15022.htm

CÍMSZÓ: Telcs

SZEMÉLYNÉV: Teltsch Ede

SZÓCIKK: "Telcs Ede*, szobrász, szül. Baján 1872. Bécsben tanult és u. o. állította ki első munkáit. A Műcsarnok 1893-iki tárlatán szerepelt először (A két bornemissza c. zsánercsoport). Sokáig csak kis plasztikával foglalkozott és Háziszer c. terakotta szobra a Ráth-díjat nyerte el. Jellegzetesebbek csak a fejet hangsúlyozó és a ruhát szinte mellőző arcképszobrai. Ilyen férfi tanulmány-fejével kapta 1902. a Rökk-díjat, Női arcképével (ma a Szépművészeti Múzeumban) pedig 1908. a Lipótvárosi Kaszinó díját és a nagy aranyérmet. Csupán a plasztikai formákra fektetik a fősúlyt egyéb arcképmellszobrai is. (Bischitz Johanna; Prielle Kornélia; Kiss József stb.). Már korán foglalkozott a plakettművészettel (Benedikt Móric bécsi orvostanár). Számos plakettje van a Szépművészeti és Iparművészeti Múzeum gyűjteményében. Érmei és plakettjei közül említésre méltók: Sonnenthal Adolf ; JehudaEpstein;Thaly Kálmán; Falk Miksa; Marcali Henrik; Puccini; Popper Dávid; a pécsi kiállítás érme. A plasztikai formákhoz való ragaszkodása jellemzi monumentális emlékszobrait is: a budapesti Vörösmarty-szobor; a Kossuth-szobor Kecskeméten; Szilágyi Dezső szobra Telepesen; Erzsébet királyné Szabadkán ; Sz. László és III. Károly alakja a budapesti Millenáris emléken, Munkácsyé a koszorút tartó klasszikus szigorúsággal mintázott nőalakokkal, továbbá Horti Pál iparművészé. Számos síremléket (Munkácsyé, Barabásé) és dekoratív szobrot is készített középületeken (Mózes álló szobra a Pesti Szentegylet Szeretethazának bejáratánál). Az 1913-iki Erzsébet királyné-szobor pályázaton I. díjat nyert, legutóbb pedig a hősi emlékszobor pályázaton. Részt vett a Céhbeliek művészegyesület megalapításában. II. osztályú aranyérmet nyert az antwerpeni világkiállításon; aranyérmet a turini nemzetközi iparművészeti kiállításon és a st. louisi világkiállításon."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5022. címszó a lexikon => 887. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15022.htm

CÍMSZÓ: Telcs

SZEMÉLYNÉV: Teltsch Ede

SZÓCIKK: Telcs Ede*, szobrász, szül. Baján 1872. Bécsben tanult és u. o. állította ki első munkáit. A Műcsarnok 1893-iki tárlatán szerepelt először A két bornemissza c. zsánercsoport . Sokáig csak kis plasztikával foglalkozott és Háziszer c. terakotta szobra a Ráth-díjat nyerte el. Jellegzetesebbek csak a fejet hangsúlyozó és a ruhát szinte mellőző arcképszobrai. Ilyen férfi tanulmány-fejével kapta 1902. a Rökk-díjat, Női arcképével ma a Szépművészeti Múzeumban pedig 1908. a Lipótvárosi Kaszinó díját és a nagy aranyérmet. Csupán a plasztikai formákra fektetik a fősúlyt egyéb arcképmellszobrai is. Bischitz Johanna; Prielle Kornélia; Kiss József stb. . Már korán foglalkozott a plakettművészettel Benedikt Móric bécsi orvostanár . Számos plakettje van a Szépművészeti és Iparművészeti Múzeum gyűjteményében. Érmei és plakettjei közül említésre méltók: Sonnenthal Adolf ; JehudaEpstein;Thaly Kálmán; Falk Miksa; Marcali Henrik; Puccini; Popper Dávid; a pécsi kiállítás érme. A plasztikai formákhoz való ragaszkodása jellemzi monumentális emlékszobrait is: a budapesti Vörösmarty-szobor; a Kossuth-szobor Kecskeméten; Szilágyi Dezső szobra Telepesen; Erzsébet királyné Szabadkán ; Sz. László és III. Károly alakja a budapesti Millenáris emléken, Munkácsyé a koszorút tartó klasszikus szigorúsággal mintázott nőalakokkal, továbbá Horti Pál iparművészé. Számos síremléket Munkácsyé, Barabásé és dekoratív szobrot is készített középületeken Mózes álló szobra a Pesti Szentegylet Szeretethazának bejáratánál . Az 1913-iki Erzsébet királyné-szobor pályázaton I. díjat nyert, legutóbb pedig a hősi emlékszobor pályázaton. Részt vett a Céhbeliek művészegyesület megalapításában. II. osztályú aranyérmet nyert az antwerpeni világkiállításon; aranyérmet a turini nemzetközi iparművészeti kiállításon és a st. louisi világkiállításon.

15022.ht

CÍMSZÓ Telc

SZEMÉLYNÉV Teltsc Ed

SZÓCIKK Telc Ede* szobrász szül Bajá 1872 Bécsbe tanul é u o állított k els munkáit Műcsarno 1893-ik tárlatá szerepel előszö ké bornemissz c zsánercsopor Sokái csa ki plasztikáva foglalkozot é Házisze c terakott szobr Ráth-díja nyert el Jellegzetesebbe csa feje hangsúlyoz é ruhá szint mellőz arcképszobrai Ilye férf tanulmány-fejéve kapt 1902 Rökk-díjat Nő arcképéve m Szépművészet Múzeumba pedi 1908 Lipótváros Kaszin díjá é nag aranyérmet Csupá plasztika formákr fekteti fősúly egyé arcképmellszobra is Bischit Johanna Priell Kornélia Kis Józse stb Má korá foglalkozot plakettművészette Benedik Móri bécs orvostaná Számo plakettj va Szépművészet é Iparművészet Múzeu gyűjteményében Érme é plakettje közü említésr méltók Sonnentha Adol JehudaEpstein;Thal Kálmán Fal Miksa Marcal Henrik Puccini Poppe Dávid pécs kiállítá érme plasztika formákho val ragaszkodás jellemz monumentáli emlékszobrai is budapest Vörösmarty-szobor Kossuth-szobo Kecskeméten Szilágy Dezs szobr Telepesen Erzsébe királyn Szabadká Sz Lászl é III Károl alakj budapest Millenári emléken Munkácsy koszorú tart klassziku szigorúságga mintázot nőalakokkal tovább Hort Pá iparművészé Számo síremléke Munkácsyé Barabás é dekoratí szobro i készítet középületeke Móze áll szobr Pest Szentegyle Szeretethazána bejáratáná A 1913-ik Erzsébe királyné-szobo pályázato I díja nyert legutób pedi hős emlékszobo pályázaton Rész vet Céhbelie művészegyesüle megalapításában II osztály aranyérme nyer a antwerpen világkiállításon aranyérme turin nemzetköz iparművészet kiállításo é st louis világkiállításon

15022.h

CÍMSZ Tel

SZEMÉLYNÉ Telts E

SZÓCIK Tel Ede szobrás szü Baj 187 Bécsb tanu állítot el munkái Műcsarn 1893-i tárlat szerepe elősz k bornemiss zsánercsopo Soká cs k plasztikáv foglalkozo Házisz terakot szob Ráth-díj nyer e Jellegzetesebb cs fej hangsúlyo ruh szin mellő arcképszobra Ily fér tanulmány-fejév kap 190 Rökk-díja N arcképév Szépművésze Múzeumb ped 190 Lipótváro Kaszi díj na aranyérme Csup plasztik formák fektet fősúl egy arcképmellszobr i Bischi Johann Priel Kornéli Ki Józs st M kor foglalkozo plakettművészett Benedi Mór béc orvostan Szám plakett v Szépművésze Iparművésze Múze gyűjteményébe Érm plakettj köz említés méltó Sonnenth Ado JehudaEpstein;Tha Kálmá Fa Miks Marca Henri Puccin Popp Dávi péc kiállít érm plasztik formákh va ragaszkodá jellem monumentál emlékszobra i budapes Vörösmarty-szobo Kossuth-szob Kecskeméte Szilág Dez szob Telepese Erzséb király Szabadk S Lász II Káro alak budapes Millenár emléke Munkács koszor tar klasszik szigorúságg mintázo nőalakokka továb Hor P iparművész Szám síremlék Munkácsy Barabá dekorat szobr készíte középületek Móz ál szob Pes Szentegyl Szeretethazán bejáratán 1913-i Erzséb királyné-szob pályázat díj nyer legutó ped hő emlékszob pályázato Rés ve Céhbeli művészegyesül megalapításába I osztál aranyérm nye antwerpe világkiállításo aranyérm turi nemzetkö iparművésze kiállítás s loui világkiállításo

15022.

CÍMS Te

SZEMÉLYN Telt

SZÓCI Te Ed szobrá sz Ba 18 Bécs tan állíto e munká Műcsar 1893- tárla szerep elős bornemis zsánercsop Sok c plasztiká foglalkoz Házis terako szo Ráth-dí nye Jellegzeteseb c fe hangsúly ru szi mell arcképszobr Il fé tanulmány-fejé ka 19 Rökk-díj arcképé Szépművész Múzeum pe 19 Lipótvár Kasz dí n aranyérm Csu plaszti formá fekte fősú eg arcképmellszob Bisch Johan Prie Kornél K Józ s ko foglalkoz plakettművészet Bened Mó bé orvosta Szá plaket Szépművész Iparművész Múz gyűjteményéb Ér plakett kö említé mélt Sonnent Ad JehudaEpstein;Th Kálm F Mik Marc Henr Pucci Pop Dáv pé kiállí ér plaszti formák v ragaszkod jelle monumentá emlékszobr budape Vörösmarty-szob Kossuth-szo Kecskemét Szilá De szo Telepes Erzsé királ Szabad Lás I Kár ala budape Millená emlék Munkác koszo ta klasszi szigorúság mintáz nőalakokk tová Ho iparművés Szá síremlé Munkács Barab dekora szob készít középülete Mó á szo Pe Szentegy Szeretethazá bejáratá 1913- Erzsé királyné-szo pályáza dí nye legut pe h emlékszo pályázat Ré v Céhbel művészegyesü megalapításáb osztá aranyér ny antwerp világkiállítás aranyér tur nemzetk iparművész kiállítá lou világkiállítás

15022

CÍM T

SZEMÉLY Tel

SZÓC T E szobr s B 1 Béc ta állít munk Műcsa 1893 tárl szere elő bornemi zsánercso So plasztik foglalko Házi terak sz Ráth-d ny Jellegzetese f hangsúl r sz mel arcképszob I f tanulmány-fej k 1 Rökk-dí arckép Szépművés Múzeu p 1 Lipótvá Kas d aranyér Cs plaszt form fekt fős e arcképmellszo Bisc Joha Pri Korné Jó k foglalko plakettművésze Bene M b orvost Sz plake Szépművés Iparművés Mú gyűjteményé É plaket k említ mél Sonnen A JehudaEpstein;T Kál Mi Mar Hen Pucc Po Dá p kiáll é plaszt formá ragaszko jell monument emlékszob budap Vörösmarty-szo Kossuth-sz Kecskemé Szil D sz Telepe Erzs kirá Szaba Lá Ká al budap Millen emlé Munká kosz t klassz szigorúsá mintá nőalakok tov H iparművé Sz síreml Munkác Bara dekor szo készí középület M sz P Szenteg Szeretethaz bejárat 1913 Erzs királyné-sz pályáz d ny legu p emléksz pályáza R Céhbe művészegyes megalapításá oszt aranyé n antwer világkiállítá aranyé tu nemzet iparművés kiállít lo világkiállítá

1502SZEMÉL Te

SZÓ szob Bé t állí mun Műcs 189 tár szer el bornem zsánercs S plaszti foglalk Ház tera s Ráth- n Jellegzetes hangsú s me arcképszo tanulmány-fe Rökk-d arcké Szépművé Múze Lipótv Ka aranyé C plasz for fek fő arcképmellsz Bis Joh Pr Korn J foglalk plakettművész Ben orvos S plak Szépművé Iparművé M gyűjtemény plake emlí mé Sonne JehudaEpstein; Ká M Ma He Puc P D kiál plasz form ragaszk jel monumen emlékszo buda Vörösmarty-sz Kossuth-s Kecskem Szi s Telep Erz kir Szab L K a buda Mille eml Munk kos klass szigorús mint nőalako to iparműv S sírem Munká Bar deko sz kész középüle s Szente Szeretetha bejára 191 Erz királyné-s pályá n leg emléks pályáz Céhb művészegye megalapítás osz arany antwe világkiállít arany t nemze iparművé kiállí l világkiállít