Linda

     1965     Process of Legend Formation. Laographia, 23. 77–87.

DÉGH Linda

     1972     Folk Narrative. In: Dorson (ed.) 1972: 53–84.

DÉGH Linda

     1973     Neue Sagenerscheinungen in der industriellen Umwelt der USA. In: Röhrich (Hrsg.) 1973: 34–51.

DÉGH Linda

     1975     People in the Tobacco Belt: Four Lives. Ottawa

DÉGH Linda

     1976     Symbiosis of Joke and Legend: A Case of Conversational Folklore. In: Folklore Today: A Festschrift for Richard M. Dorson, ed. L. Dégh, F. Oinas, H. Glassie. 101–102. Bloomington

DÉGH Linda–VÁZSONYI Andrew

     1971     Legend and Belief. Genre, 4. 281–304.

DELARUELLE, E.

     é. n.     L’influence de Saint François d’Assise sur la piété populaire. Relazioni. III. (449–466). Storia del Medioevo. Firenze (Comitato Internazionale di Scienze Storiche. Roma 4–11 Settembre 1955)

DE MARTINO, Ernesto

     1958     Morte e pianto rituale nel mondo antico. Dal lamento pagano al pianto di Maria. Torino

DEMÉNY István Pál

     1980     Kerekes Izsák balladája. Összehasonlító – tipológiai tanulmány. Bukarest

DE QUINCEY, Thomas

     1963     Confessions of an English Opium-Eater. London

DÉZSI Lajos

     1912     Tinódi Sebestyén. Budapest

DÉZSI Lajos

     1915     Régi magyar verseskönyvek ismertetése. (IV. Mihály deák codexe.) ItK XXV. 431–444.

DÉZSI Lajos

     1923     Balassa Bálint minden munkái. Életrajzi bevezetéssel s jegyzetekkel ellátva kiadta D. L. Budapest

DÉZSI Lajos

     1930     Salamon királynak, az Dávid király fiának Markalfal való tréfabeszédeknek rövid könyve. A legrégibb kiadásból közrebocsátja D. L. RMKT VIII. Budapest

Dictionnaire d’ anecdotes…historiettes, bons mots, naïvetés… reparties. I–II. Paris

     1767

DIENES András

     1957     A legendák Petőfije (Táj és emlékezés). Budapest

DIENES István

     1973     A honfoglaló magyarok lélekhiedelmeinek régészeti bizonyságai. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3. 28–39. Budapest

{5-785.} DIETRICH, Albrecht

     19253     Mutter Erde. Ein Versuch über Volksreligion. Leipzig–Berlin

DIJK, J. J.

     1953     La sagesse suméro-accadienne. Recherches sur les genres littéraires des textes sapientiaux. Leiden

DIÓSZEGI Vilmos

     1957     Visszafelé számláló ráolvasások. Népr. K. II. 3–4. sz. 162–171.

DIÓSZEGI Vilmos

     1958     A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Budapest

DIÓSZEGI Vilmos

     1960     Embergyógyítás a moldvai székelyeknél. Népr. K. V. 3–4. sz. 35–124.

DIÓSZEGI Vilmos

     1963     Luca napi kotyoló szövegek. Népr. K. VIII. 2–4. sz. 1–36.

DIÓSZEGI Vilmos

     1967     Az „árpa” gyógyítása. Mutatvány a Magyar Néprajzi Atlasz anyagából. A Néprajzi Múzeum Füzetei 23. 59–66.

DIÓSZEGI Vilmos (szerk.)

     1968     Popular Beliefs and Folklore Tradition in Siberia. Budapest

DIÓSZEGI Vilmos

     1969     A honfoglaló magyarság hitvilágának történeti rétegei. A világfa. NK–NT II–III. 295–326.

DOBOS Ilona, S.

     1958     Szegényember vízzel főz. Életrajzi vallomások. Budapest

DOBOS Ilona, S.

     1962     Egy somogyi parasztcsalád meséi. ÚMNGy X. Budapest

DOBOS Ilona

     1964     Az „igaz” történetek műfajának kérdéséről. Ethn. LXXV. 198–217.

DOBOS Ilona

     1970     A történeti mondák rendszerezéséről. Ethn. LXXXI. 97–112.

DOBOS Ilona

     1971     Tarcal története a szóhagyományban. Néprajzi Tanulmányok. Budapest

DOBOS Ilona

     1973     Petőfi mondák. Ethn. LXXXIV. 418–429.

DOBSZAY László

     1973     Comparative Research into an „Old Style” of Hungarian Folk-Musik. Studia Musicologica 15. Budapest

DOMOKOS Pál Péter

     1931     A moldvai magyarság. Csíksomlyó

DOMOKOS Pál Péter

     1941     A moldvai magyarság. 3., bőv. kiad. Kolozsvár

DOMOKOS Pál Péter

     1961     Hajnal, hajnalnóta, hajnalozás. Ethn. LXXII. 237–263.

DOMOKOS Pál Péter–RAJECZKY Benjamin

     1956     Csángó népzene. I. Budapest

DOMOKOS Pál Péter–RAJECZKY Benjamin

     1961     Csángó népzene. II. Budapest

DORSON, Richard M. (ed.)

     1972     Folklore and Folklife. Chicago–London

DOV NOY

     1963     Jefet Schwili erzählt. Fabula A Serie 4. Berlin

{5-786.} DÖBRENTEI Gábor (szerk.)

     1840     Régi Magyar Nyelvemlékek. I–II. Buda

DÖLGER, F. J.

     1909     Der Exorcismus um altchristlichen Taufritual. Paderborn

DÖMÖTÖR Ákos

     1962     Sarkadi népmesék. Gyűjtötte és jegyzetekkel ellátta D. Á. Dégh Linda előszavával. Gyula

DÖMÖTÖR Sándor

     1929a     A keményfalvi pap (Babonás históriák). Ethn. XL. 194–197.

DÖMÖTÖR Sándor

     1929b     Cigányadomáink. Ethn. XL. 82–106.

DÖMÖTÖR Sándor

     1930     A betyárromantika. Ethn. XLI. 5–24, 97–113.

DÖMÖTÖR Sándor

     1932     Vida György facetiái. Erdélyi Múzeum, 272–293.

DÖMÖTÖR Sándor

     1934     Kimon és Péra története. Képzőművészet, VIII. 218–221.

DÖMÖTÖR Sándor

     1938     Életmentő talány. Vasi Szemle, V. 175–179.

DÖMÖTÖR Sándor

     1949     Vasmegyei Markalf-történetek. Ethn. LX. 277–278.

DÖMÖTÖR Sándor

     1954     Szalai Veronika balladája. Büki népmesék. Szombathely

DÖMÖTÖR Sándor

     1967     Az ördög szó és motívum történetéről. Ethn. LXXVIII. 65–80.

DÖMÖTÖR Sándor

     1983     Hevestől Baranyáig. Helytörténeti képek Berze Nagy János életéből. Szerkesztette Banó István–Fülöp Lajos. Pécs

DÖMÖTÖR Tekla

     1952–53     Népies színjátszó hagyományaink és az iskoladráma. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának évkönyve az 1952–53. évre. 194–218.

DÖMÖTÖR Tekla

     1964a     A magyar néphit és népszokások – Kelet és Nyugat között. Ethn. LXXV. 189–197.

DÖMÖTÖR Tekla

     1964b     A mondakutatók nemzetközi értekezlete Budapesten. Ethn. LXXV. 166–167.

DÖMÖTÖR Tekla

     1964c     Naptári ünnepek–népi színjátszás. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

     1966     A népi színjátszás Európában. Színházi tanulmányok 16. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

     1968     Népi színjátéktípusok. Műv. Hagy. 10. 161–167.

DÖMÖTÖR Tekla

     1974a     A népszokások költészete. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

     1974b     A szentiváni tűzgyújtás szokásának interetnikus kutatásához. HITK 6. 19–20. sz. 69–76.

DÖMÖTÖR Tekla

     1977     Tipizálás a népmondában. Ethn. LXXXVIII. 529–539.

DÖMÖTÖR Tekla

     1979     Monda. In: Ortutay (szerk.) 1979: 259–282

DÖMÖTÖR Tekla–KATONA Imre–ORTUTAY Gyula–VOIGT Vilmos

     1966, 19692 A magyar népköltészet. Budapest

{5-787.} DÖMÖTÖR Tekla–KATONA Imre–VOIGT Vilmos (szerk.)

     1978     Folklorisztikai tudománytörténet. Szöveggyűjtemény. I. (1840–1900). Budapest

DRAGOMANOV, M. P.

     1961     Notes on the Slavic religio-ethnical legends: The dualistic creation of the world. The Hague

DROZDZYNSKI, Alexander

     1977     Der politische Witz im Ostblock. (Ungekürzte Ausgabe.) München

DUBSKY, Ota

     1929     Zaklinaci formuli a lidova říkadla v zápednich a jížních cednách. Sborník mĕstského historickeho musea v Plzni IV. 118–139.

DUDÁS Juli, Vankóné

     1976     Falum, Galgamácsa. Szentendre

DUGONICS András

     1820     Magyar példa beszédek és jeles mondások. I–II. Szeged

DUKA János

     1982     Kilenc kéve hány kalangya? Anekdoták a székelyekről. Duka János gyűjtéséből válogatta, sajtó alá rendezte és bevezetővel ellátta Vöő Gabriella. Bukarest

DUNDES, Alan

     1964     The Morphology of North American Indian Folktales. FFC 195. Helsinki

DUNDES, Alan

     1965     Structural Typology in North American Indian Folktales. The Study of Folklore. Englewood Cliffs. 206–215.

DUNDES, Alan

     1972     Az észak-amerikai indián mesék strukturalista tipológiája. Documentatio Ethnographica 2. 166–181.

DUNDES, Alan

     1974     Structuralism and Folklore. Kézirat

DUNDES, Alan

     1975     Analytic Essays in Folklore. The Hague

DÜNNINGER, Josef

     1969     Tradition und Geschichte. Itt: Bausinger-Brückner 1969: 57–66.

DÜRENKOVA, N. P.

     1940     Sorszkij folklor. Moszkva–Leningrad

EBELING, Friedrich W.

     1887     Floegels Geschichte des Grotesk-Komischen: Bearbeitet, erweitert und bis auf die neueste Zeit fortgeführt. Leipzig

EBERMANN, Oskar

     1903     Blut und Wundsegen in ihrer Entwicklung dargestellt. Berlin

ECKHARDT Sándor

     1929     Középkori természetszemlélet a magyar költészetben. In: Balassi-tanulmányok. Sajtó alá rendezte Komlovszky Tibor. Budapest, 1972. 286–309.

ECKHARDT Sándor

     1930     Az utolsó virágének. Minerva-könyvtár 27. Budapest

ECSEDI István

     1927     Hortobágyi pásztor- és betyár-nóták dallamokkal. A dallamokat lejegyezte és magyarázta Bodnár Lajos. Debrecen

ECSEDY Ildikó

     1978     A magyarországi „Attila sírja” hagyomány keleti hátteréről. In: Hoppál–Istvánovits (szerk.) 1978: 64–77.

EGYÜD Árpád (szerk.)

     1975     Somogyi népköltészet. Kaposvár

{5-788.} EIS, Gerhard

     1964     Altdeutsche Zaubersprüche. Berlin

ELIADE, Mircea

     1956     Kosmogonische Mythen und magische Heilungen. Paideuma VI. 194–203.

ERDÉLYI Ilona, T.

     1982     Az észak-európai balladaköltészet és Erdélyi János. In: Kríza I. (szerk.) 1982b: 165–194.

ERDÉLYI János

     1844     Magyar népdalköltészetről. Töredékek. Regélő Pesti Divatlap, 7. sz. 103., 9. sz. 129.

ERDÉLYI János

     1846–1848 Népdalok és mondák. I–III. Pest

ERDÉLYI János

     1847     Népdalköltészetünkről. In: Erdélyi J. 1846–1848: II. 371–478.

ERDÉLYI János

     1851     Magyar közmondások könyve. Pest

ERDÉLYI János

     1853     Népköltészet és kelmeiség. In: Erdélyi J. 1863b: 151–167.

ERDÉLYI János

     1855     Magyar népmesék. Pest

ERDÉLYI János

     1863a     A népköltészetről. In: Erdélyi J. 1863b: 1–18.

ERDÉLYI János

     1863b     Kisebb prózái. Sárospatak

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1961     Adatok a magyar népköltészet színszimbolikájához. Ethn. LXXII. 173–199, 405–429, 583–596.

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1970     „Hegyet hágék, lőtőt lépék…” Ú. Í. 9. sz. 75–100.

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1971     Archaikus és középkori elemek népi szövegekben. Ethn. LXXXII. 343–363.

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1972     Középkori irodalmi és zenei elemek jelentkezése liturgikus néphagyományunkban. Muzsika, 3. sz. 9–11.

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1974     Hegyet hágék, lőtőt lépék (Archaikus népi imádságok). Somogyi Almanach 19–21. Kaposvár

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1975     Theophilos-Tenfilius (VI–XX. század). Vig. 2. sz. 100–108.

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1976, 19782 Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Budapest

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1979a     Az archaikus népi imák kérdéseihez. Confessio, 1. sz. 108–114.

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1979b     „…aki ezt az imádságot…” Vig. 11. sz. 750–759.

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1979c     Interethnicum. Stud. Slav. XXV. 105–122.

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1979d     A Mária-siralmak költészete. Ú. Í. 6. sz. 55–68, 69–72.

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1979e     Üdvöz-légy gyenge oltoványotska. Ú. Í. 12. sz. 33–45, 46–48.

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1980     Archaikus szövegemlékek a nógrádsipeki néphagyományban. In: Szemerkényi (szerk.) 1980b: 183–233, 562–753, 686–692.

{5-789.} ERDÉLYI Zsuzsanna

     1981a     Van-e hazai evangélikus népi imádsághagyomány? Diakonia, 1. sz. 26–34.

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1981b     Uralte Mythologemen in den archaisch-apokryphen ungarischen Volksgebeten. Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. 20–27. VIII. 1980. Pars VIII. 160–165. Turku

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1983a     Hagyománymentő szolgálat. Szolgálat, 58. sz. 14–21. Spittal/Drau

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1983b     „Gyönyörűségnek kertyiben” (Ádám vigasztalók). Ú. Í. 1. sz. 88–91.

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1983c     Válasz a kérdésre: Van-e hazai evangélikus népi imádsághagyomány? Diakonia, 1. sz. 20–29.

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1984     Késő-középkori közköltészeti emlékek a hazai interetnikus – délszláv – szakrális hagyományban. In: Kiss M.–Niedermüller (szerk.) 1984: 43–105.

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1985     Az archaikus népi imádságok középkori összetevői. In: Béládi–Jankovics–Nyerges 1985: 303–310.

ERDÉSZ Sándor

     1961     The World Conception of Lajos Ámi Storyteller. Acta. Ethn. X. 327–344.

ERDÉSZ Sándor

     1963a     The Cosmogonical Conceptions of Lajos Ámi, Storyteller. Acta Ethn. XII. 57–64.

ERDÉSZ Sándor

     1963b     Az öreg festő. A nyírbátori Báthori István Múzeum Füzetei. Nyírbátor

ERDÉSZ Sándor

     1968     Ámi Lajos meséi. I–III. ÚMNGy XIII–XV. Budapest

ERDÉSZ Sándor

     1970     Megszemélyesített betegségek. Szab. Sz. Sz. V. 3. sz. 116–119.

ERDÉSZ Sándor

     1971     Drachentypen in der ungarischen Volksüberlieferung. Acta Ethn. XX. 85–128.

ERDŐDI József

     1970     Uráli csillagnevek és mitológiai magyarázatuk. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 124. Budapest

ERMINI, Filippo

     1900     La stabat mater e i pianti delta vergine nella lirica del Medio Evo. Roma

ERNYEY József

     1928     Építőáldozat emléke a XVIII. századból. Ethn. XXXIX. 52.

ERŐSS László

     1982     A pesti vicc. Budapest

FABÓ Bertalan

     1905     Magyar ráolvasások 1651–ből. Ethn. XVI. 313.

FABRIS, Giovanni

     1906     Laude antiche e laude moderne (Contributo aha storia della poesia ascetica). Udine

FABRIS, Giovanni

     1907     Il piú antico laudario veneto con la bibliografia delle laude. Vicenza

FABRIS, Giovanni

     1922     Canti popolari religiosi delta Diocesi di Padova. Padova (Atti e Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Padova – anno 1922. Volume XXXVIII.)

FALUDI Ferenc

     1787     Minden munkái. Kiadta Toldy Ferenc. Pest, 1853.

FALUS Róbert

     1964     Az ókori görög irodalom története. I–II. Budapest

{5-790.} FARAGÓ József

     1951     Felszállott a páva. Munkásdalok a 16. századtól máig. Bukarest

FARAGÓ József

     1955     Népköltészetünk mai fejlődése. Új találós kérdések. Igaz Szó, III/2. 141–149.

FARAGÓ József

     1965     Jávorfa – muzsika. Népballadák. Bukarest

FARAGÓ József

     1969     Kurcsi Minya havasi mesemondó. Bukarest

FARAGÓ József

     1971     Idegen szavak félreértésén alapuló népi tréfák. Nyelv. és Ir. KM. XV. 101–112.

FARAGÓ József

     1974     Láttatás a mesélésben. In: Voigt (szerk.) 1974: 95–96.

FARAGÓ József

     1976     Magyardécsei bölcsődalok. In: Népismereti Dolgozatok. 133–141. Bukarest

FARAGÓ József

     1977     Balladák földjén. Bukarest

FARAGÓ József–FÁBIÁN Imre

     1982     Bihari gyermekmondókák. Bukarest

FARAGÓ József–JAGAMAS János

     1954     Moldvai csángó népdalok és népballadák. Bukarest

FARAGÓ József–RÁDULY János

     1969     A népballadák egy romániai magyar falu mai köztudatában. Ethn. LXXX. 504–513.

FARAL, Edmond

     1910     Les jongleurs en France au moyen âge. Paris

FEJŐS Zoltán

     1981     Mitikus lények Karancskeszi hiedelemvilágában. In: Előtanulmányok a Magyarság Néprajzához 9. 88–118. Budapest

FEJŐS Zoltán–NIEDERMÜLLER Péter

     1982     Tájékoztató bibliográfia a városok néprajzi antropológiai kutatásához. Folklór – Társadalom – Művészet 12. Budapest

FÉL Edit

     1941     Kocs 1936-ban. Budapest

FENYŐ István

     1972     Az irodalmi népiesség elméleti alapvetése. ItK LXXVI. 146–172.

FERENCZI Imre

     1957     Az ördöngős kocsis alakjának néhány kérdése. Ethn. LXVIII. 56–86.

FERENCZI Imre

     1960     Rákóczi alakja az abaúj-zempléni néphagyományban. Ethn. LXXI. 389–436.

FERENCZI Imre

     1966     Mondaterminológiák és műfajkritériumok. Népr. Nyelvtud. 10. 1–18.

FERENCZI Imre

     1968     A népmonda (Valóságélmény, hagyomány, költészet). Kand. ért. Kézirat az MTA Kézirattárában. Budapest

FERENCZI Imre

     1973–1974 Népi gyógymódok a bánsági magyarok körében. Néprajzi dolgozatok 28. Szeged

FERENCZI Imre

     1975–76     Egy anekdotakör tanulságai. Népr. Nyelvtud. 19–20. 5–52.

FERENCZI Imre–MOLNÁR Mátyás

     1972     Fordulj kedves lovam… Rákóczi és kuruc néphagyományok Szabolcs-Szatmárban. Vaja

FERENCZI Imre–UJVÁRY Zoltán

     1962     Farsangi dramatikus játékok Szatmárban. Műv. Hagy. 4.

{5-791.} FERENCZI Zoltán

     1896     A „Salamon és Markalf” czímű népkönyv kiadásairól. MKSz 52–60.

FERRARO, Giuseppe

     1875     Regola dei servi della Vergine gloriosa, ordinata e fatta in Bologna nell’ anno 1281. Pubblica per la prima volta ed annotata dal prof. Giuseppe Ferraro in Livorno

FERRARO, Giuseppe

     1877     Poesie popolari religiose del secolo XIV. Bologna

FETTICH Nándor

     1959     A Júlia szép leány balladáról. Ethn. LXX. 61–76.

FETTICH Nándor

     1971     Vallásos jellegű varázs-szövegek a magyar néphitben. Ethn. LXXXII. 44–69.

FODOR István

     1975     Verecke híres útján… A magyar nép őstörténete és a honfoglalás. Budapest

FONTANA, S.

     1964     Il maggio. Firenze

FORTINI, Arnoldo

     é. n.     La lauda in Assisi e le origini del teatro italiano. Assisi

FÖLDES László

     1958     A Budajenőre telepített székelyek betlehemezése. Ethn. LXIX. 209–259.

FÖLDES László (szerk.)

     1969     Viehwirtschaft und Hirtenkultur. Ethnographische Studien. Budapest

FÖLDES László (gy.)

