15336.htm

CÍMSZÓ: Wallenstein

SZEMÉLYNÉV: Wallenstein Zoltán

SZÓCIKK: "Wallenstein Zoltán, rabbi, szül. Tárkányban (Komárom vm.) 1898. Tanulmányait a komáromi főgimnáziumban és a budapesti Rabbiszemináriumban végezte, majd a berlini Rabbiner Seminar für das orthodoxe Judentum s a Hochschule für die Wissenschaft des Judentum és a Friedrich Wilhelm egyetem hallgatója volt. A budapesti tud. egyetemen 1921. avatták bölcsészdoktorrá, u. a. a budapesti Rabbiképző-intézetben rabbivá. 1920-ban, tanulmányainak befejezése előtt a komáromi hitközség egyhangúlag papjává választotta. Az installációt azonban csak lelkészi felavatása után tartották meg. Már működésének első éveiben több nagyobb hitközségtől kapott meghívást és W. 1923. elfogadta a pécsi hitközség meghívását, ahol főrabbinak választották. Országosan elismert szónoki képességeivel és papi működésével felekezetközi népszerűséget szerzett. Művei: Péchi Simon Psalteriumának forrásai. (Budapest 1921); Az izraeliták Rómában a császárság első idejében a héber tradicionális irodalom megvilágításában (u. a.); A pápai izr. nőegylet történetéhez (Pápa 1925); Adalékok a pécsi izr. hitközség történetéhez (Pécs 1926); Emlékkönyv a pécsi Chevra Kadisa centenáriumára (Pécs 1928). Egyéb írásai a Blau Emlékkönyvben, a Szemináriumi Emlékkönyvekben, az Egyenlőség, Komáromi Lapok, a Magyar Zsidó Szemle, Múlt és Jövő, a Pécsi Lapok, Pécsi Napló, Remény, Országos Egyetértés, Szigetvár és Vidéke, Unser Weg c. lapokban és a Zsidó Év­könyvben jelentek meg. E lexikon munkatársa és revizora."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5336. címszó a lexikon => 957. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15336.htm

CÍMSZÓ: Wallenstein

SZEMÉLYNÉV: Wallenstein Zoltán

SZÓCIKK: Wallenstein Zoltán, rabbi, szül. Tárkányban Komárom vm. 1898. Tanulmányait a komáromi főgimnáziumban és a budapesti Rabbiszemináriumban végezte, majd a berlini Rabbiner Seminar für das orthodoxe Judentum s a Hochschule für die Wissenschaft des Judentum és a Friedrich Wilhelm egyetem hallgatója volt. A budapesti tud. egyetemen 1921. avatták bölcsészdoktorrá, u. a. a budapesti Rabbiképző-intézetben rabbivá. 1920-ban, tanulmányainak befejezése előtt a komáromi hitközség egyhangúlag papjává választotta. Az installációt azonban csak lelkészi felavatása után tartották meg. Már működésének első éveiben több nagyobb hitközségtől kapott meghívást és W. 1923. elfogadta a pécsi hitközség meghívását, ahol főrabbinak választották. Országosan elismert szónoki képességeivel és papi működésével felekezetközi népszerűséget szerzett. Művei: Péchi Simon Psalteriumának forrásai. Budapest 1921 ; Az izraeliták Rómában a császárság első idejében a héber tradicionális irodalom megvilágításában u. a. ; A pápai izr. nőegylet történetéhez Pápa 1925 ; Adalékok a pécsi izr. hitközség történetéhez Pécs 1926 ; Emlékkönyv a pécsi Chevra Kadisa centenáriumára Pécs 1928 . Egyéb írásai a Blau Emlékkönyvben, a Szemináriumi Emlékkönyvekben, az Egyenlőség, Komáromi Lapok, a Magyar Zsidó Szemle, Múlt és Jövő, a Pécsi Lapok, Pécsi Napló, Remény, Országos Egyetértés, Szigetvár és Vidéke, Unser Weg c. lapokban és a Zsidó Év­könyvben jelentek meg. E lexikon munkatársa és revizora.

15336.ht

CÍMSZÓ Wallenstei

SZEMÉLYNÉV Wallenstei Zoltá

SZÓCIKK Wallenstei Zoltán rabbi szül Tárkányba Komáro vm 1898 Tanulmányai komárom főgimnáziumba é budapest Rabbiszemináriumba végezte maj berlin Rabbine Semina fü da orthodox Judentu Hochschul fü di Wissenschaf de Judentu é Friedric Wilhel egyete hallgatój volt budapest tud egyeteme 1921 avattá bölcsészdoktorrá u a budapest Rabbiképző-intézetbe rabbivá 1920-ban tanulmányaina befejezés előt komárom hitközsé egyhangúla papjáv választotta A installáció azonba csa lelkész felavatás utá tartottá meg Má működéséne els éveibe töb nagyob hitközségtő kapot meghívás é W 1923 elfogadt pécs hitközsé meghívását aho főrabbina választották Országosa elismer szónok képességeive é pap működéséve felekezetköz népszerűsége szerzett Művei Péch Simo Psalteriumána forrásai Budapes 192 A izraelitá Rómába császársá els idejébe hébe tradicionáli irodalo megvilágításába u a pápa izr nőegyle történetéhe Páp 192 Adaléko pécs izr hitközsé történetéhe Péc 192 Emlékköny pécs Chevr Kadis centenáriumár Péc 192 Egyé írása Bla Emlékkönyvben Szeminárium Emlékkönyvekben a Egyenlőség Komárom Lapok Magya Zsid Szemle Múl é Jövő Pécs Lapok Pécs Napló Remény Országo Egyetértés Szigetvá é Vidéke Unse We c lapokba é Zsid Év­könyvbe jelente meg lexiko munkatárs é revizora

15336.h

CÍMSZ Wallenste

SZEMÉLYNÉ Wallenste Zolt

SZÓCIK Wallenste Zoltá rabb szü Tárkányb Komár v 189 Tanulmánya komáro főgimnáziumb budapes Rabbiszemináriumb végezt ma berli Rabbin Semin f d orthodo Judent Hochschu f d Wissenscha d Judent Friedri Wilhe egyet hallgató vol budapes tu egyetem 192 avatt bölcsészdoktorr budapes Rabbiképző-intézetb rabbiv 1920-ba tanulmányain befejezé elő komáro hitközs egyhangúl papjá választott installáci azonb cs lelkés felavatá ut tartott me M működésén el éveib tö nagyo hitközségt kapo meghívá 192 elfogad péc hitközs meghívásá ah főrabbin választottá Országos elisme szóno képességeiv pa működésév felekezetkö népszerűség szerzet Műve Péc Sim Psalteriumán forrása Budape 19 izraelit Rómáb császárs el idejéb héb tradicionál irodal megvilágításáb páp iz nőegyl történetéh Pá 19 Adalék péc iz hitközs történetéh Pé 19 Emlékkön péc Chev Kadi centenáriumá Pé 19 Egy írás Bl Emlékkönyvbe Szemináriu Emlékkönyvekbe Egyenlősé Komáro Lapo Magy Zsi Szeml Mú Jöv Péc Lapo Péc Napl Remén Ország Egyetérté Szigetv Vidék Uns W lapokb Zsi Év­könyvb jelent me lexik munkatár revizor

15336.

CÍMS Wallenst

SZEMÉLYN Wallenst Zol

SZÓCI Wallenst Zolt rab sz Tárkány Komá 18 Tanulmány komár főgimnázium budape Rabbiszeminárium végez m berl Rabbi Semi orthod Juden Hochsch Wissensch Juden Friedr Wilh egye hallgat vo budape t egyete 19 avat bölcsészdoktor budape Rabbiképző-intézet rabbi 1920-b tanulmányai befejez el komár hitköz egyhangú papj választot installác azon c lelké felavat u tartot m működésé e évei t nagy hitközség kap meghív 19 elfoga pé hitköz meghívás a főrabbi választott Országo elism szón képességei p működésé felekezetk népszerűsé szerze Műv Pé Si Psalteriumá forrás Budap 1 izraeli Rómá császár e idejé hé tradicioná iroda megvilágításá pá i nőegy történeté P 1 Adalé pé i hitköz történeté P 1 Emlékkö pé Che Kad centenárium P 1 Eg írá B Emlékkönyvb Szeminári Emlékkönyvekb Egyenlős Komár Lap Mag Zs Szem M Jö Pé Lap Pé Nap Remé Orszá Egyetért Sziget Vidé Un lapok Zs Év­könyv jelen m lexi munkatá revizo

15336

CÍM Wallens

SZEMÉLY Wallens Zo

SZÓC Wallens Zol ra s Tárkán Kom 1 Tanulmán komá főgimnáziu budap Rabbiszemináriu vége ber Rabb Sem ortho Jude Hochsc Wissensc Jude Fried Wil egy hallga v budap egyet 1 ava bölcsészdokto budap Rabbiképző-intéze rabb 1920- tanulmánya befeje e komá hitkö egyhang pap választo installá azo lelk felava tarto működés éve nag hitközsé ka meghí 1 elfog p hitkö meghívá főrabb választot Ország elis szó képessége működés felekezet népszerűs szerz Mű P S Psalterium forrá Buda izrael Róm császá idej h tradicion irod megvilágítás p nőeg történet Adal p hitkö történet Emlékk p Ch Ka centenáriu E ír Emlékkönyv Szeminár Emlékkönyvek Egyenlő Komá La Ma Z Sze J P La P Na Rem Orsz Egyetér Szige Vid U lapo Z Év­köny jele lex munkat reviz

1533

CÍ Wallen

SZEMÉL Wallen Z

SZÓ Wallen Zo r Tárká Ko Tanulmá kom főgimnázi buda Rabbiszeminári vég be Rab Se orth Jud Hochs Wissens Jud Frie Wi eg hallg buda egye av bölcsészdokt buda Rabbiképző-intéz rab 1920 tanulmány befej kom hitk egyhan pa választ install az lel felav tart működé év na hitközs k megh elfo hitk meghív főrab választo Orszá eli sz képesség működé felekeze népszerű szer M Psalteriu forr Bud izrae Ró csász ide tradicio iro megvilágítá nőe történe Ada hitk történe Emlék C K centenári í Emlékköny Szeminá Emlékkönyve Egyenl Kom L M Sz L N Re Ors Egyeté Szig Vi lap Év­kön jel le munka revi