12664.htm

CÍMSZÓ: Kóbor

SZEMÉLYNÉV: Kóbor Tamás

SZÓCIKK: "2. K. Tamás, író és publicista, szül. Pozsonyban 1867 aug. 28. Jogi tanulmányokat folytatott s ennek végeztével a M. Ált. Hitelbank szolgálatába lépett. Amikor azonban sógora, Kiss József, a költő, 1890. megindította a Hét c. folyóiratot, K. - Bermann családi nevét írói névvel cserélve fel - a lap állandó munkatársa lett és maradt egész annak megszűntéig. Emellett napilapoknak is állandó munkatársa volt és tárcacikkei, valamint politikai vezércikkei, melyek mind ragyogó elmeéllel vannak megírva, rendkívül népszerűvé tették nevét már a kilencvenes években. Társadalmi és politikai, valamint felekezeti problémákról írt, rendkívül éles judiciumra valló közleményei épp oly kedveltek, mint novellái és regényei, melyeknek humorából bizonyos pesszimizmus árad ki. Fontosabb regény- és elbeszélő kötetei: Muzsika és parfüm (l893); Aszfalt (tárcák, 1894); Marianne (1895), A félisten; Mesék a hónapos szobáról (1896); Hoffman meséi (fantasztikus történetek, 1897); A csillagok felé (1899); Budapest (1901); Az élet ára (1903); Idegenek (1907); Munka (elbeszélések, 1908); Ki a ghettóból (1911); Komédiák (elbeszélések, 1913); Gognac-idillek (elb., 1914); A halál (1918); Ö akarta (1918); A vidám Jób könyvéből (1921); Furcsák klubja (1921); Fór Ádám hetvenhét élete (1923); Szidi (1924); Művész és egyéb történetek (elb., 1924); Hamupipőke őnagysága; Aranyhajú Rózsika, stb. Egy test, egy lélek című drámáját a Nemzeti Színház mutatta be (1910), másik színműve: Agátha nővér (1920). Politikai tartalmú könyve: A bolsevizmusról a bolsevizmus alatt (1919). K. Az Újság alapítása óta annak állandó munkatársa és szerkesztője, majd főszerkesztője. E lapban jelentette meg a magyar zsidóság igazát bizonyító, higgadt és nagy koncepciójú cikksorozatát, mely a hazai zsidóság védelmében a legszámottevőbbnek nevezhető. Az Imit igazgatóságának alapításától tagja és felolvasó bizottságának elnöke."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2664. címszó a lexikon => 492. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12664.htm

CÍMSZÓ: Kóbor

SZEMÉLYNÉV: Kóbor Tamás

SZÓCIKK: 2. K. Tamás, író és publicista, szül. Pozsonyban 1867 aug. 28. Jogi tanulmányokat folytatott s ennek végeztével a M. Ált. Hitelbank szolgálatába lépett. Amikor azonban sógora, Kiss József, a költő, 1890. megindította a Hét c. folyóiratot, K. - Bermann családi nevét írói névvel cserélve fel - a lap állandó munkatársa lett és maradt egész annak megszűntéig. Emellett napilapoknak is állandó munkatársa volt és tárcacikkei, valamint politikai vezércikkei, melyek mind ragyogó elmeéllel vannak megírva, rendkívül népszerűvé tették nevét már a kilencvenes években. Társadalmi és politikai, valamint felekezeti problémákról írt, rendkívül éles judiciumra valló közleményei épp oly kedveltek, mint novellái és regényei, melyeknek humorából bizonyos pesszimizmus árad ki. Fontosabb regény- és elbeszélő kötetei: Muzsika és parfüm l893 ; Aszfalt tárcák, 1894 ; Marianne 1895 , A félisten; Mesék a hónapos szobáról 1896 ; Hoffman meséi fantasztikus történetek, 1897 ; A csillagok felé 1899 ; Budapest 1901 ; Az élet ára 1903 ; Idegenek 1907 ; Munka elbeszélések, 1908 ; Ki a ghettóból 1911 ; Komédiák elbeszélések, 1913 ; Gognac-idillek elb., 1914 ; A halál 1918 ; Ö akarta 1918 ; A vidám Jób könyvéből 1921 ; Furcsák klubja 1921 ; Fór Ádám hetvenhét élete 1923 ; Szidi 1924 ; Művész és egyéb történetek elb., 1924 ; Hamupipőke őnagysága; Aranyhajú Rózsika, stb. Egy test, egy lélek című drámáját a Nemzeti Színház mutatta be 1910 , másik színműve: Agátha nővér 1920 . Politikai tartalmú könyve: A bolsevizmusról a bolsevizmus alatt 1919 . K. Az Újság alapítása óta annak állandó munkatársa és szerkesztője, majd főszerkesztője. E lapban jelentette meg a magyar zsidóság igazát bizonyító, higgadt és nagy koncepciójú cikksorozatát, mely a hazai zsidóság védelmében a legszámottevőbbnek nevezhető. Az Imit igazgatóságának alapításától tagja és felolvasó bizottságának elnöke.

12664.ht

CÍMSZÓ Kóbo

SZEMÉLYNÉV Kóbo Tamá

SZÓCIKK 2 K Tamás ír é publicista szül Pozsonyba 186 aug 28 Jog tanulmányoka folytatot enne végeztéve M Ált Hitelban szolgálatáb lépett Amiko azonba sógora Kis József költő 1890 megindított Hé c folyóiratot K Berman család nevé író névve cserélv fe la álland munkatárs let é marad egés anna megszűntéig Emellet napilapokna i álland munkatárs vol é tárcacikkei valamin politika vezércikkei melye min ragyog elmeélle vanna megírva rendkívü népszerűv tetté nevé má kilencvene években Társadalm é politikai valamin felekezet problémákró írt rendkívü éle judiciumr vall közleménye ép ol kedveltek min novellá é regényei melyekne humorábó bizonyo pesszimizmu ára ki Fontosab regény é elbeszél kötetei Muzsik é parfü l89 Aszfal tárcák 189 Mariann 189 félisten Mesé hónapo szobáró 189 Hoffma mesé fantasztiku történetek 189 csillago fel 189 Budapes 190 A éle ár 190 Idegene 190 Munk elbeszélések 190 K ghettóbó 191 Komédiá elbeszélések 191 Gognac-idille elb. 191 halá 191 akart 191 vidá Jó könyvébő 192 Furcsá klubj 192 Fó Ádá hetvenhé élet 192 Szid 192 Művés é egyé története elb. 192 Hamupipők őnagysága Aranyhaj Rózsika stb Eg test eg léle cím drámájá Nemzet Színhá mutatt b 191 mási színműve Agáth nővé 192 Politika tartalm könyve bolsevizmusró bolsevizmu alat 191 K A Újsá alapítás ót anna álland munkatárs é szerkesztője maj főszerkesztője lapba jelentett me magya zsidósá igazá bizonyító higgad é nag koncepciój cikksorozatát mel haza zsidósá védelmébe legszámottevőbbne nevezhető A Imi igazgatóságána alapításátó tagj é felolvas bizottságána elnöke

12664.h

CÍMSZ Kób

SZEMÉLYNÉ Kób Tam

SZÓCIK Tamá í publicist szü Pozsonyb 18 au 2 Jo tanulmányok folytato enn végeztév Ál Hitelba szolgálatá lépet Amik azonb sógor Ki Józse költ 189 megindítot H folyóirato Berma csalá nev ír névv cserél f l állan munkatár le mara egé ann megszűntéi Emelle napilapokn állan munkatár vo tárcacikke valami politik vezércikke mely mi ragyo elmeéll vann megírv rendkív népszerű tett nev m kilencven évekbe Társadal politika valami felekeze problémákr ír rendkív él judicium val közlemény é o kedvelte mi novell regénye melyekn humoráb bizony pesszimizm ár k Fontosa regén elbeszé kötete Muzsi parf l8 Aszfa tárcá 18 Marian 18 féliste Mes hónap szobár 18 Hoffm mes fantasztik története 18 csillag fe 18 Budape 19 él á 19 Idegen 19 Mun elbeszélése 19 ghettób 19 Komédi elbeszélése 19 Gognac-idill elb 19 hal 19 akar 19 vid J könyvéb 19 Furcs klub 19 F Ád hetvenh éle 19 Szi 19 Művé egy történet elb 19 Hamupipő őnagyság Aranyha Rózsik st E tes e lél cí drámáj Nemze Szính mutat 19 más színműv Agát nőv 19 Politik tartal könyv bolsevizmusr bolsevizm ala 19 Újs alapítá ó ann állan munkatár szerkesztőj ma főszerkesztőj lapb jelentet m magy zsidós igaz bizonyít higga na koncepció cikksorozatá me haz zsidós védelméb legszámottevőbbn nevezhet Im igazgatóságán alapítását tag felolva bizottságán elnök

12664.

CÍMS Kó

SZEMÉLYN Kó Ta

SZÓCI Tam publicis sz Pozsony 1 a J tanulmányo folytat en végezté Á Hitelb szolgálat lépe Ami azon sógo K Józs köl 18 megindíto folyóirat Berm csal ne í név cseré álla munkatá l mar eg an megszűnté Emell napilapok álla munkatá v tárcacikk valam politi vezércikk mel m ragy elmeél van megír rendkí népszer tet ne kilencve évekb Társada politik valam felekez problémák í rendkí é judiciu va közlemén kedvelt m novel regény melyek humorá bizon pesszimiz á Fontos regé elbesz kötet Muzs par l Aszf tárc 1 Maria 1 félist Me hóna szobá 1 Hoff me fantaszti történet 1 csilla f 1 Budap 1 é 1 Idege 1 Mu elbeszélés 1 ghettó 1 Koméd elbeszélés 1 Gognac-idil el 1 ha 1 aka 1 vi könyvé 1 Furc klu 1 Á hetven él 1 Sz 1 Műv eg történe el 1 Hamupip őnagysá Aranyh Rózsi s te lé c drámá Nemz Szín muta 1 má színmű Agá nő 1 Politi tarta köny bolsevizmus bolseviz al 1 Új alapít an álla munkatá szerkesztő m főszerkesztő lap jelente mag zsidó iga bizonyí higg n koncepci cikksorozat m ha zsidó védelmé legszámottevőbb nevezhe I igazgatóságá alapításá ta felolv bizottságá elnö

12664

CÍM K

SZEMÉLY K T

SZÓC Ta publici s Pozson tanulmány folyta e végezt Hitel szolgála lép Am azo sóg Józ kö 1 megindít folyóira Ber csa n né cser áll munkat ma e a megszűnt Emel napilapo áll munkat tárcacik vala polit vezércik me rag elmeé va megí rendk népsze te n kilencv évek Társad politi vala feleke problémá rendk judici v közlemé kedvel nove regén melye humor bizo pesszimi Fonto reg elbes köte Muz pa Asz tár Mari félis M hón szob Hof m fantaszt történe csill Buda Ideg M elbeszélé ghett Komé elbeszélé Gognac-idi e h ak v könyv Fur kl hetve é S Mű e történ e Hamupi őnagys Arany Rózs t l drám Nem Szí mut m színm Ag n Polit tart kön bolsevizmu bolsevi a Ú alapí a áll munkat szerkeszt főszerkeszt la jelent ma zsid ig bizony hig koncepc cikksoroza h zsid védelm legszámottevőb nevezh igazgatóság alapítás t felol bizottság eln

1266SZEMÉL

SZÓ T public Pozso tanulmán folyt végez Hite szolgál lé A az só Jó k megindí folyóir Be cs n cse ál munka m megszűn Eme napilap ál munka tárcaci val poli vezérci m ra elme v meg rend népsz t kilenc éve Társa polit val felek problém rend judic közlem kedve nov regé mely humo biz pesszim Font re elbe köt Mu p As tá Mar féli hó szo Ho fantasz történ csil Bud Ide elbeszél ghet Kom elbeszél Gognac-id a köny Fu k hetv M törté Hamup őnagy Aran Róz drá Ne Sz mu szín A Poli tar kö bolsevizm bolsev alap ál munka szerkesz főszerkesz l jelen m zsi i bizon hi koncep cikksoroz zsi védel legszámottevő nevez igazgatósá alapítá felo bizottsá el