13414.htm

CÍMSZÓ: Molnár

SZEMÉLYNÉV: Molnár Jenő

SZÓCIKK: "M. Jenő, író és hírlapíró, szül. Szabadkán 1880. márc. 20. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte s miután államtudományi doktorátust szerzett, Szegeden volt huzamosabb ideig újságíró, majd Budapesten a A Nap és A Polgár munkatársa, a Magyar Hírlap színházi kritikusa és a Borsszem Jankó szerkesztője lett. Sokáig munkatársa volt az Egyenlőségnek és még ma is tevékeny részt vesz a zsidó publicisztikában. Emellett különböző lapokba szépirodalmi közleményeket és verseket ír. Német lapokban állandóan jelennek meg humoreszkjei. Egy színdarabját a bécsi Residenz-Theaterben adták elő. Művei: Szerelmes éjszakák; A kaszárnya nótái; Verseskönyv; Mucsa a fronton; Ima 1916-ban; Példának okáért; Egy kis bolt története; Amit csak ketten tudnak; A harmadik és egyéb történetek; A 133 napos rémuralom; németül: Die 133-tägige Schreckensherrschaft in Ungarn. A szegedi Dugonics Társaság tagja."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3414. címszó a lexikon => 612. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13414.htm

CÍMSZÓ: Molnár

SZEMÉLYNÉV: Molnár Jenő

SZÓCIKK: M. Jenő, író és hírlapíró, szül. Szabadkán 1880. márc. 20. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte s miután államtudományi doktorátust szerzett, Szegeden volt huzamosabb ideig újságíró, majd Budapesten a A Nap és A Polgár munkatársa, a Magyar Hírlap színházi kritikusa és a Borsszem Jankó szerkesztője lett. Sokáig munkatársa volt az Egyenlőségnek és még ma is tevékeny részt vesz a zsidó publicisztikában. Emellett különböző lapokba szépirodalmi közleményeket és verseket ír. Német lapokban állandóan jelennek meg humoreszkjei. Egy színdarabját a bécsi Residenz-Theaterben adták elő. Művei: Szerelmes éjszakák; A kaszárnya nótái; Verseskönyv; Mucsa a fronton; Ima 1916-ban; Példának okáért; Egy kis bolt története; Amit csak ketten tudnak; A harmadik és egyéb történetek; A 133 napos rémuralom; németül: Die 133-tägige Schreckensherrschaft in Ungarn. A szegedi Dugonics Társaság tagja.

13414.ht

CÍMSZÓ Molná

SZEMÉLYNÉV Molná Jen

SZÓCIKK M Jenő ír é hírlapíró szül Szabadká 1880 márc 20 Jog tanulmányai budapest egyeteme végezt miutá államtudomány doktorátus szerzett Szegede vol huzamosab idei újságíró maj Budapeste Na é Polgá munkatársa Magya Hírla színház kritikus é Borssze Jank szerkesztőj lett Sokái munkatárs vol a Egyenlőségne é mé m i tevéken rész ves zsid publicisztikában Emellet különböz lapokb szépirodalm közleményeke é verseke ír Néme lapokba állandóa jelenne me humoreszkjei Eg színdarabjá bécs Residenz-Theaterbe adtá elő Művei Szerelme éjszakák kaszárny nótái Verseskönyv Mucs fronton Im 1916-ban Példána okáért Eg ki bol története Ami csa kette tudnak harmadi é egyé történetek 13 napo rémuralom németül Di 133-tägig Schreckensherrschaf i Ungarn szeged Dugonic Társasá tagja

13414.h

CÍMSZ Moln

SZEMÉLYNÉ Moln Je

SZÓCIK Jen í hírlapír szü Szabadk 188 már 2 Jo tanulmánya budapes egyetem végez miut államtudomán doktorátu szerzet Szeged vo huzamosa ide újságír ma Budapest N Polg munkatárs Magy Hírl színhá kritiku Borssz Jan szerkesztő let Soká munkatár vo Egyenlőségn m tevéke rés ve zsi publicisztikába Emelle különbö lapok szépirodal közlemények versek í Ném lapokb állandó jelenn m humoreszkje E színdarabj béc Residenz-Theaterb adt el Műve Szerelm éjszaká kaszárn nótá Versesköny Muc fronto I 1916-ba Példán okáér E k bo történet Am cs kett tudna harmad egy története 1 nap rémuralo németü D 133-tägi Schreckensherrscha Ungar szege Dugoni Társas tagj

13414.

CÍMS Mol

SZEMÉLYN Mol J

SZÓCI Je hírlapí sz Szabad 18 má J tanulmány budape egyete vége miu államtudomá doktorát szerze Szege v huzamos id újságí m Budapes Pol munkatár Mag Hír szính kritik Borss Ja szerkeszt le Sok munkatá v Egyenlőség tevék ré v zs publicisztikáb Emell különb lapo szépiroda közleménye verse Né lapok álland jelen humoreszkj színdarab bé Residenz-Theater ad e Műv Szerel éjszak kaszár nót Verseskön Mu front 1916-b Példá okáé b történe A c ket tudn harma eg történet na rémural német 133-täg Schreckensherrsch Unga szeg Dugon Társa tag

13414

CÍM Mo

SZEMÉLY Mo

SZÓC J hírlap s Szaba 1 m tanulmán budap egyet vég mi államtudom doktorá szerz Szeg huzamo i újság Budape Po munkatá Ma Hí szín kriti Bors J szerkesz l So munkat Egyenlősé tevé r z publicisztiká Emel külön lap szépirod közlemény vers N lapo állan jele humoreszk színdara b Residenz-Theate a Mű Szere éjsza kaszá nó Verseskö M fron 1916- Péld oká történ ke tud harm e történe n rémura néme 133-tä Schreckensherrsc Ung sze Dugo Társ ta

1341

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ hírla Szab tanulmá buda egye vé m államtudo doktor szer Sze huzam újsá Budap P munkat M H szí krit Bor szerkes S munka Egyenlős tev publicisztik Eme külö la szépiro közlemén ver lap álla jel humoresz színdar Residenz-Theat M Szer éjsz kasz n Versesk fro 1916 Pél ok törté k tu har történ rémur ném 133-t Schreckensherrs Un sz Dug Tár t