15542.htm

CÍMSZÓ: Zsidó történetírás

SZÓCIKK: "Zsidó történetírás. (A zsidók részét a modern történetírásban l. Történettudomány.) A speciális, zsidó történetre vonatkozó történetírás oly régi, mint maga a zsidó irodalom. A legrégibb hébernyelvű iratok, tehát a Biblia könyvei nem csupán rendkívüli értékű etnikai, nyelvi, folklorisztikus, archaeológiai, vallás- és politikai történeti adatokat tartalmaznak, hanem e könyvek közül nem egy történelmi műnek tekinthető, így elsősorban a Mózesi könyvek, Jósua, a Bírák, Királyok, Dániel, Nehemiás, Ezra könyvei, Krónikák könyve, továbbá az apokrif Makkabeusok könyve. E történeti könyvek sokszor régibb forrásművekre hivatkoznak, melyek azonban már nem maradtak ránk (Isten harcainak Könyve, Jásár Könyve, Iddó próféta krónikája, Izrael királyainak krónikája). A Makkabeusok Könyve a görög korszakból maradt ránk és ez már elveszett forrásmunkát nevez meg (Kyrenaei Jason). A bibliai történeti könyvek adatainak jelentékeny részét a modern archaeológia topográfiailag is igazolja. Azonban nem csupán az adatok pontosságra való törekvése és a sokszor meglepően kíméletlen objektivitás jellemzi a régi zsidó történetírást, hanem az elgondolás nagyszerűsége is. A Zs. gondolatvilága a messianizmus keretében mozog, nacionalizmusa mellett kozmopolita s a véges apró események leírása mellett a végtelent, az egész emberiségre kiható okokat, a lét magasabb célját keresi, fürkészi és okadatolja s végeredményében az egész emberiségnek szeretetben való egyesítésére törekszik. Az Egy- Istenség eszmevilága éppen úgy áthatja a Zs.-t, mint a többi zsidó iratokat s ez különbözteti meg azt a többi ókori népek történetírásától, melyben vezető princípium nincs, vagy ha kiolvasható belőle, az szűklátókörre s a fejlődés teljes semmibevevésére vall. A fejlődés modern princípiuma csupán a Zs.-ban van meg az őskori népeknél. A Biblián és apokrifákon, továbbá Josephus (l. o.) és Philo (l. o.) művein kívül a talmudi kortól kezdve a zsidó történelem modern alapokra való helyezéséig, tehát Zunz, illetve Jost fellépéséig a következő nevezetesebb zsidó krónikák léteznek: Széder Tannaim ve-Amoráim, mely 887. keletkezett; Széder Olam Rabba és Zutta, mindkettő a talmudi kor terméke; Megillat Ebiatár, a gáóni korszakból, Serira gáón kiváló történeti monográfiája összes elődeiről (IX. sz.); a középkorban rendkívül elterjedt Joszippon, mely a második Templom korát adja Josef ben Goriontól, aki Josephus művét fordításokból használta fel s primitív krónikává írta át; az Ahimaáz-krónika a dél itáliai szaracén-korszaki zsidókról; Ábrahám ibn Daud (Toledóban 1161) Széfer ha Kabbala-ja, mely a késői középkor krónikáit megindította; Josef ha-Cadik Arevalo Széfer ha-Cadik-ja 1467); Ábrahám Zacuto Széfer Juchaszin-ja 1505, később több kiad.); Elia Capsali és Jos. ha-Kohen a török zsidók történetét tárgyaló krónikái (1554); David Gans krónikája, mely 1592-ig terjed. Fontosabbak ezeknél a Memor-könyvek (l. o.), továbbá Juda ibn Verga és fia Josef Sévet Jehudó c. (1554) megjelent hébernyelvű krónikája, melyet németre is lefordítottak, továbbá Josef ha-Kohen ferrarai orvos szintén"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5542. címszó a lexikon => 1018. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15542.htm

CÍMSZÓ: Zsidó történetírás

SZÓCIKK: Zsidó történetírás. A zsidók részét a modern történetírásban l. Történettudomány. A speciális, zsidó történetre vonatkozó történetírás oly régi, mint maga a zsidó irodalom. A legrégibb hébernyelvű iratok, tehát a Biblia könyvei nem csupán rendkívüli értékű etnikai, nyelvi, folklorisztikus, archaeológiai, vallás- és politikai történeti adatokat tartalmaznak, hanem e könyvek közül nem egy történelmi műnek tekinthető, így elsősorban a Mózesi könyvek, Jósua, a Bírák, Királyok, Dániel, Nehemiás, Ezra könyvei, Krónikák könyve, továbbá az apokrif Makkabeusok könyve. E történeti könyvek sokszor régibb forrásművekre hivatkoznak, melyek azonban már nem maradtak ránk Isten harcainak Könyve, Jásár Könyve, Iddó próféta krónikája, Izrael királyainak krónikája . A Makkabeusok Könyve a görög korszakból maradt ránk és ez már elveszett forrásmunkát nevez meg Kyrenaei Jason . A bibliai történeti könyvek adatainak jelentékeny részét a modern archaeológia topográfiailag is igazolja. Azonban nem csupán az adatok pontosságra való törekvése és a sokszor meglepően kíméletlen objektivitás jellemzi a régi zsidó történetírást, hanem az elgondolás nagyszerűsége is. A Zs. gondolatvilága a messianizmus keretében mozog, nacionalizmusa mellett kozmopolita s a véges apró események leírása mellett a végtelent, az egész emberiségre kiható okokat, a lét magasabb célját keresi, fürkészi és okadatolja s végeredményében az egész emberiségnek szeretetben való egyesítésére törekszik. Az Egy- Istenség eszmevilága éppen úgy áthatja a Zs.-t, mint a többi zsidó iratokat s ez különbözteti meg azt a többi ókori népek történetírásától, melyben vezető princípium nincs, vagy ha kiolvasható belőle, az szűklátókörre s a fejlődés teljes semmibevevésére vall. A fejlődés modern princípiuma csupán a Zs.-ban van meg az őskori népeknél. A Biblián és apokrifákon, továbbá Josephus l. o. és Philo l. o. művein kívül a talmudi kortól kezdve a zsidó történelem modern alapokra való helyezéséig, tehát Zunz, illetve Jost fellépéséig a következő nevezetesebb zsidó krónikák léteznek: Széder Tannaim ve-Amoráim, mely 887. keletkezett; Széder Olam Rabba és Zutta, mindkettő a talmudi kor terméke; Megillat Ebiatár, a gáóni korszakból, Serira gáón kiváló történeti monográfiája összes elődeiről IX. sz. ; a középkorban rendkívül elterjedt Joszippon, mely a második Templom korát adja Josef ben Goriontól, aki Josephus művét fordításokból használta fel s primitív krónikává írta át; az Ahimaáz-krónika a dél itáliai szaracén-korszaki zsidókról; Ábrahám ibn Daud Toledóban 1161 Széfer ha Kabbala-ja, mely a késői középkor krónikáit megindította; Josef ha-Cadik Arevalo Széfer ha-Cadik-ja 1467 ; Ábrahám Zacuto Széfer Juchaszin-ja 1505, később több kiad. ; Elia Capsali és Jos. ha-Kohen a török zsidók történetét tárgyaló krónikái 1554 ; David Gans krónikája, mely 1592-ig terjed. Fontosabbak ezeknél a Memor-könyvek l. o. , továbbá Juda ibn Verga és fia Josef Sévet Jehudó c. 1554 megjelent hébernyelvű krónikája, melyet németre is lefordítottak, továbbá Josef ha-Kohen ferrarai orvos szintén

15542.ht

CÍMSZÓ Zsid történetírá

SZÓCIKK Zsid történetírás zsidó részé moder történetírásba l Történettudomány speciális zsid történetr vonatkoz történetírá ol régi min mag zsid irodalom legrégib hébernyelv iratok tehá Bibli könyve ne csupá rendkívül érték etnikai nyelvi folklorisztikus archaeológiai vallás é politika történet adatoka tartalmaznak hane könyve közü ne eg történelm műne tekinthető íg elsősorba Mózes könyvek Jósua Bírák Királyok Dániel Nehemiás Ezr könyvei Króniká könyve tovább a apokri Makkabeuso könyve történet könyve sokszo régib forrásművekr hivatkoznak melye azonba má ne maradta rán Iste harcaina Könyve Jásá Könyve Idd prófét krónikája Izrae királyaina krónikáj Makkabeuso Könyv görö korszakbó marad rán é e má elveszet forrásmunká neve me Kyrenae Jaso biblia történet könyve adataina jelentéken részé moder archaeológi topográfiaila i igazolja Azonba ne csupá a adato pontosságr val törekvés é sokszo meglepőe kíméletle objektivitá jellemz rég zsid történetírást hane a elgondolá nagyszerűség is Zs gondolatvilág messianizmu keretébe mozog nacionalizmus mellet kozmopolit vége apr eseménye leírás mellet végtelent a egés emberiségr kihat okokat lé magasab céljá keresi fürkész é okadatolj végeredményébe a egés emberiségne szeretetbe val egyesítésér törekszik A Egy Istensé eszmevilág éppe úg áthatj Zs.-t min több zsid iratoka e különböztet me az több ókor népe történetírásától melybe vezet princípiu nincs vag h kiolvashat belőle a szűklátókörr fejlődé telje semmibevevésér vall fejlődé moder princípium csupá Zs.-ba va me a őskor népeknél Bibliá é apokrifákon tovább Josephu l o é Phil l o művei kívü talmud kortó kezdv zsid történele moder alapokr val helyezéséig tehá Zunz illetv Jos fellépéséi következ nevezeteseb zsid króniká léteznek Széde Tannai ve-Amoráim mel 887 keletkezett Széde Ola Rabb é Zutta mindkett talmud ko terméke Megilla Ebiatár gáón korszakból Serir gáó kivál történet monográfiáj össze elődeirő IX sz középkorba rendkívü elterjed Joszippon mel másodi Templo korá adj Jose be Goriontól ak Josephu művé fordításokbó használt fe primití krónikáv írt át a Ahimaáz-krónik dé itália szaracén-korszak zsidókról Ábrahá ib Dau Toledóba 116 Széfe h Kabbala-ja mel késő középko krónikái megindította Jose ha-Cadi Areval Széfe ha-Cadik-j 146 Ábrahá Zacut Széfe Juchaszin-j 1505 későb töb kiad Eli Capsal é Jos ha-Kohe törö zsidó történeté tárgyal króniká 155 Davi Gan krónikája mel 1592-i terjed Fontosabba ezekné Memor-könyve l o tovább Jud ib Verg é fi Jose Séve Jehud c 155 megjelen hébernyelv krónikája melye németr i lefordítottak tovább Jose ha-Kohe ferrara orvo szinté

15542.h

CÍMSZ Zsi történetír

SZÓCIK Zsi történetírá zsid rész mode történetírásb Történettudomán speciáli zsi történet vonatko történetír o rég mi ma zsi irodalo legrégi hébernyel irato teh Bibl könyv n csup rendkívü érté etnika nyelv folklorisztiku archaeológia vallá politik történe adatok tartalmazna han könyv köz n e történel műn tekinthet í elsősorb Móze könyve Jósu Bírá Királyo Dánie Nehemiá Ez könyve Krónik könyv továb apokr Makkabeus könyv történe könyv soksz régi forrásművek hivatkozna mely azonb m n maradt rá Ist harcain Könyv Jás Könyv Id prófé krónikáj Izra királyain króniká Makkabeus Köny gör korszakb mara rá m elvesze forrásmunk nev m Kyrena Jas bibli történe könyv adatain jelentéke rész mode archaeológ topográfiail igazolj Azonb n csup adat pontosság va törekvé soksz meglepő kíméletl objektivit jellem ré zsi történetírás han elgondol nagyszerűsé i Z gondolatvilá messianizm keretéb mozo nacionalizmu melle kozmopoli vég ap esemény leírá melle végtelen egé emberiség kiha okoka l magasa célj keres fürkés okadatol végeredményéb egé emberiségn szeretetb va egyesítésé törekszi Eg Istens eszmevilá épp ú áthat Zs.- mi töb zsi iratok különbözte m a töb óko nép történetírásátó melyb veze princípi ninc va kiolvasha belől szűklátókör fejlőd telj semmibevevésé val fejlőd mode princípiu csup Zs.-b v m ősko népekné Bibli apokrifáko továb Joseph Phi műve kív talmu kort kezd zsi történel mode alapok va helyezéséi teh Zun illet Jo fellépésé követke nevezetese zsi krónik létezne Széd Tanna ve-Amorái me 88 keletkezet Széd Ol Rab Zutt mindket talmu k termék Megill Ebiatá gáó korszakbó Seri gá kivá történe monográfiá össz elődeir I s középkorb rendkív elterje Joszippo me másod Templ kor ad Jos b Goriontó a Joseph műv fordításokb használ f primit króniká ír á Ahimaáz-króni d itáli szaracén-korsza zsidókró Ábrah i Da Toledób 11 Széf Kabbala-j me kés középk króniká megindított Jos ha-Cad Areva Széf ha-Cadik- 14 Ábrah Zacu Széf Juchaszin- 150 késő tö kia El Capsa Jo ha-Koh tör zsid történet tárgya krónik 15 Dav Ga krónikáj me 1592- terje Fontosabb ezekn Memor-könyv továb Ju i Ver f Jos Sév Jehu 15 megjele hébernyel krónikáj mely német lefordította továb Jos ha-Koh ferrar orv szint

15542.

CÍMS Zs történetí

SZÓCI Zs történetír zsi rés mod történetírás Történettudomá speciál zs történe vonatk történetí ré m m zs irodal legrég hébernye irat te Bib köny csu rendkív ért etnik nyel folklorisztik archaeológi vall politi történ adato tartalmazn ha köny kö történe mű tekinthe elsősor Móz könyv Jós Bír Király Dáni Nehemi E könyv Króni köny tová apok Makkabeu köny történ köny soks rég forrásműve hivatkozn mel azon marad r Is harcai Köny Já Köny I próf króniká Izr királyai krónik Makkabeu Kön gö korszak mar r elvesz forrásmun ne Kyren Ja bibl történ köny adatai jelenték rés mod archaeoló topográfiai igazol Azon csu ada pontossá v törekv soks meglep kímélet objektivi jelle r zs történetírá ha elgondo nagyszerűs gondolatvil messianiz kereté moz nacionalizm mell kozmopol vé a esemén leír mell végtele eg emberisé kih okok magas cél kere fürké okadato végeredményé eg emberiség szeretet v egyesítés töreksz E Isten eszmevil ép átha Zs. m tö zs irato különbözt tö ók né történetírását mely vez princíp nin v kiolvash belő szűklátókö fejlő tel semmibevevés va fejlő mod princípi csu Zs.- ősk népekn Bibl apokrifák tová Josep Ph műv kí talm kor kez zs történe mod alapo v helyezésé te Zu ille J fellépés követk nevezetes zs króni létezn Szé Tann ve-Amorá m 8 keletkeze Szé O Ra Zut mindke talm termé Megil Ebiat gá korszakb Ser g kiv történ monográfi öss elődei középkor rendkí elterj Joszipp m máso Temp ko a Jo Goriont Josep mű fordítások haszná primi krónik í Ahimaáz-krón itál szaracén-korsz zsidókr Ábra D Toledó 1 Szé Kabbala- m ké közép krónik megindítot Jo ha-Ca Arev Szé ha-Cadik 1 Ábra Zac Szé Juchaszin 15 kés t ki E Caps J ha-Ko tö zsi történe tárgy króni 1 Da G króniká m 1592 terj Fontosab ezek Memor-köny tová J Ve Jo Sé Jeh 1 megjel hébernye króniká mel néme lefordított tová Jo ha-Ko ferra or szin

15542

CÍM Z történet

SZÓC Z történetí zs ré mo történetírá Történettudom speciá z történ vonat történet r z iroda legré héberny ira t Bi kön cs rendkí ér etni nye folkloriszti archaeológ val polit törté adat tartalmaz h kön k történ m tekinth elsőso Mó köny Jó Bí Királ Dán Nehem köny Krón kön tov apo Makkabe kön törté kön sok ré forrásműv hivatkoz me azo mara I harca Kön J Kön pró krónik Iz királya króni Makkabe Kö g korsza ma elves forrásmu n Kyre J bib törté kön adata jelenté ré mo archaeol topográfia igazo Azo cs ad pontoss törek sok megle kíméle objektiv jell z történetír h elgond nagyszerű gondolatvi messiani keret mo nacionaliz mel kozmopo v esemé leí mel végtel e emberis ki oko maga cé ker fürk okadat végeredmény e emberisé szerete egyesíté töreks Iste eszmevi é áth Zs t z irat különböz t ó n történetírásá mel ve princí ni kiolvas bel szűklátók fejl te semmibevevé v fejl mo princíp cs Zs. ős népek Bib apokrifá tov Jose P mű k tal ko ke z történ mo alap helyezés t Z ill fellépé követ nevezete z krón létez Sz Tan ve-Amor keletkez Sz R Zu mindk tal term Megi Ebia g korszak Se ki törté monográf ös előde középko rendk elter Joszip más Tem k J Gorion Jose m fordításo haszn prim króni Ahimaáz-kró itá szaracén-kors zsidók Ábr Toled Sz Kabbala k közé króni megindíto J ha-C Are Sz ha-Cadi Ábr Za Sz Juchaszi 1 ké k Cap ha-K t zs történ tárg krón D krónik 159 ter Fontosa eze Memor-kön tov V J S Je megje héberny krónik me ném lefordítot tov J ha-K ferr o szi

1554

CÍ történe

SZÓ történet z r m történetír Történettudo speci törté vona történe irod legr hébern ir B kö c rendk é etn ny folkloriszt archaeoló va poli tört ada tartalma kö törté tekint elsős M kön J B Kirá Dá Nehe kön Kró kö to ap Makkab kö tört kö so r forrásmű hivatko m az mar harc Kö Kö pr króni I király krón Makkab K korsz m elve forrásm Kyr bi tört kö adat jelent r m archaeo topográfi igaz Az c a pontos töre so megl kímél objekti jel történetí elgon nagyszer gondolatv messian kere m nacionali me kozmop esem le me végte emberi k ok mag c ke für okada végeredmén emberis szeret egyesít törek Ist eszmev át Z ira különbö történetírás me v princ n kiolva be szűklátó fej t semmibevev fej m princí c Zs ő népe Bi apokrif to Jos m ta k k törté m ala helyezé il fellép köve nevezet kró léte S Ta ve-Amo keletke S Z mind ta ter Meg Ebi korsza S k tört monográ ö előd középk rend elte Joszi má Te Gorio Jos fordítás hasz pri krón Ahimaáz-kr it szaracén-kor zsidó Áb Tole S Kabbal köz krón megindít ha- Ar S ha-Cad Áb Z S Juchasz k Ca ha- z törté tár kró króni 15 te Fontos ez Memor-kö to J megj hébern króni m né lefordíto to ha- fer sz