FACSIMILE

Heidelberg 1868 Apr. 22.

Kedves atyám!

Hogy Triestbe nem mentem Jolán utján tudod; talán okosabb volt, mindenesetre az akkor midőn még 22-én dolgozhatni reménylettem, mely nagyon épületes tervem azonban mindenféle ács mesterek, lakatosok s suroló asszonyokon szenvedt hajótörést, kik a laboratoriumot csak 25 v. 26ikára teszik számos javitásokkal újra használhatóvá.

E nehány napot magánytanulás, különösen pedig a 19ik század vegyészeinél oly fontos szerepet játszó üveg fújás titkainak ellesésére nagyon jól felhasználhatom. E művészet iszákos professora azt találja hogy nagy talentummal rendelkezem.

Heidelberg megegyező véleményünk szerint talán a legköltőibb városka, s e városka most legszebb napjait éli - fái zöldelnek, virágoznak, madárkái énekelnek, s még lakosai is különösen megelégedett arczczal sütköröznek a még kellemes melegségű nap aranysugaraiban; meg van itt minden külső kelléke a boldogságnak, s magával hozza ez talán a belsőt is.

Lakásom egy oldalról a hegyek más oldalról viruló kertekre bir kilátással; tulajdonitsd e körülménynek a "még kellemes melegségű nap aranysugarait".

Boglárról Pragerhofon, Bécsen át ide vezető utam nem sok feljegyzésre méltót foglal magában.

Münchenben álltam meg egy napig Keletyt1 meglátogattam s az estét hazánkfiai Litzenmeyerünk2, Wekr??3, Benczúrunk4 körében töltöttem; derék jó emberek; de úgy hiszem már csak félig meddig németek fognak maradni.

Kérlek nefelejtsd el Keletynek a kivánt iratot megküldeni mellyel magát mint a kormány részéről kiküldött müvész igazolhatja.

Nagy képe mely befejezéséhez közel áll nekem nagyon tetszik - egész ambitiója most abban összpontosul, hogy e munkája által téged talentumáról meggyőzzön.

Isten veled papám, megyek a Kaderstuhlra5 arcomat a már már lemenő nap utólsó biborsugaraiban fürösztendő.

Csókolom mamát s testvéreimet

ELoránd


Eötvös József levele Keleti Gusztávnak az 1860-as évek elején:

"Senki sem látja át a történelmi festészet fontosságát nálamnál inkább, sőt meg vagyok győződve, hogyha valaha magyar festészet lesz, az a történeti fesztészethez fog tartozni. Nemzetünk géniusza, mint mindenütt, úgy a művészeti körben is a patrisztikus irányt fogja követni"

1 Kelety - Keleti Gusztáv festőművész, (1834-1902) A magántanuló gyermek Lorándnak házitanítója. A nemzeti érzésű romantikus tájképfestészet első képviselője. Kiegyezés korának nagy hatalmú művészpolitikusa

2 Litzenmeyer - Liezen Mayer Sándor (1839-98) Festő, Piloty tanítványa, a müncheni Akadémia tanára, Műve: Magyarországi Szt. Erzsébet

3 Wekr?? - Wagner Sándor? (1838-1919) 1859: Dugonics Titusz, Piloty tanítvány, müncheni Akadémia tanára lesz

4 Benczúr - Benczúr Gyula (1844-1920) történeti és arcképfestő, 1861-től Münchenben tanul, 1865-től Piloty tanítványa. Eötvös J. által kiírt történelmi festménypályázaton "Vajk megkeresztelése" c. tervével I. díjat nyer.

5 Kaderstuhl - 568 m magas Königsstuhl, melynek erdőkkel borított északi lejtőjén van a Schloss - a várkastély


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra