14249.htm

CÍMSZÓ: Sadchen

SZÓCIKK: Sadchen, házasságközvetítő, a héber sidduch (házasság) szóból képződött német en képzővel. A zsidók családi életét régebben a szigorú elzárkózás jellemezte. Ez különösen az asszonyokat és leányokat akadályozta meg a szabad mozgásban. A családi tisztaság féltése kihatott az életformákra is és így az a társadalmi érintkezés, amely a barátok és ismerősök körének kitágítására vezet a máshitüek között, a zsidók között nem alakulhatott ki a korlátlan érintkezésig. A két nembeli fiatalságnak alig volt arra alkalma, hogy összetalálkozzon és a szabad választás elvét érvényesítse a házasságban. A fiatalok összeházasodását rendszerint a szülők bonyolították le és abban inkább az ő akaratuk, mint a fiataloké érvényesült. Mindehhez hozzájárult a zsidók kétséges társadalmi helyzete is, továbbá gazdasági elhelyezkedésük, amely főleg kereskedésre utalta őket. A családalapítás tehát majdnem minden esetben üzletalapítást is jelentett, mert bázist kellett teremteni a családi élet számára és biztosítani a megélhetést E szempont jelentősége még fokozódott abban az időben, mikor hatósági hozzájárulás (1. Eheconsens) és a biztosított megélhetés kimutatása kellett a házassághoz. Azért emelkedett a hozomány olyan nagy jelentőségre a zsidók között. Ami látszólag számító materializmus, az valójában a családi élet szentségének féltéséből bontakozott ki. És a házasságot megelőző alkudozásban is nem mindig csak a pénz szeretete érvényesült, hanem a szülői gondosság is, amely a gyermek jövője miatt vállalta a nem nagyon rokonszenves szerepet. Egyébként pedig a hozományon való alkudozás sohasem volt olyan rideg azelőtt, hogy szóhoz ne juthattak volna benne a morális szempontok is. Ritkán akadt olyan szülő, aki csak a pénzt nézte. Nagyon fontos szerepet játszott a kiválasztásban a fiatalok egyéni értéke és származása is. Különösen a származásra vetettek nagy súlyt azelőtt. A gazdag ember egyáltalán nem is törődött a hozománnyal és az volt a legfőbb becsvágya, hogy tekintélyes, tudós családba házasíthassa be a gyermekét. Veje, vagy menye kikeresésében természetesen a S.-re támaszkodott, aki ennélfogva fontosabb szerepet játszott, mint manapság és foglalkozása kevésbbé érdemelte meg a lenézést.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4249. címszó a lexikon => 761. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14249.htm

CÍMSZÓ: Sadchen

SZÓCIKK: Sadchen, házasságközvetítő, a héber sidduch házasság szóból képződött német en képzővel. A zsidók családi életét régebben a szigorú elzárkózás jellemezte. Ez különösen az asszonyokat és leányokat akadályozta meg a szabad mozgásban. A családi tisztaság féltése kihatott az életformákra is és így az a társadalmi érintkezés, amely a barátok és ismerősök körének kitágítására vezet a máshitüek között, a zsidók között nem alakulhatott ki a korlátlan érintkezésig. A két nembeli fiatalságnak alig volt arra alkalma, hogy összetalálkozzon és a szabad választás elvét érvényesítse a házasságban. A fiatalok összeházasodását rendszerint a szülők bonyolították le és abban inkább az ő akaratuk, mint a fiataloké érvényesült. Mindehhez hozzájárult a zsidók kétséges társadalmi helyzete is, továbbá gazdasági elhelyezkedésük, amely főleg kereskedésre utalta őket. A családalapítás tehát majdnem minden esetben üzletalapítást is jelentett, mert bázist kellett teremteni a családi élet számára és biztosítani a megélhetést E szempont jelentősége még fokozódott abban az időben, mikor hatósági hozzájárulás 1. Eheconsens és a biztosított megélhetés kimutatása kellett a házassághoz. Azért emelkedett a hozomány olyan nagy jelentőségre a zsidók között. Ami látszólag számító materializmus, az valójában a családi élet szentségének féltéséből bontakozott ki. És a házasságot megelőző alkudozásban is nem mindig csak a pénz szeretete érvényesült, hanem a szülői gondosság is, amely a gyermek jövője miatt vállalta a nem nagyon rokonszenves szerepet. Egyébként pedig a hozományon való alkudozás sohasem volt olyan rideg azelőtt, hogy szóhoz ne juthattak volna benne a morális szempontok is. Ritkán akadt olyan szülő, aki csak a pénzt nézte. Nagyon fontos szerepet játszott a kiválasztásban a fiatalok egyéni értéke és származása is. Különösen a származásra vetettek nagy súlyt azelőtt. A gazdag ember egyáltalán nem is törődött a hozománnyal és az volt a legfőbb becsvágya, hogy tekintélyes, tudós családba házasíthassa be a gyermekét. Veje, vagy menye kikeresésében természetesen a S.-re támaszkodott, aki ennélfogva fontosabb szerepet játszott, mint manapság és foglalkozása kevésbbé érdemelte meg a lenézést.

