14285.htm

CÍMSZÓ: Sármai

SZEMÉLYNÉV: Sármai József

SZÓCIKK: Sármai József*, ügyvéd, huszárezredes és író, szül. Kecskeméten 1862 febr. 27., megh. Budapesten. A budapesti egyetemen végezte a jogi fakultást. A doktorátus és ügyvédi diploma megszerzése után nagyobb utazásokat tett a Balkánon, Egyiptomban és Palesztinában és érdekes tárcákban írta meg élményeit. 1891-94. az Élet c. folyóiratot szerkesztette. Emellett más szépirodalmi folyóiratokban és szaklapokban is dolgo­zott 8 a külföldi jogéletről írt tapasztalatai az Ügyvédek Lapjában és a Jogtudományi Közlönyben jelentek meg. 1895-ben a lovastiszti tanfolyamban az orosz nyelv tanára lett. Később ezredesi rangot ért el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4285. címszó a lexikon => 766. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14285.htm

CÍMSZÓ: Sármai

SZEMÉLYNÉV: Sármai József

SZÓCIKK: Sármai József*, ügyvéd, huszárezredes és író, szül. Kecskeméten 1862 febr. 27., megh. Budapesten. A budapesti egyetemen végezte a jogi fakultást. A doktorátus és ügyvédi diploma megszerzése után nagyobb utazásokat tett a Balkánon, Egyiptomban és Palesztinában és érdekes tárcákban írta meg élményeit. 1891-94. az Élet c. folyóiratot szerkesztette. Emellett más szépirodalmi folyóiratokban és szaklapokban is dolgo­zott 8 a külföldi jogéletről írt tapasztalatai az Ügyvédek Lapjában és a Jogtudományi Közlönyben jelentek meg. 1895-ben a lovastiszti tanfolyamban az orosz nyelv tanára lett. Később ezredesi rangot ért el.

14285.ht

CÍMSZÓ Sárma

SZEMÉLYNÉV Sárma Józse

SZÓCIKK Sárma József* ügyvéd huszárezrede é író szül Kecskeméte 186 febr 27. megh Budapesten budapest egyeteme végezt jog fakultást doktorátu é ügyvéd diplom megszerzés utá nagyob utazásoka tet Balkánon Egyiptomba é Palesztinába é érdeke tárcákba írt me élményeit 1891-94 a Éle c folyóirato szerkesztette Emellet má szépirodalm folyóiratokba é szaklapokba i dolgo­zot külföld jogéletrő ír tapasztalata a Ügyvéde Lapjába é Jogtudomány Közlönybe jelente meg 1895-be lovastiszt tanfolyamba a oros nyel tanár lett Későb ezredes rango ér el

14285.h

CÍMSZ Sárm

SZEMÉLYNÉ Sárm Józs

SZÓCIK Sárm József ügyvé huszárezred ír szü Kecskemét 18 feb 27 meg Budapeste budapes egyetem végez jo fakultás doktorát ügyvé diplo megszerzé ut nagyo utazások te Balkáno Egyiptomb Palesztináb érdek tárcákb ír m élményei 1891-9 Él folyóirat szerkesztett Emelle m szépirodal folyóiratokb szaklapokb dolgo­zo külföl jogéletr í tapasztalat Ügyvéd Lapjáb Jogtudomán Közlönyb jelent me 1895-b lovastisz tanfolyamb oro nye taná let Késő ezrede rang é e

14285.

CÍMS Sár

SZEMÉLYN Sár Józ

SZÓCI Sár Józse ügyv huszárezre í sz Kecskemé 1 fe 2 me Budapest budape egyete vége j fakultá doktorá ügyv dipl megszerz u nagy utazáso t Balkán Egyiptom Palesztiná érde tárcák í élménye 1891- É folyóira szerkesztet Emell szépiroda folyóiratok szaklapok dolgo­z külfö jogélet tapasztala Ügyvé Lapjá Jogtudomá Közlöny jelen m 1895- lovastis tanfolyam or ny tan le Kés ezred ran

14285

CÍM Sá

SZEMÉLY Sá Jó

SZÓC Sá Józs ügy huszárezr s Kecskem f m Budapes budap egyet vég fakult doktor ügy dip megszer nag utazás Balká Egyipto Palesztin érd tárcá élmény 1891 folyóir szerkeszte Emel szépirod folyóirato szaklapo dolgo­ külf jogéle tapasztal Ügyv Lapj Jogtudom Közlön jele 1895 lovasti tanfolya o n ta l Ké ezre ra

1428

CÍ S

SZEMÉL S J

SZÓ S Józ üg huszárez Kecske Budape buda egye vé fakul dokto üg di megsze na utazá Balk Egyipt Paleszti ér tárc élmén 189 folyói szerkeszt Eme szépiro folyóirat szaklap dolg kül jogél tapaszta Ügy Lap Jogtudo Közlö jel 189 lovast tanfoly t K ezr r