Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13238 documents

Bódva-völgyiek a Nagy Háborúban : Száz éve tört ki az I. világháború / szerkesztő Hadobás Pál

Magyar történelem 1868-1918, Helytörténet, helyismeret, Hadtörténet
első világháború, katonai szolgálat, memoár, Bódva-Rakaca-völgy, Edelény, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 1910-es évek

"N. B. és B. A., edelényi urak felváltva lelkesítő szónoklatokkal búcsúztatják a bevonulókat. Megérkezik a két vonat, máris zsúfolt mindkettő, mégis fel kell férni az itt várakozóknak is. A sok virágtól nem látszanak a kalapok, melyeket a lányok a szerelem és hűség jeléül a babájuk kalapjára tűztek."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13621   2014-12-21

Magyar szózatok / Gyurmán Adolf, Kossuth Lajos

Politikatörténet, Pártok, politikai mozgalmak, Magyar történelem 1791-1867, Államjog
politikatörténet, belpolitika, reform, konzervatív párt, iparvédelem, alkotmány, nemzetiségek, Védegylet, Magyarország, 19. sz., reformkor

"Véleményem szerint az alkotmány eldagályozásának ellensúlyát magában az alkotmányban kell keresni, s ha ott nem létezne, beléje vinni. A alkotmányt, melly eddig csak megyei, vagy jobban, csak feudális volt, képviseletivé kell tenni, melynek sánczai odáig terjedjenek, meddig hazánk népessége és összes érdekei terjednek."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13620   2014-12-19

A rejtett gazdaság néhány eleme a mai Magyarországon / Sik Endre, Tóth István János

Makroökonómia, Munkaügy
rejtett gazdaság, magángazdaság, fogyasztásstatisztika, munkanélküliség, fizetés, fogyasztói kiadás, Magyarország, 1990-es évek

"Ha a háztartások kiadásain belül meghatározzuk, hogy mekkora súlyuk van azoknak a kiadásoknak, amelyeknél a vevő ... nem kap pénztárgéppel blokkolt számlát vagy - tartós fogyasztási cikkek esetében - garanciajegyet az eladótól, akkor empirikusan megalapozott becslés adható a rejtett gazdaság egy fontos szegmensének mértékéről."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13619   2014-12-18

A' könyvek' szabados olvasásáról két fő-tzikkely / Alexovics Vazul

Olvasáskutatás és -történet, Keresztény vallások
olvasási szokás, tiltott mű, cenzúra, felvilágosodás, hitvédelem, vallásos irodalom, katolikus egyház, vallásosság

"A' Könyvek közül némellyek jók, némellyek gonoszok, némellyek egyet érők. A' jók által nem értem azokat a' Munkákat, a' mellyek ékesen vannak irva: ... hanem azokat a' Könyveket veszem, a' mellyek ... arra szolgálók, hogy a' Hit' tisztaságát, és az erkölts' ártatlanságát a' keresztény emberekben fenn-tartsák."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13618   2014-12-18

Differenciált tanulásszervezés a többszörös intelligenciák elméletének alkalmazásával : Megvalósított és reflektált óratervek a PTE tanárképzésében / szerkesztő Dezső Renáta Anna

Nevelési módszerek, Pedagógiai lélektan, Ismeretelmélet, tudománytan
oktatási módszer, óratervek, pedagógiai program, intelligencia, tanulás és oktatás formái

"A pluralisták jelentős képviselője Howard Gardner, a Harvard egyetem professzora 1983-ban publikálta először a többszörös intelligenciákról elméletét, mely pszichológusok, neveléstudósok, gyakorló pedagógusok körében egyaránt jelentős visszhangra talált."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13617   2014-12-18

A szocialista közoktatás-politika kialakításának első kísérletei Magyarországon a felszabadulás után / Knausz Imre

Oktatáspolitika, oktatásügy, Nevelés- és iskolatörténet, Politikatörténet
oktatáspolitika, oktatásügy, közoktatás, oktatási reform, Rákosi-korszak, szocialista rendszer, pártállam, Magyarország, 1950-es évek

"Hogy az oktatásügy szocialista átalakulása végül sikeres lesz-e vagy sem, az számos külső - társadalmi, gazdasági és politikai - feltétel alakulásától függött. Hibáznánk azonban, és nem vennénk figyelembe a tárgy sajátosságait, ha elhanyagolnánk a belső feltételeket, azt, hogy milyen folyamatok játszódtak le eközben az iskolán belül."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13616   2014-12-18

Pillanatképek : Társadalmi partnerek az oktatásirányításban / Bocsi Veronika, Fehérvári Anikó, Kállai Gabriella ; szerkesztő Fehérvári Anikó

Oktatáspolitika, oktatásügy, Civil szervezetek
oktatásügy, szakképzés, érdekképviselet, civil szervezet, együttműködés, Magyarország

"Általános vélemény az is, hogy a konzultatív testületek munkája, szerepe csak formális. A kormányzat elmondhatja, hogy megkérdezte a társadalmi szereplőket, a társadalmi partnerek is elmondhatják a véleményüket, de valójában a döntéseket nem befolyásolják."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13614   2014-12-17

"Bűneiért bünteti Isten a magyar népet" : Egy bibliai párhuzam vizsgálata a XVI. századi nyomtatott egyházi irodalom alapján / Őze Sándor

Magyar történelem 1527-1790, Társadalomtörténet, Keresztény vallások, Vallástörténet, Vallásfilozófia
magyarság, török hódoltság, nemzettudat, történelemszemlélet, kereszténység, isteni kegyelem, reformáció, büntetés, vallásos irodalom, Magyarország, 16. sz.

"A rablóhadak járta, kifosztott országban általános volt a létbizonytalanság, a törvénytelenség. Az emberek így a kemény törvényekkel szabályozott Ószövetség felé fordultak. Átvették a »bűnökért ostorozást« szemléletét. Saját életüket, elődeik történetét párhuzamba állították a Biblia zsidó népével."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13613   2014-12-17

A határ és a határtalan : Identitáselemek vizsgálata a 16. századi magyar ütközőzóna népességénél / Őze Sándor ; illusztrátor Sasi Attila

Magyar történelem 1527-1790, Társadalomtörténet, Keresztény vallások, Vallástörténet
határ menti terület, határőrvidék, identitás, nemzettudat, kereszténység, reformáció, Magyarország, 16. sz.

"A religionális szellemi mozgalmak keretében külön fejezetben látjuk a korábbi Magyarország két legnagyobb szerzetesrendjét, a ferencest és a pálost, ahogy helyüket keresik a megbomlott vallási közegben. Hasonló a helyzet a terebélyesedő reformáció egyes képviselőivel: milyen módon tudnak befolyást gyakorolni a határvidék társadalmára."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13612   2014-12-17

Parlamenti képviselői helyek megoszlásának becslése közvéleménykutatási adatok alapján / Mészáros József, Szakadát István

Magyar belpolitika, Kormányzat, parlament, Politológia
parlamenti választás, választási rendszer, közvélemény-kutatás, társadalomstatisztika, prognosztika, Magyarország, 1990-es évek

"176 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 152 képviselőt pedig megyei, fővárosi választókerületben ... listán választanak. Az egyéni és a területi választókerületben mandátumot el nem ért országosan összesített szavazatok alapján a pártok az országos listáról további 58 kompenzációs mandátumot nyerhetnek el."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13611   2014-12-17

Balassa Bálint : Történeti regény egy kötetben / Szathmáry Károly, P.

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Azalatt, míg Bálint hosszu fogságát és még hosszabb betegségét átélte, nagy változások történtek, melyekről az ő füleihez alig jutott el valami. A mi reá nézve kedvezőtlen és gyászos volt, gyöngédségből elhallgatták előtte; annyit meghallott, hogy mind atyja, mind a török folyvást sürgették kiadását..."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13610   2014-12-17

Az adófizetők jövedelemszerkezete és adóteher-megoszlása 1996-ban / Tóth István János

Pénzügy, bankügy, Szociálpolitika
adófizetés, adórendszer, jövedelem, jövedelemeloszlás, személyi jövedelemadó, adókedvezmény, közteher, Magyarország, 1996, 1990-es évek

"Az adórendszer jövedelem-egyenlőtlenségeket mérséklő hatása 1996-ban erősebb volt mint 1994-ben... Másrészt 1996-ban az 1994-esnél sokkal nagyobb ingadozásokkal, a degresszivitás és progresszivitás hullámzása közepette alakult ki az átlagos adóterhelés."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13609   2014-12-16

I dannati dell'Asinara : L'odissea dei prigionieri austro-ungarici nella Prima guerra mondiale / Luca Gorgolini

Hadtörténet, Európai országok történelme, Magyar történelem 1868-1918
első világháború, hadifogoly, hadifogolytábor, Osztrák-Magyar Monarchia, Olaszország, Szardínia, 1914-1918

"Cerco di stare davanti, quelli che rimangono indietro non riescono a proseguire nella marcia, vengono colpiti e derubati. Non so se riuscirò ad essere abbastanza resistente - il mare è ancora molto lontano e la nostra sofferenza è sempre più insopportabile! Dio ci aiuti."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13608   2014-12-16                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic