FACSIMILE

Heidelberg 868 Dec.l5

Kedves atyám!

Roppant nagy dolog mind azt csak el is olvasni mit te a múlt két hónapban tettél1. - Az újságokat csak e napokban kaptam s látom e munkát csak nagyon felületesen végezhetem. - E nagy tevékenység engemet habár más téren is hasonló tevékenységre búzdít; az eredmények, melyek elérése után törekszem nézetem szerint nem kevésbbé közhasznúak, mint azok, melyek után te fáradtál s melyeket mai nap oly teljes mértékben elértél. - Az én meggyőződésem szerint a természettudományok nem kevesebbet járulnak az emberiség boldogításához mint a politikai eszmék. - Sőt az én szempontomból tekintve a politikai haladás is a természettudományok haladásának eredménye. - Nem akarom itt azt a befolyást megemlíteni, melyet a természettudományok - az ipar közvetítésével gyakorolnak az összes társadalmi viszonyokra; mert hisz e befolyáson, mely talán leginkább a közlekedési eszközök tökéletesbítésén, s az ezzel egybefüggő lehetőségen alapúl, hogy az emberek kis helyen nagy csoportokban, azaz nagy városokban élhetnek, senki sem kételkedik. - A legfeltünőbb befolyás melyet a természettudomány elvei közvetlenül gyakorolnak a politica elveire, a mennyiben csak ezeknek sikerülhetett a dogmát megingatni. - Az emberi ész, mely a term. tud. minden lépése által inkább és inkább meggyőződik hatalmárol lassanként befogja látni, hogy a régi azért mert régi nem okvetlenül czélszerű, s ha egyszer a historicus hinárból kimászott a term. tud. mintájára a társadalmi viszonyokat oly törvények által fogja rendezni, melyek magukból e viszonyokból folynak. - Én úgy hiszem ez haladás lesz.

E philosophicus diszertatió semmiképen nem illik egy fiúnak atyjához írt levelébe; - mentségemül szolgáljon az, hogy más tárgynak hiányában és csaknem önkénytelenül botlottam e térre; melyről nem néhány sort, hanem köteteket lehetne írni. Levelem fő czélja és fő feladata az, hogy életjelt adjak, - s valami alakban tudtúl adjam, hogy nem csak élek hanem jól is élek, - miután ezt megtettem magamat ajánlom tovább is jóságotokba

Eötvös Loránd


1 a múlt két hónapban tettél - "csak saját minisztériumomat tekintve, egyes kisebb törvényeken kivül a zsidóemancipációt, a görögkeleti egyház újraszervezését, a protestáns és katolikus egyházak teljes jogegyenlőségét minden viszonyaiban és a népnevelési törvényeimet vittem keresztül, ... - írta a levélben E.J.


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra