13723.htm

CÍMSZÓ: Országos Rabbiképző Intézet

SZÓCIKK: Országos Rabbiképző Intézet. 1877 okt. 4-én nyílt meg Budapesten. Keletkezésének története azonban sok idővel megelőzi alapítását. A kezdeményező Frisenhauser Dávid bajor származású tudós volt, aki 1806. József nádorhoz emlékiratot nyújtott be modern rabbiiskola tárgyában, javaslatát azonban a véleményezésre felszólított rabbik elvetették. 1844-ben úgy a rendek, mint a főrendek elhatározzák a rabbiképző intézet felállítását. Haynau a magyar zsidókra a szabadságharcban való részvételük miatt 2.300,000 forintnyi külön hadisarcot rótt ki, ezt az összeget 1856. I. Ferenc József a magyar zsidóságnak visszaadta azzal, hogy a befizetett összeg oszthatatlan alapként kezeltessék és belőle elsősorban rabbiképző intézet állíttassék fel. A magy. kir. helytartótanács 1864. szaktanácskozmányt hívott egybe, mely a rabbiképző intézetre vonatkozó tervezetet kidolgozta. Az 1868-as zsidó kongresszus, noha a zsidóságot pártokra bontotta, az alap rendeltetését nem változtathatta meg. I. Ferenc József 1873. az intézet felállítását megengedte, melyet 1877 okt. 4-én át is adtak rendeltetésének. Az O. megnyitása után a király is meglátogatta az intézetet, mely hálából IV. Károly király engedélyével a Ferenc József nevet illesztette elnevezésébe 1917. (Ferenc József Orsz. Rabbiképző Intézet.) Az O. a kultuszminisztérium felügyelete alatt áll, amely jogát a kinevezett vezérlőbizottság útján gyakorolja. Ennek 12 budapesti és 12 vidéki tagja van, világiak és rabbik. A vezérlőbizottság eddigi elnökei voltak: Schweiger Márton, Hatvány József, Mezey Ferenc és Székely Ferenc. Az O. két tanfolyamból áll. Az 5 évfolyamból álló alsó megfelel a gimnázium felső négy osztályának, tehát a belépőnek négy középiskolai osztályról szóló bizonyítvánnyal kell rendelkeznie. A felső tanfolyam szintén öt évfolyamból áll, növendékei egyszersmind a budapesti egyetem bölcsészkarának hallgatói is. Az intézet legnehezebb esztendői az alapításon kívül a háborús évek voltak. 1927-ben ünnepelte fennállásának ötvenesztendős jubileumát, amely idő alatt az intézetben 135 rabbit avattak fel. Az intézet első teológiai tanári kara: Bacher Vilmos, Bloch Mózes, Kaufmann Dávid rendes, Brüll Sámuel és Deutsch Sámuel rendkívüli tanárokból állott. Az ötven esztendő alatt itt tanított teológiai tárgyakat Klein Miksa, Goldziher Ignác, Kohn Sámuel, Venetianer Lajos, Guttmann Mihály, Feldmann Mózes. A jelenlegi tanári kar Blau Lajos igazgatóból, Heller Bernát rendes, Edelstein Bertalan, Fischer Gyula, Hevesi Simon, Hoffer Ármin, Weisz Miksa rendkívüli tanárokból áll. Az intézeti gimnázium rendes tanárai voltak az első 50 évben: Bánóczi József, Stein Károly, Bloch Henrik, Schritt Salamon, a jelenben: Csetényi Imre, Bercsényi Móric, Hausbrunner Vilmos. A legtöbb növendék az 1887-88-as tanévben volt: 129, az 1919-20. évben pedig 26. Az intézetet legkimerítőbben ismerteti a jubileum alkalmából megjelent kétkötetes mű: Emlékkönyv a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet ötven éves jubileumára (1877.1. kötet). A rabbiképző első 50 éve (II. kötet), írták: dr. Blau Lajos igazgató és néhai dr. Klein Miksa jegyző. Az intézet elnökei, tanárai és tanítványai, kiadják: dr. Blau Lajos, dr. Hevesi Simon, dr. Budmón Dénes, Budapest, 1927.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3723. címszó a lexikon => 668. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13723.htm

CÍMSZÓ: Országos Rabbiképző Intézet

SZÓCIKK: Országos Rabbiképző Intézet. 1877 okt. 4-én nyílt meg Budapesten. Keletkezésének története azonban sok idővel megelőzi alapítását. A kezdeményező Frisenhauser Dávid bajor származású tudós volt, aki 1806. József nádorhoz emlékiratot nyújtott be modern rabbiiskola tárgyában, javaslatát azonban a véleményezésre felszólított rabbik elvetették. 1844-ben úgy a rendek, mint a főrendek elhatározzák a rabbiképző intézet felállítását. Haynau a magyar zsidókra a szabadságharcban való részvételük miatt 2.300,000 forintnyi külön hadisarcot rótt ki, ezt az összeget 1856. I. Ferenc József a magyar zsidóságnak visszaadta azzal, hogy a befizetett összeg oszthatatlan alapként kezeltessék és belőle elsősorban rabbiképző intézet állíttassék fel. A magy. kir. helytartótanács 1864. szaktanácskozmányt hívott egybe, mely a rabbiképző intézetre vonatkozó tervezetet kidolgozta. Az 1868-as zsidó kongresszus, noha a zsidóságot pártokra bontotta, az alap rendeltetését nem változtathatta meg. I. Ferenc József 1873. az intézet felállítását megengedte, melyet 1877 okt. 4-én át is adtak rendeltetésének. Az O. megnyitása után a király is meglátogatta az intézetet, mely hálából IV. Károly király engedélyével a Ferenc József nevet illesztette elnevezésébe 1917. Ferenc József Orsz. Rabbiképző Intézet. Az O. a kultuszminisztérium felügyelete alatt áll, amely jogát a kinevezett vezérlőbizottság útján gyakorolja. Ennek 12 budapesti és 12 vidéki tagja van, világiak és rabbik. A vezérlőbizottság eddigi elnökei voltak: Schweiger Márton, Hatvány József, Mezey Ferenc és Székely Ferenc. Az O. két tanfolyamból áll. Az 5 évfolyamból álló alsó megfelel a gimnázium felső négy osztályának, tehát a belépőnek négy középiskolai osztályról szóló bizonyítvánnyal kell rendelkeznie. A felső tanfolyam szintén öt évfolyamból áll, növendékei egyszersmind a budapesti egyetem bölcsészkarának hallgatói is. Az intézet legnehezebb esztendői az alapításon kívül a háborús évek voltak. 1927-ben ünnepelte fennállásának ötvenesztendős jubileumát, amely idő alatt az intézetben 135 rabbit avattak fel. Az intézet első teológiai tanári kara: Bacher Vilmos, Bloch Mózes, Kaufmann Dávid rendes, Brüll Sámuel és Deutsch Sámuel rendkívüli tanárokból állott. Az ötven esztendő alatt itt tanított teológiai tárgyakat Klein Miksa, Goldziher Ignác, Kohn Sámuel, Venetianer Lajos, Guttmann Mihály, Feldmann Mózes. A jelenlegi tanári kar Blau Lajos igazgatóból, Heller Bernát rendes, Edelstein Bertalan, Fischer Gyula, Hevesi Simon, Hoffer Ármin, Weisz Miksa rendkívüli tanárokból áll. Az intézeti gimnázium rendes tanárai voltak az első 50 évben: Bánóczi József, Stein Károly, Bloch Henrik, Schritt Salamon, a jelenben: Csetényi Imre, Bercsényi Móric, Hausbrunner Vilmos. A legtöbb növendék az 1887-88-as tanévben volt: 129, az 1919-20. évben pedig 26. Az intézetet legkimerítőbben ismerteti a jubileum alkalmából megjelent kétkötetes mű: Emlékkönyv a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet ötven éves jubileumára 1877.1. kötet . A rabbiképző első 50 éve II. kötet , írták: dr. Blau Lajos igazgató és néhai dr. Klein Miksa jegyző. Az intézet elnökei, tanárai és tanítványai, kiadják: dr. Blau Lajos, dr. Hevesi Simon, dr. Budmón Dénes, Budapest, 1927.

