14684.htm

CÍMSZÓ: Szabolcsi zsinat

SZÓCIKK: Szabolcsi zsinat. Szt. László hívta egybe 1092. Az ország nagyjain kívül, az esztergomi érsek vezetése alatt megjelentek a gyűlésen a püspökök, apátok és a többi papok. Főleg egyházi kérdések kerültek megtárgyalásra, majd ezzel kapcsolatban zsidókra vonatkozó határozatokat is hoztak. Eltiltották a keresztények és zsidók közti vegyesházasságot, zsidónál rabszolgaságban lévő kereszténynek elrendelték a felszabadítását és kimondták, hogy szerszámainak elvesztésére ítéltessék az a zsidó, akit vasárnap, vagy más ünnepnapon munkán érnek. A Sz.-nak e határozatai nyitották meg a magyar zsidó törvények későbbi sorát (1. Kálmán zsidó törvénye), bár ezeket még csak a keresztény buzgalom diktálta és nem az a szándók, hogy a zsidók jogait megcsorbítsák.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4684. címszó a lexikon => 819. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14684.htm

CÍMSZÓ: Szabolcsi zsinat

SZÓCIKK: Szabolcsi zsinat. Szt. László hívta egybe 1092. Az ország nagyjain kívül, az esztergomi érsek vezetése alatt megjelentek a gyűlésen a püspökök, apátok és a többi papok. Főleg egyházi kérdések kerültek megtárgyalásra, majd ezzel kapcsolatban zsidókra vonatkozó határozatokat is hoztak. Eltiltották a keresztények és zsidók közti vegyesházasságot, zsidónál rabszolgaságban lévő kereszténynek elrendelték a felszabadítását és kimondták, hogy szerszámainak elvesztésére ítéltessék az a zsidó, akit vasárnap, vagy más ünnepnapon munkán érnek. A Sz.-nak e határozatai nyitották meg a magyar zsidó törvények későbbi sorát 1. Kálmán zsidó törvénye , bár ezeket még csak a keresztény buzgalom diktálta és nem az a szándók, hogy a zsidók jogait megcsorbítsák.

14684.ht

CÍMSZÓ Szabolcs zsina

SZÓCIKK Szabolcs zsinat Szt Lászl hívt egyb 1092 A orszá nagyjai kívül a esztergom érse vezetés alat megjelente gyűlése püspökök apáto é több papok Főle egyház kérdése kerülte megtárgyalásra maj ezze kapcsolatba zsidókr vonatkoz határozatoka i hoztak Eltiltottá kereszténye é zsidó közt vegyesházasságot zsidóná rabszolgaságba lév keresztényne elrendelté felszabadításá é kimondták hog szerszámaina elvesztésér ítéltessé a zsidó aki vasárnap vag má ünnepnapo munká érnek Sz.-na határozata nyitottá me magya zsid törvénye később sorá 1 Kálmá zsid törvény bá ezeke mé csa keresztén buzgalo diktált é ne a szándók hog zsidó jogai megcsorbítsák

14684.h

CÍMSZ Szabolc zsin

SZÓCIK Szabolc zsina Sz Lász hív egy 109 orsz nagyja kívü esztergo érs vezeté ala megjelent gyűlés püspökö apát töb papo Fől egyhá kérdés került megtárgyalásr ma ezz kapcsolatb zsidók vonatko határozatok hozta Eltiltott keresztény zsid köz vegyesházasságo zsidón rabszolgaságb lé keresztényn elrendelt felszabadítás kimondtá ho szerszámain elvesztésé ítéltess zsid ak vasárna va m ünnepnap munk érne Sz.-n határozat nyitott m magy zsi törvény későb sor Kálm zsi törvén b ezek m cs kereszté buzgal diktál n szándó ho zsid joga megcsorbítsá

14684.

CÍMS Szabol zsi

SZÓCI Szabol zsin S Lás hí eg 10 ors nagyj kív eszterg ér vezet al megjelen gyűlé püspök apá tö pap Fő egyh kérdé kerül megtárgyalás m ez kapcsolat zsidó vonatk határozato hozt Eltiltot keresztén zsi kö vegyesházasság zsidó rabszolgaság l keresztény elrendel felszabadítá kimondt h szerszámai elvesztés ítéltes zsi a vasárn v ünnepna mun érn Sz.- határoza nyitot mag zs törvén késő so Kál zs törvé eze c kereszt buzga diktá szánd h zsi jog megcsorbíts

14684

CÍM Szabo zs

SZÓC Szabo zsi Lá h e 1 or nagy kí eszter é veze a megjele gyűl püspö ap t pa F egy kérd kerü megtárgyalá e kapcsola zsid vonat határozat hoz Eltilto kereszté zs k vegyesházassá zsid rabszolgasá keresztén elrende felszabadít kimond szerszáma elveszté ítélte zs vasár ünnepn mu ér Sz. határoz nyito ma z törvé kés s Ká z törv ez keresz buzg dikt szán zs jo megcsorbít

1468

CÍ Szab z

SZÓ Szab zs L o nag k eszte vez megjel gyű püsp a p eg kér ker megtárgyal kapcsol zsi vona határoza ho Eltilt kereszt z vegyesházass zsi rabszolgas kereszté elrend felszabadí kimon szerszám elveszt ítélt z vasá ünnep m é Sz határo nyit m törv ké K tör e keres buz dik szá z j megcsorbí