EÖTVÖS LORÁND ELVESZETTNEK HITT LEVELEI

Plósz Katalin M. Georgia SSND
Budapest, Patrona Hungariae Gimnázium

Bevezetés

Mikor megkaptam tanári diplomámat, keresztanyám egy gyászjelentést adott ajándékba. A gyászjelentést dédapámnak, Plósz Sándornak címezték és Eötvös Loránd haláláról tudósított. Ez a gyászjelentés az egyszerűbbik fajta, a Geofizikai Intézetben őrzöttön vásárosnaményi báró Eötvös Loránd a felirat. [2.]

A centenáriumra készülve megtudtam Radnai Gyulától, hogy Eötvös Lorándnak Heidelbergből atyjához írt levelei csak hiányosan vannak meg. Eszembe jutott, hogy keresztanyámhoz többször eljött Návay Ilona néni. Kiderült, hogy ő Eötvös Loránd Ilona nevű nővérének az unokája. Elmentem hozzá. Ekkor kaptam meg tőle megőrzésre az alábbi hagyatékot:

 1. Édesapjához és édesanyjához írt levelei
  10 - 15 éves korából, 3 db

 2. Versek
  Ezek csak "versfogalmazványok". [2.] szerint mindegyik megtalálható abban a kis noteszben, mely 70 verset tartalmaz, és a Egyetemi Könyvtár kézirattára őriz.

 3. Heidelbergi levelek
  Mindegyiket atyjához írta, összesen 15 db. 1867. okt. 17. - 1868. dec. 15. között.
  Ugyancsak ide sorolom azt a ceruzával írt fogalmazványt, melynek tisztázatát a [1.] első levélként hozza. Ebben, az "III. 28. 1868." keltezésű levélben indokolja meg Loránd, hogy miért szeretne külföldön tanulni.

 4. Miniszterségével kapcsolatos iratok
  Az első Wekerle-kormányban (1892. IX. 19. - 1895. I.15) vállalja 1894. VI. 10-től a vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárcát.

 5. Egyéb
  Egy bekeretezett 6 f-s Eötvös-bélyeg, amely 1932-1939 között volt forgalomban. Hasonló található Eötvös Ilona aláírásával az Akad. Kvtár KTT-ában. [1.]

A mostani Fizikai Szemlében a heidelbergi leveleket, a miniszterséggel kapcsolatos iratokat és Atyjához írt versét ismertetem.

Heidelbergi levelek

A levelekből a 19 éves fiatal Eötvös néhány fontos jellemvonása ismerhető meg. Szüleit és nővéreit nagyon szereti és tiszteli. Hallgat atyja tanácsára, de saját véleményét is bátran megírja.

Érdeklődési köre széles. Zenéről, festőkről, irodalomról, természettudományról, természetről, emberekről, népszokásról leveleiben röviden megemlékezik. Atyjának ismerőseit, tanárait szeretettel emlegeti. Leveleiből megtudjuk, hogy Bunsen rossz előadó, Welker beteg volt, Kirchhoffnak kislánya született. A későbbi turistára már most ráismerhetünk. Nagyon fontosnak tartja, hogy idejét jól kihasználja, s minden kémiai és fizikai kísérletezéssel kapcsolatos fogást és mesterséget, pl. üvegfújás, elsajátítson.

Egyik leveléből megtudjuk, hogy Eötvös József könyvei megvannak a heidelbergi "Museum" könyvtárában. Másik leveleiből kiderül, hogy Eötvös Józsefet, a politikust, a haladó eszmékért harcoló magyar minisztert az Osztrák-Magyar Monarchia határain túl is ismerték. Megtudjuk azt is, hogy Eötvös József nagy gondot fordított arra, hogy arra érdemes fiatalemberek külföldi egyetemeken tanulhassanak. Loránd is tartja velük a kapcsolatot.

Utolsó, most közreadott levelében a fiatal Loránd tudományba vetett hitét is megismerhetjük. Korának gyermeke, aki szerint az emberi haladás és jólét csak a technika és a tudomány fejlődésétől függ.

A levelekben az eredeti helyesírást tartottam meg, csak egy-két helyen tettem ki a vesszőket. Lábjegyzetben igyekeztem a levelekben említett személyt azonosítani, az idegen szavak jelentését pedig megadni.

A személyek azonosításában nagy segítségemre volt Környei E. "EÖTVÖS LORÁND" [1.] és Buday T. - Budayné M. K. "A fizika fejedelme" [2.] művek. Ha Eötvös József válasza ismert, a szóbanforgó levél után utaltam rá. Megtalálhatók az [1.] irodalomban.

A levelek

... *Befejezés

Mégegyszer megköszönöm Návay Ilonának, hogy megőrzésre és közlésre átadta ezeket a dokumentumokat.

Ezen dokumentumok őrzője a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek által fenntartott Patrona Hungariae Gimnázium.Irodalom

1. Környei E.: EÖTVÖS LORÁND - a tudós és művelődéspolitikus írásaiból - 1964 Gondolat
2. Buday T., Budayné M.K.: "A fizika fejedelme" - 1986 Magvető
3. PALLAS Nagy Lexikon - 1894 Bp.
4. Új Magyar Lexikon - 1961 Akadémiai Kiadó
5. Zenei Lexikon
6. Fülep L., Dercsény D., Zádor A.: A magyarországi művészet története - 1966 Corvina
7. Aradi N., Feuerné T.R., Galavics G., Marosi E., Német L.: A művészet története Magyarországon - 1983 Gondolat
8. Bölöny J.: Magyarország kormányai 1848-1987. - 1987 Akadémiai
9. Utikönyvek N.Sz.K - 1980 Panoráma
10. Történelmi Világatlasz - 1991 Kartografia
11. Nagy Világatlasz - 1989 Kartografia
12. Bakos E: Idegen szavak szótára
13. Szabadváry F., Szőkefalvi N.Z.: A kémia története Magy - 1972 Akadémiai


* A cikk elektronikus változata a miniszteri kinevezéssel és versekkel kapcsolatos részt nem tartalmazza. Ezek Eötvös Loránd miniszteri kinevezésének dokumentumai ill. Eötvös Loránd néhány fiatalkori verse címmel külön dokumentumként szerepelnek.


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra


TARTALOM