Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15029 documents

A magyar könyv- és könyvtári kultúra a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet időszakában / Kovács Máté

Művelődéstörténet, Könyvtártörténet, Könyv- és írástörténet, Közművelődés, népművelés, Könyvkiadás, Sajtó- és médiatörténet, Olvasáskutatás és -történet
könyvkultúra, könyvtártörténet, könyvtárügy, művelődésügy, könyvkiadás, szocializmus, szocialista rendszer, kapitalista rendszer, Magyarország, 20. sz., Horthy-korszak

"A magyar könyvtári kultúrában a második világháború után rendkívüli fejlődés következett be. Két évtized alatt az elmaradott, széttagolt polgári könyvtárügy helyébe a kulturális forradalom eredményeként olyan új szocialista könyvtári kultúra bontakozott ki, amely terjedelmében többszörösen meghaladta a régit..."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15495   2016-05-04

A jelenkori Francziaország alakulása / Hippolyte Adolphe Taine ; fordító Toldy László, Csiky Gergely

Európai országok történelme, Társadalomtörténet, Politikatörténet
történelem, francia forradalom, jakobinus mozgalom, politikatörténet, társadalomtörténet, szellemtörténet, Franciaország, 18. sz.

"Ha a jakobinus köztársaság meghal, ennek oka nem csak az, hogy megvénhedett és megölik, hanem az is, hogy nem született életrevalónak: kezdetétől fogva megvolt benne a felbomlás oka, benső és halálos méreg, nemcsak mások, hanem maga számára is. A mi valamely politikai társaságot fentart, az tagjainak tisztelete egymás iránt..."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15494   2016-05-04

Anglia művelődésének története / Henry Thomas Buckle

Művelődéstörténet, Társadalomtörténet, Európai országok történelme, Társadalomfilozófia
művelődéstörténet, kultúratörténet, történelem, szellemtörténet, társadalomtörténet, vallástörténet, történetfilozófia, Anglia

"Az angol szellem előhaladását, mely most a régi babona kiirtásában nyilvánult, még inkább elősegité a physikai tudományok müvelésében kifejtett rendkivüli buzgalom. Mint minden nagy társadalmi mozgalom, úgy ez is könnyen visszavezethető a megelőző eseményekre. Részben előidézője, részben eredménye volt a kor általános vallástalanságának."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15493   2016-05-04

Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harczának katonai története / Bánlaky József

Hadtörténet, Magyar történelem 1791-1867
1848/49-es forradalom csatája, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, hadtörténet, Magyarország, 1848-1849, 19. sz.

"...Magyarország ügye május hava folyamán az összes hadiszintereken sikereinek és fényes haditetteinek tetőpontját érte el... Hogy a szerencse kockája oly rövid idő mulva oly gyorsan és oly nagyot fordulhasson, ahogyan azt a nyári hadjárat folyamán előadni alkalmunk leend, kinek is lett volna oka előre sejteni?!"

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15492   2016-05-04

Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára / Vángel Jenő ; átdolgozó Willibald Semayer

Biológia általában, Állattan, Humán biológia, Növénytan, Geokémia, ásványtan
állattan, állatrendszertan, embertan, növénytan, növényrendszertan, biológia, ásványtan, természetrajz

"Ha tanulni akarsz, vagy ha lelked a természeti lényekkel való foglalkozásnak szükségét érzi, úgy lapozgass e könyvben... Megismerheted benne nagyjában hazánk állat-, növény- és ásványvilágát; nem különben tájékozást nyerhetsz a saját tested szerkezetéről és egyes életműszereidnek működéséről és jelentőségéről."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15484   2016-05-04

"Nem vonakodom a munkától" / Lőrincz Zoltán

Egyháztörténet, Keresztény vallások, Építőművészet, Művészettörténet, Művelődéstörténet, Más országok néprajza
szent, kultusz, templom, építészet, vallási ábrázolás, keresztény művészet, folklór, német néprajz, református egyház, művelődéstörténet, művészettörténet, Martin de Tours (316?-397), Magyarország, Ausztria, Németország, 4. sz.

"A kereszténység felvétele egyben a szentek kultuszának átvételét is jelentette. Hazánkban, a franciáknál, a bajoroknál, az olyan népszerű pannóniai születésű Márton kiemelt szerepet kapott. Kezdettől fogva kötelező ünnep volt a magyarországi egyházban Márton megünneplése."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15481   2016-05-04

"...Die Bilder sind von uns genehmigt..." : Die Stellung der ungarischen Reformation zur Kunst und zur Architektur / Lőrincz Zoltán

Egyháztörténet, Vallástörténet, Építőművészet, Művészettörténet
protestantizmus, református egyház, keresztény művészet, vallási ábrázolás, templom, egyházi épület, építészet, művészettörténet, Magyarország, 16-17. sz.

"Die kunsthistorische Forschung in Ungarn schenkt in letzter Zeit immer mehr Aufmerksamkeit der Frage der biblischen Darstellbarkeit und Nicht-Darstellbarkeit. Und gleichzeitig stellt sich die Frage, wie die ungarische Reformation zur Kunst und Architektur steht, welche Beziehung auch abgeklärt werden muss."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15480   2016-05-04

"Ne hagyjátok a templomot..." : Új református templomok, 1990-1999 / Lőrincz Zoltán ; illusztrátor Tornai Mátyás

Építőművészet, Művészettörténet, Egyháztörténet, Helytörténet, helyismeret
templom, építészet, református egyház, művészettörténet, Magyarország, 1990-1999, 20. sz.

"Milyen legyen tehát akkor a modern református templom? A hosszú építési szünet, a harmincas évek erős történelem felé fordulása után korunkban elérkezett az idő, hogy a múlttól független, önálló református templom jöjjön létre. A modern építészet erre a maga eszköztárával minden lehetőséget megad, csak élni kell vele."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15479   2016-05-04

"Tedd templomoddá, Istenem" : Válogatás Árpád- és középkori eredetű református templomokból / Lőrincz Zoltán, Hapák József

Építőművészet, Művészettörténet, Egyháztörténet, Helytörténet, helyismeret
templom, építészet, református egyház, művészettörténet, Magyarország, Árpád-kor, középkor

"Református templomaink külön-külön történetek - sorsok - melyekben éppúgy benne van népünk históriája, a református egyház küzdelme, mint építtetőjének, felújítójának, helyreállítójának tenni akarása. A templom, amely annak idején gyülekező hely, erődítmény és a menekülés helye lehetett."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15478   2016-05-04

A lombok meséje : Gyermekversek (nem csak gyerekeknek!) / Ujvári Ilona

Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, gyermekvers, 21. sz.

"Susog a lomb, halkan suttog,
Mesél kósza szélnek -
S ím, szavából megformálódik
Egy igaz történet..."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15377   2016-05-04

Van választás : Huszonegy XXI. századi magyar politikus portréja / Gyuricza Péter

Magyar belpolitika, Kormányzat, parlament, Politikatörténet
politikus, országgyűlési képviselő, országgyűlési választás, belpolitika, pártpolitika, portré, Magyarország, 2002, 21. sz.

"A politikusi létnek ugyanakkor teljesen természetes logikája, hogy az ember akkor tud a leghatékonyabban tenni az általa képviselt programok megvalósítása érdekében, ha döntéshozó helyzetben van. Tehát a politikusnak mindig nyilvánvalóan az a célja, hogy a választásokon jól szerepeljen, győztes legyen."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15460   2016-05-03

Életem regénye / Móricz Zsigmond

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Csécsén egy utca folyik végig, mint Buda és Pest között egy Duna. Az út két partján húsz-harminc házhely, úgy összepréselve, hogy szoronganak, mint a lovak a ménesben. Ott a nagy puszta, a végtelen mező s a lovak összebújnak, félve és egymást melengetve, mint a jobbágyok, hogy lélekzeni sincs módjuk egymás nélkül."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15445   2016-05-03

A francia forradalom története / Thomas Carlyle ; fordító Baráth Ferenc

Európai országok történelme, Politikatörténet
francia forradalom, jakobinus mozgalom, történelem, politikatörténet, Franciaország, 1789, 18. sz.

"Elmondhatni, hogy a Bastille leomlása megrázta az egész Franciaországot legmélyebb alapjaiban. Ezen csodáknak hire száll mindenüvé: az ilyen hirek természetes gyorsaságával; olyan eredményeket szülve, melyeket rendkivülieknek, összeesküvés által létrehozottaknak tartottak."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15439   2016-05-03                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic