15318.htm

CÍMSZÓ: Visontai

SZEMÉLYNÉV: Visontai Soma

SZÓCIKK: "Visontai Soma, ügyvéd és politikus, szül. Gyöngyösön 1854 nov. 19., megh. Budapesten 1925 szept. 22. A budapesti egyetemen tanult, majd ügyvédi irodát nyitott s egyszersmind publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Mint védőügyvéd országos hírnevet szerzett s a szerb radikálisok lapjának szerkesztőjét is ő védte, amiért Ujvidéken 1892. függetlenségi programmal kép­viselővé választották. A következő ülésszakokon 1897-1905 közt szülővárosát képviselte. Tagja volt az Orsz. Ügyvédvizsgáló Bizottság­nak és a Kúria fegyelmi tanácsának, 1908. udvari tanácsos lett Önálló műve: Az uzsoráról (1883); Éveken át szerkesztette a Vasút című szaklapot."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5318. címszó a lexikon => 954. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15318.htm

CÍMSZÓ: Visontai

SZEMÉLYNÉV: Visontai Soma

SZÓCIKK: Visontai Soma, ügyvéd és politikus, szül. Gyöngyösön 1854 nov. 19., megh. Budapesten 1925 szept. 22. A budapesti egyetemen tanult, majd ügyvédi irodát nyitott s egyszersmind publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Mint védőügyvéd országos hírnevet szerzett s a szerb radikálisok lapjának szerkesztőjét is ő védte, amiért Ujvidéken 1892. függetlenségi programmal kép­viselővé választották. A következő ülésszakokon 1897-1905 közt szülővárosát képviselte. Tagja volt az Orsz. Ügyvédvizsgáló Bizottság­nak és a Kúria fegyelmi tanácsának, 1908. udvari tanácsos lett Önálló műve: Az uzsoráról 1883 ; Éveken át szerkesztette a Vasút című szaklapot.

15318.ht

CÍMSZÓ Visonta

SZEMÉLYNÉV Visonta Som

SZÓCIKK Visonta Soma ügyvé é politikus szül Gyöngyösö 185 nov 19. megh Budapeste 192 szept 22 budapest egyeteme tanult maj ügyvéd irodá nyitot egyszersmin publicisztika tevékenysége fejtet ki Min védőügyvé országo hírneve szerzet szer radikáliso lapjána szerkesztőjé i védte amiér Ujvidéke 1892 függetlenség programma kép­viselőv választották következ ülésszakoko 1897-190 köz szülővárosá képviselte Tagj vol a Orsz Ügyvédvizsgál Bizottság­na é Kúri fegyelm tanácsának 1908 udvar tanácso let Önáll műve A uzsoráró 188 Éveke á szerkesztett Vasú cím szaklapot

15318.h

CÍMSZ Visont

SZEMÉLYNÉ Visont So

SZÓCIK Visont Som ügyv politiku szü Gyöngyös 18 no 19 meg Budapest 19 szep 2 budapes egyetem tanul ma ügyvé irod nyito egyszersmi publicisztik tevékenység fejte k Mi védőügyv ország hírnev szerze sze radikális lapján szerkesztőj védt amié Ujvidék 189 függetlensé programm kép­viselő választottá követke ülésszakok 1897-19 kö szülőváros képviselt Tag vo Ors Ügyvédvizsgá Bizottság­n Kúr fegyel tanácsána 190 udva tanács le Önál műv uzsorár 18 Évek szerkesztet Vas cí szaklapo

15318.

CÍMS Vison

SZEMÉLYN Vison S

SZÓCI Vison So ügy politik sz Gyöngyö 1 n 1 me Budapes 1 sze budape egyete tanu m ügyv iro nyit egyszersm publiciszti tevékenysé fejt M védőügy orszá hírne szerz sz radikáli lapjá szerkesztő véd ami Ujvidé 18 függetlens program kép­visel választott követk ülésszako 1897-1 k szülőváro képvisel Ta v Or Ügyvédvizsg Bizottság­ Kú fegye tanácsán 19 udv tanác l Öná mű uzsorá 1 Éve szerkeszte Va c szaklap

15318

CÍM Viso

SZEMÉLY Viso

SZÓC Viso S üg politi s Gyöngy m Budape sz budap egyet tan ügy ir nyi egyszers publiciszt tevékenys fej védőüg orsz hírn szer s radikál lapj szerkeszt vé am Ujvid 1 független progra kép­vise választot követ ülésszak 1897- szülővár képvise T O Ügyvédvizs Bizottsá K fegy tanácsá 1 ud taná Ön m uzsor Év szerkeszt V szakla

1531

CÍ Vis

SZEMÉL Vis

SZÓ Vis ü polit Gyöng Budap s buda egye ta üg i ny egyszer publicisz tevékeny fe védőü ors hír sze radiká lap szerkesz v a Ujvi függetle progr kép­vis választo köve üléssza 1897 szülővá képvis Ügyvédviz Bizotts feg tanács u tan Ö uzso É szerkesz szakl