     1979     Küsmödi Bálint élettörténete. Népr. K. XXII. 121–219.

FRANK, Grace

     1930     Le livre de la Passion. Poème narratif du XIVe siècle. Paris

FRANK, Grace

     1934     La passion d’ autun. Paris

FRANKOVICS György

     1968     Felsőszentmárton horvát találóskérdése. Múzeumi Körlevél 13–16. (I–IV. negyedév) 39–43.

FRANZ, Adolf

     1909     Die kirchlichen Benedictionen im Mittelalter. I–II. Freiburg im Breisgau

FRECSKAY János

     1900     Mesterségek szótára. Budapest

FRICK József

     1910     Középkori magyar himnuszköltészet. Kolozsvár

GAÁL Ferenc

     1886     Az okos leány (Nagy-Lengyel). Nyr 15. 231.

GAAL György

     1822     Märchen der Magyaren. Wien

GAAL György

     1857–1860 G. Gy. Magyar népmesegyűjteménye. I–III. Kiadta Kazinczy Gábor és Toldy Ferenc. Pest

GAER, Joseph

     1961     The lore of the Old Testament. Boston

GÁGYOR József

     1978     Szól a rigó kiskorában. Népi mondókák, gyermekjátékok. Bratislava–Budapest

GÁGYOR József

     1982     Megy a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák. Budapest

GÁLDI László

     1960     A finnugor népi verselés tipológiai áttekintése. (I–II.) It 2–3. sz. 149–175, 4. sz. 302–323.

{5-792.} GAMM, Hans-Jochen

     1965     Das Flüsterwitz im Dritten Reich. München

GAZDA József

     1980     Így tudom, így mondom. A régi falu emlékezete. Bukarest

GAZDA Klára

     1980     Gyermekvilág Esztelneken. Bukarest

GECSÉNYI Lajos

     1968     Adatok a munkásdalok terjedésének történetéhez (1919–1944). In: Katona I.–Maróthy–Szatmári (szerk.) 1968: 469–474.

GÉMES Eszter

     1979     Mindig magam. Budapest

GENNEP van, A.

     1943     Manuel de folklore français contemporain. Introduction générale et première partie. Paris

GERBSZTMAN, A. I.

     1968     O zvukovom sztrajenyii narodnoj zagadki. Russzkij Folklor 185–197.

GERÉZDI Rabári

     1962     A magyar világi líra kezdetei. Budapest

GERGELY Ágnes

     1972     Középkorunk üzenete. Élet és Irodalom, XVI. 52. sz. 16.

GERNENTZ, Hans Joachim

     1964     Religiöse Dichtung des Mittelalters. Berlin

GIOVANNINI, Maureen J.

     1978     Structural Analysis of Proverbs in a Sicilian Village. American Ethnologist, 5. 322–333.

GOROVEI, Artur

     1898     Cimiliturile românilor. Bucureşti

GOROVEI, Artur

     1931     Descântecele Românilor. Bucureşti

GOTTSCHALK, Louis–KLUCKHOHN, Clyde–ANGELL, Robert

     1945     The Use of Personal Documents in History, Anthropology and Sociology. Social Science Research Council, Bulletin 53. New York

GÖNCZI Ferenc

     1914     Göcsej, s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár

GÖNCZI Ferenc

     1937     A somogyi gyermek. A somogymegyei fóldmívesnép gyermeknevelési módjának s a gyermekek különböző szokásainak leírása. Kaposvár

GÖNCZI Ferenc

     1948     Göcsej népköltészete. Zalai Tudományos Gyűjtemény I. Zalaegerszeg

GÖNCZI Ferenc

     1949     Somogyi gyermekjátékok. A Dunántúli Tudományos Intézet Kiadványai XII. Kaposvár

GÖRÖG-KARADY, Veronika

     1982     Retelling Genesis: the Children of Eve and the Origin of Inequality. Journal of the Anthropological Society of Oxford 13. No 1. 31–44.

GRACZA György

     19012     A nevető Magyarország. I–II. Budapest

GRAFENAUER, Ivan

     1958     Bogastvo in ubostvo v slovenski narodni pesmi in irski legendi. Ljubljana

GRAGGER Róbert

     1916     Arany A hegedű cz. költeményének tárgytörténetéhez. Ethn. XXVII. 130–132.

GRAGGER Róbert

     1927     Magyar népballadák. Budapest

{5-793.} GRAGGER Róbert–LÜDEKE, H.

     1926     Ungarischen Balladen. Berlin–Leipzig

GRAVES, Robert–PATAI, Rafael

     1964     Hebrew Myths. The Book of Genesis. London

GREGUSS Ágost

     1865     A balladáról. Pest

GREGUSS Ágost

     1886     A balladáról és egyéb tanulmányok. 2. kiad. Budapest

GREVERUS, Ina-Maria

     é. n.     Thema und Motiv. Zu einem Index der Deutschsprachigen Bergmannssagen. In: Tagung. 78–85.

GRIFONI, Oreste

     1913     Canti popolari religiosi umbri. Spello

GRIFONI, Oreste

     1927     Poesie e canti religosi dell’ Umbria degli Angeli. S. Maria

GRIMM, Jakob

     1835     Deutsche Mythologie. I–III. Gütersloh

GRIMM, Jakob–GRIMM, Wilhelm

     1812–1822 Kinder und Hausmärchen. I–III. Berlin

GRIMM, Jakob–GRIMM, Wilhelm

     1816–1818     Deutsche Sagen. I–II. Berlin

GROZESCU, Iulian

     1864     Egy pár székely vadrózsáról. Fővárosi Lapok, 114. sz. máj. 20.

GULYA János (szerk.)

     1975     A vízimadarak népe. Tanulmányok a finnugor rokon népek élete és műveltsége köréből. Budapest

GULYÁS Éva–SZABÓ László

     1975     „Túl a Tiszán a szendrei határban…” (Népballadák és históriás énekek Szolnok megyéből). Szolnok

GYÖRFFY György

     1948     Krónikáink és a magyar őstörténet. Budapest

GYÖRGY Lajos

     1929a     Poggio- és Arlotto elemek a magyar anekdotakincsben. Budapesti Szemle, 214. k. 56–90.

GYÖRGY Lajos

     1929b     Andrád Sámuel elmés és mulatságos anekdotái. Kolozsvár

GYÖRGY Lajos

     1931     Eulenspiegel magyar nyomai. Erdélyi Tudományos Füzetek 40. Kolozsvár

GYÖRGY Lajos

     1932a     Kónyi János Democritusa. Budapest

GYÖRGY Lajos

     1932b     Magyar anekdotáink Naszreddin-kapcsolatai. Erdélyi Tudományos Füzetek 54. Kolozsvár

GYÖRGY Lajos

     1932c     Tárgytörténeti jegyzetek Mikszáth anekdotáihoz. Irodalomtörténeti Füzetek 47.

GYÖRGY Lajos

     1934     A magyar anekdota története és egyetemes kapcsolatai. Budapest

GYÖRGY Lajos

     1935     Vándoranekdoták. Budapesti Szemle, 687. sz. 184–207; 688. sz. 320–333.

GYÖRGY Lajos

     1935a     Anekdota. In: A magyarság néprajza. III. 148–182.

GYÖRGY Lajos

     1938     Világjáró anekdoták. Budapest

{5-794.} GYÖRGY Lajos

     1940     A magyar nábob (Jókai Mór). Erdélyi Tudományos Füzetek 20. Kolozsvár

GYÖRGY Lajos

     1943     Anekdota. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. III. 127–159.

GYŐRI Klára

     1975     Kiszáradt az én örömem zöld fája. Emlékezés. Sajtó alá rendezte és előszóval ellátta Nagy Olga. Bukarest

GYULAI Pál

     1872     A magyar népköltészetről. In: Dömötör T.–Katona–Voigt (szerk.) 1978: 173–237.

GYULAI Pál

     1908     Kritikai Dolgozatok 1854–1861. Budapest

GYÜKER család feljegyzései

     1979     Évszázadok történetei. 1787–1944. Külsőböcs (Somogy m.). Gyűjtötte Igaz Mária. Népr. K. XXII. 11–120.

HAAVIO, Martti

     1934     Über die finnisch-karelischen Klagelieder. JSFOu 47.

HADNAGY Albert

     1954     Néphit az ikertestvérek házasságkötésének lehetőségéről Tolna megyében. Ethn. LXV. 530–532.

HADNAGY Albert

     1964     Fény derült Háry Jánosra. Medveczky László interjúja. Esti Hírlap, okt. 15.

HADROVICS László

     1954     Az ó-magyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban. MTA Nyelv. K. V. 79–181.

HADROVICS László

     1960     A délszláv Nagy Sándor-regény és középkori irodalmunk. MTA Nyelv. K. XVI. 235–293.

HAIDER Edit–BORSAI Ilona–KOVÁCS Ágnes

     1976     Bújj, bújj, zöld ág… Népi gyermekjátékok. Budapest

HAIDER Edit–BORSAI Ilona–KOVÁCS Ágnes

     1977     Kivirágzott a diófa… Népi gyermekjátékok. Budapest

HAIDING, Karl–GASS, Sophie

     1980     Kinder und Jugendspiele aus Niederösterreich. Wien

HAIN, Matilde

     1973     Der Traum Mariens. Ein Beitrag zu einem europäische Arbeiten. Bd. 71. München

HALLER János

     1695     Hármas história mellyet magyarra fordított H. J. Kolozsvár

HALLER János

     1900     Gesta Romanorum. Kolozsvár, 1695. Kiadta Katona Lajos. Régi Magyar Könyvtár 18. Budapest

HAMPP, Irmgard

     1961     Beschwörung, Segen, Gebet. Stuttgart

HAMPP, Irmgard

     1966     Sigilla Salomonis. Eme „Zauberolle” aus dem 17. Jahrhundert. Zauber und Frömmigkeit. Volksleben 13. 101–126.

HAND, W. D.

     1963     Ein Katalog der amerikanischen Sagen. In: Tagung… 43–48.

HANIKA, Josef

     1928     Volksrätsel. Karpathenland I. 33–37.

HANIKA–OTTO, Liesl

     1930     Sudetendeutsche Volksrätsel-Reishenberg. Beiträge zur sudetendeutsche Volkskunde XIX.

HARDIE, Margaret M.

     1923     The evil eye in some Greek villages of the Haliakmon valley in West-Makedonia. Journal of the Royal Anthropological Institut of Great Britain, 53.

{5-795.} HARKORT, Fritz–PEETERS, Karel C.–WILDHABER, Robert

     1968     Volksüberlieferung. Göttingen

HARMJANZ, F. A.

     1932     Die deutschen Feuersegen und ihre Varianten in Nord- und Osteuropa. FFC 103. Helsinki

HARSÁNYI István

     1918     XVII és XVIII. századi verses találós mesék a sárospataki könyvtárból. ItK XXVIII. 315–321.

HARVA, Uno

     1938     Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völkern. FFC 125. Helsinki

HARVA, Uno

     1952     Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. FFC 142. Helsinki

HAVER, Jozef van

     1964     Nederlandse Incantatieliteratur. Gent

HÄSTESKO, F. A.

     1914     Motivverzeichnis Westfinnischer Zaubersprüche. FFC 19. Hamina

HEGEDŰS Lajos

     1946     Népi beszélgetések az Ormánságból. Pécs

HEGEDŰS Lajos

     1952     Moldvai csángó népmesék és beszélgetések. Budapest

HEGEDÜS Lajos, Öreg

     1857     Eredeti tréfák, adomák s mondák, a czigány életből. Pest

HEILER, Friedrich

     1961     Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Stuttgart

HEIM, Ricardus

     1892     Incantamenta magica graeca latina. Jahrbuch für Klassische Philologie XIX. (Suppl.)

HELLER Bernát

     1908     A „Gesta Romanorum” zsidó vonatkozásai c. cikkhez. Magyar Zsidó Szemle, 80–83.

HELLER Bernát

     1909     Magyar mese- és mondaelemek egyetemesebb kapcsolatban. I. Micz bán mondája. Ethn. XX. 65–73.

HELLER Bernát

     1911     Dähnhardt, Oskar: Natursagen. Ethn. XXII. 169–176.

HELLER Bernát

     1915     Arany János „A hegedű” czimű víg legendájának tárgyához. Ethn. XXVI. 329–330.

HELLER Bernát

     1926     Három daru. Ethn. XXXVII. 57–72.

HELLER Bernát

     1929     Arany János viszonya a legendához és az Agádához. IMIT Évkönyv. 62–123.

HELLER Bernát

     1930     Mikszáth, Babrios: A mese és a legenda. Ethn. XLI. 153–157.

HELLER Bernát

     1940     Erdélyi népmese Mikes Kelemen egyik levelében. It 29. 20–21.

HELLER Bernát

     é. n.     A héber mese. Népszerű Zsidó Könyvtár 14. Budapest

HELLER Bernát

     1943     A magyar folklore és a Folklore Szövetség kiadványai (FFC), különös tekintettel Stith Thompson Motif-Indexére. Ethn. LIV. 225–235.

HELTAI Gáspár

     1566     A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái és oktató beszédei. Kolozsvár. Kiadta Keleti Arthur. Békéscsaba, 1943.

{5-796.} HERDER, Johann Gottfried

     1880     Sämmtliche Werke. Hrsg. Bernhardt Suphan. XIX. Berlin

HERMÁN Ferenc, ifj.

     1900–1904 A magyar néphumor. Kecskeméti ev. és ref. jogakadémia évkönyve. Kecskemét

HERMAN Ottó

     1914     A magyarok nagy ősfoglalkozása. A magyar pásztorok nyelvkincse. Budapest

HERMANN István (s. a. r.)

     1956     Gyulai Pál válogatott művei. I–II. Budapest

HERMÁNYI Dienes József

     1960     Nagyenyedi Demokritus. Kiadta Klaniczay Tibor. Magyar Könyvtár. Budapest

HERTZ, Wilhelm

     1900     Spielmannsbuch. Stuttgart

HILMAR, Ernst

     1966     Mariä-Wanderung (Überlieferung und Geschichte eines geistlichen Volksliedes). Jahrbuch für

Volksliedforschung. 37–57.

HINTALAN László–LÁZÁR Katalin

     1980     Gyermekjátékok. Hévízgyörk, Pest megye. Szentendre

HOFER Tamás (szerk.)

     1984     Történeti antropológia. Budapest

HOLL Béla

     1971     Hozzászólás Dobozyné Erdélyi Zsuzsanna „Archaikus és középkori elemek népi szövegekben” című előadásához. Ethn. LXXXII. 371–374.

HOLOSOVSZKY Imre

     1808     Amaz ország-szerte elhiresült Suszter Liplinek élete, tettei, dévaj és tzégéres furtsaságai. Pest

HOLSTEIN, Michael E.

     1975     Crooked roads without Improvement: Blake’s „Proverbs of Hell”. Genre, VII. No 1. 26–41.

HONKO, Lauri

     1959     Krankheitsprojektile. FFC 178. Helsinki

HONKO, Lauri

     1962     Geisterglaube in Ingermanland. FFC 185. Helsinki

HONKO, Lauri

     1964     Memorates and the study of Folk Beliefs. Journal of the Folklor Institute Bloomington, 5–19.

HONKO, Lauri

     1965     Ön the functional Analysis of Folk Beliefs and Narratives about Empirical Supernatural Beings. IV. International Congress – Lectures and Reports. Laografia

HONKO, Lauri

     1968     Genre Analysis in Folkloristics and Comparative Religion. Temenos 3. 48–66.

HONKO, Lauri

     1974     Balto-Finnic Lament Poetry. Finnish Folkloristics 1. (Studia Fennica 17.) Helsinki

HONKO, Lauri

     1980     Finn mitológia. In: Hoppál (szerk.) 1980: 188–214.

HONTI János

     1928     Verzeichnis der publizierten ungarischen Volksmärchen. FFC 81. Helsinki

HONTI János

     1936     Mesék és mítoszok halálról és halhatatlanságról. Ethn. XLVII. 34–39.

HONTI János

     1937     A mese világa. Budapest

HONTI János

     1940     A népmese háttere. Ethn. LI. 308–320.

{5-797.} HONTI János

     1962     Válogatott tanulmányok. Budapest

HOÓ Bernát

     1963     Tiszakerecsenytől – Kanadáig. Budapest

HOPPÁL Mihály

     1969a     Gyermekijesztők. NK–NT II–III. 247–262.

HOPPÁL Mihály

     1969b     A magyar lidérc-hiedelemkör szemantikai modellje. Ethn. LXXX. 402–414.

HOPPÁL Mihály

     1970     Az „igézés”-hiedelemkör alkotó elemei. NK–NT IV. 259–286.

HOPPÁL Mihály

     1976     Széki hiedelemtörténetek. FA 5.

HOPPÁL Mihály

     1977a     A tér, a közösség és a kommunikáció. Budapest

HOPPÁL Mihály

     1977b     Esemény–elbeszélés–közösség. In: Istvánovits–Kríza (szerk.) 1977: 61–85.

HOPPÁL Mihály

     1978     Hiedelemrendszer, világkép és mitológia. A társadalom jelei. Budapest

HOPPÁL Mihály (szerk.)

     1980     A tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról. Budapest

HOPPÁL Mihály

     1981     Jelképek és jelentések. Szerkesztői bevezető. In: Hoppál (szerk.): Folklór Tanulmányok. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 9. 7–15. Budapest

HOPPÁL Mihály–ISTVÁNOVITS Márton (szerk.)

     1978     Mítosz és történelem. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3. Budapest

HOPPÁL Mihály–KÜLLŐS Imola

     1972     Parasztönéletrajzok – paraszti írásbeliség. Ethn. LXXXIII. 284–292.

HOPPÁL Mihály–KÜLLŐS Imola–MANGA János (szerk.)

     1974     „Emlékül hagyom…” Önéletírások. Budapest

HORGER Antal

     1908     Hétfalusi csángó népmesék. MNGy X. Budapest

HORVÁT István

     1835     A’ Babonás Lóorvoslás. Tudományos Gyűjtemény VII. 112–113.

HORVÁT István

     1967     Mindennapija. Budapest (Kiadja jegyzetekkel, tanulmányokkal ellátva az ELTE Apáczai Csere János gyakorló iskolája tanárainak és tanulóinak munkaközössége). (Mindennapi. Horvát István pest-budai naplója 1805–1809.)

HORVÁTH Cyrill

     1890     A magyar irodalom története. 1. k. A régi magyar irodalom története. Budapest

HORVÁTH Cyrill

     1921     Középkori magyar verseink. Budapest

HORVÁTH István

     1971     Magyarózdi toronyalja. Írói falurajz. Kolozsvár

HORVÁTH János

     1873     Találós mesék. Nyr II. 132.

HORVÁTH János

     1927     A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Budapest

HORVÁTH János

     1931     A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Szent Istvántól Mohácsig. Budapest

{5-798.} HORVÁTH János

     1935     Magyar humanizmus. Budapest

HORVÁTH János

     1944a     A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Szent Istvántól Mohácsig. 2. kiad. Budapest

HORVÁTH János

     1944b     Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus. 2. kiad. Budapest

HORVÁTH János

     1953, 19572 A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete. Budapest

HORVÁTH János

     1954     Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. Budapest

HUDÁK Ilona

     1978     Huszadik századi magyar paraszti önéletírások (Kéziratos szakdolgozat az ELTE Folklore Tanszékén). Budapest

HUNYA István

     1974     Emelt fővel (Önéletrajz). Budapest

HYLTÉN–CAVALLIUS, G. O.

     1864–1868 Wärend och Wirdarne. I–II. Stockholm

HYMES, Dell H.

     1975     A beszélés néprajza. In: Pap M.–Szépe (vál.) 1975: 91–146.

ILLYÉS Gyula

     1936     Magyarok. Budapest

ILLYÉS Gyula

     1976     Hattyúdal ébreszt vagy lehet-e a népnek művészete. Budapest

IMETS Dénes (gyűjt.)

     1970     Repülj madár, repülj. Menasági népdalok és népballadák. Csíkszereda

IMRE Lajos

     1893     A magyar Faust. Erdélyi Múzeum, 10. 158–174, 236–253.

IMRE Sándor

     1900     A népköltészetről és népdalról. Budapest

IPOLYI Arnold

     1854     Magyar Mythologia. Pest

IPOLYI Arnold

     1855     A régi magyar népkönyvek felett vizsgálatok (Salamon és Markalf). Új Magyar Múzeum, I. 261–303.

IPOLYI Arnold

     1872     Magyar ősvallási és nyelvemlékek. Századok, III. 1–7, 116–119.

IPOLYI Arnold

     1929     Magyar Mythologia. I–II. 2. kiad. Budapest

ISTVÁNFFY Gyula

     1890     Palóc mesék a fonóból. Liptó-Szent-Miklós

ISTVÁNFFY Gyula

     1896     A borsodi matyó nép élete. Ethn. VII. 65–83, 165–174, 280–285, 364–373, 447–459.

ISTVÁNFFY Gyula

     1912     Palócz adomák és párbeszédek. Ethn. XXIII. 103–109.

ISTVÁNFFY Gyula

     1963     Palóc népköltési gyűjtemény (Születésének századik évfordulója alkalmából sajtó alá rendezte Bodgál Ferenc). A miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai II. Miskolc

ISTVÁNOVITS Márton

     1965     Elhal-e a népművészet? Ethn. LXXVI. 112–115.

{5-799.} ISTVÁNOVITS Márton

     1976     Sirató és munkadal: a grúz „mtibluri”. Ethn. LXXXVII. 503–510.

ISTVÁNOVITS Márton–KRÍZA Ildikó (szerk.)

     1977     A komikum és humor megjelenésének formái a folklórban. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 1. Budapest

IVANOV, V. V.–TOPOROV, V. N.

     1963     K rekonsztrukcii praszlavjanszkovo tyekszta (V-ij Mezsdunarodnij szjezd szlavisztov, Szófia)

JABLONKAY Gábor

     1910     Taxonyi János S. J. XVIII. századbeli magyar író élete és erkölcstanító példatára. Kalocsa

JAENECKE–NICKEL, Johanna

     1965     Religiose und magische Elemente in den deutschen Segen und Beschwörungsformeln. DJBVk XI. 83–91.

JAGAMAS János–FARAGÓ József

     1974     Romániai magyar népdalok. Bukarest

JAHN, O.

     1855     Über den Aberglauben des bösen Blickes bei den Alten. Berichte über die Verhandlungen der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Phil.–Hist. KI. 7.

JAKOBSON, Roman

     1972a     A nyelv és egyéb kommunikációs rendszerek viszonya. In: Jakobson 1972c: 93–111.

JAKOBSON, Roman

     1972b     Nyelvészet és poétika. In: Jakobson 1972c: 229–276.

JAKOBSON, Roman

     1972c     Hang-Jel-Vers. 2., bőv. kiad. Budapest

JAKSCHE, J.

     1910     Grundackers von Judenburg Christi Hort aus der Wiener Handschrift. Berlin

JAKUBOVICH Emil

     1920     Adalékok nyelvemlékeink sorozatához. III. 1488 évi Bagonyai Ráolvasások. MNy XVI. 78–80.

JAKUBOVICH Emil

     1931     Honfoglalási hősi énekeink előadásformájához. MNy XXVII. 265–276.

JAKUBOVICH Emil–PAIS Dezső (összeáll.)

     1929     Ó-Magyar Olvasókönyv. Pécs

JANCSÓ Elemér

     1955     Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai. Bukarest

JANKÓ János

     1893     Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar (székely) népe. Néprajzi Tanulmányok. Budapest

JANKOVICS József

     1981     Négy archaikus ima. ItK LXXXV. 329–331.

JÁRDÁNYI Pál

     1943     A kidei magyarság világi zenéje. Kolozsvár

JÁRDÁNYI Pál (szerk.)

     1961     Magyar népdaltípusok. I–II. Népzenei Könyvtár 1–2. Budapest

JÁRDÁNYI Pál–OLSVAI Imre

     1973     Népdaltípusok. MNT VI. Budapest

JASON, Heda

     1977     Ethnopoetry. Form. Content. Function. Linguistica Biblica, XVIII. 32.

JEFIMENKO, P.

     1874     Szbornyik malorosszijszkih zaklinanyij. Moszkva

JEMNITZ János

     1968     A XX. századi angol munkásmozgalmak az újabb önéletrajzi irodalom tükrében. Val. 1. sz. 104–106.

{5-800.} JIRKU, Anton

     1912     Die Dämonen und ihre Abwehr im Alten Testament. Leipzig

JÓKAI Mór

     1856     A magyar nép adomái. Pest

JÓKAI Mór

     1857a     Az istenhegyi székely leány. In: Dekameron (Nemzeti kiadás). 153–154. Budapest

JÓKAI Mór

     1857b     A magyar nép adomái. Második, 150 új adomával bővített kiadás. Pest

JÓKAI Mór (szerk.)

     1858     A Nagy Tükör. Pest

JÓKAI Mór

     1860     A magyar néphumorról. Vasárnapi újság, 1860. febr. 5. és 12. (Kritikai kiadása: Jókai Mór összes művei. Cikkek és beszédek 5. Szerk. H. Törő Györgyi. Budapest, 1968. 335–351.)

JÓKAI Mór

     1872     A magyar nép élcze szép hegedűszóban. Pest, „Harmadik kiadás” jelzéssel Budapest

JOLLES, André

     1930     Einfache Formen (Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, Witz). Halle

JUHÁSZ Ferenc

     1970     Imák, apokrif mámorok. Ú. Í. 9. sz. 73–74.

JUHÁSZ Kálmán

     1921     A licentiátusi intézmény Magyarországon. Budapest

JUNG Károly

     1978     Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. Újvidék

KÁKOSY László

     1978     Varázslás az ókori Egyiptomban. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 7. 3. kiad. Budapest

KALLÓS Zoltán

     1958a     Hejgetés Moldovában. Népr. K. III. 1–2. sz. 40–51.

KALLÓS Zoltán

     1958b     Ismeretlen balladák Moldvában. Népr. K. III. 1–2. sz. 51–71.

KALLÓS Zoltán

     1960     Gyímesvölgyi keservesek. Népr. K. V. 1. sz. 3–51.

KALLÓS Zoltán

     1966     Ráolvasás a moldvai és a gyimesi csángóknál. Műv. Hagy. VIII. 137–157.

KALLÓS Zoltán

     1970     Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák Szabó T. Attila gondozásában. Bukarest

KALLÓS Zoltán

     1973a     Balladák könyve. Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák. Sajtó alá rendezte Szabó T. Attila. Budapest

KALLÓS Zoltán

     1973b     Elnépiesedett Petőfi-dalok. Utunk, XXVIII. 1. sz. 12.

KÁLMÁNFI Béla

     1975     Glück auf! (124 német bányászdal a dorogi szénmedencéből). Budapest

KÁLMÁNY Lajos

     1877–1878 Koszorúk az Alföld vad virágaiból. 1. Pécskára való. Arad; 2. Elegyes. Arad

KÁLMÁNY Lajos

     1881–1882 Szeged népe. 1. Ős Szeged népköltése. Arad; 2. Temesköz népköltése. Arad

KÁLMÁNY Lajos

     1885     Boldogasszony ősvallásunk istenasszonya. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből XII. 9. Budapest

{5-801.} KÁLMÁNY Lajos

     1887     Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban. A Hold nyelvhagyományainkban. Szeged

KÁLMÁNY Lajos

     1891a     Ráolvasók. Ethn. II. 35–37, 69–72.

KÁLMÁNY Lajos

     1891b     Szeged népe. 3. Szeged vidéke népköltése. Szeged

KÁLMÁNY Lajos

     1893a     Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban. Szeged

KÁLMÁNY Lajos

     1893b     Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban. A csillagok nyelvhagyományainkban. Szeged

KÁLMÁNY Lajos

     1893c     Gyermekijesztők és rablók nyelvhagyományainkban. Ethn. IV. 225–247, 314–322.

KÁLMÁNY Lajos

     1895     A magyar halászok vízi ellenségei. Ethn. VI. 102–105.

KÁLMÁNY Lajos

     1914a     Ipolyi Arnold népmesegyűjteménye. MNGy XIII. Budapest

KÁLMÁNY Lajos

     1914b2     Hagyományok. I–II. Vác–Szeged

KÁLMÁNY Lajos

     1952     Történeti énekek és katonadalok. Kálmány Lajos Népköltési Hagyatéka. I. Szerkesztette Ortutay Gyula. Budapest

KÁLMÁNY Lajos

     1954     Alföldi népballadák. Kálmány Lajos Népköltési Hagyatéka. II. Szerkesztette Ortutay Gyula. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Dégh Linda, az életrajzot írta Péter László, jegyzeteket készítette Dégh Linda és Katona Imre. Budapest

KAMMA, Freerk C.

     1975     Religious Texts of the Oral tradition from western New-Guinea. The Origin and Sources of Life. Leiden

KANDRA Kabos

     1897     Magyar Mythologia. Eger

KÁNYA Irén

     1926     Gyerek-rigmusok. Ethn. XXXVII. 151–152.

KANYÓ Zoltán

     1981     Sprichwörter-Analyse einer Einfachen Formen. Budapest

KÁPLÁNY József

     1873     Találós mesék. Nyr II. 467–468.

KARÁDFI (Szilágyi Sándor)

     1850     Honvéd- és huszárélet anekdotákban. Pest

KARDOS Tibor

     1955     A trufa. Egy régi magyar irodalmi műfaj jellege és európai összefüggései. Fil. K. 111–138, 285–286.

KARDOS Tibor–DÖMÖTÖR Tekla

     1960     Régi magyar drámai emlékek. I–II. Budapest

KÁROLY S. László

     1976     Sirat, siratgat; beszél, beszélget. MNy LXXII. 335–338.

KÁROLY S. László

     1977     „Jaj nekem, szomorú életem!” (A szövegformulák főbb típusai siratóénekeinkben.) NK–NT IX. 307–329.

{5-802.} KÁROLY S. László

     1978     Jajgat, kiabál, rí... MNy LXXI. 472–475.

KÁROLY S. László

     1980a     Formulaszerűség, alkotásmód siratóénekeinkben. NK–NT XI–XII. 373–409.

KÁROLY S. László

     1980b     A három lejegyzett mese. A lejegyző megjegyzései. In: Szemerkényi (szerk.) 1980b: 117–124.

KÁROLY S. László

     1981a     Bocete româneşti din Ungaria (Magyarországi román halottsirató-énekek, Din Tradiţiile populare ale românilor din Ungaria). A magyarországi románok néprajza 3. (1980) Budapest

KÁROLY S. László

     1981b     Über die Dramaturgie der Totenklage und die Phenomenologie ihrer Gestik (gesture). Kézirat

KARSAI Géza

     1943     Középkori vízkereszti játékok. Budapest

KATONA Imre

     1953     Útmutató a népköltészet gyűjtéséhez. Budapest

KATONA Imre

     1962     A népi epika újkori átalakulása egy társadalmi csoport körében. MTA Nyelv. K. XIX. 1–4. sz. 187–230.

KATONA Imre

     1969     Kísérlet egyszakaszos népdalszövegek változatképződésének mennyiségi vizsgálatára. Ethn. LXXX. 398–401.

KATONA Imre

     1970     A magyar népi líra tartalmi-tematikai tagolódása. Ethn. LXXXI. 288–307.

KATONA Imre

     1972     Sárkányölő ikertestvérek. Kopácsi népmesék. Hagyományaink III. Újvidék

KATONA Imre

     1974     A mai városi szóbeli műfajok. In: Voigt (szerk.) 1974: 81–84.

KATONA Imre

     1977a     Török Károly népköltészeti gyűjtéseinek jelentősége. Vásárhelyi Tanulmányok VII. 45–55. Hódmezővásárhely

KATONA Imre

     1977b     Parasztságunk történelemszemlélete. NK–NT X. 189–206.

KATONA Imre

     1977c     Vetus illa cantilena. HITK 32. 111–116.

KATONA Imre

     1977d     A nevetés szociológiája. Modern városi vicceink egy csoportjának társadalomstatisztikai elemzése. In: Istvánovits–Kríza (szerk.) 1977: 168–185.

KATONA Imre

     1977e     Tündérmesék Tápéról. Szeged

KATONA Imre

     1978     „Mikor egy szem búza száz keresztet terem...” Lehetetlenségi formulák a népdalokban. In: Hoppál–Istvánovits (szerk.) 1978: 186–196.

KATONA Imre

     1979a     Gyermekfolklór. In: Ortutay (szerk.) 1979: 375–391.

KATONA Imre

     1979b     Líra. In: Ortutay (szerk.) 1979: 324–373.

KATONA Imre

     1979c     A folklór stilisztikája és esztétikája. A stílus. In: Ortutay (szerk.) 1979: 547–570.

KATONA Imre

     1980a     Mi a különbség? Közéleti vicceinkről. Budapest

{5-803.} KATONA Imre

     1980b     A népi líra kutatása Ortutay Gyulánál. Ethn. XCI. 503–509.

KATONA Imre–LÁBADI Károly

     1980     Erdők, mezők, vad ligetek. Drávaszögi magyar népballadák. Tanulmány és jegyzet kíséretében közzéteszi K. I. – L. K. A dallamokat lejegyezte és rendszerezte Olsvai Imre. Újvidék

KATONA Imre–MARÓTHY János–SZATMÁRI Antal (szerk.)

     1968     A parasztdaltól a munkásdalig. Budapest

KATONA Imre–SIMON Zoltán–VARGA Imre

     1955     A rigmusköltészet. Tanulmányok. Budapest

KATONA Imre–SZENDREI Janka

     1977     Bölcsődal. MNL I. 365.

KATONA Lajos

     1889     Ein altdeutscher Schwank in Ungarn. Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte, 40–48.

KATONA Lajos

     1891     Párhuzamok magyar meséink s egyéb fajta népies elbeszéléseinkhez. Ethn. II. 12–16, 58–62.

KATONA Lajos

     1896     Eulenspiegel nevéhez. EPhK XX. 564.

KATONA Lajos

     1897     A magyar mythológia irodalma. Ethn. VIII. 54–73, 266–279.

KATONA Lajos

     1898a     A Gesta Romanorum Sztárai-codexe. EPhK XXII. 401–411.

KATONA Lajos

     1898b     A tejes köcsög meséje Pelbártnál és Péczelinél. Ethn. IX. 425–428.

KATONA Lajos

     1899a     Adalékok codex-irodalmunk forrásaihoz. ItK IX. 246–249, 371–377.

KATONA Lajos

     1899b     Az „Alphabetum Narrationum” budapesti kivonata. EPhK XXIIL 680–689.

KATONA Lajos

     1899c     A Gesta Romanorum történetei codexeinkben. EPhK XXIII. 306–318.

KATONA Lajos

     1900a     Die Budapester Handschrift der Gesta Romanorum. Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte, 4–5.

KATONA Lajos

     1900b     A czinkotai kántor. Ethn. XI. 191–192.

KATONA Lajos

     1900c     A Gesta Romanorum. Budapesti Szemle, 101. k. 232–255.

KATONA Lajos

     1900d     Az összehasonlító irodalom történet föladatai. Budapesti Szemle, 104. k. 161–175.

KATONA Lajos

     1900e     A Gesta Romanorum gyulafehérvári kézirata. EPhK XXIV. 368–381.

KATONA Lajos

     1900f     A Gesta Romanorum második gyulafehérvári kézirata. EPhK XXIV. 881–901.

KATONA Lajos

     1901a     Andrád Sámuel. Ethn. XII. 41–42.

KATONA Lajos

     1901b     Fiat piscis! Ethn. XII. 22–25, 104–108, 238–239, 333–335.

KATONA Lajos

     1902a     Salamon és Markalf. Ethn. XIII. 93–94, 377–378.

KATONA Lajos

     1902b     XVII. századbeli ördögűző könyvecske. Ethn. XIII. 60–70, 103–111.

{5-804.} KATONA Lajos

     1903     Magyar népmese-typusok. Ethn. XIV. 30–38, 125–138, 189–196, 236–239, 418–425, 463–468.

KATONA Lajos

     1904     Magyar népmese-typusok. Ethn. XV. 22–28.

KATONA Lajos

     1905     A kedd asszonya. Ethn. XVI. 1–16.

KATONA Lajos

     1912a     Katona Lajos irodalmi tanulmányai. I–II. Szerkesztette Császár Elemér. Budapest

KATONA Lajos

     1912b     Az összehasonlító irodalomtörténet föladatai. In: Katona L. 1912a: II. 7–27.

KATONA Lajos

     1912c     Temesvári Pelbárt példái. In: Katona L. 1912a: II. 61–86.

KÉKY Lajos

     1936     A Kisfaludy-Társaság története (1836–1936). Budapest

KELECSÉNY József

     1854     Koloni népszokások. In: Kubinyi–Vahot 1854. III. 26–32.

KEMÉNY Lajos

     1886     Tinódi Sebestyén életéhez. Figyelő, XXI. 327–331.

KÉPES Géza

     1964     A magyar ősköltészet nyomairól. ItK LXVIII. 171–193.

KÉPES Géza

     1972     Napfél és éjfél. Finnugor rokonaink népköltészete. Az eredeti szövegeket válogatta és fordította K. G. Budapest

Képes Krónika

     1964     A krónika latin szövegét sajtó alá rendezte Mezey László. Fordította Geréb László. I–II. Budapest

KERBELYTÉ, B.

     1973     Lietuviu liaudies padavimu katalogas. Vilnius

KERÉNYI György

     1934     Madárka. 102 magyar népdal. Budapest

KERÉNYI György

     1951     Gyermekjátékok. MNT I. Budapest

KERÉNYI György

     1953     Jeles napok. MNT II. Budapest

KERÉNYI György

     1959     Párosítók. MNT IV. Budapest

KERÉNYI György

     1961     Magyar népdalok és népies dalok. 3. k. Népies dalok. Budapest

KERÉNYI György

     1963     Jeles napok dalai. Budapest

KERÉNYI, Karl

     1964     Die Mythologie der Griechen. 1. Zürich

KERTÉSZ Manó

     1922     Szokásmondások. Budapest

KERTÉSZ Manó

     1933     Szállok az úrnak. Budapest

KIBÉDI VARGA Áron

     1976     Népmese és irodalomelmélet. Magyar Műhely, 32–51.

KIRÁLY Ernő

     1960     A vajdasági magyarok forradalmi dalainak nyomában. Belgrád

{5-805.} KIRÁLY Ernő

     1969     Vajdasági magyar munkásmozgalmi dalok nyomában. Újvidék

KIRÁLY György

     1924     Kádár Kata balladája. Nyugat, 1. 48–60.

KISS Áron

     1891     Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. Budapest

P. KISS Eszter

     1931     Hajdúnánási temetkezési szokások. Ethn. XLII. 37–40.

KISS Géza

     1937     Ormányság. Budapest

KISS Jenő

     1964     Csillagok, Csillagok. Magyar népdalok. A kötetet összeállította K. J. Az előszót írta Mitruly Miklós. Bukarest

KISS Károly

     1908     Piros mezőkön (Proletárversek). Budapest

KISS Lajos

     1920     Hódmezővásárhelyi temetkezési szokások. Ethn. XXXI. 80–94.

KISS Lajos

     1941     A szegény asszony élete. Budapest

KISS Lajos

     1943     108 magyar népdal. Budapest

KISS Lajos

     1955–1956 Lakodalom. MNT III/A–B. Budapest

KISS Lajos

     1963     Gyermekjátékok Hódmezővásárhelyről. Ethn. LXXIV. 613–618.

KISS Lajos

     1965     A szlavóniai magyar virrasztó-énekek zenetörténeti jelentősége. MTA Nyelv. K. XXII. 123–147.

KISS Lajos

     1966     Zenetörténeti emlékek a szlavóniai virrasztóénekekben. Ethn. LXXVII. 153–211.

KISS Lajos

     1968     A munkásság dalai Várpalotán és környékén. In: Katona I.–Maróthy–Szatmári (szerk.) 1968: 307–447.

KISS Lajos–RAJECZKY Benjamin

     1966     Siratók. MNT V. Budapest

KISS Mária–NIEDERMÜLLER Péter (szerk.)

     1984     Folklór és tradíció. Budapest

KIS VICZAY Péter

     1713     Selectiora Adagia Latino–Hungarica. Bartphae

KITIKOV, Alekszandr Jefimovics

     1967     Mariszkije narodnije zagadki. Joskar–Ola

KLIMOVÁ–RICHNOVÁ, Dagmar

     1963     Příprava katalogů českých povestních žánrů. Sl.Nar. 439–484.

KODÁLY Zoltán

     1906     A magyar népdal strófaszerkezete. In: Kodály 1964: II. 14–46.

KODÁLY Zoltán

     1920     Árgírus nótája. Ethn. XXXI. 25–36.

KODÁLY Zoltán

     1943     Magyar zenei folklore 110 év előtt. Mindszenty Dániel és Udvardy János. In: Kodály 1964: II. 155–183.

{5-806.} KODÁLY Zoltán

     1964     Visszatekintés (Összegyűjtött írások). I–II. Budapest

KODÁLY Zoltán–VARGYAS Lajos

     1952     A magyar népzene. A Példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. Budapest (Vargyas Lajos példatárára Pt-vel hivatkoznak)

KODÁLY Zoltán–VARGYAS Lajos

     1971     A magyar népzene. A Példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. 5. kiad. Budapest

KODÁLY Zoltán – VARGYAS Lajos

     1973     A magyar népzene. A Példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. 6. kiad. Budapest

KODOLÁNYI János

     1945     A táltos a magyar néphagyományban. Ethn. LVI. 31–37.

KOLUMBÁN János

     1759     Néhai tordai hadnagy Vida György facetiáinak, jeles tréfáinak históriája. H. n.

KOLUMBÁN Samu

     1895     Haller „Hármas Istoriá”-jának egyik meséje székely köntösben. Ethn. VI. 71–72.

KOLUMBÁN Samu

     1901     Markal. Ethn. XII. 225–227.

KOLUMBÁN Samu

     1904     Babonás hiedelmek a dévai csángóknál. Ethn. XV. 35–42.

KOMÁROMY Andor

     1910     A magyarországi boszorkányperek oklevéltára. Budapest

KOMORÓCZY Géza

     1979     A šumér irodalmi hagyomány. Budapest

KONSZA Samu

     1957     Háromszéki magyar népköltészet. Marosvásárhely

KÓNYI János

     1784–1785 A’ mindenkor nevető Democritus, avagy okos leleményű furtsa történetek. I–II. Buda

KÓNYI János

     1815     A’ mindenkor nevető Democritus, avagy okos leleményű furtsa történetek. I–II. 6. kiad. Buda

KÓNYI János

     1981     A mindenkor nevető Democritus, avagy okos leleményű furcsa történetek. Válogatta, sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és az utószót írta Bíró Ferenc. Budapest

KÓS Károly

     1972     Népélet és néphagyomány. Tíz tanulmány. Bukarest

KÓSA László

     1975     Néprajztudományunk 30 esztendeje. Val. 5. sz. 27–37.

KÓSA László

     1979     Rozmaringkoszorú. Szlovákiai tájak magyar népköltészete. Összeállította, a bevezető tanulmányt

     és a jegyzeteket írta K. L. Bratislava

KOTULA, Franciszek

     1976     Znaki przeszłości. Warszawa

KOVÁCS Ágnes

     1944     Kalotaszegi népmesék. I–II. ÚMNGy V–VI. Budapest

KOVÁCS Ágnes

     1947     Kalotaszegi adatok a lidércről, sárkányról, garabonciásról, rosszakról, prikolicsokról, boszorkányokról. Ethn. LVIII. 111–114.

KOVÁCS Ágnes

     1955     The Hungarian Folktale-Catalogue in preparation. Acta Ethn. IV. 443–477.

KOVÁCS Ágnes

     1958     Állatmesék típusmutatója. Népr. K. III. 3.

{5-807.} KOVÁCS Ágnes

     1966     A rátótiádák típusmutatója. A magyar falucsúfolók típusai. A Magyar Népmesekatalógus füzetei 3. Budapest

KOVÁCS Ágnes

     1967     Jegyzetek. In: Béres 1967: 431–514.

KOVÁCS Ágnes

     1969     A népmese prozódiájáról. MTA Nyelv. K. XXVI. 183–242.

KOVÁCS Ágnes

     1974a     A népmese látványszerűsége. In: Voigt (szerk.) 1974: 25–26.

KOVÁCS Ágnes

     1974b     Gesztusok és hangutánzás a mesében. In: Voigt (szerk.) 1974: 94–95.

KOVÁCS Ágnes

     1977a     Humor a „nyelvhatáron”. In: Istvánovits–Kríza (szerk.) 1977: 111–121.

KOVÁCS Ágnes

     1977b     Állatmese. MNL I. 82–83.

KOVÁCS Ágnes

     1979     A hősmese. Népmese műfajai és a népmesekatalógus I. Ethn. XC. 457–479.

KOVÁCS Ágnes

     1980     A mese-nyelv ritmusához. In: Szemerkényi (szerk.) 1980b: 75–84.

KOVÁCS Ágnes

     1980a     Berze Nagy János Magyar Népmesetípusok c. munkája és a készülő Magyar Népmesekatalógus. A Janus Pannonius Múz. Évk. XXV. 259–267.

KOVÁCS Ágnes

     1980b     Meseszerkezet. MNL III. 579.

KOVÁCS Ágnes

     1980c     Mondókamese. MNL III. 642.

KOVÁCS Ágnes

     1980d     Nógrádsipeki mesemondók. In: Szemerkényi (szerk.) 1980b: 33–73.

KOVÁCS Ágnes

     1984     Az égig érő fa meséjének magyar redakciói és samanisztikus motívumaik. Ethn. XCV. 16–31.

KOVÁCS Ferenc

     1958     Iratosi kertek alatt. Kisiratosi népköltészet. Gyűjtötte Kovács Ferenc. Szerkesztette és a bevezetőt írta Faragó József. Bukarest

KOVÁCS János

     1898     A kuruzsolás és varázsolás eszközei a szegedi boszorkányperekben. Ethn. IX. 204–211, 354–363.

KOVÁCS János

     1899     A kuruzsolás és varázsolás eszközei a szegedi boszorkányperekben. Ethn. X. 34–44.

K. KOVÁCS László

     1944     A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár

KOVÁCS László

     1951     Nyelvjárási adatok. Garbolc, Szatmár megye. Esti beszélgetés id. Kuzus Istvánné virrasztójában. MNyelvj. I. 214–235.

KOVÁCS Pálnak

     1794     Magyar Példa és Köz Mondási. Győr

KÖHLER, Reinhold

     1900     Kleinere Schriften zur neueren Literaturgeschichte. Volkskunde und Wortforschung III. Berlin

KÖNGÄS-MARANDA, Elli-MARANDA, Pierre

     1971     Structural Models in Folklore and Transformational Essays. The Hague–Paris

KÖNIG, René (Hrsg.)

     1967     Handbuch der empirischen Socialforschung. I. Stuttgart

{5-808.} KÖNIGSFELD Vilmos

     1876     Tréfás dalok (Szentes). Nyr V. 46.

KÖNNYE Nándor

     1876     Pücsök Miska. Nyr V. 125–126.

KÖRMENDY Mária, Gy.

     1965     Elindultunk idegenbe. Amerikás magyar népdalok. Budapest

KÖRNER Tamás

     1967     A magyar hiedelemmondák rendszerezéséhez. Ethn. LXXVIII. 280–285.

KÖRNER Tamás

     1970a     A magyar hiedelemmondák természetfeletti lényei. A tündér. Kézirat az ELTE Folklore Tanszékén

KÖRNER Tamás

     1970b     Mutatvány a készülő magyar hiedelemmonda katalógusból. Ethn. LXXXI. 55–96. KÖSTLIN, Konrad

     1980     Folklore in der Biographie: Lügengeschichten? ZfVk 58–73.

KŐVÁRY Béla

     1876     Göcseji népdalok. K. B. gyűjteményéből kiadta Abafi Lajos. Budapest

KŐVÁRY László

     1857     Szász történelmi rege. Kolozsvár

KRAUSS, Friedrich

     1890     Volksglaube und religiöser Brauch der Südslawen. Münster

KRESZ Mária

     1948     A magyar gyermekjáték-kutatás. A Magyar Népkutatás Kézikönyve. Budapest

KRESZ Mária

     1949     A hagyományokba való belenevelődés egy parasztfaluban. Néprajzi Tanulmányok. Budapest

KRESZNERICS Ferenc

     1831–1832 Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal. I–II. Buda

KRETZENBACHER, Leopold

     1973     Legendenlied. In: Brednich, R. W.–Röhrich, L.–Suppan, W.: Handbuch des Volksliedes. I. 323–342. München

KRETZENBACHER, Leopold

     1975     Sädost – Überlieferungen zum apokryphen „Traum Mariens”. Bayerische Akademie der Wiss. phil.-hist. Klasse. Sitzungsber. Jg. 1975. H. l. München

KRIKMANN, Arvo

     1974     Some Additional Aspects of Semantic Indefiniteness of Proverbs. Tallin

KRISS, Rudolf–KRISS-HEINRICH, Hubert

     1962     Volksglaube im Bereich des Islams. I–II. Wiesbaden

KRÍZA Ildikó

     1964     A „táltos” a „táltosfiú” mesetípusban és e képzet hiedelemmondai vonatkozásai. Népr. K. IX. 1. sz. 75–96.

KRÍZA Ildikó

     1967     A halálra táncoltatott lány (Egy magyar népballada-csoport vizsgálata). Néprajzi Tanulmányok. Budapest

KRÍZA Ildikó

     1982a     A legendaballada. Epikai-lírai alkotások az irodalom és a folklór határán. Budapest

KRÍZA Ildikó (szerk.)

     1982b     Kriza János és a kortársi eszmeáramlatok. Tudománytörténeti tanulmányok a 19. századi folklorisztikáról. Budapest

KRIZA János

     1863     Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. I. Kolozsvár

{5-809.} KRIZA János

     1911     Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. I–II. MNGy XI–XII. Budapest

KRIZA János

     1956     Székely népköltési gyűjtemény. I–II. Összesítő válogatás a kiadott és kéziratos hagyatékból. Verseket Gergely Pál, a meséket Kovács Ágnes gondozta. Budapest

KROHN, Kaarle

     1901     Wo und wann entstanden die finnischen Zauberlieder? FUF I.

KROHN, Kaarle

     1915     Suomalaisten Runojen Uskonto. Helsingissä

KRUPA András

     1974     Hiedelmek-varázslatok – boszorkányok. Békéscsaba, Tótkomlós és Csanádalberti szlovák lakói körében gyűjtött babonák, hiedelmek, szokások. Békéscsaba

KRUPA András

     1975     Egy újkígyósi népi önéletírás. Békési Élet, 1. 173–183.

KRUPA András

     1981     Újkígyósi mondák és igaz történetek. Békéscsaba

KRZYŻANOWSKI, Julian

     1963     Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. I–II. Wroclaw–Warszawa–Kraków

KUBINYI Jerenc–VAHOT Imre

     1854     Magyar- és Erdélyország képekben. III. Pest

KUHN, Adalbert

     1864     Indische und germanische Segenssprüche. Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, XIII. 49–74,113–154.

KUMER, Zmaga

     1974     Typenindex der slowenischen Erzähllieder. Ljubljana

KUNOS Ignác

     1899     Naszreddin Hodzsa tréfái. Értekezések a nyelv és széptudományok köréből XVII/2. Budapest

KUNOS Ignác

     1926     A török hodzsa tréfái. Gyoma

KUNOS Ignác

     1930     A mosolygó napkelet. Budapest

KUNOS Ignác

     1936     A vízözön szőlőfürtje. Libánon, I. 183–188.

KUUSI, Matti

     1968     Suum cuique. Proverbium, 10. 251–252.

KÜLLŐS Imola

     1969     A magyar népköltészet lírai dalműfajai és a kéziratos énekköltészet. NK–NT II–III. 235–245.

KÜLLŐS Imola

     1970     Kísérlet a magyar népköltészet szerelmi dalainak tipologizálására. NK–NT IV. 127–146.

KÜLLŐS Imola

     1973     A magyar népdal. – A fogalom kialakulása. Népdalosztályozási kísérletek. Doktori disszertáció. Kézirat (ELTE Folklore Tanszék)

KÜLLŐS Imola

     1980     Csillag Boris. Egy gyermekjátékdal szövegelemzése. In: Szemerkényi (szerk.) 1980b: 151–182.

KÜLLŐS Imola

     1982     Lírai dalok 1750–1832. Artes Populares 9. 222–225.

KÜLLŐS Imola

     1985     Jankovich Miklós kéziratos énekgyűjteményeinek folklorisztikai vizsgálata. In: Belitska Scholtz Hedvig (szerk.): Jankovics Miklós, a gyűjtő és mecénás (1772–1846). Budapest

KÜNZIG, J.–WERNER, W.

     1975     Volksballaden und Erzähllieder. Freiburg

{5-810.} LAADE, Wolfgang

     1962     Die Struktur der korsischen Lamento-Melodik. Strassbourg-Baden-Baden

LÁBADI Károly

     1982     Hold letette, nap felkapta. Drávaszögi magyar találósok. Eszék

LAFORTE, C.

     1978     The Interest of a Classification According to the Poetics of Oral Tradition. Előadás. Esztergom

LAJOS Árpád

     1968     Módszeres szempontok a népi gyermekjáték rendszerezéséhez. Herman Ottó Múzeum Évkönyve. 139–156.

LAJOS Árpád

     é. n.     A magyar nép játékai. Budapest

LAJOS Árpád

     1980     Mondóka. MNL III. 641–642.

LAJTHA László

     1954     Széki gyűjtés. Budapest

LAJTHA László

     1956     Sopronmegyei virrasztóénekek. Budapest

Das Lalebuch

     1597     Hrsg. und in unsere Sprache übertr. v. Werner Wunderlich. Stuttgart, 1982.

LAMMEL, Inge (Hrsg.)

     1957–1961 Das Lied im Kampf geboren. I–X. Leipzig

LANGNESS, L. L.

     1965     The Life History in Anthropolical Science. New York

LÁSZLÓ Gyula

     1944     A honfoglaló magyar nép élete. Budapest

LÁSZLÓ Gyula

     1945     Ősvallásunk nyomai egy szamosháti kocsistörténetben. Kolozsvár

LÁSZLÓ Gyula

     1959     Történeti és régészeti jegyzetek Petőfi sírjának mondájához. It XLVII. 490–496.

LÁSZLÓ Gyula

     1974     Vértesszőlőstől Pusztaszerig. – Élet a Kárpát-medencében a magyar államalapításig. Budapest

LÁSZLÓ Gyula

     1977     Régészeti tanulmányok, 1945. Budapest

LÁSZLÓ Gyula

     1978     A „kettős honfoglalás”. Budapest

LAVONEN, Nyina A.

     1977     Karelszkaja narodnaja zagadka. Leningrad

LÁZÁR István

     1896     Alsófehér vármegye monográfiája. Írták: L. I., Weinrich Frigyes, Moldován Gergely. Etnográfiai tanulmány. Nagy-Enyed

LÁZÁR Katalin

     1979     Altatók. Rendszerezési kísérlet. Zenetudományi Dolgozatok. 193–206.

LEADER, Ninon

     1967     Hungarian Classical Ballads and their Folklore. Cambridge

LEEUW, G. van der

     1933     Die sogenannte „epische Einleitung” der Zauberformeln. Zeitschrift für Religionspsychologie, 6.

     161–180.

LEHMANN, Albrecht

     1977     Autobiographische Ehebunden in den sozialen Unterschieden. Gedanken zu einer Methode der empirischen Forschung. ZfVk 161–180.

{5-811.} LEHMANN, Albrecht

     1978     Erzählen eigener Erlebnisse in Alltag. ZfVk 198–215.

LÉNÁRD Sándor

     1973     Völgy a világ végén. Válogatta és sajtó alá rendezte Szerb Antalné. Budapest

LENGYEL Dénes

     1962     A mennyből jött ember nyomában. Egy nemzetközi anekdota kutatásának történetéből. Ethn. LXXIII. 149–153.

LENGYEL Dénes

     1977     A történeti monda és az anekdota. In: Istvánovits–Kríza (szerk.) 1977: 97–103.

LENGYEL Dénes

     1982     Álmos vezér mondája. Ethn. XCIII. 259–268.

LIBEROVICI, S.–STRANIERO, M. L.

     1962     Canta della nuova resistenza spagnola (1939–1961).

LIMBAY Elemér

     1880–1888 Magyar daltár. A magyar nép dalainak egyetemes gyűjteménye, dallam szerinti rendben. I–VI. Győr

LINDERHOLM, Emanuel

     1940     Siquelser och beswärjelser fran medeltid ock nytid. Stockholm

LISZT Nándor

     1906     Egy XVII. századbeli népies orvosi kézirat ismertetése. Klny. Gyógyászat

LIUNGMAN, Waldemar

     1941     Der Kampf zwischen Sommer und Winter. FFC 130. Helsinki

LIUZZI, Fernando

     1935     La lauda e i primordi della melodia italiana. I–II. Roma

LIXFELD, Hannjost

     1971     Gott und Teufel als Weltschöpten Eine Untersuchung über die dualistische Tiererschaffung in der Europäischen und Aussereuropäischen Volksüberlieferung. München

LOORITS, O.

     1926     Livische Märchen und Sagenvarianten. FFC 66. Helsinki

LŐRINCZE Lajos

     1948     A tolna-baranyai (volt bukovinai) székelyek névadási szokásaihoz. Ethn. XLVIII. 36–49.

LŐWE, Gerhard

     1981     Philogelos oder der Lach-Fan von Hierokles und Philagrios. Leipzig

LUKÁCS, George

     1920     Die Theorie des Romans. Ein geschichts-philosophischer Versuch über die Formen der grossen Epik. Berlin

LUKÁCS József

     1943     Adalékok Kónyi János életéhez. ItK XXXII. 32–33.

LÜKŐ Gábor

     1942     A magyar lélek formái. Budapest

LÜKŐ Gábor

     1957     A magyar népdalszövegek régi stílusa. NÉ 5–48.

LÜKŐ Gábor

     1965     Az ugor totemisztikus exogámia emlékei a magyar folklórban. Ethn. LXXVI. 32–90.

LÜTHI, Max

     1947     Das europäische Volksmärchen. Bern

LÜTHI, Max

     1961     Volksmärchen und Volkssage. Zwei Grundformen erzählender Dichtung. Bern–München

LÜTHI, Max

     1962     Märchen. Stuttgart

{5-812.} LYONS, John

     1968     Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge

MAÁCZ László

     1956     Adatok a hiedelmek és az epikus műfajok összefüggéséhez. Ethn. LXVII. 279–293.

MAGIEROWSKI, Leon

     1899     Zagadki Ludowe z Jaćmierza. Wisxa, 668–671.

Magyar Népköltési Gyűjtemény (MNGy)

     I.     Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből. Szerkesztette Arany László–Gyulai Pál. Pest, 1872.

     II.     Csongrád megyei gyűjtés. Szerkesztette Török Károly. Pest, 1872.

     III.     Székelyföldi gyűjtés. Gyűjtötték Kriza János, Orbán Balázs, Benedek Elek és Sebesi Jób. Budapest, 1882

     IV.     Regös-énekek. Szerkesztette Sebestyén Gyula. Budapest, 1902.

     V.     A regösök. Írta Sebestyén Gyula. Budapest, 1902.

     VI.     Somogymegye népköltése. Gyűjtötte Vikár Béla. Budapest, 1905.

     VII.     Székelyföldi gyűjtés. Gyűjtötte és szerkesztette Mailand Oszkár. Budapest, 1905.

     VIII.     Dunántúli gyűjtés. Gyűjtötte és szerkesztette Sebestyén Gyula. Budapest, 1906.

     IX.     Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok-megyéből. Gyűjtötte Berze Nagy János. Jegyzetekkel kísérte Katona Lajos. Budapest, 1907.

     X.     Hétfalusi csángó népmesék. Gyűjtötte és jegyzetekkel kísérte Horger Antal. Budapest, 1908.

     XI–XII.     Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. I–II. Szerkesztette Kriza János. 2. kiad. Budapest, 1911.

     XIII.     Ipolyi Arnold népmesegyűjteménye. Szerkesztette Kálmány Lajos. Budapest, 1914.

     XIV.     Nagyszalontai gyűjtés. Gyűjtötte a Folklore Fellows Magyar Osztályának nagyszalontai gyűjtő szövetsége, Kodály Zoltán közreműködésével. Szerkesztette Szendrey Zsigmond. Budapest, 1924.

Magyar Népmesekatalógus

     1.     A magyar állatmesék katalógusa (AaTh 1–299). Összeállította és a bevezetőt írta Kovács Ágnes, Benedek Katalin közreműködésével. Budapest, 1987.

     3.     A magyar legendamesék típusai (AaTh 750–849). Összeállította és a bevezetőt írta Bernát László. Budapest, 1982.

     4.     A magyar novellamesék típusai (AaTh 850–999). Összeállította és a bevezetőt írta Benedek Katalin. Budapest, 1984.

     5.     A magyar rászedett ördög-mesék típusai (AaTh 1030–1199). Összeállította és a bevezetőt írta Süvegh Veronika. Budapest 1985.

     7.     A magyar népmesék tréfakatalógusa (AaTh 1350–1429). Összeállította és a bevezetőt írta Vöő Gabriella, Vehmas Marja adatainak felhasználásával. Budapest, 1986.

Magyar Néprajzi Lexikon (MNL)

     I–V.     Főszerkesztő Ortutay Gyula. Budapest, 1977–1982.

A Magyar Népzene Tára (MNT)

     I.     Gyermekjátékok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1951.

     II.     Jeles napok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1953.

     III/A–B     Lakodalom. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos. Budapest, 1955–1956.

     IV.     Párosítók. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1959.

     V.     Siratók. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin. Budapest, 1966.

     VI.     Népdaltípusok 1. Sajtó alá rendezte Járdányi Pál–Olsvai Imre. Budapest, 1973.

     VII.     Népdaltípusok 2. Járdányi Pál rendszerében szerkesztette Olsvai Imre. Budapest, 1987.

     VIII.     Népdaltípusok 3. Sajtó alá rendezte Vargyas Lajos. (s. a.)

A magyarság néprajza

     I–IV.     Szerkesztette Czakó Elemér. Budapest, 1933–1937. A 2. kiad. Sajtó alá rendezte Viski Károly. Budapest, 1941–1943.

{5-813.} MAGYARY-KOSSA Gyula

     1929–1940 Magyar orvosi emlékek. I–IV. Budapest

MAILAND Oszkár

     1905     Székelyföldi gyűjtés. MNGy VII. Budapest

MAILÁTH János Gr.

     1824     Magyarische Sagen und Märchen. Brünn. 2. kiad. Stuttgart und Tübingen, 1837.

MAJKOV, L.

     1869     Velikorusszkije Zaklinanyija. Sanktpeterburg

MAJOR ZALA Lajos

     1971     Imátlan ima. München

MAJOR ZALA Lajos

     1975     Rontásbontó. München

MAKKAI Endre–NAGY Ödön

     1939     Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez. Erdélyi Tudományos Füzetek 103. Kolozsvár

MALINOWSKI, B.

     1954     Magic, Science and Religion, and other Essays. New York

MÁNDOKI László

     1957     Csillagneveink és csillagmondáink nemzetközi összefüggései. Ms. EA 6319. Szakdolgozat az ELTE Folklore Tanszékén

MÁNDOKI László

     1958     Az Orion csillagkép a magyarságnál. NÉ XL. 161–170.

MÁNDOKI László

     1959     A gyógyítás tudománya és a tudomány átadása Balatonszentgyörgyön. Népr. K. IV. 4. sz. 78–79.

MÁNDOKI László

     1962     A Szalmásút. Adatok a Via lactea mediterrán névtípus eredetéhez és elterjedéséhez. Janus Pannonius Múz. Évk. 287–307.

MÁNDOKI László

     1968a     Two Asiatic Sideral Names. In: Diószegi (szerk.) 1968: 483–494.

MÁNDOKI László

     1968b     Moldvai magyar találós kérdések. Janus Pannonius Múz. Évk. XIII. 207–211.

MÁNDOKI László

     1977     103 Turkish Riddles from Sumen (Bulgária). Janus Pannonius Múz. Évk. XXII. 309–320.

MÁNDOKI László

     1978a     Anna a nemzetközi folklórban. Dunántúli Napló, XXXV/205.

MÁNDOKI László

     1978b     Találós kérdések Baranyából. Janus Pannonius Múz. Évk. XXIII. 319–354.

MÁNDOKI László

     1978c     Vajszlói krónika 1830. Janus Pannonius Múzeum Füzetei 18. Függelék 47–71. Sellye

MÁNDOKI László

     1979     Szóbeli rejtvényeink gyűjtés- és kutatástörténete. Janus Pannonius Múz. Évk. XXIV. 301–326.

MÁNDOKI László

     1980     A találós kérdések Vikár Béla és Berze Nagy János munkásságában. Janus Pannonius Múz. Évk. XXV. 281–286.

MÁNDOKI László

     1982a     Egy magyar kút-rejtvény és rokonsága. Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Közleményei 39. 837–843.

MÁNDOKI László

     1982b     Egy horvát hangya-rejtvény és rokonsága. Janus Pannonius Múz. Évk. XXVII. 269–272.

MANGA János

     1941     A kánai mennyegző Nagycétényben. Ethn. LII. 139–140.

{5-814.} MANGA János

     1942a     Adatok a nyugati palóc házassági szokásokhoz. NÉ XXXIV. 173–202.

MANGA János

     1942b     Ünnepi szokások a nyitramegyei Menyén. Budapest

MANGA János

     1968     Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Budapest

MANGA János

     1969     A magyarországi „kiszehajtás” történeti rétegei. MTA Nyelv. K. 113–142.

MANSELLI, Raoul

     1975     La religion populaire au moyen âge. Problèmes de méthode et d’histoire. Montréal–Paris

MANSIKKA, V. J.

     1909     Über russische Zauberformeln mit Berücksichtigung der Blut und Verrenkungssegen. Helsinki

MANSIKKA, V. J.

     1928     Zur altostslavischen Totenklage. SUST 58. Helsinki

MANSIKKA, V. J.

     1929     Litauische Zaubersprüche. FFC 87. Helsinki

MARANDA, P. (ed.)

     1974     Soviet Structuralist Folkloristics. Paris–The Hague

MARGALITS Ede

     1896     Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Budapest

MARIAN, Simon Florea

     1904     Legendele Maicii Domnului. Bucureşti

MARKELOV, M.

     1980     Halottkultusz a Volga–Káma-i finnugor népek temetési szokásaiban. In: Hoppál (szerk.) 1980: 333–350.

MARKIEWICZ–LAGNEAU, Janina

     1978     Az önéletrajz Lengyelországban, avagy egy szociológiai módszer társadalmi alkalmazása. Tömegkommunikációs Kutatóközpont Módszertan, IX. 1. sz. Budapest

MAROSI Teréz

     1981     Tulajdonnevek a magyar népmesékben. Magyar Névtani Dolgozatok 13. Budapest

MARÓT Károly

     1939     Szent Iván napja. Ethn. L. 254–296.

MARÓT Károly

     1940     Rítus és ünnep. Ethn. LI. 143–187.

MARÓT Károly

     1958     A varázsdaltól az eposzig. Ethn. LXIX. 505–536.

MARÓTHY János

     1960     Az európai népdal születése. Budapest

MARÓTHY János

     1965     Az élő politikai dal. Kritika, 2. sz. 22–31.

MARÓTHY János

     1980     Zene és ember. Budapest

MARÓTHY János–SZATMÁRI Antal

     1973     Forradalmi dalok. In: Dokumentumok a Magyar Tanácsköztársaság zenei életéből. 273–444. Budapest

MARTIN György

     1979     A magyar körtánc és európai rokonsága. Budapest

MASON, Alden J.

     1916     Porto Rican Folklore, Riddles (Published by Aurelio M. Espinoza). JAF 429–504.

{5-815.} MATHIA Károly

     1942     104 magyar katonadal. Budapest

MATIJEVICS Lajos

     1972     Égető Rozália siratója. HITK 11–12. 253–260.

MATIJEVICS Lajos

     1976     Tíz, tíz, tiszta víz. Jugoszláviai magyar népi mondókák. Hagyományaink VII.

MÁTYÁS Sándor

     1889     Székely humor. Adomák és rajzok. Temesvár

MAZZATINTI, Giuseppe

     1880     I disciplinati di Gubbio e i loro uffizi drammatici. Giornale di Filologia Romanza, 6. 85–102.

MAZZATINTI, Giuseppe

     1883     Canti popolari umbri raccolti a Gubbio. Bologna

MEDNYÁNSZKY Alajos

     1829     Erzählungen Sagen und Legenden aus Ungarns Vorzeit. Pesth

MEGAS, Georgios

     1964a     Referat über Wesen und Einteilungssystem der Griechischen Sagen. Acta Ethn. XIII. 93–95.

MEGAS, Georgios (ed.)

     1964b     IV International Congress for Folk-Narrative Research in Athens.

MELETYINSZKIJ, E. M.

     1958     Geroj volsebnoj szkazki. Proiszhozsgyenyije obraza. Moszkva

MELETYINSZKIJ, E. M.

     1963     Proiszhozsgyenyije geroicseszkovo eposza. Moszkva

MELETYINSZKIJ, E. M.

     1971     Az epikus költészet. Folcloristica 1. 13–104.

MELETYINSZKIJ, E. M.

     1974     Problems of the Structural Analysis of the Fairy tales. In: Maranda (ed.) 1974: 73–139.

MELETYINSZKIJ, E. M.

     1982     A szó művészetének ősi forrásai. In: A művészet ősi formái. 147–190. Budapest

MELICH János (M. J.)

     1898     Régi ráolvasás. Ethn. IX. 324.

MERÉNYI László

     1861     Eredeti népmesék. I–II. Pest

MERÉNYI László

     1862     Sajóvölgyi eredeti népmesék. I–II. Pest

MERÉNYI László

     1863–1864 Dunamelléki eredeti népmesék. I–II. Pest

MÉSZÁROS Gyula

     1909     A csuvas ősvallás emlékei. Budapest

MÉSZÖLY Gedeon

     1917a     Az Őrség száz évvel ezelőtt. Ethn. XXVIII. 99–112.

MÉSZÖLY Gedeon

     1917b     A Szelestei-féle ráolvasás 1516–1518-ból. MNy XIII. 271–275.

METTKE, Heinz (ed.)

     1976     Ausgewählte Texte althochdeutsch-neuhochdeutsch. Leipzig

MEYER, Paul

     1886     Manuscrits français de Cambridge. La plainte Notre-Dame. Romania, 309–312.

MEZEY László

     1955     Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén. Budapest

MEZEY László

     1957     Középkori magyar írások. Budapest

{5-816.} MEZEY László

     1971     Korreferátum Erdélyi Zsuzsanna előadásához. Ethn. LXXXII. 367–370.

MEZEY László

     1979     Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Budapest

MICEVA, Evgenija Georgieva

     1968     Pregled na motivite na legendite za prozhod v bolgarszkije folklor. Nr. 32. (Szakdolgozat a szófiai Kliment Ohridszki Egyetemen)

MIKUSEV, A. K.

     1971     A zürjének családi-közösségi, improvizációs lírai költészete. Ethn. LXXXII. 394–411.

MIKÓ Pál

     1894     Krisztus mondák. Nyr XXIII. 190.

MILNER, G. B.

     1969a     What is a Proverb? New Society 332. (Febr. 6. 1969) 199–202.

MILNER, G. B.

     1969b     Quadripartite Structures. Proverbium, 14. 379–383.

MILNER, G. B.

     1969c     De l’armature des locutions proverbiales: Essai de taxonomie sémantique. L’Homme, 9. 49–70.

MITROFANOVA, V. V.

     1968     Zagadki. Pamjatnyiki russzkovo folklora. Moszkva–Leningrad

MOLDOVÁN Gergely

     1914     A szem a román néphitben. Ethn. XXV. 217–232.

MOLNÁR Ferenc

     1974     Egy kelet-európai anekdota. Utunk, máj. 31.

MOLNÁR Ferenc A.

     1978     Egy Csokonai-anekdota háttere és változatai. Ethn. LXXXIX. 109–118.

MOLNÁR István

     1943     Élő népballadák. Budapest

MOLNÁR János

     1783     Diogenes Laërtius. Magyar Könyv-ház. II. 205–236. Pozsony

MOLNÁR József

     1938     A halott és eltakarítása Hajdúnánáson. Ethn. XLIX. 138–148.

MOLNÁR József

     1978     Baranyai Decsi János: Adagiorum. A hasonmás szövegét gondozta Molnár József. Eötvös Loránd Tudományegyetem Fontes ad Historiam Linguarum Populorumque Uraliensium 5. Budapest

MONA Ilona

     1959     Népdalszöveg rendszerezés és népdalszöveg tipológia. Ethn. LXX. 563–578.

MONA Ilona

     1963     Adatok a középkori magyar irodalom és a magyar népdalszövegek kölcsönhatásához. Ethn. LXXIV. 181–201.

MONACI, Ernesto

     1955     Crestomazia italiana dei priori secoli con prospetto grammaticale e glossario. Roma–Napoli–Città di Castello

MONE, F. J.

     1846     Schauspiele des Mittelalters. I–II. Karlsruhe

MONTICELLI, Giuseppe

     1932     Vita religiosa italiana nel secolo XIII°. Torino

MÓNUS József

     1903     Proletár álmok (versek). Szatmár

{5-817.} MÓRICZ Zsigmond

     1962     Regényei és elbeszélései 1. 1909–1914. Budapest

MORVAY Judit

     1956     Asszonyok a nagycsaládban. Mátraalji palócasszonyok élete a múlt század második felében. Budapest

MOSER, Dietz Rüdiger

     1970     Die Hl. Familie aus der Flucht. Apokryphe Motive in volkstünilichen Legendenliedern. Rhein. JbVk. 21. 255–328.

MOSER, Dietz-Rüdiger

     1982     Christliche Märchen. Zur geschichte, Sinngebung und Funktion eininger „Kinder- und Hausmärchen” der Brüder Grimm. In: Gott im Märchen. Kassel

MOSER-RATH, Elfriede

     1964     Predigtmärlein der Barokzeit. Berlin

MOSER-RATH, Elfriede

     1969     Schwank-Witz-Anekdote. Göttingen

MÖDERNDORFER, Vinko

     1964     Ljudska medicina pri slovencich. Ljubljana

MULLEN, P. B.

     1969     The Function of Magic Folk Belief among Texas Coastal Fishermen. JAF 82. 214–225.

MULLEN, P. B.

     1971     The Relationship of Legend and Folk Belief. JAF 84. 406–413.

MUNKÁCSI Bernát

     1887     Votják népköltészeti hagyományok. Budapest

MUNKÁCSI Bernát

     1892–1910 Vogul népköltési gyűjtemény. I–IV. Budapest

MUNKÁCSI Bernát

     1905     Keleti típusú magyar varázsige. Ethn. XVI. 57–59.

MURÁNYI Mihály

     1975     Egy rendhagyó mű és perspektívái. Vil. 5. sz. 273–278.

MUSHACKE, W.

     1890     Altprovenzalische Marienklage des XIII. Jahrhunderts. Halle a. S.

MYLIUS, Klaus (ed.)

     1978     Älteste indische Dichtungen und Prosa. Vedische Hymnen, Legenden, Zauberlieder, philosophische und ritualische Lehren. Leipzig

NAGY Béni

     1901     A Ferenczes szellem és hatása hazánkban. Egri Kath. Főgymnasium Értesítője 1900–1901. Eger

NAGY CZIROK László

     1959     Pásztorélet a Kiskunságon. Budapest

NAGY CZIROK László

     1963     Budártüzek mellett. Kiskunsági anekdoták és népi alakok. Budapest

NAGY Dezső

     1954     Adatok a Csongrád-megyei munkásfolklórhoz. Ethn. LXV. 120–141.

NAGY Dezső

     1955     Egy munkásdal eredete és változatai. Ethn. LXVI. 427–432.

NAGY Dezső

     1962a     Egy munkásdal újabb változata. Ethn. LXXIII. 156.

NAGY Dezső

     1962b     A magyar munkásdal és munkásfolklór szakirodalma. Budapest

NAGY Dezső

     1968a     Egy újabb vándorlegény dal. Ethn. LXXIX. 438–445.

{5-818.} NAGY Dezső

     1968b     Régi május elsejék Csongrád megyében. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 147–163.

NAGY Dezső

     1968c     A századforduló parasztmozgalmainak szellemi hagyományai. In: Katona I.–Maróthy–Szatmári (szerk.) 1968: 251–300.

NAGY Dezső

     1971a     „Nyúl Győziben rámondják.” Ethn. LXXXII. 266–268.

NAGY Dezső

     1971b     A századforduló agrárszocialista mozgalmainak költészete 1890–1914. Doktori disszertáció. Kézirat

NAGY Dezső

     1971–72     Agrárszocialista proverbiumok. MMMÉvk. 164–184.

NAGY Dezső

     1974     A Szántó Kovács-féle agrárszocialista mozgalom költészete. Ethn. LXXXV. 519–523.

NAGY Dezső

     1975     A magyar munkáshagyományok kutatása. Budapest

NAGY Dezső

     1978a     Munkásfolklór 1918–19-ben. TIT 76–116. Budapest

NAGY Dezső

     1978b     Az amerikás magyarok folklórja. FA 8.

NAGY Dezső

     1979a     Az amerikás magyarok folklórja. FA 11.

NAGY Dezső

     1979b     A vajdasági agrárszocialista mozgalmak költészete. Üzenet, 1–2. sz. 18–24.

NAGY Dezső

     1979c     A munkásfolklórkutatás története, problémái. Budapest

NAGY Dezső

     1980a     A magyar agrárszocialista mozgalmak költészete. 1890–1914. Néprajzi füzetek. Budapest

NAGY Dezső

     1980b     Sztrájkdalok, rigmusok. Ethn. XCI. 432–442.

NAGY Dezső

     1980c     A clevelandi Magyar Munkás Dalárda története és repertoárja 1905–1980. Kézirat

NAGY Dezső

     1987     Magyar munkásfolklór. Budapest

O. NAGY Gábor

     1957     Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete. Budapest

O. NAGY Gábor

     1966     Magyar szólások és közmondások. Budapest

O. NAGY Gábor

     1977     A magyar frazeológiai kutatások története. Nyelvtudományi Értekezések 95. Budapest

NAGY Gusztáv

     1957     A csökmői sárkány története a korabeli okiratok tükrében. Ethn. LXVIII. 292–305.

NAGY Ignácz (Gyömbéri Darázs Jónás álnéven)

     1845     Bors és paprika (Adomák). 1–4. k. Pest

NAGY Ilona

     1929     Tragikumtípusok a magyar népballadában. Budapest

NAGY Ilona

     1968     Népköltészeti adattár. Múltunk és jelenünk. I. 19–26. Kaposvár

NAGY Ilona

     1969     A Noé mondák nemzetközi kapcsolatai és műfaji kérdései. NK–NT II–III. 215–224.

{5-819.} NAGY Ilona

     1970     A magyar eredetmonda. Kézirat az ELTE Folklore Tanszékén

NAGY Ilona

     1973     Eredetmagyarázó mondák. FA 1. 7–17.

NAGY Ilona

     1975     A szőlő ültetésének mondája. NK–NT VIII. 281–301.

NAGY Ilona

     1979a     A föld teremtésének mondája. Ethn. XC. 323–330.

NAGY Ilona

     1979b     Bericht über den ungarischen ätiologischen Sagenkatalog. Artes Populares 4–5. 171–175.

NAGY Ilona

     1980     Szent Péter legendák a magyar folklórban. In: Csak tiszta forrásból. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. Bern 12. 64–65.

NAGY József

     1896     Bács-megyei babonák. Ethn. VII. 93–102, 176–181.

NAGY Olga

     1973     A mitikus hős. Nyelv. és Ir. Közl. 287–301.

NAGY Olga

     1975     Mesék és „igaz történetek” Széken (Szempontok egy erdélyi magyar falu népi prózarepertoárjának vizsgálatához). NK–NT VIII. 303–337.

NAGY Olga

     1976     Széki népmesék. Bukarest

NAGY Olga

     1977     Paraszt Dekameron. Válogatás széki tréfákból és elbeszélésekből. Budapest

NAGY Olga

     1978     A táltos törvénye. Népmese és esztétikum. Bukarest

NAGY Olga

     1983     Újabb paraszt dekameron. Budapest

NAGY Olga–VÖŐ Gabriella

     1974     A mesemondó Jakab István. Bukarest

NAGY Zoltán

     1979     Nógrádi balladák. Salgótarján

Narti

     1959     Eposz oszetyinszkovo naroda. Izd. podgatovili Abaev, V. J., Dzsuszoev, N. G., Ivnev, R. A., Kaloev, B. A. Moszkva

NEMCSIK Pál

     1975     Az ózd-vidéki munkásság dalai. Budapest

NEMCSIK Pál

     1977     Magyar munkásdalok. Budapest

NÉMETH G. Béla

     1982     A vadrózsa-pör és Arany. ln: Kríza I. (szerk.) 1982b: 69–78.

NÉMETH Imre

     1964     Balassa Iván: Karcsai mondák. Ethn. LXXV. 480–483.

NÉMETH Imre

     1966     Szokás – forgatókönyv, szerep. Val. 10. sz. 50–58.

NÉMETH Sándor M.

     1882     Népmondák. Nyr XI. 475–476.

NÉMETH Sándor

     1900     Lakodalmi szokások Udvarhelymegyében a Nagy-Küküllő vidékén. In: Erdély népei. III. 11–14.

{5-820.} NEUMANN, Siegfried

     1966     Arbeitserinnerungen als Erzählinhalt. DJBVk 12. 177–190.

NEUMANN, Siegfried

     1969     Volkserzähler unserer Tagen in Mecklenburg. DJBVk 15. 31–49.

NEUMANN, Siegfried

     1979     Schwank. In: Strobach 1979: 155–194.

NICOLAI, Friedrich

     1764–1792     Vade mecum für lustige Lente. 1–10. Bd. Berlin

NIELSEN, Karl Martin

     1945–1949     Middelalderens danske Bonneborger. I–II. (Med Indledning af Alfred Otto S. J.). København

NILSSON, Martin P.

     1918     Das Rosenfest. In: Beiträge zur Religionswissenschaft. II.

NILSSON, Martin P.

     1920     Primitive Time-Reckoning. Lund NILSSON, Martin P.

     1950     Griechischer Glaube. Bern

NORDEN, Eduard

     19583     Die Geburt des Kindes. Geschichte einter religösen Idee. Stuttgart

NOSZKÓ Alajos

     1791     Virág Szótár. Pest

NOVAK, Vilko

     1983     Slovenske ljudske molitve. Ljubljana

NOVIKOV, Ju. A.

     1971     K voproszu ob evoljucii duhovnih sztyihov. Russzkij Folklor XII. 208–220.

O’BRYAN, A.

     1956     The Diné: Origin Myths of Navaho Indians. Washington

OESTERLEY, H. (Hrsg.)

     1872     Gesta Romanorum. Berlin

OHRT, Ferdinand

     1917–1921 Danmarks trylleformular. I–II. København

ORRT, Ferdinand

     1922     De danske besvaergelsen mod vrig og blod. København

OHRT, Ferdinand

     1928     Gamle danske folkebonner. Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning. København

OHRT, Ferdinand

     1936     Über Alter und Ursprung der Begegnungssegen. Hässiche Blätter f. Vk. 35. 49–58.

OHRT, Ferdinand

     1938     Die ältesten Segen über Christi Taufe und Cristi Tod in Religionsgeschichtlichen Lichte. København

OINAS, Felix J. (ed.)

     1978     Heroic Epic and Saga. An introduction to the World’s Great Folk Epics. Bloomington–London

OLOSZ Katalin

     1969     Magyargyerőmonostori népköltészet. Kolozsvár

OLOSZ Katalin

     1972     A kecskés ember. Udvarhelyszéki népmesék. Kolumbán István gyűjteményéből válogatta, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin. Bukarest

ONDREJKA, Kliment

     1976     Tradičné hry detí a mládeze na Slovensku. Bratislava

ORBÁN Balázs

     1868–1873     A Székelyföld leírása... I–VI. Kolozsvár

{5-821.} ORBÓK Attila

     1942     Erdély mosolya. Budapest

ORTUTAY Gyula

     1933     Mondotta: Vincze András béreslegény, Máté János gazdalegény (Nyíri, rétközi balladák, betyár és juhásznóták). Szeged

ORTUTAY Gyula

     1935     Nyíri és rétközi parasztmesék. Illusztrálta Buday György. Gyoma

ORTUTAY Gyula

     1936     Székely népballadák. Buday György fametszeteivel. Budapest

ORTUTAY Gyula

     1939a     Rákóczi két népe. Magyarok könyvtára [Budapest]

ORTUTAY Gyula

     1939b     A magyar népköltési gyűjtemények története. Ethn. L. 221–237.

ORTUTAY Gyula

     1940     Fedics Mihály mesél. ÚMNGy I. Budapest

ORTUTAY Gyula

     1951     Néprajz és kulturális forradalom. MTA Társ. K. 191–207.

ORTUTAY Gyula

     1952     Kossuth Lajos a magyar nép hagyományaiban. Ethn. LXIII. 263–307.

ORTUTAY Gyula

     1953     Az „európai” ballada kérdéséhez. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Zenetudományi Tanulmányok 1. 125–132. Budapest

ORTUTAY Gyula

     1955a     A munkásosztály népköltészete. Szabad Nép, jún. 20.

ORTUTAY Gyula (s. a. r.)

     1955b     Magyar népköltészet. I–III. Budapest

ORTUTAY Gyula

     1955c     The Science of Folklore in Hungary between the two World-Wars and during the Period Subsequent to the Liberation. Acta Ethn. IV. 5–89.

ORTUTAY Gyula

     1956     Kérdőív betlehemes játékok gyűjtéséhez. Ethn. LXVII. 91–98.

ORTUTAY Gyula

     1959     Variáns, invariáns, affinitás (A szájhagyományozó műveltség törvényszerűségei). MTA Társ. K. IX. 3–4, 195–238.

ORTUTAY Gyula

     1965     A szájhagyományozás törvényszerűségei. Ethn. LXXVI. 3–9.

ORTUTAY Gyula

     1968     Die Faustsage in Ungarn. In: Harkort–Peeters–Wildhaber 1968: 267–275.

ORTUTAY Gyula

     1969     Die europäische Volksballad. In: Kontakt und Grenen. Festsrift fúr G. Heilfurt. Göttingen, 1969. 115–120.

ORTUTAY Gyula

     1971     Tiszta szolgálat. Magyar Nemzet, XXVII. 283. sz. 5.

ORTUTAY Gyula (szerk.)

