Kezdőlap

Perneczky Jenő,

honvédvezérkari őrnagy, szül. 1865. nov. 16. Gyertyámoson (Vasm.); Kőszegen négy gymn. osztályt, Pozsonyban a gyalogsági hadapród-iskolát végezte, azután 1883. aug. 18. mint hadapród-tiszthelyettes a cs. kir. 60. gyalogezredhez osztatott be. 1886. szept. 30. a budapesti 1. honvéd-gyalogezredhez helyeztetett át. 1886. nov. 1. hadnagygyá 1890. máj. 1. főhadnagygyá és 1894. máj. 1. századosság lépett elő. A honvédségnél 1886-88-ig és pedig egy évig mint századtiszt és egy évig mint zászlóalj-segédtiszt működött; 1888-89-ben a felsőbb tiszti tanfolyamot, 1889-91-ig a cs. és kir. hadiiskolát hallgatta, azután egy évig a cs. és kir. 4. hadtest vezérkari osztályához és egy évig a cs. és kir. vezérkarhoz Bécsben volt beosztva. 1893. nov. 1. óta a honvédelmi miniszterium I. ügyosztályában működik, 1900. nov. 1. óta vezérkari őrnagyi ranggal.

Az ezredéves országos kiállítás hadtörténelmi csoportjának megbízásából a kiállításon a zentai csatát ismertette. A Ludovika Akadémia Közlönyének lev. tagja; ebben czikkei (1894. A kőszegvidéki hadsereg-gyakorlatok 1893-ban, 1896. A honvédségi fegyvergyakorlatok).

Munkája: A zentai hadjárat 1697-ben. Bpest. 1896.

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 682. l

Honvédségi Névtár 1900-ra.