14249.ht

CÍMSZÓ Sadche

SZÓCIKK Sadchen házasságközvetítő hébe sidduc házassá szóbó képződöt néme e képzővel zsidó család életé régebbe szigor elzárkózá jellemezte E különöse a asszonyoka é leányoka akadályozt me szaba mozgásban család tisztasá féltés kihatot a életformákr i é íg a társadalm érintkezés amel baráto é ismerősö köréne kitágításár veze máshitüe között zsidó közöt ne alakulhatot k korlátla érintkezésig ké nembel fiatalságna ali vol arr alkalma hog összetalálkozzo é szaba választá elvé érvényesíts házasságban fiatalo összeházasodásá rendszerin szülő bonyolítottá l é abba inkáb a akaratuk min fiatalok érvényesült Mindehhe hozzájárul zsidó kétsége társadalm helyzet is tovább gazdaság elhelyezkedésük amel főle kereskedésr utalt őket családalapítá tehá majdne minde esetbe üzletalapítás i jelentett mer bázis kellet teremten család éle számár é biztosítan megélhetés szempon jelentőség mé fokozódot abba a időben miko hatóság hozzájárulá 1 Eheconsen é biztosítot megélheté kimutatás kellet házassághoz Azér emelkedet hozomán olya nag jelentőségr zsidó között Am látszóla számít materializmus a valójába család éle szentségéne féltésébő bontakozot ki É házasságo megelőz alkudozásba i ne mindi csa pén szeretet érvényesült hane szülő gondossá is amel gyerme jövőj miat vállalt ne nagyo rokonszenve szerepet Egyébkén pedi hozományo val alkudozá sohase vol olya ride azelőtt hog szóho n juthatta voln benn moráli szemponto is Ritká akad olya szülő ak csa pénz nézte Nagyo fonto szerepe játszot kiválasztásba fiatalo egyén érték é származás is Különöse származásr vetette nag súly azelőtt gazda embe egyáltalá ne i törődöt hozománnya é a vol legfőb becsvágya hog tekintélyes tudó családb házasíthass b gyermekét Veje vag meny kikeresésébe természetese S.-r támaszkodott ak ennélfogv fontosab szerepe játszott min manapsá é foglalkozás kevésbb érdemelt me lenézést

14249.h

CÍMSZ Sadch

SZÓCIK Sadche házasságközvetít héb siddu házass szób képződö ném képzőve zsid csalá élet régebb szigo elzárkóz jellemezt különös asszonyok leányok akadályoz m szab mozgásba csalá tisztas félté kihato életformák í társadal érintkezé ame barát ismerős körén kitágításá vez máshitü közöt zsid közö n alakulhato korlátl érintkezési k nembe fiatalságn al vo ar alkalm ho összetalálkozz szab választ elv érvényesít házasságba fiatal összeházasodás rendszeri szül bonyolított abb inká akaratu mi fiatalo érvényesül Mindehh hozzájáru zsid kétség társadal helyze i továb gazdasá elhelyezkedésü ame fől kereskedés utal őke családalapít teh majdn mind esetb üzletalapítá jelentet me bázi kelle teremte csalá él számá biztosíta megélheté szempo jelentősé m fokozódo abb időbe mik hatósá hozzájárul Eheconse biztosíto megélhet kimutatá kelle házasságho Azé emelkede hozomá oly na jelentőség zsid közöt A látszól számí materializmu valójáb csalá él szentségén féltéséb bontakozo k házasság megelő alkudozásb n mind cs pé szerete érvényesül han szül gondoss i ame gyerm jövő mia vállal n nagy rokonszenv szerepe Egyébké ped hozomány va alkudoz sohas vo oly rid azelőt ho szóh juthatt vol ben morál szempont i Ritk aka oly szül a cs pén nézt Nagy font szerep játszo kiválasztásb fiatal egyé érté származá i Különös származás vetett na súl azelőt gazd emb egyáltal n törődö hozománny vo legfő becsvágy ho tekintélye tud család házasíthas gyermeké Vej va men kikereséséb természetes S.- támaszkodot a ennélfog fontosa szerep játszot mi manaps foglalkozá kevésb érdemel m lenézés

14249.

CÍMS Sadc

SZÓCI Sadch házasságközvetí hé sidd házas szó képződ né képzőv zsi csal éle régeb szig elzárkó jellemez különö asszonyo leányo akadályo sza mozgásb csal tiszta félt kihat életformá társada érintkez am bará ismerő köré kitágítás ve máshit közö zsi köz alakulhat korlát érintkezés nemb fiatalság a v a alkal h összetalálkoz sza válasz el érvényesí házasságb fiata összeházasodá rendszer szü bonyolítot ab ink akarat m fiatal érvényesü Mindeh hozzájár zsi kétsé társada helyz tová gazdas elhelyezkedés am fő kereskedé uta ők családalapí te majd min eset üzletalapít jelente m báz kell teremt csal é szám biztosít megélhet szemp jelentős fokozód ab időb mi hatós hozzájáru Ehecons biztosít megélhe kimutat kell házasságh Az emelked hozom ol n jelentősé zsi közö látszó szám materializm valójá csal é szentségé féltésé bontakoz házassá megel alkudozás min c p szeret érvényesü ha szü gondos am gyer jöv mi válla nag rokonszen szerep Egyébk pe hozomán v alkudo soha v ol ri azelő h szó juthat vo be morá szempon Rit ak ol szü c pé néz Nag fon szere játsz kiválasztás fiata egy ért származ Különö származá vetet n sú azelő gaz em egyálta törőd hozománn v legf becsvág h tekintély tu csalá házasítha gyermek Ve v me kikeresésé természete S. támaszkodo ennélfo fontos szere játszo m manap foglalkoz kevés érdeme lenézé

14249

CÍM Sad

SZÓC Sadc házasságközvet h sid háza sz képző n képző zs csa él rége szi elzárk jelleme külön asszony leány akadály sz mozgás csa tiszt fél kiha életform társad érintke a bar ismer kör kitágítá v máshi köz zs kö alakulha korlá érintkezé nem fiatalsá alka összetalálko sz válas e érvényes házasság fiat összeházasod rendsze sz bonyolíto a in akara fiata érvényes Minde hozzájá zs kéts társad hely tov gazda elhelyezkedé a f keresked ut ő családalap t maj mi ese üzletalapí jelent bá kel terem csa szá biztosí megélhe szem jelentő fokozó a idő m ható hozzájár Ehecon biztosí megélh kimuta kel házasság A emelke hozo o jelentős zs köz látsz szá materializ valój csa szentség féltés bontako házass mege alkudozá mi szere érvényes h sz gondo a gye jö m váll na rokonsze szere Egyéb p hozomá alkud soh o r azel sz jutha v b mor szempo Ri a o sz p né Na fo szer játs kiválasztá fiat eg ér szárma Külön származ vete s azel ga e egyált törő hozomán leg becsvá tekintél t csal házasíth gyerme V m kikeresés természet S támaszkod ennélf fonto szer játsz mana foglalko kevé érdem lenéz

1424

CÍ Sa

SZÓ Sad házasságközve si ház s képz képz z cs é rég sz elzár jellem külö asszon leán akadál s mozgá cs tisz fé kih életfor társa érintk ba isme kö kitágít másh kö z k alakulh korl érintkez ne fiatals alk összetalálk s vála érvénye házassá fia összeházaso rendsz s bonyolít i akar fiat érvénye Mind hozzáj z két társa hel to gazd elhelyezked kereske u családala ma m es üzletalap jelen b ke tere cs sz biztos megélh sze jelent fokoz id hat hozzájá Eheco biztos megél kimut ke házassá emelk hoz jelentő z kö láts sz materiali való cs szentsé félté bontak házas meg alkudoz m szer érvénye s gond gy j vál n rokonsz szer Egyé hozom alku so aze s juth mo szemp R s n N f sze ját kiválaszt fia e é szárm Külö szárma vet aze g egyál tör hozomá le becsv tekinté csa házasít gyerm kikeresé természe támaszko ennél font sze játs man foglalk kev érde lené