CÍMLAP

Arató István

Természettan gimnáziumok és leánygimnáziumok felső osztályai számára

TARTALOM, ELŐSZÓTartalom

ELŐSZÓ

I. 1. A CSILLAGOS ÉG LÁTSZÓLAGOS JELENSÉGEINEK ÁTTEKINTÉSE
   Ismétlés

II. GEOMETRIAI FÉNYTAN
   2. A fény egyenesvonalú terjedése
   3. Fényvisszaverődés, sík- és gömbtükrök
   4. Fénytörés, hasábok és lencsék
   5. Optikai eszközök
   6. A szem és a látás
   7. Fényerősségmérés
   Ismétlés

III. MEHANIKA
A) A mozgások leírása
   8. Egyenletes mozgás
   9. Esés a lejtőn. Egyenletesen változó mozgás
   10. A szabad esés
   11. Rezgő mozgás. Ingamozgás
   12. Vektorok összetétele és szétbontása
   13. Hajítás
   14. Egyenletes körmozgás
   15. Az egyenletes körmozgás szétbontása összetevőkre
   Ismétlés
B) A mozgások elmélete.
   16. Tömeg, erő, súly. Newton mozgási törvénye
   17. Súrlódás és közegellenállás
   18. Munka és teljesítmény
   19. Helyzeti és mozgási energia
   20. A mehanikai energia megmaradásának elve
   21. Szöggyorsulás, forgási energia és tehetetlenségi nyomaték
   22. Az égitestek mozgása, világrendszerek
   23. Kepler törvényei
   24. Az általános tömegvonzás
   25. A Föld nehézségi erőtere
   26. Az időmérés, a nap és az év hossza, időszámítás
   Ismétlés
C) Részletes mehanika
a) Szilárd testek
   27. Merev testre működő erők összetétele. A súlypont
   28. Forgató nyomaték (képesség)
   29. Erőátviteli eszközök
   30. Mérlegek
   31. Az inga lengési ideje
   32. A rugalmasság és a rugalmas ütközés
   Ismétlés
b) A folyadékok és a gázok mehanikájának párhuzamos áttekintése
   33. A folyadékokban uralkodó nyomás, a felhajtó erő, a levegő nyomása
   34. Boyle-Mariotte törvénye
   35. Kapilláris jelenségek, felületi feszültség
   36. Diffúzió és ozmózis
   37. Nyomás áramló folyadékokban és gázokban
   38. Repülés
   Ismétlés
c) Hullámmozgás
   39. A hullámmozgás értelmezése
   40. A hullámmozgás terjedése és visszaverődése
   41. Huyghens elve

IV. HANGTAN
42. A zenei hang keletkezése. A hang terjedése és visszaverődése
43. Hangmagasság és hangköz
44. Hangerősség és hangszínezet
45. Húrok, pálcák és lapok rezgése
46. Sípok
47. Rezonancia
48. Hanghullámok találkozása, lüktetése
49. Doppler elve
50. Az emberi hang
Ismétlés

V. HŐTAN
51. Hőmérők
52. Hőokozta térfogatváltozás
53. Boyle-Mariotte-Gay-Lussae törvénye. Abszolút hőmérséklet
54. A hőmennyiség mérése
55. Melegedés és lehűlés. Fajhő
56. Olvadás és fagyás
57. Párolgás és lecsapódás
58. Telített és nem telített gőzök
59. Kritikus hőmérséklet. Gázok cseppfolyósítása
60. A hő terjedése
61. A légkör hőtüneményei
62. A mehanikai munka hőegyenértéke, a hőelmélet I. főtétele
63. Az energia megmaradásának elve
64. A hőelmélet II. főtétele. A hő átalakulása munkává. Gőzgépek. Robbanó motorok
65. A hőelmélet III. főtétele
Ismétlés.

FELADATGYŰJTEMÉNY


Előszó

Viharos történelmi idők napjaiban jelenik meg ez a könyv, sok fáradság és áldozat árán, nem egy nehézség ellenére. Mi a célja? Csak egy pillérkő szeretne lenni a magyar középiskola tiszteletreméltó szellemi csarnokában.

Nem volt könnyű feladat ép ma, a tudomány gyors fejlődésének napjaiban, az oktatásra és nevelésre vonatkozó elgondolások nagy hullámzásának idején egy könyv megírásával adni feletetet arra a kérdésre: Mit tanítsunk és hogyan? Amikor munka közben a feleletet keresve rostába vetettem közel négy évtizedes munkásságomnak részben már sárguló lapokon elém kerülő feljegyzéseit, garmadával vetette ki a rosta a papírfoszlányokat, a megmaradtakat szőttem most egybe. Bizonyára maradt a rostában olyan is, aminek jobb lett volna kihullania, de talán maradtak benne értékes gondolatokat hordozó lapok is.

A könyv megjelentetésének gondolatát az új Tanterv és az új Utasítások életbelépése vetette fel. A megvalósulást sokaknak szíves és lelkes segítsége tette lehetővé. Mindnyájuknak e helyen mondok őszintén átérzett, hálás köszönetet.

Különös nehézséget jelentett a közel ötszáz, nagyrészben egészen új rajznak elkészítése a rendelkezésre álló meglehetősen rövid idő alatt. E munka legnagyobb részét Trautmann Anna kartársam volt szíves magára vállalni, amiért neki külön is köszönetet mondok. De különösen hálás vagyok Bukovszky Ferenc dr. barátomnak az egész munka gondos átnézéséért, sok értékes tanácsáért, egyes részletkérdések kidolgozásáért, s mindenre kiterjedő gondos tevékenységéért. A Példatár összeállítása javarészben az ő munkája.

A köszönetmondáskor derék tanítványaimra is gondolok, akik sok értékes gondolatot váltottak ki bennem s akikkel együttdolgozva csiszolódtak ki elgondolásaim e könyvben megjelenő alakjukra.

...