15138.htm

CÍMSZÓ: Tull

SZEMÉLYNÉV: Tull Ödön

SZÓCIKK: "TuII Ödön, festő, szül. Székesfehérvárott 1870., megh. Budapesten 1911. Tájképeket, főleg magyar tárgyú életképeket festett. A plein-air festésnek kiváló képviselője. Tökéletes technikájú vízfestményeivel háromszor nyerte el a Műcsarnokban az Eszterházy-féle víz festmény­díjat. Napsugaras magyar alföldi tájrészleteket, hollandiai, bretagnei és tuniszi városrészleteket és tájakat is festett. Több könyvet illusztrált. Az 1910. évi bélyegpályázaton az 1 és 6 filléres bélyeggel díjat nyert. A Műcsarnokban először 1892. állított ki. Az 1908-i velencei kiállításon Akinek senkije sincs c. képét a velencei modern képtár számára vették meg. Kiállított München, Bécs, Róma és Londonban is. Több képe (Szélmalom; Ucca Ryeben; Bognárműhely stb.) a Szépműv. Múzeumban van."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5138. címszó a lexikon => 914. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15138.htm

CÍMSZÓ: Tull

SZEMÉLYNÉV: Tull Ödön

SZÓCIKK: TuII Ödön, festő, szül. Székesfehérvárott 1870., megh. Budapesten 1911. Tájképeket, főleg magyar tárgyú életképeket festett. A plein-air festésnek kiváló képviselője. Tökéletes technikájú vízfestményeivel háromszor nyerte el a Műcsarnokban az Eszterházy-féle víz festmény­díjat. Napsugaras magyar alföldi tájrészleteket, hollandiai, bretagnei és tuniszi városrészleteket és tájakat is festett. Több könyvet illusztrált. Az 1910. évi bélyegpályázaton az 1 és 6 filléres bélyeggel díjat nyert. A Műcsarnokban először 1892. állított ki. Az 1908-i velencei kiállításon Akinek senkije sincs c. képét a velencei modern képtár számára vették meg. Kiállított München, Bécs, Róma és Londonban is. Több képe Szélmalom; Ucca Ryeben; Bognárműhely stb. a Szépműv. Múzeumban van.

15138.ht

CÍMSZÓ Tul

SZEMÉLYNÉV Tul Ödö

SZÓCIKK TuI Ödön festő szül Székesfehérvárot 1870. megh Budapeste 1911 Tájképeket főle magya tárgy életképeke festett plein-ai festésne kivál képviselője Tökélete technikáj vízfestményeive háromszo nyert e Műcsarnokba a Eszterházy-fél ví festmény­díjat Napsugara magya alföld tájrészleteket hollandiai bretagne é tunisz városrészleteke é tájaka i festett Töb könyve illusztrált A 1910 év bélyegpályázato a é fillére bélyegge díja nyert Műcsarnokba előszö 1892 állítot ki A 1908- velence kiállításo Akine senkij sinc c képé velence moder képtá számár vetté meg Kiállítot München Bécs Róm é Londonba is Töb kép Szélmalom Ucc Ryeben Bognárműhel stb Szépműv Múzeumba van

15138.h

CÍMSZ Tu

SZEMÉLYNÉ Tu Öd

SZÓCIK Tu Ödö fest szü Székesfehérváro 1870 meg Budapest 191 Tájképeke fől magy tárg életképek festet plein-a festésn kivá képviselőj Tökélet techniká vízfestményeiv háromsz nyer Műcsarnokb Eszterházy-fé v festmény­díja Napsugar magy alföl tájrészleteke hollandia bretagn tunis városrészletek tájak festet Tö könyv illusztrál 191 é bélyegpályázat fillér bélyegg díj nyer Műcsarnokb elősz 189 állíto k 1908 velenc kiállítás Akin senki sin kép velenc mode képt számá vett me Kiállíto Münche Béc Ró Londonb i Tö ké Szélmalo Uc Ryebe Bognárműhe st Szépmű Múzeumb va

15138.

CÍMS T

SZEMÉLYN T Ö

SZÓCI T Öd fes sz Székesfehérvár 187 me Budapes 19 Tájképek fő mag tár életképe feste plein- festés kiv képviselő Tökéle technik vízfestményei hároms nye Műcsarnok Eszterházy-f festmény­díj Napsuga mag alfö tájrészletek hollandi bretag tuni városrészlete tája feste T köny illusztrá 19 bélyegpályáza fillé bélyeg dí nye Műcsarnok elős 18 állít 190 velen kiállítá Aki senk si ké velen mod kép szám vet m Kiállít Münch Bé R London T k Szélmal U Ryeb Bognárműh s Szépm Múzeum v

15138

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC Ö fe s Székesfehérvá 18 m Budape 1 Tájképe f ma tá életkép fest plein festé ki képvisel Tökél techni vízfestménye három ny Műcsarno Eszterházy- festmény­dí Napsug ma alf tájrészlete holland breta tun városrészlet táj fest kön illusztr 1 bélyegpályáz fill bélye d ny Műcsarno elő 1 állí 19 vele kiállít Ak sen s k vele mo ké szá ve Kiállí Münc B Londo Szélma Rye Bognármű Szép Múzeu

1513SZEMÉL

SZÓ f Székesfehérv 1 Budap Tájkép m t életké fes plei fest k képvise Töké techn vízfestmény háro n Műcsarn Eszterházy festmény­d Napsu m al tájrészlet hollan bret tu városrészle tá fes kö illuszt bélyegpályá fil bély n Műcsarn el áll 1 vel kiállí A se vel m k sz v Kiáll Mün Lond Szélm Ry Bognárm Szé Múze