{5-845.} RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AaThAarne, Antti–Thompson, Stith: The Types of the Folktale. Second Revision. FFC 184. Helsinki, 1961.
Acta Ethn.Acta Ethnographica
Ad. Ért.A Néprajzi Múzeum Adattári Értesítője
APMTA Népzenekutató Csoportjának hangfelvétele
Áttét.Vikár Béla gyorsírásos jegyzetét Gergely Pál tette át. Az anyag a Népköltészeti Kataszterben (NKCs) található
BNBerze Nagy János: Magyar népmesetípusok. I–II. Pécs, 1957.
BRBartók népdal-rendszerezése az MTA Zenetudományi Intézetében
DgFDanmarks gamle Folkeviser. I–X. Hrsg. S. Grundtvig (1853–1890)–A. Olrik (1890–1919)–Grüner Nielsen (1920–1923)–E. Dal–I. Pie–H. Grüner Nielsen–K. I. Hildeman (1933–1965)–E. Dal–I. Pie (1960–1965)
DJBVkDeutsches Jahrbuch für Volkskunde, Berlin
DMNyIDebreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kézirattára
D. Vlr.Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien. Hrsg. vom Deutschen Volksliedarchiv. Bd. 1–3 Hrsg. von J. Meier–Bd. 4 Hrsg. von E. Seemann–Bd. 5 Hrsg. von W. Heiske. 1935 –.
EAA Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára
EPhKEgyetemes Philológiai Közlöny
Ethn.Ethnographia
FAFolklór Archívum, Budapest
FFCFolklore Fellows Communications, Helsinki
Fil. K.Filológiai Közlöny
Folia Ethn.Folia Ethnographica
FUFFinnisch–ugrische Forschungen, Helsinki
Gr.A Néprajzi Múzeum hanglemeze
HITKA Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, Újvidék
Ind. Ethn.Index Ethnographicus
ItIrodalomtörténet
ItKIrodalomtörténeti Közlemények
JAFJournal of American Folklore, Bloomington
Janus Pannonius Múz. Évk.A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs
JSFOuJournal de la Société Finno-Ougrienne, Helsinki
MFA Néprajzi Múzeum fonográf felvétele
MKSzMagyar Könyvszemle
MMDT. Szerémi Borbála: Magyarországi munkásdalok. Budapest, 1955.
MMMÉvK.Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Évkönyve, Budapest
MNAMagyar Néprajzi Atlasz
MNGyMagyar Népköltési Gyűjtemény
MNKMagyar Népmesekatalógus
MNLMagyar Néprajzi Lexikon
MNTA Magyar Népzene Tára
MNyMagyar Nyelv
MNyelvj.Magyar Nyelvjárások
{5-846.} MSzFEA magyar szókészlet finnugor elemei. I–III. Főszerk. Lakó György. Budapest, 1967–1978.
MTA Nyelv. K.Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, Budapest
MTA Társ. K.Magyar Tudományos Akadémia Társadalom-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei, Budapest
Műv. Hagy.Műveltség és Hagyomány
NK–NTNépi Kultúra-Népi Társadalom. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve, Budapest
Néprajzi Értesítő
Népr. K.Néprajzi Közlemények
Népr. Nyelvtud.Néprajz és Nyelvtudomány, Szeged
N.I.Népművészeti Intézet (ma Népművelési Intézet) Archívuma. A szövegek egy példánya a Népköltészeti Kataszterben (NKCs) is megtalálható
NIFNordic Institute of Folklore, Turku
NKCsMagyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoport
NNyNépünk és Nyelvünk, Szeged
Nyelv. és Ir. Közl.Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Kolozsvár
NyrMagyar Nyelvőr
NytárNyelvemléktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok. Szerk. Budenz József, Szarvas Gábor, Szilády Áron. I–XV. Budapest, 1894–1908.
PtKodály Zoltán: A magyar népzene. A Példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. Budapest, 1952.
Rhein. JbVk.Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, Bonn
RMKTRégi Magyar Költők Tára
RMNyRégi Magyarországi Nyomtatványok
SI. Nar.Slovenský Národopis, Bratislava
Stud. Slav.Studia Slavica, Budapest
SUSASuomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, Helsinki
SUSTSuomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia, Helsinki
Szab. Sz. Sz.Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza
SzNdBartók Béla–Kodály Zoltán: Erdélyi magyarság. Népdalok. Budapest, 1923.
TESzA magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Budapest, 1967–1976.
Ú. Í.Új Írás
ÚMNGyÚj Magyar Népköltési Gyűjtemény
Val.Valóság
Vig.Vigilia
Vil.Világosság
ZfVkZeitschrift für Volkskunde, Stuttgart
ZIMTA Zenetudományi Intézet Szociológiai Osztály – Munkásdal Archívum