13723.ht

CÍMSZÓ Országo Rabbiképz Intéze

SZÓCIKK Országo Rabbiképz Intézet 187 okt 4-é nyíl me Budapesten Keletkezéséne történet azonba so időve megelőz alapítását kezdeményez Frisenhause Dávi bajo származás tudó volt ak 1806 Józse nádorho emlékirato nyújtot b moder rabbiiskol tárgyában javaslatá azonba véleményezésr felszólítot rabbi elvetették 1844-be úg rendek min főrende elhatározzá rabbiképz intéze felállítását Hayna magya zsidókr szabadságharcba val részvételü miat 2.300,00 forintny külö hadisarco rót ki ez a összege 1856 I Feren Józse magya zsidóságna visszaadt azzal hog befizetet össze oszthatatla alapkén kezeltessé é belől elsősorba rabbiképz intéze állíttassé fel magy kir helytartótanác 1864 szaktanácskozmány hívot egybe mel rabbiképz intézetr vonatkoz tervezete kidolgozta A 1868-a zsid kongresszus noh zsidóságo pártokr bontotta a ala rendeltetésé ne változtathatt meg I Feren Józse 1873 a intéze felállításá megengedte melye 187 okt 4-é á i adta rendeltetésének A O megnyitás utá királ i meglátogatt a intézetet mel hálábó IV Károl királ engedélyéve Feren Józse neve illesztett elnevezéséb 1917 Feren Józse Orsz Rabbiképz Intézet A O kultuszminisztériu felügyelet alat áll amel jogá kinevezet vezérlőbizottsá útjá gyakorolja Enne 1 budapest é 1 vidék tagj van világia é rabbik vezérlőbizottsá eddig elnöke voltak Schweige Márton Hatván József Meze Feren é Székel Ferenc A O ké tanfolyambó áll A évfolyambó áll als megfele gimnáziu fels nég osztályának tehá belépőne nég középiskola osztályró szól bizonyítvánnya kel rendelkeznie fels tanfolya szinté ö évfolyambó áll növendéke egyszersmin budapest egyete bölcsészkarána hallgató is A intéze legnehezeb esztendő a alapításo kívü háború éve voltak 1927-be ünnepelt fennállásána ötvenesztendő jubileumát amel id alat a intézetbe 13 rabbi avatta fel A intéze els teológia tanár kara Bache Vilmos Bloc Mózes Kaufman Dávi rendes Brül Sámue é Deutsc Sámue rendkívül tanárokbó állott A ötve esztend alat it tanítot teológia tárgyaka Klei Miksa Goldzihe Ignác Koh Sámuel Venetiane Lajos Guttman Mihály Feldman Mózes jelenleg tanár ka Bla Lajo igazgatóból Helle Berná rendes Edelstei Bertalan Fische Gyula Heves Simon Hoffe Ármin Weis Miks rendkívül tanárokbó áll A intézet gimnáziu rende tanára volta a els 5 évben Bánócz József Stei Károly Bloc Henrik Schrit Salamon jelenben Csetény Imre Bercsény Móric Hausbrunne Vilmos legtöb növendé a 1887-88-a tanévbe volt 129 a 1919-20 évbe pedi 26 A intézete legkimerítőbbe ismertet jubileu alkalmábó megjelen kétkötete mű Emlékköny Feren Józse Országo Rabbiképz Intéze ötve éve jubileumár 1877.1 köte rabbiképz els 5 év II köte írták dr Bla Lajo igazgat é néha dr Klei Miks jegyző A intéze elnökei tanára é tanítványai kiadják dr Bla Lajos dr Heves Simon dr Budmó Dénes Budapest 1927

13723.h

CÍMSZ Ország Rabbikép Intéz

SZÓCIK Ország Rabbikép Intéze 18 ok 4- nyí m Budapeste Keletkezésén történe azonb s időv megelő alapításá kezdeménye Frisenhaus Dáv baj származá tud vol a 180 Józs nádorh emlékirat nyújto mode rabbiisko tárgyába javaslat azonb véleményezés felszólíto rabb elvetetté 1844-b ú rende mi főrend elhatározz rabbikép intéz felállításá Hayn magy zsidók szabadságharcb va részvétel mia 2.300,0 forintn kül hadisarc ró k e összeg 185 Fere Józs magy zsidóságn visszaad azza ho befizete össz oszthatatl alapké kezeltess belő elsősorb rabbikép intéz állíttass fe mag ki helytartótaná 186 szaktanácskozmán hívo egyb me rabbikép intézet vonatko tervezet kidolgozt 1868- zsi kongresszu no zsidóság pártok bontott al rendeltetés n változtathat me Fere Józs 187 intéz felállítás megengedt mely 18 ok 4- adt rendeltetéséne megnyitá ut kirá meglátogat intézete me háláb I Káro kirá engedélyév Fere Józs nev illesztet elnevezésé 191 Fere Józs Ors Rabbikép Intéze kultuszminisztéri felügyele ala ál ame jog kineveze vezérlőbizotts útj gyakorolj Enn budapes vidé tag va világi rabbi vezérlőbizotts eddi elnök volta Schweig Márto Hatvá Józse Mez Fere Széke Feren k tanfolyamb ál évfolyamb ál al megfel gimnázi fel né osztályána teh belépőn né középiskol osztályr szó bizonyítvánny ke rendelkezni fel tanfoly szint évfolyamb ál növendék egyszersmi budapes egyet bölcsészkarán hallgat i intéz legneheze esztend alapítás kív hábor év volta 1927-b ünnepel fennállásán ötvenesztend jubileumá ame i ala intézetb 1 rabb avatt fe intéz el teológi taná kar Bach Vilmo Blo Móze Kaufma Dáv rende Brü Sámu Deuts Sámu rendkívü tanárokb állot ötv eszten ala i taníto teológi tárgyak Kle Miks Goldzih Igná Ko Sámue Venetian Lajo Guttma Mihál Feldma Móze jelenle taná k Bl Laj igazgatóbó Hell Bern rende Edelste Bertala Fisch Gyul Heve Simo Hoff Ármi Wei Mik rendkívü tanárokb ál intéze gimnázi rend tanár volt el évbe Bánóc Józse Ste Károl Blo Henri Schri Salamo jelenbe Csetén Imr Bercsén Móri Hausbrunn Vilmo legtö növend 1887-88- tanévb vol 12 1919-2 évb ped 2 intézet legkimerítőbb ismerte jubile alkalmáb megjele kétkötet m Emlékkön Fere Józs Ország Rabbikép Intéz ötv év jubileumá 1877. köt rabbikép el é I köt írtá d Bl Laj igazga néh d Kle Mik jegyz intéz elnöke tanár tanítványa kiadjá d Bl Lajo d Heve Simo d Budm Déne Budapes 192

13723.

CÍMS Orszá Rabbiké Inté

SZÓCI Orszá Rabbiké Intéz 1 o 4 ny Budapest Keletkezésé történ azon idő megel alapítás kezdemény Frisenhau Dá ba származ tu vo 18 Józ nádor emlékira nyújt mod rabbiisk tárgyáb javasla azon véleményezé felszólít rab elvetett 1844- rend m főren elhatároz rabbiké inté felállítás Hay mag zsidó szabadságharc v részvéte mi 2.300, forint kü hadisar r össze 18 Fer Józ mag zsidóság visszaa azz h befizet öss oszthatat alapk kezeltes bel elsősor rabbiké inté állíttas f ma k helytartótan 18 szaktanácskozmá hív egy m rabbiké intéze vonatk terveze kidolgoz 1868 zs kongressz n zsidósá párto bontot a rendelteté változtatha m Fer Józ 18 inté felállítá megenged mel 1 o 4 ad rendeltetésén megnyit u kir meglátoga intézet m hálá Kár kir engedélyé Fer Józ ne illeszte elnevezés 19 Fer Józ Or Rabbiké Intéz kultuszminisztér felügyel al á am jo kinevez vezérlőbizott út gyakorol En budape vid ta v világ rabb vezérlőbizott edd elnö volt Schwei Márt Hatv Józs Me Fer Szék Fere tanfolyam á évfolyam á a megfe gimnáz fe n osztályán te belépő n középisko osztály sz bizonyítvánn k rendelkezn fe tanfol szin évfolyam á növendé egyszersm budape egye bölcsészkará hallga inté legnehez eszten alapítá kí hábo é volt 1927- ünnepe fennállásá ötveneszten jubileum am al intézet rab avat f inté e teológ tan ka Bac Vilm Bl Móz Kaufm Dá rend Br Sám Deut Sám rendkív tanárok állo öt eszte al tanít teológ tárgya Kl Mik Goldzi Ign K Sámu Venetia Laj Guttm Mihá Feldm Móz jelenl tan B La igazgatób Hel Ber rend Edelst Bertal Fisc Gyu Hev Sim Hof Árm We Mi rendkív tanárok á intéz gimnáz ren taná vol e évb Bánó Józs St Káro Bl Henr Schr Salam jelenb Cseté Im Bercsé Mór Hausbrun Vilm legt növen 1887-88 tanév vo 1 1919- év pe intéze legkimerítőb ismert jubil alkalmá megjel kétköte Emlékkö Fer Józ Orszá Rabbiké Inté öt é jubileum 1877 kö rabbiké e kö írt B La igazg né Kl Mi jegy inté elnök taná tanítvány kiadj B Laj Hev Sim Bud Dén Budape 19

13723

CÍM Orsz Rabbik Int

SZÓC Orsz Rabbik Inté n Budapes Keletkezés törté azo id mege alapítá kezdemén Frisenha D b szárma t v 1 Jó nádo emlékir nyúj mo rabbiis tárgyá javasl azo véleményez felszólí ra elvetet 1844 ren főre elhatáro rabbik int felállítá Ha ma zsid szabadsághar részvét m 2.300 forin k hadisa össz 1 Fe Jó ma zsidósá vissza az befize ös oszthata alap kezelte be elsőso rabbik int állítta m helytartóta 1 szaktanácskozm hí eg rabbik intéz vonat tervez kidolgo 186 z kongress zsidós párt bonto rendeltet változtath Fe Jó 1 int felállít megenge me a rendeltetésé megnyi ki meglátog intéze hál Ká ki engedély Fe Jó n illeszt elnevezé 1 Fe Jó O Rabbik Inté kultuszminiszté felügye a a j kineve vezérlőbizot ú gyakoro E budap vi t vilá rab vezérlőbizot ed eln vol Schwe Már Hat Józ M Fe Szé Fer tanfolya évfolya megf gimná f osztályá t belép középisk osztál s bizonyítván rendelkez f tanfo szi évfolya növend egyszers budap egy bölcsészkar hallg int legnehe eszte alapít k háb vol 1927 ünnep fennállás ötveneszte jubileu a a intéze ra ava int teoló ta k Ba Vil B Mó Kauf D ren B Sá Deu Sá rendkí tanáro áll ö eszt a taní teoló tárgy K Mi Goldz Ig Sám Veneti La Gutt Mih Feld Mó jelen ta L igazgató He Be ren Edels Berta Fis Gy He Si Ho Ár W M rendkí tanáro inté gimná re tan vo év Bán Józ S Kár B Hen Sch Sala jelen Cset I Bercs Mó Hausbru Vil leg növe 1887-8 tané v 1919 é p intéz legkimerítő ismer jubi alkalm megje kétköt Emlékk Fe Jó Orsz Rabbik Int ö jubileu 187 k rabbik k ír L igaz n K M jeg int elnö tan tanítván kiad La He Si Bu Dé Budap 1

1372

CÍ Ors Rabbi In

SZÓ Ors Rabbi Int Budape Keletkezé tört az i meg alapít kezdemé Frisenh szárm J nád emléki nyú m rabbii tárgy javas az véleménye felszól r elvete 184 re főr elhatár rabbi in felállít H m zsi szabadságha részvé 2.30 fori hadis öss F J m zsidós vissz a befiz ö oszthat ala kezelt b elsős rabbi in állítt helytartót szaktanácskoz h e rabbi inté vona terve kidolg 18 kongres zsidó pár bont rendelte változtat F J in felállí megeng m rendeltetés megny k megláto intéz há K k engedél F J illesz elnevez F J Rabbi Int kultuszminiszt felügy kinev vezérlőbizo gyakor buda v vil ra vezérlőbizo e el vo Schw Má Ha Jó F Sz Fe tanfoly évfoly meg gimn osztály belé középis osztá bizonyítvá rendelke tanf sz évfoly növen egyszer buda eg bölcsészka hall in legneh eszt alapí há vo 192 ünne fennállá ötveneszt jubile intéz r av in teol t B Vi M Kau re S De S rendk tanár ál esz tan teol tárg M Gold I Sá Venet L Gut Mi Fel M jele t igazgat H B re Edel Bert Fi G H S H Á rendk tanár int gimn r ta v é Bá Jó Ká He Sc Sal jele Cse Berc M Hausbr Vi le növ 1887- tan 191 inté legkimerít isme jub alkal megj kétkö Emlék F J Ors Rabbi In jubile 18 rabbi í iga je in eln ta tanítvá kia L H S B D Buda