Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
14381 documents

Aritmetica az az a szamvetesnec tvdomania, melly az tvdos Gemma Frisivsnac szam-vetesbeol magyar nyelure (ez tudománban gyönörködöknec hasznokra es hamaráb valo ertelmekre io moddal) forditattot

Algebra, Tudománytörténet, Régi magyar szövegemlékek
aritmetika, számelmélet, matematika, könyvritkaság, régi nyomtatvány, 1577, 16. sz.

"Mitsoda az Számvetés?
Az Szám vetés semmi nem egyéb, hanem mikor valamelly számot elödben adnac azt igazán kü tudgyad irni, es igazán kü tudgyad mondani, à mint az regulác tartiác."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14762   2015-12-01

A Debreceni Aritmetika : A legrégibb magyar matematikai munka teljes szövege, magyarázata, kritikája / Hárs János

Algebra, Tudománytörténet
aritmetika, számelmélet, matematikatörténet, könyvritkaság, Magyarország, 1577, 16. sz.

"Debrecenben Hoffhalter Rudolf, a tevékeny nyomdász, az értékes könyveknek magyar nyelven való kiadását szorgalmazta. Hoffhalter a tudományok magyar nyelven való megszólaltatásának igazi előharcosa és erős meggyőződésének bizonyítékául kiadta az első magyarnyelvű aritmetikát."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14761   2015-12-01

Transition to rule of law : On the democratic transformation in Hungary / Varga Csaba

Államjog, Jogtudomány általában, Politológia
jogállam, jogelmélet, rendszerváltás, Magyarország, 1989-1991

"The most I can propose is the realization that the Rule of Law - instead of being an ossified rigid entity - is rather an ideal which, even if measured by general and universalizable criteria, calls for a variety of implementations under varying conditions."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14760   2015-12-01

Jogállami átmenetünk : Paradoxonok, dilemmák, feloldatlan kérdések / Varga Csaba

Államjog, Jogtudomány általában, Politológia
jogállam, jogelmélet, rendszerváltás, Magyarország, 1989-1991

"Aligha lehet kétségünk aziránt, hogy alkotmányos nézőpontból egy átmenet nélküli jogfolytonosság igényének az állítása teljes mértékben igazolható. Kérdésünk ezért csupán ez: igazolni tudjuk-e átmenet nélkül jogállamisággá formálódásunkat jelen állított formájában szociális és politikai nézőpontból is?"

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14759   2015-12-01

Catalogus librorum saeculo XV° impressorum quotquot in Bibliotheca Academiae Litterarum Hungaricae asservantur = A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában lévő ősnyomtatványoknak jegyzéke / Hellebrant Árpád

Könyv- és írástörténet, Könyvtártörténet, Katalógusok
ősnyomtatvány, akadémiai könyvtár, könyvtári katalógus, Magyarország, Budapest

"1. 1469. Augustae Vindelicorum.
Aurbach (Johannes de). Summa de Sacramentis.
Fol. 1a vacat. Fol. 1b tabula sic inscr.: Pro capitulis libri facilius requirendis. F. 2a: Summa magistri. Iohannis. De aurbach. Vicarij. Bambergensis."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14758   2015-11-30

Őnagysága, a betörő : Regény / Forró Pál

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A szemében, mozdulatainak ijesztő határozottságában benne volt a kalandornő minden elszánt vakmerősége. Egy társaságbeli leány, aki titokban betörni jár! Hamisitatlan amerikai rémregény. Akárhogyan áll is a dolog, érdekes leány volt. Van benne stilus! De az ördög vigye el ezeket az érdekes és az iró képzelő erejét izgató leányokat..."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14757   2015-11-30

A mókusbunda / Forró Pál

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Senkisem hitte el, hogy ez lehetséges. Hogy a Belváros legelőkelőbb kávéházában eltűnjön egy kétezer pengős valódi mókusbunda! Mányai kormányfőtanácsosnét az ájulás környékezte. A tulajdonos is oda jött és azt mondta: - Csak nyugalom méltóságos asszony, mindjárt meglesz, bizonyára elkeveredett a többi ruha közé!"

