FACSIMILE

Heidelberg 868. jun. 4.

Kedves atyám!

Mindenekelőtt bocsánat hogy leveledet eddig meg nem köszöntem - ez egyszer teljes mentségem van - én 29-én este feleltem; de 30-án reggel fél négykor útnak indultam - s a levél1 háznépem feledékenysége miatt nem jutott rendeltetése helyére. - Mikor tegnapelött ide visszaérkeztem, rögtön levél után kérdezőskődtem - s egyet csakugyan asztalomon találva - nagy mohósággal bontottam fel - de a mi elég bámulatos, a levél első szava "Kedves atyám" volt - magából értetődik hogy saját levelemet tovább nem olvastam.

Pünkösd nehány napját nem Glarus hótakart csúcsai, hanem a Rajnai virágzó partjai közt töltöttem - a Glarusiak úgy hiszem tegnap indultak - időm tehát e mulatságot meg nem engedi.

A Rajna szépségeit Mainz és Köln közt úgy hiszem ismered - s így elgondolhatod, hogy ámbár nagyszerüségben nem kitünő; mégis elég változatos arra, hogy nehány jó kedvű fiú, szép időben jó kedvüen járja be - s igazán jól mulasson.

Megengedem, hogy az útas, ki únottan indul útnak - s a Rajnán különös mulatságot keresve - az első Hotellekbe száll s a legdrágább borokat issza, elégedetlenül haza - de a ki igazán élvezetes munka után ott ki pihenni akar - s az élvezetet saját és társai talán naiv lelkesülésében keresi az örömmel gondol vissza - az úton töltött napokra. - A fő dolog tehát a társaság volt. - Állott pedig az magamat bele számítva 3 physicus és egy aestheticus - a már emlitett Melzl ből2 - disputáról a természet és humanisticus tudományok közt tehát gondoskodva volt.

A jövő kor legnagyobb physicusa velünk utazott - neve Möller Pál3 - született 1849-ben Königsbergben - álneve barátjai közt "der Determinatenmann" - ép annyira szeretetre méltó mint kitünő, - Heidelbergben talán legjobb ismerősöm.

E nagy dicséret nem tréfa - véleményemben minden ismerőse s tanárai is osztoznak - s nagy pályájának csak egy állhat útjába a betegség - szegény mellbajokra hajlandó. Nagy tudománya mellett nagyon naiv - minden királyt fel akar akasztani - minden kaszárnyából egyetemet szeretne alakítani - s minden Auctoritást összeszamaraz.

A másik physicus ki velünk utazott Herz Albert4 - szintén Königsbergi. Mielőtt egész szakával teljesen tisztában lett volna specialitásra vetette magát - s ebben Elektrizitás és Magneticum, elég bő ismeretekkel rendelkezik.

A harmadik physicus pályájában talán egy évvel Möller mögött áll - különben ifjúkori hanyagságát - most elismert szorgalma által pótolhatja - ez én vagyok.

Az aestheticus Meltzl okos ember; de mint tudománya kivánja alig talál valamit szépnek - s a Kölni domnál - egyszerüségről, hasznosságról és görög oszlopokról phantaziroz.

Ezek szerint disputának alakúlnia kellett - Melzl thesist állított fel - Möller negált - én törekedtem s nem birtam objectiv lenni - s bizony úgy neki hevültünk; hogy egyszer mikor épen kedvencz themám a nyelvészet és bogarászat hasznossága került szönyegre, a hajó társaság kört képezett körültünk - s köztük ha nem csalódom egy pillefogós úr, s egy szótáras tudós is hallgatta bölcselkedéseinket.

Az út melyet választottunk, úgy hiszem a rendes Rajnai kirándulás.

1ső nap. - Vasuton Mainzba - onnét hajón Östrich-be, fel Johannisbergre s gyalog le Geisenheimbe - hajón Bingenbe. - Ebéd után Bingenből csolnakon Rheinsten kastélyhoz és át Assmanshausenba - s onnét a Niederwaldon át 2 óra alatt Rüdesheimbe.

A 2ik napon hajón Capellen (Stolzenfels) s este Coblenzig jutottunk.

A 3 napon Hajón Coblenz - Rolandseck ott Rolandsbogen hoz - este Cölnbe s onnét este 10kor hajón haza felé indultunk.

Az éjt és délelőttöt hajón töltve Brebrich ben kiszálltunk - s Wiesbadenen keresztül vasuton haza tértünk. - A nehány szabad nap, mely még rendelkezésemre áll munkára nagyon elkel - ez kényszerít levelem végzésére; mert bizony még örömest ellocsognék.

Mikor jövök haza s mik terveim még nem tudom - jövőször legalább az elsőre vonatkozólag biztosat reménylek írhatni.

Csókolom Mama kezeit - nővéremet s a többieket köszöntöm.

Irta pedig ezeket szerető fiad

Loránd


1 Ezen levél alapján megállapítható, hogy az előző levelet 1868. május 29-én írta, de csak ezzel a levéllel küldte el.

2 Meltzl - esztéta, közelebbit nem tudtam meg

3 Möller Pál - fizikus, közelebbit nem tudtam meg

4 Hertz Albert - fizikus, közebbit nem tudtam meg

2, 3, 4 adatainak Heidelbergben kellene utána nézni


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra