14544.htm

CÍMSZÓ: Somogyi

SZEMÉLYNÉV: Somogyi Manó

SZÓCIKK: "Somogyi Manó*, egyetemi tanár, miniszteri tanácsos, szül. Budapesten 1866 júl. 12., megh. u. o. 1928 ápr. Jogi tanulmányait Budapesten és külföldi egyetemeken végezte, majd állami szolgálatba lépett és 1920-ig a pénzügyminisztériumban működött. 1900 óta a budapesti egyetemen a nemzetgazdaságtan és szociálpolitika magántanára volt. A munkanélküliség elleni küzdelem egyesületének több alkalommal volt képviselője Parisban, Genfben, Zürichben. Szerkesztette a Társadalompolitikai Közleményeket (1904). Müvei: Az óbudai hajógyár munkásainak helyzete ; Die Lage der Arbeiter in Ungarn vom hygienischen Standpunkte; A munkásosztalék; A szocialista szövetkezetek Belgiumban ; Szociálpolitikai tanulmányok; Br. Dercsényi János; un précurseur de la pohtique sociale en Hongrie: le báron J. Dercsényi ; A hazai vándoripar és vándorkereskedelem; A társadalomgazdasági törvények ; A munkapiac a háború után; Der Arbeitsmarkt nach dem Kriege ; Egy régi magyar szociális politikus: Szokolay István; A pályaválasztást tanácsadás."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4544. címszó a lexikon => 796. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14544.htm

CÍMSZÓ: Somogyi

SZEMÉLYNÉV: Somogyi Manó

SZÓCIKK: Somogyi Manó*, egyetemi tanár, miniszteri tanácsos, szül. Budapesten 1866 júl. 12., megh. u. o. 1928 ápr. Jogi tanulmányait Budapesten és külföldi egyetemeken végezte, majd állami szolgálatba lépett és 1920-ig a pénzügyminisztériumban működött. 1900 óta a budapesti egyetemen a nemzetgazdaságtan és szociálpolitika magántanára volt. A munkanélküliség elleni küzdelem egyesületének több alkalommal volt képviselője Parisban, Genfben, Zürichben. Szerkesztette a Társadalompolitikai Közleményeket 1904 . Müvei: Az óbudai hajógyár munkásainak helyzete ; Die Lage der Arbeiter in Ungarn vom hygienischen Standpunkte; A munkásosztalék; A szocialista szövetkezetek Belgiumban ; Szociálpolitikai tanulmányok; Br. Dercsényi János; un précurseur de la pohtique sociale en Hongrie: le báron J. Dercsényi ; A hazai vándoripar és vándorkereskedelem; A társadalomgazdasági törvények ; A munkapiac a háború után; Der Arbeitsmarkt nach dem Kriege ; Egy régi magyar szociális politikus: Szokolay István; A pályaválasztást tanácsadás.

14544.ht

CÍMSZÓ Somogy

SZEMÉLYNÉV Somogy Man

SZÓCIKK Somogy Manó* egyetem tanár miniszter tanácsos szül Budapeste 186 júl 12. megh u o 192 ápr Jog tanulmányai Budapeste é külföld egyetemeke végezte maj állam szolgálatb lépet é 1920-i pénzügyminisztériumba működött 190 ót budapest egyeteme nemzetgazdaságta é szociálpolitik magántanár volt munkanélkülisé ellen küzdele egyesületéne töb alkalomma vol képviselőj Parisban Genfben Zürichben Szerkesztett Társadalompolitika Közleményeke 190 Müvei A óbuda hajógyá munkásaina helyzet Di Lag de Arbeite i Ungar vo hygienische Standpunkte munkásosztalék szocialist szövetkezete Belgiumba Szociálpolitika tanulmányok Br Dercsény János u précurseu d l pohtiqu social e Hongrie l báro J Dercsény haza vándoripa é vándorkereskedelem társadalomgazdaság törvénye munkapia hábor után De Arbeitsmark nac de Krieg Eg rég magya szociáli politikus Szokola István pályaválasztás tanácsadás

14544.h

CÍMSZ Somog

SZEMÉLYNÉ Somog Ma

SZÓCIK Somog Manó egyete taná miniszte tanácso szü Budapest 18 jú 12 meg 19 áp Jo tanulmánya Budapest külföl egyetemek végezt ma álla szolgálat lépe 1920- pénzügyminisztériumb működöt 19 ó budapes egyetem nemzetgazdaságt szociálpoliti magántaná vol munkanélkülis elle küzdel egyesületén tö alkalomm vo képviselő Parisba Genfbe Zürichbe Szerkesztet Társadalompolitik Közlemények 19 Müve óbud hajógy munkásain helyze D La d Arbeit Unga v hygienisch Standpunkt munkásosztalé szocialis szövetkezet Belgiumb Szociálpolitik tanulmányo B Dercsén Jáno précurse pohtiq socia Hongri bár Dercsén haz vándorip vándorkereskedele társadalomgazdasá törvény munkapi hábo utá D Arbeitsmar na d Krie E ré magy szociál politiku Szokol Istvá pályaválasztá tanácsadá

14544.

CÍMS Somo

SZEMÉLYN Somo M

SZÓCI Somo Man egyet tan miniszt tanács sz Budapes 1 j 1 me 1 á J tanulmány Budapes külfö egyeteme végez m áll szolgála lép 1920 pénzügyminisztérium működö 1 budape egyete nemzetgazdaság szociálpolit magántan vo munkanélküli ell küzde egyesületé t alkalom v képvisel Parisb Genfb Zürichb Szerkeszte Társadalompoliti Közleménye 1 Müv óbu hajóg munkásai helyz L Arbei Ung hygienisc Standpunk munkásosztal szociali szövetkeze Belgium Szociálpoliti tanulmány Dercsé Ján précurs pohti soci Hongr bá Dercsé ha vándori vándorkereskedel társadalomgazdas törvén munkap háb ut Arbeitsma n Kri r mag szociá politik Szoko Istv pályaválaszt tanácsad

14544

CÍM Som

SZEMÉLY Som

SZÓC Som Ma egye ta minisz tanác s Budape m tanulmán Budape külf egyetem vége ál szolgál lé 192 pénzügyminisztériu működ budap egyet nemzetgazdasá szociálpoli magánta v munkanélkül el küzd egyesület alkalo képvise Paris Genf Zürich Szerkeszt Társadalompolit Közlemény Mü ób hajó munkása hely Arbe Un hygienis Standpun munkásoszta szocial szövetkez Belgiu Szociálpolit tanulmán Dercs Já précur poht soc Hong b Dercs h vándor vándorkereskede társadalomgazda törvé munka há u Arbeitsm Kr ma szoci politi Szok Ist pályaválasz tanácsa

1454

CÍ So

SZEMÉL So

SZÓ So M egy t minis taná Budap tanulmá Budap kül egyete vég á szolgá l 19 pénzügyminisztéri műkö buda egye nemzetgazdas szociálpol magánt munkanélkü e küz egyesüle alkal képvis Pari Gen Züric Szerkesz Társadalompoli Közlemén M ó haj munkás hel Arb U hygieni Standpu munkásoszt szocia szövetke Belgi Szociálpoli tanulmá Derc J précu poh so Hon Derc vándo vándorkeresked társadalomgazd törv munk h Arbeits K m szoc polit Szo Is pályaválas tanács