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14756   2015-11-30

Nem vonakodom attól, hogy odaadjam magamat az egyházért, a hazáért : Megemlékező előadás Midszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek Magyarországról történő száműzetéséről és emigrációban megtett apostoli útjairól / Krajsovszky Gábor

Egyháztörténet, Keresztény vallások
Mindszenty József (1892-1975), érsek, bíboros, állam és egyház viszonya, Kádár-korszak, katolikus egyház, Magyarország, 20. sz.

"...Mindszenty bíboros 1971. szeptember 28-án száműzöttként lépte át a nyugati országhatárt. Innen Rómába repült, majd 1971. október 23-án érkezett meg Bécsbe, a Pázmáneumba, ahol véglegesen letelepedett. Innen kereste fel és lelkileg buzdította a világon szétszóródott magyarokat."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14755   2015-11-30

Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, egyházhoz, történelmi magyar hazához! : Megemlékező előadás Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek életéről és munkásságáról születése 120. évfordulójának évében / Krajsovszky Gábor

Egyháztörténet, Keresztény vallások
Mindszenty József (1892-1975), bíboros, érsek, állam és egyház viszonya, Kádár-korszak, katolikus egyház, Magyarország, 20. sz.

"Mindszenty (Pehm) József 1917. február 1-től zalaegerszegi hittanárként működött, majd az 1919-es proletárdiktatúrát követően Gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspök - figyelembe véve a zalaegerszegi plébánia képviselőtestületének egyhangú kérését - 1919. október 1-től megbízta őt a zalaegerszegi plébánia vezetésével."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14754   2015-11-30

Legyőzetve is ő győzött! : Szemelvények Mindszenty József bíboros írásaiból és beszédeiből / Mindszenty József

Egyháztörténet, Keresztény vallások, Ünnepek
bíboros, kereszténység, keresztény ünnep, prédikáció, Magyarország, 20. sz.

"Nem vádolom vádlóimat. Ha a helyzetet időnként megvilágítani kényszerülök, ezt csak nemzetem feltörő fájdalma, kicsorduló könnye, megrázó igazsága teszi. Imádkozom az igazság és szeretet világáért. Azokért is, akik Mesterem szava szerint nem tudják, mit cselekszenek. Szívből megbocsátok nekik."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14753   2015-11-30

Hungarian grammar / Arthur Charles Ginever, Győry Ilona

Nyelvoktatás, Nyelvtan, helyesírás
magyar nyelv, nyelvtan, nyelvtankönyv, nyelvoktatás

"Hungarian abounds with compound verbs, as well as with compound words in general. They are made by prefixing to the verb abverbs, postpositions, or affixes for place and direction, which modify the action expressed by the verb accordingly; as, venni, to take; el-venni, to take away; föl-venni, to take up ; le-venni, to take down."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14752   2015-11-27

Öltözeti és fölszerelési szabályzat a m. kir. honvédség részére

Hadsereg, Haditechnika, Hadtörténet
egyenruha, katonai felszerelés, honvédség, szabályzat, Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia

"Az ő Császári s Apostoli királyi Felségétől, valamint az idegen fejedelmektől adományozott érmek és rendjelek, az illető szabályokban megállapitott méretek és alakok szerint viselendők, és nem szabad ezektől eltérni, vagy az érdemjeleket szalagok, csokrok, vagy csatok által helyettesitni."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14751   2015-11-27

A sziv könyve / Benedek Elek

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Szólnak a harangok, olyan szépen szólnak. Úgy kell lenni, hogy két galamb húzza azt a mély, bánatos hangu öreg harangot, s két galamb-fióka a kicsit, ezt a csilingelő, nyelveskedő harangocskát. Látom, látom, innét az ablakból nagy ügyekezetüket, amint meg-meglebben fehér szárnyuk."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14750   2015-11-27                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic