15064.htm

CÍMSZÓ: Thomán

SZEMÉLYNÉV: Thomán István

SZÓCIKK: Thomán István, zongoraművész, zeneszerző és zenepedagógus, szül. Homonnán 1862. Előbb Bécsben és Budapesten jogi tanulmányokat végzett, de már közben beiratkozott az Országos Zeneakadémiára, ahol Liszt Ferenc és Erkel Ferenc kedvelt tanítványa volt. Utóbb Liszt Ferencet elkísérte Weimarba, Rómába, Bayreuthba és mestere mellett maradt ennek haláláig. 1888-ban az Országos Zeneakadémia zongoraszakának tanára lett és ezt az állását 1906-ig töltötte be. Közben számos nagysikerű hangversenyt rendezett Magyarországon és a külföldön. Mint zeneszerző is kitűnt. Írt dalokat, rapszódiákat, impromptuket. Pedagógiai főműve: A zongorázás technikája. K. K.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5064. címszó a lexikon => 894. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15064.htm

CÍMSZÓ: Thomán

SZEMÉLYNÉV: Thomán István

SZÓCIKK: Thomán István, zongoraművész, zeneszerző és zenepedagógus, szül. Homonnán 1862. Előbb Bécsben és Budapesten jogi tanulmányokat végzett, de már közben beiratkozott az Országos Zeneakadémiára, ahol Liszt Ferenc és Erkel Ferenc kedvelt tanítványa volt. Utóbb Liszt Ferencet elkísérte Weimarba, Rómába, Bayreuthba és mestere mellett maradt ennek haláláig. 1888-ban az Országos Zeneakadémia zongoraszakának tanára lett és ezt az állását 1906-ig töltötte be. Közben számos nagysikerű hangversenyt rendezett Magyarországon és a külföldön. Mint zeneszerző is kitűnt. Írt dalokat, rapszódiákat, impromptuket. Pedagógiai főműve: A zongorázás technikája. K. K.

15064.ht

CÍMSZÓ Thomá

SZEMÉLYNÉV Thomá Istvá

SZÓCIKK Thomá István zongoraművész zeneszerz é zenepedagógus szül Homonná 1862 Előb Bécsbe é Budapeste jog tanulmányoka végzett d má közbe beiratkozot a Országo Zeneakadémiára aho Lisz Feren é Erke Feren kedvel tanítvány volt Utób Lisz Ference elkísért Weimarba Rómába Bayreuthb é mester mellet marad enne haláláig 1888-ba a Országo Zeneakadémi zongoraszakána tanár let é ez a állásá 1906-i töltött be Közbe számo nagysiker hangverseny rendezet Magyarországo é külföldön Min zeneszerz i kitűnt Ír dalokat rapszódiákat impromptuket Pedagógia főműve zongorázá technikája K K

15064.h

CÍMSZ Thom

SZEMÉLYNÉ Thom Istv

SZÓCIK Thom Istvá zongoraművés zeneszer zenepedagógu szü Homonn 186 Elő Bécsb Budapest jo tanulmányok végzet m közb beiratkozo Ország Zeneakadémiár ah Lis Fere Erk Fere kedve tanítván vol Utó Lis Ferenc elkísér Weimarb Rómáb Bayreuth meste melle mara enn halálái 1888-b Ország Zeneakadém zongoraszakán taná le e állás 1906- töltöt b Közb szám nagysike hangversen rendeze Magyarország külföldö Mi zeneszer kitűn Í daloka rapszódiáka impromptuke Pedagógi főműv zongoráz technikáj

15064.

CÍMS Tho

SZEMÉLYN Tho Ist

SZÓCI Tho Istv zongoraművé zenesze zenepedagóg sz Homon 18 El Bécs Budapes j tanulmányo végze köz beiratkoz Orszá Zeneakadémiá a Li Fer Er Fer kedv tanítvá vo Ut Li Feren elkísé Weimar Rómá Bayreut mest mell mar en halálá 1888- Orszá Zeneakadé zongoraszaká tan l állá 1906 töltö Köz szá nagysik hangverse rendez Magyarorszá külföld M zenesze kitű dalok rapszódiák impromptuk Pedagóg főmű zongorá techniká

15064

CÍM Th

SZEMÉLY Th Is

SZÓC Th Ist zongoraműv zenesz zenepedagó s Homo 1 E Béc Budape tanulmány végz kö beiratko Orsz Zeneakadémi L Fe E Fe ked tanítv v U L Fere elkís Weima Róm Bayreu mes mel ma e halál 1888 Orsz Zeneakad zongoraszak ta áll 190 tölt Kö sz nagysi hangvers rende Magyarorsz külföl zenesz kit dalo rapszódiá impromptu Pedagó főm zongor technik

1506

CÍ T

SZEMÉL T I

SZÓ T Is zongoramű zenes zenepedag Hom Bé Budap tanulmán vég k beiratk Ors Zeneakadém F F ke tanít Fer elkí Weim Ró Bayre me me m halá 188 Ors Zeneaka zongorasza t ál 19 töl K s nagys hangver rend Magyarors külfö zenes ki dal rapszódi imprompt Pedag fő zongo techni