Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13055 documents

An-Nawawi által gyűjtött Negyven hadísz : Fordítás és magyarázat = Sarh al-arbaīn an-Nawawijja

Iszlám
iszlám törvény, vallási törvény értelmezése, Mohamed (próféta) (570?-632)

"A tudás keresésének vannak illemszabályai, amelyek megelőzik a tudás keresését. Ezért Gábriel angyal előbb illemtudóan megjelent, szépen leült, és csak utána kérdezett. - A hadíszból megtudhatjuk, hogy találkozni a tudósokkal - és persze másokkal is - rendezett külsővel, szép ruhát felöltve és tisztán illik."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13434   2014-10-30

Magyarország helye a világ értéktérképén / Keller Tamás

Szociálpszichológia, Közgazdasági elméletek
értékrend, attitűd, szociológiai vizsgálat, társadalmi állapot, értékelmélet, Magyarország, 21. sz.

"Magyarországra a zárt- (az önkifejezési értékek alapján), és a racionális (a világi-racionális értékek alapján) gondolkodásmód jellemző. Ezek a jellemzők a nyugati kultúra magjától távol, az ortodox kultúrájú országok közelébe helyezik a magyar gondolkodásmódot."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13433   2014-10-30

Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében : A gazdasági felemelkedés társadalmi-kulturális feltételei című kutatás zárójelentése / Tóth István György

Szociálpszichológia
bizalom, attitűd, értékrend, társadalmi igazságosság, szociológiai vizsgálat, Magyarország, 21. sz.

"Értékszerkezetünk ... a nyugati keresztény kultúra keretei közé illeszkedik, választásaink, preferenciánk a nyugati keresztény világhoz tesznek bennünket hasonlatossá. Ugyanakkor értékválasztásainkban az tükröződik vissza, hogy sok tekintetben ennek a kultúrkörnek a szélén helyezkedünk el, egy zárt, magába forduló társadalomként."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13432   2014-10-30

Az iszlámról gyerekeknek / Ahmad von Denffer ; fordító Al-Hamati Szilvia

Iszlám
vallásoktatás, iszlám, vallási kötelesség, hittankönyv, gyermek

"Hasszán és Leila testvérek voltak. Ebben az országban születtek. Gyakran volt lehetőségük hallani, ... amint a felnőttek azt mondják: - Mi muszlimok vagyunk. Ez felkeltette a gyerekek érdeklődését. Egyik alkalommal Hasszán megkérdezte édesapját: - Mit jelent az, amikor azt mondjátok, hogy ti muszlimok vagytok?"

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13431   2014-10-30

Orvosok : Elbeszélések / Földi Mihály

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A jó orvos egészen különös fajta, nem ismerik az emberek. A rejtelmeknek ez a buvára, a fájdalmaknak ez a vizsgálója, a romlott és csuf testeknek ez a fáradhatatlan gyógyitója rajongó szerelmese az életnek, az örömnek, a szépségnek. Nem furcsa? A legtöbb orvos szereti a zenét és bolondja a szép nőnek."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13430   2014-10-30

Ő : Regény / Henry Rider Haggard ; fordító Csepreghyné Rákosi Ida

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19-20. sz.

"A lépcső alagutban végződött, a melyben néhány lépésnyire előttünk láttam ugyanazt a függönynyel eltakart bejáratot, a mely mögött azon borzalmas éjszakán át láttam a büvös tüz mellett... - Ő belépett a kriptába - mert az volt - és mi követtük Őt - én szinte örvendettem, hogy a különös hely titka feltárul előttünk..."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13429   2014-10-30

Az MSZP születése: győzedelmes kudarc, és annak végkifejlete : Az MSZMP Budapesti Reformkörben játszott szerepem és a Kör történetének megírása, küzdelem munkám publikálásáért / Novák Zoltán

Magyar belpolitika, Pártok, politikai mozgalmak, Politikatörténet
rendszerváltás, szocialista párt, MSZMP, Magyar Szocialista Párt, politikai reform, Magyarország, 1989-2014

"A Budapesti Reformkört fiatal értelmiségiek - KISZ- és pártfunkcionáriusok - hozták létre 1989 elején, eredetileg reformkommunista orientációval. A tavasz folyamán platformjának elfogadásával a Kör radikalizálódott és az MSZMP vezetésének Grósz-féle reformkommunista centrumával szembehelyezkedő ellenzéki frakcióvá vált."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13428   2014-10-29

Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csikszeredai főgimnáziumának értesitője az 1919-1920-ik iskolai évről / szerkesztő Kassai Lajos

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet
középiskolai évkönyv, gimnázium, iskolatörténet, egyházi iskola, katolikus egyház, Mikó Bálint (1840-1919), Csíkszereda, Erdély, 1919-1920

"Egy egész emberöltőn, 36 éven át viselte iskolánk világi gondnokságának tisztét. Ez idő alatt lelke intézetünkkel összeforrott. Megbizatását nem tekintette Csíkvármegye főispánját megillető szokásos dísznek, hanem érdekeinket a legelőkelőbb forumokon eredményesen képviselte..."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13427   2014-10-29

Szenvedély és szükségszerűség : Filozófiai vázlatok / Boros János

Filozófia általában, Erkölcs, etika, Tudománytörténet
filozófia, erkölcs, filozófus, filozófiatörténet

"Filozófia és szubjektivitás, filozófia és szenvedély, filozófia és ?belső igézet? Szókratésztől napjainkig számos filozófus szerint össze nem illő fogalmak, hiszen épp a filozófiának, a ráció módszeres és önmagát is fölülvizsgáló használatának feladata az embert egyéni szenvedélyeitől ?megtisztítani?..,"

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13426   2014-10-29

Köz, teher, elosztás / szerkesztő Szivós Péter, Tóth István György

Életmódkutatás, Szociometria, Mikroökonómia
társadalomstatisztika, háztartás-statisztika, fogyasztás, megtakarítás, monitoring, szociológiai vizsgálat, társadalomtudományi kutatás, gazdaságszociológia, statisztikai adatközlés, Magyarország, 2006-2007

"A nettó szabadrendelkezésű jövedelmek vizsgálatából - a dolog természete szerint - csak arról kapunk képet, hogy a háztartások milyen fogyasztási potenciállal rendelkeztek. Ehhez képest másik kérdés az, hogy ténylegesen hogyan is költötték el a jövedelmeket."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13425   2014-10-29

Tizenegy megtartott előadás... / Bulányi György ; szerkesztő Faragó Ferenc

Keresztény vallások, Kisegyházak, szekták, Egyházak, egyházpolitika
teológia, bibliamagyarázat, hit, szabadegyház, vallási közösség, katolikus egyház, kereszténység

"Mindennek következtében évszázados és évezredes a skizofrénia az egész keresztény világon belül. Ennek a skizofréniának eredményeképpen ma is terheli a keresztény teológiát és a keresztény ember tudatát a kérdés: cselekedeteim vagy a valahová tartozásom erejében vagyok elfogadott és kedves az Isten előtt?"

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13424   2014-10-29

A változás kultúrája - régiók és mozgásterek : A Nyelv és kultúra a változó régióban című VII. Hungarológiai Kongresszus interdiszciplináris szimpóziuma (Kolozsvár, 2011. aug. 26-27.) / szerkesztő Berszán István

Magyar irodalom története, Irodalomelmélet, Politikai elméletek
irodalomtörténet, irodalomtudomány, kultúra, kulturális változás, ideológia

"Szeretném megmutatni, hogy a régió nemcsak földrajzi, kulturális, politikai és történeti területi egység, hanem sokféle mozgástér is. A változás számunkra aktuális kultúráját gyakorlati tájékozódásunk dönti el ezekben, illetve ezek között a mozgásterek között."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13423   2014-10-28

A böjtölés könyve : Az iszlám öt pillére 4. könyv = Kita´bu-șșiya´m

Iszlám
böjt, iszlám, vallási kötelesség, aszkézis, Korán

"Böjtöléskor a muszlim ember teljes mértékben tartózkodik az ételektől, italoktól, a házasélettől, a dohányzástól... szándékosan elfeledkezik kívánságairól, vágyairól, s ezzel tanúságot tesz arról, hogy Isten parancsa magasabb minden emberi törekvésnél. Hiszen azért böjtölünk, hogy Allah tetszését elnyerjük."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13422   2014-10-28                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic