13469.htm

CÍMSZÓ: Münz

SZEMÉLYNÉV: Münz Mózes

SZÓCIKK: "M. (Minz) Mózes, óbudai főrabbi, szül. Podoliában 1750 körül, megh. Óbudán 1831. Egyideig Brodyban működött, ahol híres jesivát tartott fenn. Ezekiel Landau prágai főrabbi ajánlotta az óbudai főrabbi székre 1790-ben, miután Günsburger Náthán halála óta (1781) a rabbi széke betöltetlen volt. Híre csakhamar községe s az ország határain is túlterjedt s véleményét távoli országokból is megkérdezték. Sógora volt Herschel Mózesnek, a Jam ha-Talmud szerzőjének és Szófer Mózessel is rokonságba került házassága révén. Úgy Szófer, mint Ezekiel Landau említik őt responsumaikban. Amidőn 1794. Mordechai Benet eltiltotta a dupla bőrszíjú tefillin használatát, M. ezt tudatlanságnak minősítette és a bőrimaszíjak használatát jogosnak jelentette ki. Támogatták őt ebben a véleményében Hurwitz Ph. frankfurti, Hirsch Levin berlini, Mesullam Tysmicnitz pozsonyi rabbik. Később megállapították, hogy Elija Vilna régen hasonló képpen döntött. Ekkor M. rábírta Chorin Áron aradi rabbit, hogy az ő álláspontját védje meg Benet előtt, de Benet nem válaszolt Chorinnak. 1803-ban, amikor Chorin M. előszavával megjelenttette Emek ha-Sóvé c. művét, Benet ezt a művét eretnekség vádjával illette. Az aradi hitközség megkérdezte M. véleményét, aki azzal oszlatta el a vitát, hogy bizonyos fejezet valóban kifogásolható, de az ott elhangzott vélemények már évszázadokkal előbb is ugyanilyen vitát eredményeztek; másrészt M. véleménye szerint semmiféle eretnekséget nem tartalmaz Chorin műve. Az orthodox-párt később mégis kivitte, hogy M.-nek meg kellett idéznie akarata ellenére Chorint a Bész din elé Óbudára. Chorin meg is jelent, de a második nap már nem ment el és művének kárhoztatását nem vette tudomásul. Sokan belátásáért liberálisnak tartották M.-t, mások a reform-mozgalmak hívének, de ő saját maga cáfolta meg ezeket a feltevéseket. Chorin ezért elszakadt tőle és Kinat ha-Emesz (1818.) c. művében reformernek vallja magát. Ezt a művét azonban 1819 febr. 19. visszavonta, mert M. állásfosztással fenyegette meg. Ez utóbbi rendkívüli tekintélyét bizonyítja. M. művei: Deróso, mely 1814 jelent meg Mordechai Rechnitz német fordításával, Óbudán; Responsumok, melyeket, fia Joszef Isaac adott ki Prágában 1827.; kiadta és kommentárokkal látta el Jakob ben Moses Peri Jaakov halachikus értekezéseit (1830)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3469. címszó a lexikon => 622. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13469.htm

CÍMSZÓ: Münz

SZEMÉLYNÉV: Münz Mózes

SZÓCIKK: M. Minz Mózes, óbudai főrabbi, szül. Podoliában 1750 körül, megh. Óbudán 1831. Egyideig Brodyban működött, ahol híres jesivát tartott fenn. Ezekiel Landau prágai főrabbi ajánlotta az óbudai főrabbi székre 1790-ben, miután Günsburger Náthán halála óta 1781 a rabbi széke betöltetlen volt. Híre csakhamar községe s az ország határain is túlterjedt s véleményét távoli országokból is megkérdezték. Sógora volt Herschel Mózesnek, a Jam ha-Talmud szerzőjének és Szófer Mózessel is rokonságba került házassága révén. Úgy Szófer, mint Ezekiel Landau említik őt responsumaikban. Amidőn 1794. Mordechai Benet eltiltotta a dupla bőrszíjú tefillin használatát, M. ezt tudatlanságnak minősítette és a bőrimaszíjak használatát jogosnak jelentette ki. Támogatták őt ebben a véleményében Hurwitz Ph. frankfurti, Hirsch Levin berlini, Mesullam Tysmicnitz pozsonyi rabbik. Később megállapították, hogy Elija Vilna régen hasonló képpen döntött. Ekkor M. rábírta Chorin Áron aradi rabbit, hogy az ő álláspontját védje meg Benet előtt, de Benet nem válaszolt Chorinnak. 1803-ban, amikor Chorin M. előszavával megjelenttette Emek ha-Sóvé c. művét, Benet ezt a művét eretnekség vádjával illette. Az aradi hitközség megkérdezte M. véleményét, aki azzal oszlatta el a vitát, hogy bizonyos fejezet valóban kifogásolható, de az ott elhangzott vélemények már évszázadokkal előbb is ugyanilyen vitát eredményeztek; másrészt M. véleménye szerint semmiféle eretnekséget nem tartalmaz Chorin műve. Az orthodox-párt később mégis kivitte, hogy M.-nek meg kellett idéznie akarata ellenére Chorint a Bész din elé Óbudára. Chorin meg is jelent, de a második nap már nem ment el és művének kárhoztatását nem vette tudomásul. Sokan belátásáért liberálisnak tartották M.-t, mások a reform-mozgalmak hívének, de ő saját maga cáfolta meg ezeket a feltevéseket. Chorin ezért elszakadt tőle és Kinat ha-Emesz 1818. c. művében reformernek vallja magát. Ezt a művét azonban 1819 febr. 19. visszavonta, mert M. állásfosztással fenyegette meg. Ez utóbbi rendkívüli tekintélyét bizonyítja. M. művei: Deróso, mely 1814 jelent meg Mordechai Rechnitz német fordításával, Óbudán; Responsumok, melyeket, fia Joszef Isaac adott ki Prágában 1827.; kiadta és kommentárokkal látta el Jakob ben Moses Peri Jaakov halachikus értekezéseit 1830 .

13469.ht

CÍMSZÓ Mün

SZEMÉLYNÉV Mün Móze

SZÓCIKK M Min Mózes óbuda főrabbi szül Podoliába 175 körül megh Óbudá 1831 Egyidei Brodyba működött aho híre jesivá tartot fenn Ezekie Landa prága főrabb ajánlott a óbuda főrabb székr 1790-ben miutá Günsburge Náthá halál ót 178 rabb szék betöltetle volt Hír csakhama község a orszá határai i túlterjed véleményé távol országokbó i megkérdezték Sógor vol Hersche Mózesnek Ja ha-Talmu szerzőjéne é Szófe Mózesse i rokonságb kerül házasság révén Úg Szófer min Ezekie Landa említi ő responsumaikban Amidő 1794 Mordecha Bene eltiltott dupl bőrszíj tefilli használatát M ez tudatlanságna minősített é bőrimaszíja használatá jogosna jelentett ki Támogattá ő ebbe véleményébe Hurwit Ph frankfurti Hirsc Levi berlini Mesulla Tysmicnit pozsony rabbik Későb megállapították hog Elij Viln rége hasonl képpe döntött Ekko M rábírt Chori Áro arad rabbit hog a álláspontjá védj me Bene előtt d Bene ne válaszol Chorinnak 1803-ban amiko Chori M előszaváva megjelenttett Eme ha-Sóv c művét Bene ez művé eretneksé vádjáva illette A arad hitközsé megkérdezt M véleményét ak azza oszlatt e vitát hog bizonyo fejeze valóba kifogásolható d a ot elhangzot véleménye má évszázadokka előb i ugyanilye vitá eredményeztek másrész M vélemény szerin semmifél eretneksége ne tartalma Chori műve A orthodox-pár későb mégi kivitte hog M.-ne me kellet idézni akarat ellenér Chorin Bés di el Óbudára Chori me i jelent d másodi na má ne men e é művéne kárhoztatásá ne vett tudomásul Soka belátásáér liberálisna tartottá M.-t máso reform-mozgalma hívének d sajá mag cáfolt me ezeke feltevéseket Chori ezér elszakad től é Kina ha-Emes 1818 c művébe reformerne vallj magát Ez művé azonba 181 febr 19 visszavonta mer M állásfosztássa fenyegett meg E utóbb rendkívül tekintélyé bizonyítja M művei Deróso mel 181 jelen me Mordecha Rechnit néme fordításával Óbudán Responsumok melyeket fi Josze Isaa adot k Prágába 1827. kiadt é kommentárokka látt e Jako be Mose Per Jaako halachiku értekezései 183

13469.h

CÍMSZ Mü

SZEMÉLYNÉ Mü Móz

SZÓCIK Mi Móze óbud főrabb szü Podoliáb 17 körü meg Óbud 183 Egyide Brodyb működöt ah hír jesiv tarto fen Ezeki Land prág főrab ajánlot óbud főrab szék 1790-be miut Günsburg Náth halá ó 17 rab szé betöltetl vol Hí csakham közsé orsz határa túlterje vélemény távo országokb megkérdezté Sógo vo Hersch Mózesne J ha-Talm szerzőjén Szóf Mózess rokonság kerü házassá révé Ú Szófe mi Ezeki Land említ responsumaikba Amid 179 Mordech Ben eltiltot dup bőrszí tefill használatá e tudatlanságn minősítet bőrimaszíj használat jogosn jelentet k Támogatt ebb véleményéb Hurwi P frankfurt Hirs Lev berlin Mesull Tysmicni pozson rabbi Késő megállapítottá ho Eli Vil rég hason képp döntöt Ekk rábír Chor Ár ara rabbi ho álláspontj véd m Ben előt Ben n válaszo Chorinna 1803-ba amik Chor előszaváv megjelenttet Em ha-Só művé Ben e műv eretneks vádjáv illett ara hitközs megkérdez véleményé a azz oszlat vitá ho bizony fejez valób kifogásolhat o elhangzo vélemény m évszázadokk elő ugyanily vit eredményezte másrés vélemén szeri semmifé eretnekség n tartalm Chor műv orthodox-pá késő még kivitt ho M.-n m kelle idézn akara ellené Chori Bé d e Óbudár Chor m jelen másod n m n me művén kárhoztatás n vet tudomásu Sok belátásáé liberálisn tartott M.- más reform-mozgalm hívéne saj ma cáfol m ezek feltevéseke Chor ezé elszaka tő Kin ha-Eme 181 művéb reformern vall magá E műv azonb 18 feb 1 visszavont me állásfosztáss fenyeget me utób rendkívü tekintély bizonyítj műve Derós me 18 jele m Mordech Rechni ném fordításáva Óbudá Responsumo melyeke f Josz Isa ado Prágáb 1827 kiad kommentárokk lát Jak b Mos Pe Jaak halachik értekezése 18

13469.

CÍMS M

SZEMÉLYN M Mó

SZÓCI M Móz óbu főrab sz Podoliá 1 kör me Óbu 18 Egyid Brody működö a hí jesi tart fe Ezek Lan prá főra ajánlo óbu főra szé 1790-b miu Günsbur Nát hal 1 ra sz betöltet vo H csakha közs ors határ túlterj vélemén táv országok megkérdezt Sóg v Hersc Mózesn ha-Tal szerzőjé Szó Mózes rokonsá ker házass rév Szóf m Ezek Lan emlí responsumaikb Ami 17 Mordec Be eltilto du bőrsz tefil használat tudatlanság minősíte bőrimaszí használa jogos jelente Támogat eb véleményé Hurw frankfur Hir Le berli Mesul Tysmicn pozso rabb Kés megállapított h El Vi ré haso kép döntö Ek rábí Cho Á ar rabb h álláspont vé Be elő Be válasz Chorinn 1803-b ami Cho előszavá megjelentte E ha-S műv Be mű eretnek vádjá illet ar hitköz megkérde vélemény az oszla vit h bizon feje való kifogásolha elhangz vélemén évszázadok el ugyanil vi eredményezt másré vélemé szer semmif eretneksé tartal Cho mű orthodox-p kés mé kivit h M.- kell idéz akar ellen Chor B Óbudá Cho jele máso m művé kárhoztatá ve tudomás So belátásá liberális tartot M. má reform-mozgal hívén sa m cáfo eze feltevések Cho ez elszak t Ki ha-Em 18 művé reformer val mag mű azon 1 fe visszavon m állásfosztás fenyege m utó rendkív tekintél bizonyít műv Deró m 1 jel Mordec Rechn né fordításáv Óbud Responsum melyek Jos Is ad Prágá 182 kia kommentárok lá Ja Mo P Jaa halachi értekezés 1

13469

CÍM

SZEMÉLY M

SZÓC Mó ób főra s Podoli kö m Ób 1 Egyi Brod működ h jes tar f Eze La pr főr ajánl ób főr sz 1790- mi Günsbu Ná ha r s betölte v csakh köz or hatá túlter vélemé tá országo megkérdez Só Hers Mózes ha-Ta szerzőj Sz Móze rokons ke házas ré Szó Eze La eml responsumaik Am 1 Morde B eltilt d bőrs tefi használa tudatlansá minősít bőrimasz használ jogo jelent Támoga e vélemény Hur frankfu Hi L berl Mesu Tysmic pozs rab Ké megállapítot E V r has ké dönt E ráb Ch a rab álláspon v B el B válas Chorin 1803- am Ch előszav megjelentt ha- mű B m eretne vádj ille a hitkö megkérd vélemén a oszl vi bizo fej val kifogásolh elhang vélemé évszázado e ugyani v eredményez másr vélem sze semmi eretneks tarta Ch m orthodox- ké m kivi M. kel idé aka elle Cho Óbud Ch jel más műv kárhoztat v tudomá S belátás liberáli tarto M m reform-mozga hívé s cáf ez feltevése Ch e elsza K ha-E 1 műv reforme va ma m azo f visszavo állásfosztá fenyeg ut rendkí tekinté bizonyí mű Der je Morde Rech n fordításá Óbu Responsu melye Jo I a Prág 18 ki kommentáro l J M Ja halach értekezé

1346SZEMÉL

SZÓ M ó főr Podol k Ó Egy Bro műkö je ta Ez L p fő aján ó fő s 1790 m Günsb N h betölt csak kö o hat túlte vélem t ország megkérde S Her Móze ha-T szerző S Móz rokon k háza r Sz Ez L em responsumai A Mord eltil bőr tef használ tudatlans minősí bőrimas haszná jog jelen Támog vélemén Hu frankf H ber Mes Tysmi poz ra K megállapíto ha k dön rá C ra álláspo e vála Chori 1803 a C elősza megjelent ha m eretn vád ill hitk megkér vélemé osz v biz fe va kifogásol elhan vélem évszázad ugyan eredménye más véle sz semm eretnek tart C orthodox k kiv M ke id ak ell Ch Óbu C je má mű kárhozta tudom belátá liberál tart reform-mozg hív cá e feltevés C elsz ha- mű reform v m az visszav állásfoszt fenye u rendk tekint bizony m De j Mord Rec fordítás Ób Respons mely J Prá 1 k kommentár J halac értekez