     1979     A Magyar Folklór. Írták: Dömötör Tekla–Katona Imre–Martin György–Olsvai Imre–Ortutay Gyula–Voigt Vilmos. Budapest

ORTUTAY Gyula

     1981     A nép művészete. Budapest

ORTUTAY Gyula–DÉGH Linda–KOVÁCS Ágnes

     1960     Magyar népmesék. Szerkesztette és a bevezetőt írta Ortutay Gyula, a meséket válogatta és jegyzetekkel ellátta Dégh Linda és Kovács Ágnes. Budapest

{5-822.} ORTUTAY Gyula–KRÍZA Ildikó

     1968     Magyar népballadák. Szerkesztette és a bevezetőt írta Ortutay Gyula, válogatta és jegyzetekkel ellátta Kríza Ildikó. Budapest

ORTUTAY Gyula–KATONA Imre

     1970     Magyar népdalok. I–II. Szerkesztette és a bevezetőt írta Ortutay Gyula, válogatta és jegyzetekkel ellátta Katona Imre. Budapest

ORTUTAY Gyula–KATONA Imre

     1975     Magyar népdalok. I–II. 2., bőv. kiad. Budapest

OSTERLAND, Martin

     1973     Lebensgeschichtliche Erfahrung und gesellschaftliches Bewustsein. Anmerkungen zur soziobiographischen Methode. Soziale Welt, 24. 409–417.

ŐSZ János

     1902     Kántáló énekek. Ethn. XIII. 87–90.

ŐSZ János

     1941     A csudatáska. Eredeti székely népmesék. Kolozsvár

PAASIO, Marja

     1976     Synnyt. [Helsinki]

PAASONEN, H.

     1909     Über die ursprünglichen Seelenvorstellungen bei den finnisch–ugrische Völkern. JSFOu XXVI.

PACZOLAY Gyula

     1985     Magyar–észt közmondások és szólások német, angol és latin megfelelőikkel. Veszprém

PACZOLAY Gyula

     1987     Magyar–észt–német–angol–finn–latin közmondások és szólások: cseremisz és zürjén függelékkel. 2., bőv. kiad. Veszprém

PAIS Dezső

     1971     Korreferátum Erdélyi Zsuzsanna előadásához. Ethn. LXXXII. 364–367.

PAIS Dezső

     1975     A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Budapest

PÁLÓCZI HORVÁTH Ádám

     1819     Ezer-nyolcz-száz-tizen-kilencz Pelda-Beszédek, rövid nyomos és Köz Mondások. Kézirat az MTA Könyvtárában. M. Irod. 8r. 47.

PÁLÓCZI HORVÁTH Ádám

     1953     Ötödfélszáz énekek. Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteménye az 1813. évből. Kritikai kiadás, jegyzetekkel. Sajtó alá rendezte Bartha Dénes és Kiss József. Budapest

PAP Gyula

     1865     Palóc népköltemények. Sárospatak

PAP Mária–SZÉPE György (vál.)

     1975     Társadalom és nyelv. Szociolingvisztikai írások. Budapest

PÁPKE, Max–HÜBNER, Artur

     1920     Das Marienleben des Schweizer Wernher aus der Heidelberger Handschrift. Berlin

PASZLAVSZKY Sándor

     1876     Találós mesék. Nyr V. 328–329.

PAVELESCU, Gh.

     1945     Cercetári asupra Magiei de Románii din Munlii Apuseni. Bucurelti

PÁZMÁNY Péter

     1613     Isteni igazságra vezérleo kalauz. Pozsony

PÁZMÁNY Péter

     1894     Összes munkái (Magyar sorozat). I. Budapest

PÉCZELY Attila–KODÁLY Zoltán

     1941     103 magyar népdal. Budapest

{5-823.} PELKÓ Péter

     1864     Eredeti magyar közmondások és szójárások. Rozsnyó

PENAVIN Olga

     1971     Jugoszláviai magyar népmesék. ÚMNGy XVI. Budapest

PENAVIN Olga

     1980     Kórógyi (Szlavónia) népballadák. Újvidék

PENAVIN Olga

     1984     Jugoszláviai magyar népmesék. I–II. (Az I. kötet második kiadása) ÚMNGy XVI. és XIX. Budapest–Újvidék

PENTIKÄINEN, Juha

     1968     Grenzprobleme zwischen. Memorat und Sage. Temenos 3. 136–137.

PENTIKÄINEN, Juha

     1970     Quellenanalytische Probleme der religiösen Überlieferung. Temenos 6. 89–118.

PENTIKÄINEN, Juha

     1978     Oral Repertoire and World View. An Anthropological Study of Marina Takalá’s Life History. FFC 219. Helsinki

PERÉNYI Adolf

     1901     A magyar nép elméssége. Ethn. XII. 215–218, 263–266.

PEREVOZCSIKOVA, Tatjana

     1978     Udmurtszkije termini zagadki. Szovetszkoje finno-ugrovegyenije 128–131.

PERMJAKOV, G. L.

     1967     Logiko-szemioticseszkij plan poszlovic i pogovorok. Narodi Azii i Afriki. 52–68.

PERMJAKOV, G. L.

     1968     Izbrannije poszlovici u pogovorki Narodov Vosztoka. Moszkva

PERMJAKOV, G. L.

     1979     From Proverb to Folk-tale. Notes on the general theory of cliche. Moscow

PESOVÁR Ferenc

     1982     Béres vagyok, béres. Fehér megyei népzene. Székesfehérvár

PÉTERFY Tamás

     1910     Nete ne! Eredeti székely góbéságok, anekdoták és kacagtató históriák. H. n.

PETŐFI Sándor

     1845     Úti jegyzetek. In: Összes prózai művei és levelezése. Budapest, 1960. 251–277.

PETSCH, Robert

     1917     Das deutsche Volksratsel. Trübners Bibliothek 6. Strassburg

PEUCKERT, W. E.

     1938     Deutsches Volkstum. Bd. III. Märchen und Sage, Schwank und Rätsel 151–175. Berlin

PHILOFENNUS (Fábián István)

     1856     Száz finn és száz magyar néptalány. Magyar Nyelvészet I. 362–375.

PINTÉR Sándor

     1891     A népmesékről. Losonc

PITRÈ, Giuseppe

     1896     Usi e costumi credenze e pregiudizi. Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane. VIII. Torino Palermo

PITRÈ, Giuseppe

     1978     Canti popolari siciliani. Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane a cura di Aurelio Rigoli. Prefazione di G. Battista Bronzini. II. Palermo

PLOSS, Heinrich

     1911     Das Kind Brauch und Sitte der Völker. I. Leipzig

PÓCS Éva, Cs.

     1964     Zagyvarékas néphite. Népr. K. 9. 3–4.

{5-824.} PÓCS Éva

     1977     Komikum a hiedelemmondában. Az „álhiedelemmonda” műfaji problémái. In: Istvánovits–Kríza (szerk.) 1977: 104–110.

PÓCS Éva

     1980     A falu hiedelemvilágának összetevői. Szöveggyűjtemény: Néphit. In: Szemerkényi (szerk.) 1980b: 269–358.

PÓCS Éva

     1981     Szemverés. MNL IV. 636–638.

PÓCS Éva

     1983     Tér és idő a néphitben. Ethn. XCIV. 177–206.

PÓCS Éva

     1984     Egyházi benedikció – paraszti ráolvasás. In: Hofer (szerk.) 1984: 109–137.

PÓCS Éva

     1985–1986 Magyar ráolvasások. I–II. Budapest

PÓCS Éva

     1986a     Szem meglátott, szív megvert. Magyar ráolvasások. Budapest

PÓCS Éva

     1986b     A „gonoszűzés” mágikus és vallásos szövegei. Adatok ráolvasóink egyházi kapcsolataihoz. In: Tüskés Gábor (szerk.): „Mert ezt Isten hagyta...” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Budapest, 1986. 213–251.

POGÁNY Mária–RÁDICS József

     1958     Malteroslányok. Budapest

POGÁNY Péter

     1953     Az országos népköltészeti szövegkataszter. Ad. Ért. 25–27.

POGÁNY Péter

     1958     A régi hazai népies ponyvakutatás problémái. Ethn. LXIX. 578–593.

POGÁNY Péter

     1959     Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda működése során. Irodalomtörténeti Füzetek 24. Budapest

POGÁNY Péter

     1978     A magyar ponyva tüköre. Budapest

POIRION, Daniel

     1971     Le moyen âge. II. 1300–1480. Paris

POLNER Zoltán

     1977     Táncoltató. Budapest

POLNER Zoltán

     1978     Föld szülte fáját. Szeged környéki ráolvasások és népi imádságok. Szeged

PONGRACZ Ester

     1719     Igaz isteni szeretetnek harmattyából nevekedett, drága kövekkel kirakott arany korona... Nagy-Szombat

POSONYI Erzsébet, K.

     1929     A „lisztlopó” anekdota és a passió-játékok. Ethn. XL. 74–81.

POTANIN, Sz. N.

     1883     Ocserki Szevero–Zapadnoj Mongolii. Rezultati putyesesztvija iszpolnyennovo v 1879 godu po porucsenyiju Imp. Russzk. Geogr. Obses. Vip. 4. Matyeriali etnograficseszkije. Szanktpeterburg

POUND, Louise

     1921     Poetic Origins and the Ballad. New York

PRADEL, Fritz

     1907     Griechische und süditalienische Gebete, Beschwörungen und Rezepte des Mittelalters. Giessen

{5-825.} PROKOSCH–KURATH, G.

     1950     Ritual combat, ritual drama. In: Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore. Mythology and Legend. II. 946–949.

PROPP, Vlagyimir Jakovlevics

     1963     Az orosz agrárrítusok tanulmányozásának módszerei. Műv. Hagy. 5. 55–63.

PROPP, Vlagyimir Jakovlevics

     1972     Transzformációk a varázsmesében. In: Hankiss Elemér (szerk.): Strukturalizmus. Budapest

PROPP, Vlagyimir Jakovlevics

     1975     A mese morfológiája. Fordította Soproni András. Budapest

PRUTZ, R. E.

     1845     Geschichte des deutschen Journalismus. Hannover

QUIGSTAD, K.

     1932     Lappische Märchen und Sagenvarienten. FFC 60. Helsinki

RÄÄF, L. F.

     1957     Svenska skrock och siguerier. Stockholm

RADENKOVIĆ, Ljubinko

     1982     Basme i bajanja. Niš–Priština–Kragujevac

RADLOFF, Wilhelm

     1866–1904 Proben der Volksliteratur der türkischen Stämme Südsibiriens. I–X. Sanktpetersburg

RADOCSAY Dénes

     1977     Falképek a középkori Magyarországon. Budapest

RÁDULY János

     1975     Kibédi népballadák. Bukarest

RÁDULY János

     1979     Elindultam hosszú útra. A kibédi Majlát Józsefné Ötvös Sára népballadái. Bukarest

RADVÁNSZKY Béla

     1879–1880 Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. I–III. Budapest

RAJECZKY Benjamin

     1976     Írásai. 43. A magyar népzenei hanglemezek. (1972) 334–338. Budapest

RÁKOS Sándor

     1976     Táncol a hullámsapkás tenger. Óceánia népeinek költészete. Bodrogi Tibor jegyzeteivel. Budapest

RANKE, Friedrich

     1935     Volkssagenforschung. Vorträge und Aufsätze. Breslau

RANKE, Kurt

     1951     Indogermanische Totenverehrung. Bd. 1. Der dreissigste und vierzigste Tag im Totenkult der Indogermanen. FFC 140. Helsinki

RANKE, Kurt

     1955     Schwank und Witz als Schwanstufe. Festschrift für Will-Erich Peuckert, 43–55. Berlin

RANKE, Kurt

     1969     Orale und literare Kontinuität. In: Bausinger–Brückner 1969: 102–116.

RAUSMAA, Pirkko–Liisa–ROKALA, Kristina

     1973     Catalogues of Finnish Anecdotes and Historical, Local and Religious Legends. Turku NIF Publ. No 3.

RAYMOND, Joseph

     1954–55     Attitudes and Cultural Patterns in Spanish Proverbs. The Americas, XI. 57–77.

REDFIELD, Robert

     1960     The Little Community. Peasant Society and Culture. (Viewpoints for the Study of a Human Whole.) Chicago

RÉSŐ ENSEL Sándor

     1866     Magyarországi népszokások. Pest

{5-826.} RICHTER M. István

     1920     A céhlegények gyűlése. Ethn. XXXI. 101–110.

RICKERT Ernő

     1920     Amerikai magyar költők (Amerikás népdalokkal). Budapest

RÓHEIM Géza

     1920a     Lucaszék. Adalékok a magyar néphithez. I. 29–283. Budapest

RÓHEIM Géza

     1920b     Nefanda Carmina. Adalékok a magyar néphithez. II. 284–289. Budapest

RÓHEIM Géza

     1925     Magyar néphit és népszokások. Budapest

ROKALA, Kristina

     1973     A Catalogue of Religions Legends in the Folklore Archives of the Finnish Literature Society. In: Rausmaa–Rokala 1973: 109–121.

ROLLAND, Eugéne

     1877     Devinettes et énigmes populaires de la France. Paris

ROMANSKA, Zwetana

     1964     Die bulgarischen Volkssagen und Legenden. Zustand ihrer Erforschung, Typen und Motive. Acta Ethn. XIII. 85–92.

ROOTH, Anna Birgitta

     1957     The Creation Myths of the North American Indians. Anthropos, 52. 497–508.

ROOTH, Anna Birgitta

     1975     Myths – Aetia or Animal Stories. The relationship of the genres myth, aetia and animal stories. Arv, 31. 124–138.

ROSENFELD, Hellmut

     19723     Legende. Sammlung Metzler 9. Stuttgart

ROŞIANU, Nikolae

     1974     Tragyicionnije formuli szkazki. Moszkva

ROUX, Jean-Paul

     1963     La mort chez les peuples altaiques anciens et médiévaux. Paris

RÖHRICH, Lutz

     1956     Märchen und Wirklichkeit. Eme volkskundliche Untersuchung. Wiesbaden

RÖHRICH, Lutz

     1962     Erzählungen des späten Mittelalters und ihr Weiterleben in Literatur und Volksdichtung bis zur Gegenwart. 1–2. Bd. Bern–München

RÖHRICH, Lutz

     1966     Az ördög alakja a népköltészetben. Ethn. LXXVII. 212–228.

RÖHRICH, Lutz

     1967     Gebärde–Metapher–Parodie. Düsseldorf

RÖHRICH, Lutz

     1968     Adam und Eva. Das erste Menschenpaar in Volkskunst und Volksdichtung. Stuttgart

RÖHRICH, Lutz

     19712     Sage. Stuttgart

RÖHRICH, Lutz (Hrsg.)

     1973     Probleme der Sagenforschung. Freiburg

RÖHRICH, Lutz

     1974     Märchen und Wirklichkeit. Stuttgart

RÖHRICH, Lutz

     1976     Sage und Märchen. Erzählforschung heute. Freiburg–Basel–Wien

RÖHRICH, Lutz

     1977     Der Witz. Figuren–Formen–Funktionen. Stuttgart–Tübingen

{5-827.} RÖHRICH, Lutz

     1978–1979 Der Witz und die Probleme seiner Erforschung. Artes Populares IV–V. 206–227.

SACHSLAND, Peter

     1975     Tyl Ulenspiegel. In: Deutsche Volksbücher in zwei Bänden. 2. Auflage, II. 1–155,345–351. Berlin

SALAMON Anikó

     1979     Így teltek hónapok, évek... Öt életrajz. A szövegeket válogatta és gondozta, az előszót és a jegyzeteket írta S. A. Bukarest

Salamon és Markalf

     1577     Salamon királynak, az Dávid király fiának Markalfal való tréfabeszédeknek rövid könyve. In: RMKT VIII. Szerkesztette Dézsi Lajos. Budapest, 1930. 269–305, 480–485.

SÁMUEL Aladár

     1918     Kisküküllő vármegye református népének temetkezési szokásai. Ethn. XXIX. 91–104.

SÁNDOR István

     1938     Irodalmunk és az Eucharistia. Katolikus Szemle, 52. 267–279.

SÁNDOR István

     1948     A késett kegyelem mondái. Ethn. LIX. 138–145.

SÁNDOR István

     1953     Világos és Arad a magyar néphagyományban. MTA Társ. K. 105–186.

SÁNDOR István

     1965     A mesemondás dramaturgiája. Ethn. LXXVI. 523–556.

SÁNDOR István

     1967     Dramaturgy of Tale-telling. Acta Ethn. XVI. 305–338.

SÁNDOR István

     1972     Dózsa György a néphagyományban. Ethn. LXXXIII. 442–456.

SÁNDOR István

     1975     Mezőkövesd mesekincséből. In: Sárközi-Sándor (szerk.) 1975: 721–736.

SÁNDOR István

     1977     A székelyek – anekdotáinkban. In: Istvánovits–Kríza (szerk.) 1977: 122–127.

SÁNDOR István

     1981     Adomák és adomafunkciók Jókai életművében. In: Kerényi Ferenc–Nagy Miklós (szerk.): Az élő Jókai. Tanulmányok. Budapest, 1981. 65–87.

SÁNDOR István

     1982a     Jókai, az etnográfus. In: Kríza I. (szerk.) 1982b: 203–216.

SÁNDOR István

     1982b     A nevettetés nagymesterei néphagyományunkban. Életünk, 543–555.

SÁNDOR Mihályné

     1976     Egy bihari asszony hiedelmei. FA 4.

SAPEGNO, Natalino (a cura di)

     1934     Storia letteraria d’Italia a cura di – –. Il Trecento. Milano

SÁRKÖZI Zoltán–SÁNDOR István (szerk.)

     1975     Mezőkövesd város monográfiája. [Mezőkövesd]

SÁVAI János

     1982     La partecipazione dei laici al lavoro pastorale in Ungheria nei secoli XVI–XVII. Roma

SCHEFFER, von Thassilo

     1939     Die Legenden der Sterne. Im Umkreis der Antiken Welt. Stuttgart–Berlin

SCHEIBER Sándor

     1935     A szőlő mondájának vándorútja. A Blau Lajos Talmudtudományi Társulat Évkönyve. 37–54.

SCHEIBER Sándor

     1949     Mikszáth Kálmán és a keleti folklór. Budapest

SCHEIBER Sándor

     1951     Ollan sziep... MNy XLVII. 293–295.

{5-828.} SCHEIBER Sándor

     1968     Petőfi cigányadomájának forrása. Ethn. LXXIX. 112–113.

SCHEIBER Sándor

     1971     Alte Geschichten in neuen Gewande. Fabula, 90–96, 248–256.

SCHEIBER Sándor

     1977     Folklór és tárgytörténet. I–II. Budapest

SCHIEFNER, A.

     1899     Heldensagen der Minussinschen Tataren. Sanktpeterburg

SCHMIDT Éva

     1977     A természeti komikumról. In: Istvánovits–Kríza (szerk.) 1977: 28–41.

SCHMIDT, Gerhard

     1891     Alte Verwünschungs-formel. Neue Jahrbücher für Philologie und Pedagogik. 143–144, 561–576.

SCHMIDT, Leopold

     1937     Formproblem der deutschen Weihnachtsspiele. Amstetten

SCHMIDT, Leopold

     1954     Das deutsche Volksschauspiel in zeitgenössischen Zeugnissen vom Humanismus bis zur Gegenwart. Deutsche Akad. der Wiessenschaften zu Berlin

SCHMIDT, Leopold

     1963a     Schwank. In: Schmidt, L. 1963b: 289–361.

SCHMIDT, Leopold

     1963b     Die Volkserzählung. Berlin

SCHMIDT, Leopold

     1965     La Théatre populaire européen. Paris

SCHNEEGANS, H.

     1908     Sizilianische Gebete, Beschwörungen und Rezepte in Griechischer Umschrift. Zeitschrift für Romanische Philologie, 571–594.

SCHNEEWEIS, E.

     19612     Serbokroatische Volkskunde. 1er Teil. Volksglaube und Volksbrauch. Berlin

SCHÖNBACH, Anton

     1874     Über die Marienklagen (Ein Beitrag zur Geschichte der geistlichen Dichtung in Deutschland). Graz

SCHRAM Ferenc

     1959     Balladák a budapesti könyvtárak kéziratos anyagából. Népr. K. IV. 4. Sz. 128–157.

SCHRAM Ferenc

     1962     Balladák a budapesti könyvtárak kéziratos anyagából. Népr. K. VII. 4. sz. 92–225.

SCHRAM Ferenc

     1970     Magyarországi boszorkányperek 1529–1768. I–II. Budapest

SCHROUBEK, Georg R.

     1974     „Das kann ich nicht vergessen”. Der Erinnerungsbericht als volkskundliche Quelle und als Art der Volksprosa. Jahrbuch fúr Ostdeutsche Volkskunde. 24–47.

SCHULLERUS, Adolf

     1928     Verzeichnis der rumänischen Märchen und Märchenvarienten. FFC 78. Helsinki

SCHWARZ Gyula

     1879     A szegény suszter. Nyr VIII. 519–520.

SCHWARZBAUM, Haim

     1968     Studies in Jewish and World Folklore. Berlin

SCOTT, Charles T.

