FACSIMILE

Heidelberg 868. julius 3.

Kedves atyám!

A pénzt nagyon köszönöm - rögtön felelek s így Bunsent még nem kérdezhettem tervei felől.

Ha te Augustus közepén Carlsbadba1 mész - úgy én utam arra felé irányzom és meglátogatlak - egyébként sietni fogok mennél hamarább körötökbe juthatni - pihenni, de a mellett derekasan dolgozni akarok. - Uti terveim következőkben összpontosúlnak - egy jó ismerősöm - Móritz2 nevű Livlandi3 - csaknem biztosan igérte, hogy September közepe táján nálam Pesten beköszönt - ez esetben - ha nincs ellenedre - csekély útra valóval a Kárpátokba s aztán különösen a bánya városokba vándorolnánk. - Ez út rendkivűl mulattatna - Moritz Chemia mellett különösen Geologiával foglalkozik - jól gyalogol - s higgadt nyugodtsága által különösen sympatheticus kellemes útitárs lenne.

Ha Moritz nem jön, úgy September útolsó napjáig a Svábhegyen maradok - s aztán ha lehet felső Olaszország és Schweizon keresztűl térek ide vissza. - E tervnek vannak unpracticus oldalai - egy részt ép az időt tölteném otthon - mikor te nem vagy ott - másrészt September második fele s October eleje tulajdonképen nem utazási idő.

Nem is akarok ebben megállapodni - mihelyt Móritz biztosan igéri, hogy jöhet, mi különben nála már csak pénz kérdés, rögtön arra forditom rábeszélési tehetségemet, hogy Augustusban jöjön - talán sikerül.

Megbocsáss, ha levelemet végzem s bővebbet máskorra hagyok - Kichhoffnak még ma egy kis feladatot kell irnom - miből eddigelé még semmit sem értek - hanem azért meglesz és pedig jól meg lesz.

Igazság! Kirchhoffnak egy kis leánya született - én már gratuláltam is - de képzelheted míly roppant ügyetlenül. - Mama kezeit csókolom - testvéreimet és a sógor urat4 köszöntöm - s köszönetemet megujitva maradok szerető fiad

Loránd


1 Carlsbad - ma Karlovy Vary

2 Móritz - azonositásra vár

3 Livland - a Baltikum egy része

4 sógor - Návay Lajos, Eötvös Ilona férje, az esküvőn Loránd nem volt otthon

Apja válaszlevele: 27/7. 868. keltezéssel íródott.


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra