A Budapestet védő, illetve támadó alakulatok és becsült élelmezési létszámuk 1944. december 24. körül[1]

A Budapesten bekerített magyar alakulatok:

Magyar erők összesített élelmezési létszáma: kb. 51 100 fő.

A Budapesten bekerített német alakulatok:

Német erők összesített élelmezési létszáma: kb. 41 080 fő.

Magyar és német erők összesített becsült élelmezési létszáma: kb. 92 200 fő.

A Budapestet támadó szovjet és román alakulatok 1945. január közepén[5]

Pesti oldal (2. Ukrán Front 7. gárdahadserege)

A pesti oldalon harcoló szovjet és román alakulatok összesített élelmezési létszáma
megerősítő alakulataikkal együtt 1945. január 1-én: 66 900 fő.[6]

Budai oldal (3. Ukrán Front 46. hadserege)

A budai oldalon harcoló szovjet alakulatok összesített becsült élelmezési létszáma
megerősítő alakulataikkal együtt kb. 60 000 fő

Megerősítő erők:

Egyéb megerősítő csapatok élelmezési létszáma: kb. 30 000 fő.

A támadó szovjet-román csoportosítás összesített becsült élelmezési létszáma: kb. 157 000 fő.Jegyzetek

[1] Alapvetően Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. (Budapest, 1998.) című munkája alapján. Az ettől eltérő forrásokat külön jelezzük.

[2] Szathmáry Károly 1966. március 19-én kelt levele Darnóy Pálnak. HL Tanulmánygyűjtemény 3070. szám.

[3] Hingyi László: Önkéntes és különleges magyar alakulatok Budapest védelmében. In: Hadtudományi Tájékoztató 1994/10. szám (a továbbiakban: Hingyi) 191. o.

[4] Hingyi 193. o.

[5] Ravasz István összeállítása szovjet könyvészeti anyagok felhasználásával, amely pontatlanságokat is tartalmazhat.

[6] Tóth 207. o.

A budapesti csata hadművelet-sorozata
1944. október 29 - 1945. február 16.

Szakasz Időpont Végrehajtó (támadó) alakulatok Végrehajtandó (támadó) feladat Meghatározó jelleg Eredmény
1. 1944.
X. 29-XI. 04.
Szovjet 46. hds., 2. és 4. gárda g.hdt. (2. Ukrán Front) Budapest menetből való bevétele
(I. szovjet kísérlet Budapest ellen)
Páncélos-gépesített A gyors területnyereséget leszámítva szovjet kudarc
2. 1944. XI.06-18. Szovjet 53. hds. (2. Ukrán Front) Budapest észak-északkeletről és délről frontális támadással történő elfoglalása, valamint Észak-Magyarország birtokbavétele (II. szovjet kísérlet Budapest ellen) Összfegyvernemi Részben sikeres, de a támadás üteme elmaradt a várttól és a kitűzött cél nem valósul meg
1944. XI. 06-24. Szovjet 27. hds. (2. Ukrán Front)
1944. XI. 11-27. Szovjet 7. gárdahds., 2. és 4. gárda g.hdt., 1. gárda (volt Plijev) lov. g. csop. (2. Ukrán Front)
3. 1944.
XI. 29-XII. 09.
Szovjet 27. hds., 40. hds., majd 7. gárdahds., 6. gárda-hk.hds., Plijev lov. g. csop. (2. Ukrán Front) Budapest körülzárása északról és nyugatról, valamint a Börzsöny-hegység elérése (III. szovjet kísérlet Budapest ellen) Összfegyvernemi, majd páncélos-gépesített Részben sikeres, de a támadás üteme itt is a vártnál lassúbb és a körülzárás nem valósult meg
1944.XII. 04-10. Szovjet 46. hds. (2., majd 3. Ukrán Front) Átkelés a Duna nyugati partjára, a Margit-vonal áttörése (a III. szovjet kísérlet része) Összfegyvernemi Az átkelés hatalmas veszteséggel megvalósul ugyan, de a Margit-vonal áttörése kudarcba fullad
4. 1944.. XII. 10-15. Szovjet 7. gárdahds. (2. Ukrán Front) Az Attila-I vonal áttörési kísérlete Összfegyvernemi Sikertelen
5. 1944. XII. 20-28. Szovjet 7. gárdahds. 6. gárda-hk.hds. részei (2. Ukrán Front) Budapest bekerítése északról és "a siker kifejlesztése" Nyitra felé (IV. szovjet kísérlet Budapest ellen) Összfegyvernemi
(Székesfehérvár körül és a Garam - Ipoly közén páncélos-gépesített: I. székesfehérvári páncélosütközet, I. garami páncélosütközet)
Sikeres, kivéve a "siker kifejlesztését"
1944. XII. 20-26. Szovjet 4. gárda-, 46. hds. (3. Ukrán Front) Budapest bekerítése délnyugatról (IV. szovjet kísérlet része)
1944. XII. 24-28. Szovjet 23., 37. lövhdt, 2. gárda- g.hdt. (3. Ukrán Front) Budapest nyugati (budai) részének elfoglalása (IV. szovjet kísérlet része) Kisebb részben sikeres
5/a. 1944.XII. 27-
1945. I. 01.
Szovjet 18. önálló, 30. löv.hdt., román 7. hdt. (2. Ukrán Front) Szoros felzárkózás a pesti hídfőre Összfegyvernemi Sikeres
6. 1945. I. 01-12. Német IV. SS-pchdt, III. pc.hdt. A Budapest és a Vértes-hegység között lévő szovjet erők megsemmisítése, a fővárossal való összeköttetés visszaállítása, majd a Margit-vonal Balaton és Duna közötti szakaszának visszaszerzése ("Konrad") Páncélos-gépesített Kezdeti eredmények után sikertelen, bár a szovjeteknek súlyos veszteséget okoz
6/a. 1945. I. 01-09. Szovjet 18. önálló, 30. löv.hdt., román 7. hdt. (2. Ukrán Front) Pest külső kerületeinek elfoglalása Összfegyvernemi helységharc Nagy veszteségek mellett sikeres
6/b. 1944. I. 06-10. Szovjet 7. gárdahds., 6. gárda-hk.hds. (2. Ukrán Front) Komárom elfoglalása és a Nyitra vonalának elérése, a Balck-seregcsop. hátának veszélyeztetése Páncélos-gépesített
(II. garami páncélosütközet)
Kezdeti sikerek után elakad, jelentős szovjet veszteségek
6/c. 1945. I. 07-12. Német III. pc.hdt., I. lovhdt., IV-SS pc.hdt. Kisegítő csapás a "Konrad" céljainak megvalósítására ("Konrad" 2) Páncélos-gépesített ( II. székesfehérvári páncélosütközet) Sikertelen, bár jelentős szovjet veszteségeket okoz
7. 1945. I. 09-15. Szovjet 18. önálló, 30. löv.hdt., román 7. hdt. (2. Ukrán Front) Pest elfoglalása a Nagykörút vonaláig Összfegyvernemi helységharc Sikeres, de súlyos veszteséggel jár mindkét részről
7/a. 1945. I. 16-18. Szovjet 18. önálló és 30. löv.hdt. (2. Ukrán Front) Pest belső területeinek elfoglalása Összfegyvernemi helységharc Sikeres
8. 1945. I. 18-26. Német IV. SS-pc.hdt., III. pchdt A Duna és a Vértes-hegység között lévő szovjet erők kettévágása és a Budapesttel való kapcsolat helyreállítása ("Konrad" 3) Páncélos-gépesített (III. székesfehérvári páncélosütközet első szakasza) Kezdetben sikeres (Székesfehérvár visszafoglalása), de a bevetett erők kevésnek bizonyulnak
8/a. 1945. I. 19-30. Szovjet 37., 75. löv.hdt. (3. Ukrán Front) Buda külső területének elfoglalása Összfegyvernemi helységharc Sikeres, de a szovjet veszteség sokszorosa a védőkének
8/b. 1945. I. 27-II. 16. Szovjet 18., 23. hkhdt., 104., 133. löv.hdt. (3. Ukrán Front) Kétirányú ellencsapás a Velencei-tó északkeleti és délkeleti térségében Páncélos-gépesített (III. székesfehérvári páncélosütközet második szakasza) Sikeres, de a szovjetek Székesfehérvárt nem tudják visszafoglalni és igen súlyos veszteségeket szenvednek
9. 1945. II. 11. Német IX. SS-hgy.hdt., magyar I. hdt. részei Kitörési kísérlet Budapestről Összfegyvernemi helységharc Sikertelen, a kitörők töredéke éri el csupán a német vonalakat
9/a. 1945. II. 11-16. Szovjet 18. önálló, 37., 75. löv.hdt. A kitörés elhárítása, a maradék támpontok felszámolása, a budai hegyek átfésülése Összfegyvernemi helység- és erdei harc Sikeres


Bevethető német páncélosok a garami páncélosütközet kezdetén
(1944. december 20.)[83]

Alakulat Pz.IV Pz.V JgPz.IV Pz.IVL Rohamlöveg JgPz.38t Összesen
3. pc.ho. - - 17 db 13 db 10 db - 40 db
6. pc.ho. 30 (+15 db[84]) 6 db[85] 13 db - - - 64 db
8. pc.ho. 8 db - 6 - - 8 db 22 db
Összesen 53 db 6 db 36 db 13 db 10 db 8 db 126 db
Százalékos arány 42 % 4,8% 28,5% 10,4% 7,9% 6,4% 100 %


A Konrad-hadműveletben résztvevő
német IV. SS-páncéloshadtest páncélos ereje
1945. január 1-én

Alakulat Pz.IV Pz.V Pz.VI JgPz.IV JgPz.38t Rohamlöveg Összesen
3. SS-pc.ho.[86] 16 db 29 db 11 db 20 db - - 76 db
5. SS-pc.ho.[87] 10 db 22 db - 12 db - 4 db 48 db
Gruppe Pape[88] - 59 db - 20 db 5 db - 84 db
Összesen 26 db 110 db 11 db 52 db 5 db 4 db 208 db[89]


A Konrad-hadművelet támadási sávja mögött elhelyezkedő
szovjet harckocsizó és gépesített erők 1945. január 1-én[90]

Alakulat T-34 ISZ-2 SZU-76 SZU-85 SZU-100 M4A2[91] Összesen
18. hk.hdt. 120 db 19 db - 11 db - - 150 db
1. gd. g.hdt. - - - - 62 db 184 db 246 db
2. gd. g.hdt. 35 db 8 db - 11 db - - 54 db
Összesen: 155 db 27 db - 22 db 62 db 184 db 450 db[92]

Jegyzetek

[83] HL KTB/HGr. Süd 627. tekercs 7 211457- 7 211458. felvétel, valamint Stoves 1994 30., 58. és 67. o.

[84] A hadosztálynak alárendelt 26./I. páncélososztály vegyes páncélosszázadának járművei.

[85] Lásd az előző jegyzetet.

[86] Vopersal 520. o.

[87] Klapdor, Ewald: Mit dem Panzerregiment 5 Wiking im Osten. (Siek, 1981.) 379-380. o.

[88] 1944. december 30-i adat. Lásd HL KTB/HGr. Süd 898. tekercs 7 212 191. felvétel.

[89] A felsorolás nem tartalmazza a 96. és 711. gyaloghadosztályok rohamlövegeit, illetve vadászpáncélosait és az SS-páncéloshadtest sávjában január 2-ától bevetett 208. páncélososztály páncélosait sem (összesen kb. 50 páncélos). Ezekkel együtt összesen maximálisan kb. 260 bevethető harckocsi, vadászpáncélos és rohamlöveg harcolt a IV. SS-páncéloshadtest sávjában. Vö. 1986 Art of War Symposium. From the Vistula to the Oder: Soviet Offensive Operations - October 1944-March 1945. A Transcript of Proceedings.(Center For Land Warfare US Army War College, 1986) 2. kötet 670. o. A könyv megtalálható a Hadtudományi Könyvtárban 106.630/2. raktári számon.

[90] M. Szvirin - O. Baronov - M. Kolomiec - D. Nedogonov: Boi u ozera Balaton. (Moszkva, 1999.) 77. o.

[91] A kölcsönbérleti szerződés keretében szállított amerikai gyártmányú "Sherman" harckocsik.

[92] A felsorolás - hiteles adatok hiányában - nem tartalmazza a különböző szovjet hadsereg-közvetlen megerősítő egységek és alegységek harckocsijainak és rohamlövegeinek számát, amit Tóth Sándor és Ravasz István 50-100 közé tesz.
Kezdőlap