     1969     On Defining the Riddle: The Problem of a Structural Unit. Genre, 129–142.

SCOTT, Walter

     1843     Heart of Mid-lothian. Edinburgh

{5-829.} SEARLE, John R.

     1974     Speech Acts. Cambridge

SEBEOK, Thomas A.

     1975     Grammatikai paralelizmus egy cseremisz áldásban. In: Gulya (szerk.) 1975: 311–323.

SEBEOK, Thomas A.–INGEMAN, Frences J.

     1956     Studies in Cheremis: The Supernatural. New York

SEBESTYÉN Ádám

     1979     Bukovinai székely népmesék. I. Szekszárd

SEBESTYÉN Ádám

     1981     Bukovinai székely népmesék. II. Szekszárd

SEBESTYÉN Ádám

     1983     Bukovinai székely népmesék. III. Szekszárd

SEBESTYÉN Gyula

     1902a     Regös-énekek. MNGy IV. Budapest

SEBESTYÉN Gyula

     1902b     A regösök. MNGy V. Budapest

SEBESTYÉN Gyula

     1906a     Dunántúli gyűjtés. MNGy VIII. Budapest

SEBESTYÉN Gyula

     1906b     A pünkösdi király és királyné. Ethn. XVII. 32–43.

SEBESTYÉN Gyula

     1912     Krisztus-monda a lópatkóról. Ethn. XXIII. 93–96.

SEBESTYÉN Gyula

     1914     Ipolyi népmesegyűjteményéről. In: Kálmány 1914a: V–XXII.

SEBESTYÉN Gyula

     1917     Arany János és a hagyomány. Ethn. XXVIII. 1–6.

SEEMAN, Erich

     1937     Neue Zeitung und Volkslied. Jahrbuch für Volksliedforschung. Berlin–Leipzig

SEITEL, Peter

     1969     Proverbs: A Social Use of Metaphor. Genre, 143–161.

SELIGMANN, S.

     1910     Der böse Blick und Verwandtes. I–II. Berlin

SEPRŐDI János

     1906     Két újabb népköltési gyűjtemény. Erdélyi Múzeum, 150–166.

SEPRŐDI János

     1912     Marosszéki dalgyűjtemény. Ethn. XXIII. 225–231, 294–298, 352–359.

SEPRŐDI János

     1915     Népköltési gyűjteményeink hiányai. Erdélyi Múzeum, 164–206.

SEPRŐDI János

     1974     Válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése. Bukarest

SÉRA László

     1977     A humor, a nevetés és a kísérleti pszichológia. In: Istvánovits–Kríza (szerk.) 1977: 42–54.

SHEPPARD, William P.

     1929     La passion provençale du manuscrit Didot. Mystère du XIVe siècle. Paris

SIMONSUURI, Lauri

     1947     Notes on the Collection, Classification and Life of Finnish Mythological Folk Legends. Studia Fennica V. Helsinki

SIMONSUURI, Lauri

     1961     Typen und Motivverzeichnis der finnischen mytischen Sagen. FFC 182. Helsinki

{5-830.} SIMONSUURI, Lauri

     1963     Über das finnische, nordische und internationale Sagenverzeichnis. In: Tagung... 32–36.

SIMONSUURI, Lauri

     1964     Über die Klassifizierung der finnischen Sagentradition. Acta Ethn. XIII. 19–26.

SIMONYI Zsigmond

     1896     Német és magyar szólások. Budapest

SIMONYI Zsigmond

     1902     Tréfás népmesék és adomák. Nyelvészeti füzetek 4. Budapest

SINNINGHE, J. R. W.

     1943     Katalog der niederländischen Märchen, Ursprungssagen, Sagen und Legendenvarianten. FFC 132. Helsinki

SIRISAKA Andor

     1890     Magyar közmondások könyve. Pécs

SIROVÁTKA, Oldřich

     1964     Zur Morphologie der Sage und Sagenkatalogisierung. Acta Ethn. XIII. 99–106.

SOLYMOSSY Sándor

     1917     Arany János népiessége. Ethn. XXVIII. 7–21.

SOLYMOSSY Sándor

     1918     A „Bajusz”-adoma keletkezése. Ethn. XXIX. 133–142.

SOLYMOSSY Sándor

     1919     Az Ezeregy-éj. Ethn. XXX. 45–73.

SOLYMOSSY Sándor

     1920     Mese a jávorfáról. Ethn. XXXI. 1–25.

SOLYMOSSY Sándor

     1922     Keleti elemek népmeséinkben. Ethn. XXXIII. 30–44.

SOLYMOSSY Sándor

     1923–24     „Kőműves Kelemenné”. Ethn. XXXIV–XXXV. 133–143.

SOLYMOSSY Sándor

     1924     Molnár Anna balladája. Ethn. XXXV. 75–82.

SOLYMOSSY Sándor

     1927a     Névmágia. MNy XXIII. 83–99.

SOLYMOSSY Sándor

     1927b     A „vasorrú bába” és mitikus rokonai. Ethn. XXXVIII. 217–235.

SOLYMOSSY Sándor

     1929a     A székely népballadáról. Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50. évi jubileumára. Sepsiszentgyörgy

SOLYMOSSY Sándor

     1929b     Magyar ősvallási elemek népmeséinkben (Kacsalábon forgó várkastély). Ethn. XL. 133–152.

SOLYMOSSY Sándor

     1931     Népmeséink sárkányalakja. Ethn. XLII. 113–132.

SOLYMOSSY Sándor

     1935     Ballada. In: A magyarság néprajza. III. 85–147.

SOLYMOSSY Sándor

     1938     A népmese és a tudomány. Budapest

SOLYMOSSY Sándor

     1943a     A nép lírája. Népdal. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. III. 17–72.

SOLYMOSSY Sándor

     1943b     Monda. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. III. 160–225.

SOLYMOSSY Sándor

     1943c     A magyar ősi hitvilág. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 340–382.

{5-831.} SORIO, Bartolomeo, P. D. O. (per cura di)

     1847     Cento Meditazioni di S. Bonaventura sulla vita di Gesu Cristo, volgarizzamento antico toscano, testo di lungua cavato dai manoscritti per cura di – –. Róma

SŐTÉR István

     1963     Nemzet és haladás. Budapest

SPAMER, Adolf

     1955     Zauberbuch und Zauberspruch. DJBVk I–II.

SPAMER, Adolf

     1958     Romanusbüchlein. Historisch-philologischer kommentar zu cinem deutschen Zauberbuch. Bearbeitet von Johanna Nickel. Berlin

STEINITZ, W.

     1962     Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderte. III. Berlin

STEMPLINGER, Eduard

     1922     Antiker Aberglaube in modernen Ausstrahlungen. Leipzig

STOLL Béla

     1956     Virágénekek és mulatónóták 17–18. sz. Budapest

STOLL Béla

     1958     Közösségi költészet – népköltészet. Megjegyzések a 17. századi kéziratos szerelmi lírához. ItK LXII. 170–186.

STOLL Béla

     1962     Két népballada-változat 1782-ből és 1802-ből. Népr. K. VII. 1. sz. 62–66.

STOLL Béla

     1963     A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1565–1840). Budapest

STRAUSZ Adolf

     1897     Bolgár néphit. Budapest

STROBACH, Hermann

     1979     Deutsche Volksdichtung. Leipzig

SUŠIL, František

     1860     Moravské Národní písné. Brno

SYDOW, von C. W.

     1934     Kategorien der Prosa–Volksdichtung. In: Volkskundliche Gaben Festschrift J. Meies. 253–268. Berlin–Leipzig

SYDOW, von C. W.

     1948     Kategorien der Prosa – Volksdichtung. In: Selected Papers on Folklore. 60–88, 73–75. Cøpenhagen

SZABÓ Andorné

     1958     Cserhát környéki sirató. Ethn. LXIX. 619–623.

SZABÓ Ferenc

     1960     Értékes adatok egy orosházi iparosmester családi feljegyzéseiben. Szántó Kovács Múzeum Évkönyve. 135–152.

SZABÓ Ferenc

     1964     A délalföldi betyárvilág. Gyula

SZABÓ Ilona

     1969     Hagyományátvétel vizsgálata egy osztályközösségben. Kecskeméti Néprajzi Közlemények II/1. 55–77.

SZABÓ Judit

     1977     Rózsa királyfi. Berekméri Sándor gernyeszegi meséi. Bukarest

SZABÓ Károly

     1862     Kézai Simon mester magyar krónikája. Pest

SZABÓ Lajos

     1975     Taktaszadai mondák. ÚMNGy XVIII. Budapest

{5-832.} SZABÓ Román

     1856     Válogatott közmondások. Miskolc

SZABÓ T. Attila

     1934     Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI–XIX. században. Zălau-Zilah

SZABÓ T. Attila

     1980     A bárókisasszony balladájának históriája Apor Péternél. In: Nép és Nyelv (Válogatott tanulmányok, cikkek). IV. Bukarest, 381–384.

SZABOLCSI Bence

     1931     A XVI. századi magyar históriás énekek és zenéjük. ItK XLI. 285–302, 423–444.

SZABOLCSI Bence

     1951     A XVII. század magyar dallamai. Budapest

SZAITZ Leo

     1788     Kis magyar frázeologyia. Közrebotsátá Máriafi István. Pozsony

SZALMÁSI Pál

     é. n.     A Kőműves Kelemen ballada kaukázusi előzményeiről. Kézirat

SZARVAS Gábor–SIMONYI Zsigmond

     1890–1893     Magyar Nyelvtörténeti Szótár. I–III. Budapest

SZATMÁRI István

     1980     A hangszimbolika a magyar népballadákban. NK–NT XI–XII. 299–331.

SZAUDER József–TARNAI Andor

     1974     Irodalom és felvilágosodás. Budapest

SZCEPANSKI, Jan

     1967     Die biographische Methode. In: König (Hrsg.) 1967: 551–569.

SZÉKELY György

     1965     Színjátéktípusok dramaturgiája. Színházi tanulmányok 11. Budapest

SZÉKELY László

     1943     Áhítat falun. (Adatok Csíkszentdomokos vallásos néprajzához). Csíkszereda

SZÉKELY Mária

     1978     Egy telecskai siratóról. HITK 35. (1979) 141–147.

SZÉKELY Sándor

     1875     Tréfás népdalok, csúfolódó versikék, gyermekdalok, s játékok, dajkarímek és találós mesék. Sz. S. gyűjteményéből kiadta Abafi Lajos. Budapest

SZÉMÁN István

     1909     Magyarországi rutén Krisztus-legendák. Ethn. XX. 164–169.

SZEMERKÉNYI Ágnes

     1969     A proverbiumok logikai-szemantikai összehasonlító vizsgálatához. NK–NT II–III. 225–233.

SZEMERKÉNYI Ágnes

     1970     A proverbiumok történeti formáinak a változásához. NK–NT IV. 147–159.

SZEMERKÉNYI Ágnes

     1974     A Semiotic Approach to the Study of Proverbs. Proverbium, 24. 934–936.

SZEMERKÉNYI Ágnes

     1975     A szólások szemiotikai analízise. In: Voigt–Szépe–Szerdahelyi (szerk.) 1975: 57–65.

SZEMERKÉNYI Ágnes

     1980a     A közmondások használata. In: Szemerkényi (szerk.) 1980b: 235–269.

SZEMERKÉNYI Ágnes (szerk.)

     1980b     Nógrádsipek. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu mai folklórjáról. Néprajzi Tanulmányok. Budapest

SZEMERKÉNYI Ágnes

     1981     L’utilisation de Proverbes. Cahier de Littérature Orale, No 9. 79–104.

{5-833.} SZEMERKÉNYI Ágnes–VOIGT Vilmos

     1970     A termelés és a nyelv kapcsolata a szólásműveletekben. Ethn. LXXXI. 150–362.

SZENCZI MOLNÁR Albert

     1611     Dictiones Ungaricae, summo studio collectae et Latine conversae. Hanau

SZENDREI Janka

     1974     Recitatív típusok a magyar népzenében. In: Vargyas (szerk.) 1974: II. 65–123.

SZENDREI Janka–DOBSZAY László–VARGYAS Lajos

     1973     Balladáink kapcsolatai a népénekkel. Ethn. LXXXIV. 430–461.

SZENDREY Zsigmond

     1914a     Szalontai mondák a Toldiakról és a Csonka-toronyról. Ethn. XXV. 164–168.

SZENDREY Zsigmond

     1914b     Ember és természetfeletti lények a szalontai néphitben. Ethn. XXV. 315–326.

SZENDREY Zsigmond

     1916     Adalék Arany János „Bajusz” és „A hegedű” c. költeményeinek tárgytörténetéhez. Ethn. XXVII. 295.

SZENDREY Zsigmond

     1920     Történelmi népmondák. Ethn. XXXI. 45–59.

SZENDREY Zsigmond

     1921a     Történeti népmondák. Ethn. XXXII. 130–133.

SZENDREY Zsigmond

     1921b     Találós meséink és külföldi megfeleléseik. Ethn. XXXII. 69–81.

SZENDREY Zsigmond

     1922     Magyar népmonda-típusok és tipikus motívumok. Ethn. XXXIII. 45–64.

SZENDREY Zsigmond

     1923     Történeti népmondáink. Ethn. XXXIV. 143–149.

SZENDREY Zsigmond

     1924     Nagyszalontai gyűjtés. MNGy XIV. Budapest

SZENDREY Zsigmond

     1925     Történeti népmondáink. Ethn. XXXVI. 48–53.

SZENDREY Zsigmond

     1926     Történeti népmondáink. Ethn. XXXVII. 29–35, 78–86, 132–138, 183–187.

SZENDREY Zsigmond

     1927     Történeti népmondáink. Ethn. XXXVIII. 193–198.

SZENDREY Zsigmond

     1927–28     Szatmármegye néphagyományai. Ethn. XXXVIII. (1927) 241–250; XXXIX. (1928) 27–38.

SZENDREY Zsigmond

     1932     Származásmondák. Ethn. XLIII. 167–168.

SZENDREY Zsigmond

     1933     A magyar népszokások osztályozása. Ethn. XLIV. 21–30.

SZENDREY Zsigmond

     1937a     A varázslatok eszközei. Ethn. XLVIII. 386–405.

SZENDREY Zsigmond

     1937b     A betegségek okai és előidézői. NNy IX. 65–68.

SZENDREY Zsigmond

     1942     Ráolvasóink eredetének kérdéséhez. Ethn. LIII. 105–112.

SZENDREY Zsigmond

     1943     A gyermekkor költészete. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. III. 328–332.

SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos

     é. n.     Babonalexikon. Kézirat. NKCs Magyar Néphit Archívum. 166–182. sz.

SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos

     1937     Szokások. In: A magyarság néprajza. IV. 154–322.

{5-834.} SZENTI Tibor

     1981     Szempontok a paraszti önéletrajzi íráshoz (Sokszorosított gyűjtési útmutató). Budapest

SZENTMIHÁLYI Imre

     1958     A göcseji nép eredethagyománya. Budapest

SZENTPÉTERY Imre

     1937     Scriptores rerum Hungaricarum. I. Budapest

SZERÉMI Borbála, T.

     1955     Magyarországi munkásdalok. Budapest

SZILÁGYI Miklós

     1959     A „nevető lovak” anekdotájának népi változata. Ethn. LXX. 449–450.

SZILÁGYI Miklós

     1967     Ballada Józsa Gyuriról. Népr. K. XII. 1–2, sz. 230–235.

SZILÁGYI Miklós

     1969     A Tanácsköztársaság a résztvevők emlékezetében (A visszaemlékezések néprajzi elemzése). In: Szabó Ferenc (szerk.): A Tanácsköztársaság Békés megyében 1919. Békéscsaba, 1969. 261–281.

SZILÁGYI Miklós

     1976     Népi anekdoták Józsa Gyuriról és más földbirtokosokról. FA V. 115–123.

SZILY Kálmán

     1902     A magyar nyelvújítás szótára. I. Budapest

SZIRMAY Antal

     1804, 18072 Hungaria in parabolis. Budae

SZOKOLOVA, V. K.

     1976     The Interaction of the Historical Legend with Other Folkloristic Genres. Studia Fennica 58–66.

SZŐLLŐSY András

     1942     A mi dalaink. 2., bőv. kiad. Kolozsvár

SZŐVÉRFFY, Josef

     1957     Mariä Traum in Irland. In: Irisches Erzáihlgut im Abendland. 43–47. Berlin

SZŐVÉRFFY, Josef

     1958     Volkskundliches in mittelalterlichen Gebetbüchem. Handbemerkungen zu K. M. Nielsens Textausgabe. Hist. Fitos. Medd. Dan. Vid. Selsk. 37. No 3. København

SZTRIPSZKY Hiador

     1908     Igriczek – énekes koldusok. Ethn. XIX. 345–353.

SZTYEPANOVA, A. Sz.–KOSZKI, T. A.

     1975     Karelszkije pricsitanyija. Petrozavodszk

SZŰCS Sándor

     1945     Az „égbenyúló fa” a sárréti néphitben. Ethn. LVI. 23–26.

SZŰCS Sándor

     1957     Pusztai szabadok. Rajzok a régi Alföld életéből. Budapest

SZŰCS Sándor

     1959     Békési históriák. A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 6. Gyula

SZŰCS Sándor

     1962     Szól a duda, verbuválnak (Verbunkos és obsitos históriák a néphagyományban). Budapest

Tagung der „International Society for Folk-Narrative Research” in Antwerp. Antwerpen

     1963

TAKÁCS Lajos

     1951     Népi verselők, hírversírók. Ethn. LXII. 1–49.

TAKÁCS Lajos

     1954     „A’ rendes pipázás privilégiumjai.” Ethn. LXV. 210–222.

TAKÁCS Lajos

     1958     Históriások, históriák. A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára. Budapest

TARI Lujza

     1976     Hangszeres zene a magyar népi gyászszertartásban. Ethn. LXXXVII. 133–160.

{5-835.} TARY László

     1959     Heves megyei népdalok. Eger

TASNÁDI KUBACSKA András

     1939     A mondák állatvilága. Budapest

TAYLOR, Archer

     1939     A Bibliography of Riddles. FFC 126. Helsinki

TAYLOR, Archer

     1951     English Riddles from Oral Tradition. Berkeley–Los Angeles

TAYLOR, Archer

     1958     „Vogel federlos” Once More. Hessische Blätter für Volkskunde. 227–294.

TAYLOR, Archer

     1962     The Proverb and an Index to the Proverb. Copenhagen

TAYLOR, Archer

     1975     Selected Writings on Proverbs. Helsinki

THALY Kálmán

     1883     Gyógyítások ráolvasás és babonaság által. Századok, XIV. 363–366.

THIENEMANN Tivadar

     1917     Egy magyar népkönyv rokonsága. EPhK XLI. 184.

THOMPSON, Stith

     1951     The Folktale. New York

TILLHAGEN, Carl-Herman

     1962     Folklig Läkekonst. Stockholm

TILLHAGEN, Carl-Herman

     1963     Der internationale Sagenkatalog. In: Tagung... 37–40.

TILLHAGEN, Carl-Herman

     1964     Was ist eine Sage? Eine Definition und ein Vorschlag für ein europäisches Sagensystem. Acta Ethn. XIII. 9–18.

TIMAFFY László

     1960     Nagycsaládi hagyományok a Szigetköz népi temetkezésében. Arrabona, 2. 167–175.

TIMAFFY László

     1976     Történelmi mondák a Kisalföldről. Arrabona, 18. 75–87.

TITON, Jeff Todd

     1980     I The Life Story. JAF LXXX. 276–292.

TOKARJEV, Sz. A.

     1957     Religioznije verovanyija vosztocsnoszlavjanszkih narodov XIX – nacsala XX veka. Moszkva – Leningrad

TOLDY Ferenc

     1856     Régi magyar passió. Pest

TOLNAI Gábor

     1958     Molnár Albert éneke. In: Évek–Századok. 111–131. Budapest

TOLNAI Vilmos

     1896     Tót bábjáték Faustról. EPhK XX. 217–227.

TOLNAI Vilmos

     1910     A szólásokról. Budapest

TOLNAI Vilmos

     1915     Arany Nagyidai Cigányaihoz. It IV. 252–253.

TOLNAI Vilmos

     1919     Schwank-trufa. Ethn. XXX. 104–105.

TOLNAI Vilmos

     1935     Szólások. In: A magyarság néprajza. III. 397–433.

{5-836.} TOMBOR Ilona, R.

     1967     Régi festett asztalosmunkák a XV–XIX. században. Budapest

TONELLI, Luigi

     1924     Il teatro italiano. Milano

TONELLI, Vittorio

     1977     La Romagna di Plauto. Imola

TORNAI József

     1977     Boldog látomások. A világ törzsi költészete. Budapest

TOSCHI, Paolo

     [1922]     La poesia religiosa del popolo italiano. Firenze

TOSCHI, Paolo

     1926–1927 L’antico dramma sacro italiano. I–II. Firenze

TOSCHI, Paolo

     1935     La poesia popolare religiosa in Italia. Firenze

TOSCHI, Paolo

     1937     Narrazione e dramma nel nostro antico teatro religioso. Tivoli (Estratto dalla Rivista Italiana del Dramma Anno I. Vol. I. Num. 5. del Settembre 1937 XV.) 3–25.

