14840.htm

CÍMSZÓ: Szigeti

SZEMÉLYNÉV: Szigeti József

SZÓCIKK: Szigeti József, hegedűművész, szül Máramarosszigeten 1892 szept. 2. A világ három legnagyobb hegedűse közé tartozik. Első hegedűtanárát Kohnnak hívták, aki azonban csak a kótára tudta megtanítani, azután felküldte Budapestre. Sz. a Zeneakadémiára került ahol magára vonta Hubay Jenő érdeklődését. A művészi oklevél megszerzése után Németországba utazott. 1906-1913 ig a berlini akadémia tanára volt. Tanári állását azután felcserélte a turnézással és az európai sajtó magasztaló cikkeket írt róla és ízig-vérig modern nagy művésznek ismerte el. Nevének teljes súlyával propagálja a külföldön a magyar modern zenét. 1925-ben Amerikába hajózott és ott is nagy népszerűséget szerzett. 1927-ben az orosz kormány neghívta hangversenykörútra és felkínálta neki a moszkvai akadémia vezetését. Sz. a meghívást nem fogadta el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4840. címszó a lexikon => 849. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14840.htm

CÍMSZÓ: Szigeti

SZEMÉLYNÉV: Szigeti József

SZÓCIKK: Szigeti József, hegedűművész, szül Máramarosszigeten 1892 szept. 2. A világ három legnagyobb hegedűse közé tartozik. Első hegedűtanárát Kohnnak hívták, aki azonban csak a kótára tudta megtanítani, azután felküldte Budapestre. Sz. a Zeneakadémiára került ahol magára vonta Hubay Jenő érdeklődését. A művészi oklevél megszerzése után Németországba utazott. 1906-1913 ig a berlini akadémia tanára volt. Tanári állását azután felcserélte a turnézással és az európai sajtó magasztaló cikkeket írt róla és ízig-vérig modern nagy művésznek ismerte el. Nevének teljes súlyával propagálja a külföldön a magyar modern zenét. 1925-ben Amerikába hajózott és ott is nagy népszerűséget szerzett. 1927-ben az orosz kormány neghívta hangversenykörútra és felkínálta neki a moszkvai akadémia vezetését. Sz. a meghívást nem fogadta el.

14840.ht

CÍMSZÓ Sziget

SZEMÉLYNÉV Sziget Józse

SZÓCIKK Sziget József hegedűművész szü Máramarosszigete 189 szept 2 vilá háro legnagyob hegedűs köz tartozik Els hegedűtanárá Kohnna hívták ak azonba csa kótár tudt megtanítani azutá felküldt Budapestre Sz Zeneakadémiár kerül aho magár vont Huba Jen érdeklődését művész oklevé megszerzés utá Németországb utazott 1906-191 i berlin akadémi tanár volt Tanár állásá azutá felcserélt turnézássa é a európa sajt magasztal cikkeke ír ról é ízig-véri moder nag művészne ismert el Nevéne telje súlyáva propagálj külföldö magya moder zenét 1925-be Amerikáb hajózot é ot i nag népszerűsége szerzett 1927-be a oros kormán neghívt hangversenykörútr é felkínált nek moszkva akadémi vezetését Sz meghívás ne fogadt el

14840.h

CÍMSZ Szige

SZEMÉLYNÉ Szige Józs

SZÓCIK Szige Józse hegedűművés sz Máramarossziget 18 szep vil hár legnagyo hegedű kö tartozi El hegedűtanár Kohnn hívtá a azonb cs kótá tud megtanítan azut felküld Budapestr S Zeneakadémiá kerü ah magá von Hub Je érdeklődésé művés oklev megszerzé ut Németország utazot 1906-19 berli akadém taná vol Taná állás azut felcserél turnézáss európ saj magaszta cikkek í ró ízig-vér mode na művészn ismer e Nevén telj súlyáv propagál külföld magy mode zené 1925-b Ameriká hajózo o na népszerűség szerzet 1927-b oro kormá neghív hangversenykörút felkínál ne moszkv akadém vezetésé S meghívá n fogad e

14840.

CÍMS Szig

SZEMÉLYN Szig Józ

SZÓCI Szig Józs hegedűművé s Máramarosszige 1 sze vi há legnagy heged k tartoz E hegedűtaná Kohn hívt azon c kót tu megtaníta azu felkül Budapest Zeneakadémi ker a mag vo Hu J érdeklődés művé okle megszerz u Németorszá utazo 1906-1 berl akadé tan vo Tan állá azu felcseré turnézás euró sa magaszt cikke r ízig-vé mod n művész isme Nevé tel súlyá propagá külföl mag mod zen 1925- Amerik hajóz n népszerűsé szerze 1927- or korm neghí hangversenykörú felkíná n moszk akadé vezetés meghív foga

14840

CÍM Szi

SZEMÉLY Szi Jó

SZÓC Szi Józ hegedűműv Máramarosszig sz v h legnag hege tarto hegedűtan Koh hív azo kó t megtanít az felkü Budapes Zeneakadém ke ma v H érdeklődé műv okl megszer Németorsz utaz 1906- ber akad ta v Ta áll az felcser turnézá eur s magasz cikk ízig-v mo művés ism Nev te súly propag külfö ma mo ze 1925 Ameri hajó népszerűs szerz 1927 o kor negh hangversenykör felkín mosz akad vezeté meghí fog

1484

CÍ Sz

SZEMÉL Sz J

SZÓ Sz Jó hegedűmű Máramarosszi s legna heg tart hegedűta Ko hí az k megtaní a felk Budape Zeneakadé k m érdeklőd mű ok megsze Németors uta 1906 be aka t T ál a felcse turnéz eu magas cik ízig- m művé is Ne t súl propa külf m m z 192 Amer haj népszerű szer 192 ko neg hangversenykö felkí mos aka vezet megh fo