14774.htm

CÍMSZÓ: Székesfehérvári törvényhozás

SZÓCIKK: "Székesfehérvári törvényhozás. 1526., a mohácsi vész után a zsidók megpróbáltatása újból elkezdődött. Az ország ezer sebéért ismét csak a zsidókat okozták. Ma már köztudomású, hogy nem a zsidók voltak a kincstári jövedelmek sikkasztói és a közhivatalok lezüllesztői; a fő- és alispánok pocsékolták el az adópénzeket, a köznemesség pedig nem akart hadiszolgálatot teljesíteni. Mégis két hónappal a nagy katasztrófa után, nov. 9. a székesfehérvári országgyűlés törvényben rendelte el a zsidók kiűzetését az országból. Pedig a zsidók is rettenetesen megszenvedték a török megszállást. Pécsett lemészárolták őket; aki pedig csak tehette, mint a lakosság nagy része, menekült Bécs felé. A főurak és a gazdag polgárok egész hajórajjal menekültek felfelé a Dunán. Mária királyné mégis csak a zsidóktól vette rossz néven a menekülést és okt. 9. elrendelte, hogy Pozsony városa ne bocsássa vissza többé a várossal együtt nem érző zsidókat, akik a veszedelem idején megszöktek. A rendelkezések mögött azonban igen anyagias szempontok húzódtak meg, az ország király választásra készült és Szapolyai János pártja, mint Ferdinánd tábora azzal igyekezett megnyerni a városok rokonszenvét, hogy a városi polgárságot megszabadítja hitelezőiktől és olcsón hozzájuttatja őket ingó és ingatlan vagyonokhoz. Noha az országgyűlés meghozta a kiűzetésről szóló törvényt, Ferdinánd azt nem szentesítette, helyette Mária királyné adott engedélyt Pozsony, Sopron és 1537. Nagyszombat városainak a zsidók kiűzetésére. Történelmi okmányok szerint a rendeletet csak részben hajtották végre és a zsidó ellenes hajsza inkább csak zaklatásokban nyilvánult meg. 1539-ben Ferdinánd maga rendelte el a nagyszombatiaknál, hogy a ki nem űzött zsidókat ne bántalmazzák."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4774. címszó a lexikon => 835. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14774.htm

CÍMSZÓ: Székesfehérvári törvényhozás

SZÓCIKK: Székesfehérvári törvényhozás. 1526., a mohácsi vész után a zsidók megpróbáltatása újból elkezdődött. Az ország ezer sebéért ismét csak a zsidókat okozták. Ma már köztudomású, hogy nem a zsidók voltak a kincstári jövedelmek sikkasztói és a közhivatalok lezüllesztői; a fő- és alispánok pocsékolták el az adópénzeket, a köznemesség pedig nem akart hadiszolgálatot teljesíteni. Mégis két hónappal a nagy katasztrófa után, nov. 9. a székesfehérvári országgyűlés törvényben rendelte el a zsidók kiűzetését az országból. Pedig a zsidók is rettenetesen megszenvedték a török megszállást. Pécsett lemészárolták őket; aki pedig csak tehette, mint a lakosság nagy része, menekült Bécs felé. A főurak és a gazdag polgárok egész hajórajjal menekültek felfelé a Dunán. Mária királyné mégis csak a zsidóktól vette rossz néven a menekülést és okt. 9. elrendelte, hogy Pozsony városa ne bocsássa vissza többé a várossal együtt nem érző zsidókat, akik a veszedelem idején megszöktek. A rendelkezések mögött azonban igen anyagias szempontok húzódtak meg, az ország király választásra készült és Szapolyai János pártja, mint Ferdinánd tábora azzal igyekezett megnyerni a városok rokonszenvét, hogy a városi polgárságot megszabadítja hitelezőiktől és olcsón hozzájuttatja őket ingó és ingatlan vagyonokhoz. Noha az országgyűlés meghozta a kiűzetésről szóló törvényt, Ferdinánd azt nem szentesítette, helyette Mária királyné adott engedélyt Pozsony, Sopron és 1537. Nagyszombat városainak a zsidók kiűzetésére. Történelmi okmányok szerint a rendeletet csak részben hajtották végre és a zsidó ellenes hajsza inkább csak zaklatásokban nyilvánult meg. 1539-ben Ferdinánd maga rendelte el a nagyszombatiaknál, hogy a ki nem űzött zsidókat ne bántalmazzák.

14774.ht

CÍMSZÓ Székesfehérvár törvényhozá

SZÓCIKK Székesfehérvár törvényhozás 1526. mohács vés utá zsidó megpróbáltatás újbó elkezdődött A orszá eze sebéér ismé csa zsidóka okozták M má köztudomású hog ne zsidó volta kincstár jövedelme sikkasztó é közhivatalo lezüllesztői fő é alispáno pocsékoltá e a adópénzeket köznemessé pedi ne akar hadiszolgálato teljesíteni Mégi ké hónappa nag katasztróf után nov 9 székesfehérvár országgyűlé törvénybe rendelt e zsidó kiűzetésé a országból Pedi zsidó i rettenetese megszenvedté törö megszállást Pécset lemészároltá őket ak pedi csa tehette min lakossá nag része menekül Béc felé főura é gazda polgáro egés hajórajja menekülte felfel Dunán Mári királyn mégi csa zsidóktó vett ross néve menekülés é okt 9 elrendelte hog Pozson város n bocsáss vissz több várossa együt ne érz zsidókat aki veszedele idejé megszöktek rendelkezése mögöt azonba ige anyagia szemponto húzódta meg a orszá királ választásr készül é Szapolya Jáno pártja min Ferdinán tábor azza igyekezet megnyern városo rokonszenvét hog város polgárságo megszabadítj hitelezőiktő é olcsó hozzájuttatj őke ing é ingatla vagyonokhoz Noh a országgyűlé meghozt kiűzetésrő szól törvényt Ferdinán az ne szentesítette helyett Mári királyn adot engedély Pozsony Sopro é 1537 Nagyszomba városaina zsidó kiűzetésére Történelm okmányo szerin rendelete csa részbe hajtottá végr é zsid ellene hajsz inkáb csa zaklatásokba nyilvánul meg 1539-be Ferdinán mag rendelt e nagyszombatiaknál hog k ne űzöt zsidóka n bántalmazzák

14774.h

CÍMSZ Székesfehérvá törvényhoz

SZÓCIK Székesfehérvá törvényhozá 1526 mohác vé ut zsid megpróbáltatá újb elkezdődöt orsz ez sebéé ism cs zsidók okoztá m köztudomás ho n zsid volt kincstá jövedelm sikkaszt közhivatal lezüllesztő f alispán pocsékolt adópénzeke köznemess ped n aka hadiszolgálat teljesíten Még k hónapp na katasztró utá no székesfehérvá országgyűl törvényb rendel zsid kiűzetés országbó Ped zsid rettenetes megszenvedt tör megszállás Pécse lemészárolt őke a ped cs tehett mi lakoss na rész menekü Bé fel főur gazd polgár egé hajórajj menekült felfe Duná Már király még cs zsidókt vet ros név menekülé ok elrendelt ho Pozso váro bocsás viss töb váross együ n ér zsidóka ak veszedel idej megszökte rendelkezés mögö azonb ig anyagi szempont húzódt me orsz kirá választás készü Szapoly Ján pártj mi Ferdiná tábo azz igyekeze megnyer város rokonszenvé ho váro polgárság megszabadít hitelezőikt olcs hozzájuttat ők in ingatl vagyonokho No országgyűl meghoz kiűzetésr szó törvény Ferdiná a n szentesített helyet Már király ado engedél Pozson Sopr 153 Nagyszomb városain zsid kiűzetésér Történel okmány szeri rendelet cs részb hajtott vég zsi ellen hajs inká cs zaklatásokb nyilvánu me 1539-b Ferdiná ma rendel nagyszombatiakná ho n űzö zsidók bántalmazzá

14774.

CÍMS Székesfehérv törvényho

SZÓCI Székesfehérv törvényhoz 152 mohá v u zsi megpróbáltat új elkezdődö ors e sebé is c zsidó okozt köztudomá h zsi vol kincst jövedel sikkasz közhivata lezülleszt alispá pocsékol adópénzek köznemes pe ak hadiszolgála teljesíte Mé hónap n katasztr ut n székesfehérv országgyű törvény rende zsi kiűzeté országb Pe zsi rettenete megszenved tö megszállá Pécs lemészárol ők pe c tehet m lakos n rés menek B fe főu gaz polgá eg hajóraj menekül felf Dun Má királ mé c zsidók ve ro né menekül o elrendel h Pozs vár bocsá vis tö város egy é zsidók a veszede ide megszökt rendelkezé mög azon i anyag szempon húzód m ors kir választá kész Szapol Já párt m Ferdin táb az igyekez megnye váro rokonszenv h vár polgársá megszabadí hitelezőik olc hozzájutta ő i ingat vagyonokh N országgyű megho kiűzetés sz törvén Ferdin szentesítet helye Má királ ad engedé Pozso Sop 15 Nagyszom városai zsi kiűzetésé Történe okmán szer rendele c rész hajtot vé zs elle haj ink c zaklatások nyilván m 1539- Ferdin m rende nagyszombatiakn h űz zsidó bántalmazz

14774

CÍM Székesfehér törvényh

SZÓC Székesfehér törvényho 15 moh zs megpróbálta ú elkezdőd or seb i zsid okoz köztudom zs vo kincs jövede sikkas közhivat lezüllesz alisp pocséko adópénze közneme p a hadiszolgál teljesít M hóna kataszt u székesfehér országgy törvén rend zs kiűzet ország P zs rettenet megszenve t megszáll Péc lemészáro ő p tehe lako ré mene f fő ga polg e hajóra menekü fel Du M kirá m zsidó v r n menekü elrende Poz vá bocs vi t váro eg zsidó veszed id megszök rendelkez mö azo anya szempo húzó or ki választ kés Szapo J pár Ferdi tá a igyeke megny vár rokonszen vá polgárs megszabad hitelezői ol hozzájutt inga vagyonok országgy megh kiűzeté s törvé Ferdi szentesíte hely M kirá a enged Pozs So 1 Nagyszo városa zs kiűzetés Történ okmá sze rendel rés hajto v z ell ha in zaklatáso nyilvá 1539 Ferdi rend nagyszombatiak ű zsid bántalmaz

1477

CÍ Székesfehé törvény

SZÓ Székesfehé törvényh 1 mo z megpróbált elkezdő o se zsi oko köztudo z v kinc jöved sikka közhiva lezülles alis pocsék adópénz köznem hadiszolgá teljesí hón katasz székesfehé országg törvé ren z kiűze orszá z rettene megszenv megszál Pé lemészár teh lak r men f g pol hajór menek fe D kir zsid menek elrend Po v boc v vár e zsid vesze i megszö rendelke m az any szemp húz o k válasz ké Szap pá Ferd t igyek megn vá rokonsze v polgár megszaba hitelező o hozzájut ing vagyono országg meg kiűzet törv Ferd szentesít hel kir enge Poz S Nagysz város z kiűzeté Törté okm sz rende ré hajt el h i zaklatás nyilv 153 Ferd ren nagyszombatia zsi bántalma