TOSCHI, Paolo

     1940     Dal dramma liturgico alla rappresentazione sacra. Firenze

TOSCHI, Paolo

     1955     Le origini del teatro italiano. Torino

TÓTH Béla

     1888–1903 A magyar anekdotakincs. I–V. Budapest

TÓTH Ferenc

     1975     Kálmány Lajos nyomában. Az észak-bánáti népballadák élete. Újvidék

TÓTH Sándor

     1975     Jelenlévő múlt. Vig. 2. sz. 82–87.

TŐKE István

     1975     Nagygazdák és cselédek a zentai népi anekdoták tükrében. Létünk, V. 3–4. sz. 54–73.

TŐKE István

     1983     Mosolygó Tisza mente. Zentai, Zenta környéki élcek, népi anekdoták. Újvidék

TÖRÖK Károly

     1872     Csongrád megyei gyűjtés. MNGy II. Pest

TREICHEL, A.

     1893     Biblische Rätsel. Am Ur-Quell IV. 84–87.

TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre

     1938     Pásztori magyar Vergilius. Budapest

TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre

     1952     Bellerophontes. MTA Nyelv. K. 491–552.

TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre

     1960     Mitológia. Budapest

TÚRINÉ CSEH Viktória–KESKENYNÉ KOVÁCS Veron

     1967     Csongrádi szegényasszonyok – Két önéletrajzi írás a 30-as évekből. Szeged

[TURÓCZI-] TROSTLER József

     1927     Mesenyomok a XVIII. század magyar irodalmában. Nyr LVI. 6–12, 42–47, 79–87, 101–109, 142–149.

TURÓCZI-TROSTLER József

     1940     A mese felfedezése és a magyar mese a XVIII. században. Budapest

TÜLL Alajos

     1931     Bertalanffy Pál 1706–1763. Pécs

{5-837.} UGOLINI, Francesco A.

     1959     Testi volgari abruzzesi del Duecento. Torino

Új Magyar Népköltési Gyűjtemény (ÚMNGy)

     I.     Fedics Mihály mesél. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel kíséri Ortutay Gyula. Budapest, 1940.

     II.     Baranyai népmesék. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel kíséri Banó István. Budapest, 1941.

     III–IV.     Pandur Péter meséi. I–II. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel kíséri Dégh Linda. Budapest, 1942.

     V–VI.     Kalotaszegi népmesék. I–II. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel kíséri Kovács Ágnes. Budapest, 1944.

     VII.     Mátyusföldi gyermekjátékok. Gyűjtötte Bakos József. Budapest, 1953.

     VIII–IX. Kakasdi népmesék. I–II. A bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Dégh Linda. Budapest, 1955–1960.

     X.     Egy somogyi parasztcsalád meséi. A meséket összegyűjtötte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket készítette S. Dobos Ilona. Budapest, 1962.

     XI.     Karcsai mondák. Gyűjtötte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Balassa Iván. Budapest, 1963

     XII.     Rozsályi népmesék. Gyűjtötte, a bevezető tanulmányt írta Béres András, a jegyzeteket készítette Kovács Ágnes. Budapest, 1967.

     XIII–XV. Árai Lajos meséi. I–III. Gyűjtötte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Erdész Sándor. Budapest, 1968.

     XVI.     Jugoszláviai magyar népmesék. Közzétette Penavin Olga. Budapest, 1971. 2. kiad. Budapest–Újvidék, 1984.

     XVII.     Tombácz János meséi. Gyűjtötte és a bevezetést írta Bálint Sándor. Budapest, 1975.

     XVIII.     Taktaszadai mondák. Gyűjtötte és a bevezető tanulmányt írta Szabó Lajos, a jegyzeteket készítette Dobos Ilona, Körner Tamás és Nagy Ilona. Budapest, 1975.

     XIX.     Jugoszláviai magyar népmesék. II. Közzétette Penavin Olga. Budapest–Újvidék, 1984.

     XX–XXI. Karcsai népmesék. I–II. Gyűjtötte és a bevezetést írta Nagy Géza. Válogatta és a jegyzeteket írta Erdész Sándor. Budapest, 1985.

UJVÁRY Zoltán

     1958     Népi kéziratos verseskönyveink. Műv. Hagy. I–II. 11–143.

UJVÁRY Zoltán

     1961     Vidróczky hagyományok Borsodból. Borsodi Szemle, 36–0.

UJVÁRY Zoltán

     1969     Az agrárkultusz kutatása a magyar és az európai folklórban. Műv. Hagy. 11.

UJVÁRY Zoltán

     1975a     Mondák a búzakalászról. In: Ujváry 1975c: 189–200.

UJVÁRY Zoltán

     1975b     Fejtő kérdések. Múzeumi Kurir, 17. (II. k. 7. sz.) 3–8.

UJVÁRY Zoltán

     1975c     Írások a néphagyomány köréből. Varia Folcloristica. Debrecen

UJVÁRY Zoltán

     1977     Gömör megyei népdalok és balladák. Miskolc

UJVÁRY Zoltán

     1978a     Folklór adatok a Caritas Romana-hoz. In: Árkádia. Antológia a Déri Múzeum Baráti Köre fennállása 50. évfordulójára. Szerkesztette Dankó Imre. 238–242. Debrecen

UJVÁRY Zoltán

     1978b     A temetés paródiája. Temetés és halál a népi játékokban. Debrecen

UJVÁRY Zoltán

     1979     Találós kérdések Gömörböl. Múzeumi Kurir, 31. (IV. k. 1. sz.)

UJVÁRY Zoltán

     1980     Népköltészet és irodalom a népi kéziratos könyvekben. In: Népszokás és népköltészet. 425–556. Debrecen

{5-838.} UJVÁRY Zoltán

     1982     Találós kérdések és mese az apját megmentő lányról. Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. A Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Közleményei 39. 845–847.

UJVÁRY Zoltán

     1984     Falucsúfolók Gömörből. Múzeumi Kurir, 1984. dec. 63–66.

ULLMANN Péter

     1980     A harangozás hagyományai egy erdélyi faluban. Zenetudományi Dolgozatok. 131–137.

VAJDA László

     1944     Csodálatos történetek pásztorokról és állatokról. Ethn. LV. 139–143.

VAJDA László

     1953     A pigmeusok harca a darvakkal. Ethn. LXIV. 246–256.

VAJDA-SÁRVÁRI Zsuzsanna

     1977     A nyomtatásban megjelent jugoszláviai magyar népmesék tipológiai vizsgálata. Újvidék

VAJKAI Aurél

     1943     Népi orvoslás a Borsavölgyében. Kolozsvár

VAJKAI Aurél

     1947     Az ördöngös molnárlegény. Ethn. LVIII. 55–68.

VAKARELSZKI, Hriszto

     1969,     Bulgarische Volkskunde. Berlin

VALENTINE, Charles A.

     1968     Culture and Poverty. Critique and Counter Proposals. Chicago

VARENCOV, V.

     1860     Szbornyik russzkih duhovnih sztyihov. Szankpeterburg

VARGA Demján

     1899     Kódexeink Mária-siralmai. Budapest

VARGYAS Lajos

     1941     Áj falu zenei élete. Budapest

VARGYAS Lajos

     1950     Les mélodies des jeux de noél. Folia Ethn. I. 95–112.

VARGYAS Lajos

     1952     A magyar vers ritmusa. Budapest

VARGYAS Lajos

     1954     Régi népdalok Kiskunhalasról. Nagy Czirok László és Vargyas Lajos gyűjtéséből közreadja V. L. Budapest

VARGYAS Lajos

     1955     Betűrím a magyar népköltészetben. Fil. K. 401–410.

VARGYAS Lajos

     1957     Francia párhuzam regösénekeinkhez. Népr. K. II. 1–2. sz. 1–10.

VARGYAS Lajos

     1959     A „Kőműves Kelemen” eredete. NÉ 5–73.

VARGYAS Lajos

     1960a     Magyar népdalok francia párhuzamai. Népr. K. V. 3–4. sz. 3–21.

VARGYAS Lajos

     1960b     Kutatások a népballada középkori történetében. 1. Francia eredetű réteg balladáinkban. Ethn. LXXI. 163–276.

VARGYAS Lajos

     1960c     Kutatások a népballada középkori történetében. 2. A honfoglaláskori hősepika továbbélése balladáinkban. Ethn. LXXI. 479–523.

VARGYAS Lajos

     1960–1963     Áj falu zenei anyaga. I. Régi népdalok. Népr. K. V. (1960) 2. sz. 1–185; II. Új népdalok. 1. rész. Népr. K. VI. (1961) 3–4. sz. 1–227; 2. rész. Népr. K. VIII. (1963) l. sz. 1–186.

{5-839.} VARGYAS Lajos

     1961     Szibériai hősének-elemek a magyar mesekincsben. Népr. K. VI/1. 3–16.

VARGYAS Lajos

     1962     Kutatások a népballada középkori történetében. 4. Műfaji és történeti tanulságok. Ethn. LXXIII. 206–259.

VARGYAS Lajos

     1963     Keleti párhuzamok Tar Lőrinc pokoljárásában. Műv. Hagy. V. 37–54.

VARGYAS Lajos

     1966     Magyar vers, magyar nyelv. Budapest

VARGYAS Lajos

     1967     Researches into the mediaeval History of Folk Ballad. Budapest

VARGYAS Lajos

     1976     A magyar népballada és Európa. I–II. Budapest

VARGYAS Lajos

     1977     Honfoglalás előtti, keleti elemek a magyar folklórban. Történeti Szemle, XX. 107–121.

VARGYAS Lajos

     1978–79     A honfoglaló magyarság hitvilágának legfejlettebb rétege a nyelv és folklór tükrében. In: Hoppál – Istvánovits (szerk.) 1978: 15–28; Kortárs, 1979. 127–136.

VARGYAS Lajos

     1979     A regösének problémájának újabb, zenei megközelítése. Ethn. XC. 163–191.

VARGYAS Lajos

     1980a     Honfoglalás előtti hagyományok Szent László legendájában. In: Mezey László (szerk.): Athleta patriae. Tanulmányok Szent László történetéhez. 1–17. Budapest

VARGYAS Lajos

     1980b     A magyar zene őstörténete. Ethn. XCI. 1–34, 192–236.

VARGYAS Lajos (szerk.)

     1974     Népzene és zenetörténet. I–II. Budapest

VARGYAS Lajos

     1981     A magyarság népzenéje. Budapest

VARGYAS Lajos

     1983     Hungarian Ballad and the European Ballad Tradition. Budapest

VAS Gereben

     1886–1900 Összes munkái. Sajtó alá rendezte Váli Béla és Sziklay János, Gyulai László és Neogrády Antal rajzaival kiadta Mehner Vilmos. I–XII. Budapest

VÉGH János

     1984     Becsei Vesszős György különítélete. (Egy ritka ikonográfiai típus magyarországi előfordulása.) In: Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Memoria saeculorum Hungariae 4. Szerkeszti V. Kovács Sándor. Budapest, 1984. 373–386.

VEKERDI József

     1974     A cigány népmese. Budapest

VENETTE, Jean de

     1949     Histoire littéraire de la France. XXXVIII. Suite du quatorsième siècle. Paris

VERBICKIJ, V. I.

     1893     Altajszkie inorodci. Moszkva

VERES Péter

     1962     Olvasónaplómból. Budapest

VERES Péter

     1968     Parasztasszony-írók. Ú. Í. VIII. 115–117.

VERSÉNYI György

     1895     Felvidéki népmondák. Ethn. VI. 123.

{5-840.} VERSÉNYI György

     1901     Erdélyi népmondák. Ethn. XII. 127, 219–221, 266–272, 315–320.

VESZELOVSZKIJ, A. N.

     1876     Opiti po isztorii razvityija hrisztyianszkoj legendi. Zsurnal Minisztyersztva Narodnovo Proszvescsenyija. Szanktpeterburg

VESZELOVSZKIJ, A. N.

     1879     Raziszkanyija v oblasztyi russzkih duhovnih sztyihov. I. Szbornyik otgyelenyija russzkovo jizika i szlovesznosztyi Imperatorszkoj Akagyemi Nauk. Tom XX. No 6.

VESZELOVSZKIJ, A. N.

     1880–1881     Raziszkanyija v oblasztyi russzkovo duhovnovo sztyiha. Szanktpeterburg

VESZELOVSZKIJ, A. N.

     1891     Escso k voproszu o dualisztyicseszkih duhovnovo sztyiha 11–17. In: Szbornyik otgyelenyija russzkovo jazika Imperatorszkoj Akagyemii Nauk. 46. No 6. 1–117. Peterburg

VICZIÁN István

     1889     Népnyelvi gyűjtés Tápiószelén. Nyr XVIII. 524.

VIGH Károly (összeáll.)

     1980     Asszonyok és férfiak tüköre. Tanúvallomások a XVII. századból. „Magyar Hírmondó”. Budapest

VIKÁR Béla

     1901     Kalevalai tanulmányok, vonatkozással a magyar ősvallásra. Ethn. XII. 49–56, 97–104, 296–307, 385–396.

VIKÁR Béla

     1905     Somogymegye népköltése. MNGy VI. Budapest

VIKÁR László–BERECZKI Gábor

     1971     Cheremis Folksongs. Budapest

VIKÁR László–BERECZKI Gábor

     1979     Chuvash Folksongs. Budapest

VIRÁG Gábor

     1973     Kishegyesi találós kérdések. HITK 15. 133–160.

VIRTANEN, Leea

     1973     Children's Lore. Studia Fennica 22. Helsinki

VISCARDI, Antonio

     1932     Saggio sulla letteratura religiosa del Medio Evo romano. Padova

VISKI Károly

     1935     Drámai hagyományok. In: A magyarság néprajza. III. 327–371.

VISKI Károly

     1943     Dramatikus gyermekjátékok. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. III. 293–296.

VOIGT Vilmos

     1965     A mondák műfaji osztályozásának kérdéséhez. Ethn. LXXVI. 200–220.

VOIGT Vilmos

     1968     A munkásdalkutatás válogatott nemzetközi bibliográfiája. In: Katona I.–Maróthy–Szatmári (szerk.) 1968: 497–521.

VOIGT Vilmos

     1969     Találósok. In: Dömötör T.–Katona–Ortutay–Voigt 1969: 183–185.

VOIGT Vilmos

     1969–1981 A szerelem kertjében. Szempontok lírai népdalszövegeink kialakulásának és alkotásmódjának vizsgálatához. Ethn. 1969. LXXX. 235–275; 1970. LXXXI. 28–54; 1980. XCI. 235–272; 1981. XCII. 513–532.

VOIGT Vilmos

     1971     Egy közösség találós kérdései. Mezőcsát népi kultúrájából. Mezőcsáti Helytörténeti Füzetek 3. 200–241. Mezőcsát

{5-841.} VOIGT Vilmos

     1971 a     A szólások változatainak szintjei. Nyr XCV. 29–34.

VOIGT Vilmos

     1972a     A folklór alkotások elemzése. Néprajzi Tanulmányok. Budapest

VOIGT Vilmos

     1972b     A folklór esztétikájához. Budapest

VOIGT Vilmos

     1973     Die Strukturell-morphologische Erforschung der Sagen. In: Röhrich (Hrsg.) 1973: 66–85.

VOIGT Vilmos (szerk.)

     1974     A szájhagyományozás törvényszerűségei. Budapest

VOIGT Vilmos

     1975     Kishegyesi fonórejtvények (értelmetlen szövegek értelmezése). HITK 7. 164–187.

VOIGT Vilmos

     1976a     Miért hiszünk a hiedelmekben? A hiedelem paradigmatikus és szintagmatikus tengelye. Ethn. LXXXVII. 559–568.

VOIGT Vilmos

     1976b     A mondák strukturális morfológai vizsgálata. Szemiotikai Tanulmányok 32. Budapest

VOIGT Vilmos

     1977     A komikum a folklórban. In: Istvánovits–Kríza (szerk.) 1977: 16–27.

VOIGT Vilmos

     1978     Pulszky Ferenc: Népmondák. In: Dömötör T.–Katona–Voigt (szerk.) 1978: 397–399.

VOIGT Vilmos

     1979a     A hősepika. In: Ortutay (szerk.) 1979: 123–157.

VOIGT Vilmos

     1979b     Anekdota. In: Ortutay (szerk.) 1979: 301–303.

VOIGT Vilmos

     1979c     Vicc. In: Ortutay (szerk.) 1979: 304–307.

VOIGT Vilmos

     1979d     Mese. In: Ortutay (szerk.) 1979: 205–257.

VOIGT Vilmos

     1979e     Gyermekfolklór. In: MNL II. 348.

VOIGT Vilmos

     1979f     Találósok. In: Ortutay (szerk.) 1979: 292–299.

VOIGT Vilmos

     1980     Hungarian mese: „riddle” – „tale”. In: Folklore on two continents. Essays in honor of Linda Dégh. Edited by Nikolai Burkaloff–Carl Lindahl. 175–180. Bloomington

VOIGT Vilmos

     1980a     A történeti magyar mesekutatás kérdései. A Janus Pannonius Múz. Évk. XXV. 253–257.

VOIGT Vilmos–SZÉPE György–SZERDAHELYI István (szerk.)

     1975     Jel és közösség. Szemiotikai tanulmánygyűjtemény. Budapest

VOLF György

     1884     Régi magyar codexek és nyomtatványok. Döbrentei codex – Teleki codex. Nytár XII. Budapest

VÖŐ Gabriella

     1969     Többet ésszel, mint erővel. Mesék, tréfák, anekdoták a romániai magyar népköltészetből. Bukarest

VÖŐ Gabriella

     1981     Tréfás népi elbeszélések. Bukarest

VUORELA, Toivo

     1967     Der böse Blick im Lichte der finnischen Überlieferung. FFC 201. Helsinki

{5-842.} WACKERNAGEL, Wilhelm

     1876     Altdeutsche Predigten und Gebete aus Handschriften. Basel

WAGNER Ferenc

     1750     Universae pharaseologiae Latinae corpus. Tyrnavie

WALSER, E.

     1914     Poggins Elorentinus Leben und Werle. Beitrüge zur Kulturgeschichte 4.

WEBER–KELLERMANN, Ingeborg

     1974     Die deutsche Familie. Versuch einer Sozialgeschichte. Frankfurt

WEBSTER, Hutton

     1948     Magic. A Sociological Study. London

WECHSSLER, Eduard

     1983     Die romanischen Marienklagen. Halle a. S.

WEIGAND, Gustav

     1894     Die Aromunen. Ethnographisch-philologisch-historische Untersuchungen über das Volk der sogenannten Makedo-Romanen oder Zinzaren. Leipzig

WEINREICH, Otto

     1946     Unheilbannung im Volstümlichen Sagen, Gebet und Zauberspruch. Universitas I. 275–299.

WEISS, Richard

     1946     Schildbürgerorte. Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 250–255.

WESSELSKI, Albert

     1907     Heinrich Bebels Schwänke. Übertragen von – –. I–II. Berlin

WESSELSKI, Albert

     1910     Die Schwänke und Schnurren des Pfarrers Arlotto. I–II. Berlin

WESSELSKI, Albert

     1911     Der Hodscha Nasreddin. I–II. Weimar

WESSELSKI, Albert

     1920     Die Begebenheiten der beiden Gonella. Weimar

WESSELSKI, Albert

     1925     Die Märchen des Mittelalters. München

WESSELSKI, Albert

     19352     Die Formen des volkstümlichen Erzählguts. In: Spamer, A. (Hrsg.): Die deutsche Volkskunde. I. 216–248. Leipzig

WHITING, B. J.

     1952     Proverbs and Proverbial Sayings. Introduction. The Frank C. Brown Collection of North Carolina Folklore. Durhan, N. C.

WIEDER Gyula

     1890     Kincsásó babonák és ráolvasások. Ethn. 1. 247–252.

WILDHABER, Robert (Hrsg.)

     1968     Masken und Maskenbrauchtum aus Ost- und Südeuropa. Basel

WINKLER, H. A.

     1931     Salomo und die Karina. Eine orientalische Legende von der Bezwingung einer Kindbettdämonin durch cinem heiligen Helden. Stuttgart

WITTGENSTEIN, Ludwig

     1974     Philosophical Investigations. Oxford

WLISLOCKI, Henrik

     1893     Über den Einfluss der italianischen Literatur auf die Ungarische. Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte, 35–40.

WLISLOCKI, Heinrich

     1894     Biblische Rätsel der Magyaren. Am Ur-Quel V. 20–21.

{5-843.} WOODS, B. A.

     1959     The Devil in Dog Form. A Partfal Type Index of Devil Legends. Berkeley–Los Angeles

WOSSIDLO, Richard

     1897     Mecklenburgische Volksüberlieferungen. I. Rätsel. Wismar

WRIGHT, Thomas–HALLIWELL, James Orchard

     1845     Reliquie antique. Scraps from ancient manuscripts. I. London

ZELENIN, Dmitrij

     1927     Russische (Ostslavische) Volkskunde. Berlin–Leipzig

ZENTAI Tünde

     1971     A természetfeletti lények átváltozásának kérdése az ormánsági néphit összefüggésében. Janus Pannonius Múz. Évk. XVI. 207–217.

ZENTAI Tünde

     1975–76     A hiedelemmonda tartalmi és formai szerveződése. Janus Pannonius Múz. Évk. XX–XXI. 145–154.

ZOLNAY Béla

     1917     Fehér László balladája. It VI. 405–411.

ZOLNAY Béla

     1954     A ballada és a románc szótörténetéhez. MNy L. 361–375.

ZOLOTARJOV, A. M.

     1980     Társadalomszervezet és dualisztikus teremtésmítoszok Szibériában. In: Hoppál (szerk.) 1980: 29–58.

ZSIGMOND Konrád

     1903     Krisztus mondák. Ethn. XIV. 480–483.

ZSOLDOS Jenő

     1929     Dávid a holdban. Magyar Zsidó Szemle, 108.

ZSOLDOS Jenő

     1936     A holdban hegedülő Dávid magyar irodalmához. Libánon, I. 80.