Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
12854 documents

Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1907-1908-ik tanévről

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet, Klasszikus magyar irodalom
középiskolai évkönyv, gimnázium, egyházi iskola, katolikus egyház, iskoladráma, Csíksomlyó, Erdély, 1907-1908

"Engesztelhetetlen fene! tőlcsd tetézve telhetetlen boszudot rajtam. De halhacza fejedelmi szabad nyelvem vég szozattyát; meg álya szivem tetézett dűhősségedet; Lelkemet erőszakoson ki sajtólni testemből el szánt akaratod; nem ellenzem; ne a melyem, merítsd belé szinte maroklattyáig kardodot, Orosz ország fejedelméhez illendő hóhér!"

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13233   2014-08-28

Az Erdélyi Róm. Kath. Status csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1906-1907-ik iskolai évről

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet, Magyar irodalom története
középiskolai évkönyv, gimnázium, egyházi iskola, katolikus egyház, irodalomtörténet, iskoladráma, Csíksomlyó, Erdély, 1906-1907

"A pünkösdi búcsuk alkalmával ... az egész Székelyföldről mintegy 10—15 ezer hivő zarándokolt a csiksomlyói Mária szoborhoz... Nem csodálkozhatunk tehát, ha az itteni gimnázium paptanárai felhasználták ezt a kedvező alkalmat és a buzgó hivek vallásos érzésének ápolására erkölcsi célzatu darabokat adattak elő deákjaikkal."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13232   2014-08-28

Rejtelmek / Bródy Sándor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Igy esett aztán, hogy bár bizonyos voltam kora halálomban, ámbár ugy éreztem, hogy már is meg vagyok halva, mégis: teli, de teli voltam forró szerelmi vágygyal és egész lényemet állandóan teleárasztotta és megfeszitette egy fenséges, szinte tragikus hit, az, hogy egy nagy, nagy, soha még nem érzett ... szerelem előtt állok."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13231   2014-08-28

Mesék és regék / Jókai Mór

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Hajh, azok a faragott kövek, a gyűrüs hollót viselő czimerrel, a melyekből fényes palotája épült, rég szét vannak már hányva, hanem azok a faragott kövek, a melyek a forrásviz sziklagádorához lettek egymás fölé rakva, még most is őrzik a nevét. Ott van az a forrás az Abaujmegyéből Tornába vezető út mellett..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13230   2014-08-28

Az Erdélyi R. Kath. Status csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1905-1906-ik iskolai évről

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet, Magyar történelem 1791-1867
középiskolai évkönyv, gimnázium, egyházi iskola, katolikus egyház, székelyek, vérengzés, vértanú, Csíksomlyó, Madéfalva, Erdély

"Amióta Erdély az önálló fejedelemség megszűntével a magyar király fennhatósága alá került, a bécsi udvarban keresve-keresték az alkalmat, hogy a székelyek ősi szabadságát megnyirbálhassák. Az adómentesség lassankint megszűnt, mert a szabad székelyeket is adó alá vonták, hátra volt tehát a katonai szervezet átalakítása."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13229   2014-08-27

Az Erdélyi Róm. Kath. Status csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1904-1905-ik tanévről / szerkesztő Pál Gábor

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet
középiskolai évkönyv, gimnázium, egyházi iskola, katolikus egyház, Csíksomlyó, Erdély, 1904-1905

"A tanulók, szülők és gyámok figyelmeztetnek, hogy az iskolai bizonyítványokat őrizzék meg, minthogy ezek másolata az eredeti elvesztését bizonyító kérelemmel és kivált az érettségi okmányé, sok nehézséggel állítható ki."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13228   2014-08-27

Egy sápadt asszony : Regény / Szini Gyula

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Lábujjhegyen léptem be és pillantásom az ágyra esett, amelynek hófehér, lágy párnáján egy sápadt, megnyúlt, vékony arcocska pihent. Alig volt benne élet. Szívemet a rémület fojtogatta. Lépéseim halk neszére az arc gyöngén, erőtlenül felém fordult, nehéz pillái lassan kinyíltak és egy ismerős, mély, szomoru szem tapadt rám."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13227   2014-08-27

Kalauz az Orsz. Magy. Iparművészeti Muzeum részéről rendezett könyvkiállitáshoz

Könyvművészet, tipográfia, Könyv- és írástörténet, Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
könyvritkaság, könyvművészet, könyvtörténet, bibliofília, könyvészet, könyvkötészet, nyomdászattörténet, kulturális kiállítás, Budapest, Magyarország, 1882

"A fennforgó vállalatunk iránt érdeklődő köröknek kedves szolgálatot véltünk teljesiteni azáltal, hogy a kiállitott kiválóbb codexek és nyomtatványok némelyikének díszlapjait és ékitményeit többnyire hű másolatokban e kalauzba befoglaltuk."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13226   2014-08-27

Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban : Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. / szerkesztő Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András

Irodalomtudomány általában, Magyar irodalom története, Szövegtan, Nyelvtörténet, Keresztény vallások, Vallástörténet, Egyháztörténet
irodalomtudomány, irodalomtörténet, szövegnyelvészet, magyar nyelv, magyarságkutatás, vallásos irodalom, regionalizmus, kulturális kapcsolat, vallásosság, Magyarország, Európa, középkor, újkor

"Érdemes megemlítenünk a Vigyázó Szemben kirajzolódó istenképet, mint közvetett meditációs témát... A barokk lelkiségi irodalomra általánosan jellemző halmozott jelzők, felsorolás, fokozás alakzataival él Tarnóczy is. Úgy jeleníti meg Istent, mint minden jónak, szépnek egyedül és mindenkor legtökéletesebb megvalósulását..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13225   2014-08-26

Durumó, és más történetek az emberkertből : Avagy a Strupka Mihály baráti társaság különös utóélete / Igor Csaba, T.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, 21. sz.

"Ott van elrejtve a kincs a Firtos hegy oldalában, erősen őrzik, holott nem is kellene tán úgy őrizni, mert úgyis csak minden száz évben egyszer nyílik meg a hegy oldalában az ajtó, s akkor is csak egy órácskára. Akkor lehet bemenni a bátor kincskeresőnek, hogy megrakja magát arannyal, gyémántokkal..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13224   2014-08-26

Csillaghullás : Szonettkoszorúk 1. / Finta Kata

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Augusztusban hullnak a csillagok,
nézem a fénytől ragyogó Eget,
olyankor az ajkam imát rebeg,
a látványnak én a rabja vagyok."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13223   2014-08-26

Adrika : Regény / Végh Miki

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Az íróasztalom jobb oldalán ült le a székre. Az egyedüli asztal a fal mellett van, tehát nincs rá mód, hogy szembe üljünk egymással. Csak így félig szembe. Még az ajtóban végigmértem, kicsit szemtelenül. 170 magas lehet, magasan fésült, dauerolt szőke haj. Mélykék szemek, hosszú szempillákkal. Testhez simuló kosztüm."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13222   2014-08-25

Utasitás az uj büntető törvénykönyvhez

Büntetőjog, Büntetésvégrehajtás, Tudománytörténet
büntetésügy, büntetőjog, büntetés-végrehajtás, büntetés-végrehajtó intézet, börtön, jogszabály, jogtörténet, végrehajtási utasítás, Magyarország, 19. sz.

"Az országos fegyintézetek feladata az őrizetük alatt levő fegyenczeket, itéleteik határozmányaihoz képest, pontos és szünetlen felügyelet mellett, fogva tartani, s egyszersmind szigorú fegyelemhez szoktatás, beható vallási oktatás, megfelelő pótnevelés, tanitás, folytonos munka és példás rend által azok erkölcsi javitását eszközölni."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13221   2014-08-25                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic