Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15928 documents

Görbe hegyek országában : Regény / Tábori Róbert ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.

"De most már el is mondom, hogyan került ez a két gyermek a buzatermő, aranykalászt ringató, szép Bácskából ide, ahol szikla terem csak. Annyit bizonyára ti is tudtok már, kedves olvasóim, hogy a mi vitéz katonáink 1878 nyarán és ősz elején nagy munkát végeztek. Elfoglalták Bosnyákországot és a vele szomszéd Herczegovinát."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16328   2016-12-09

A púpos lovag / Paul Henri Féval ; fordító Dobosi Pécsi Mária

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"- Név és pup olyan teher, mely csak gyengéket tud elnyomni. Tul kicsiny vagyok ahhoz, hogy oly hires emberhez hasonlitsanak, mint Oriol ur. Ha nehezen viseli nevét, az ő baja, én könnyen viselem pupomat. Luxembourg tábornok is pupos! De látta-e az ellenség hátát a nerwindeni csatában?"

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16327   2016-12-09

A magyarországi ref[ormátus] egyház közönséges énekes könyvéről : Az énekek szerzőinek névsorával / Révész Imre

Egyéb zenei műfajok, Zenetörténet, Keresztény vallások, Egyháztörténet, Könyv- és írástörténet, Magyar irodalom története
zsoltár, zsoltároskönyv, egyházi énekeskönyv, református egyház, egyháztörténet, könyvtörténet, zenetörténet

"Az áldott emlékezetü reformátorok, miként külföldön ugy hazánkban is, gyülekezetnek a közönséges isteni tiszteleten s nemzeti nyelvenvaló éneklését visszaállitották. Igy hozta ezt magával mind a keresztyén isteni tisztelet természete, mind a régi és romlatlan keresztyén egyház példája."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16326   2016-12-09

A Pesti Polgári Kereskedelmi Testület alsófokú szakiskolájának története és jelen állapota / Névy László Antal

Nevelés- és iskolatörténet, Szakképzés, Alsófokú oktatás, Kereskedelem
szakiskola, szakképzés, iskolatörténet, kereskedelmi ismeretek, Pesti Polgári Kereskedelmi Testület, Budapest, Magyarország, 1830-1896, 19. sz.

"A »Pesti polg. kereskedelmi testület« alsófokú szakiskolája mint »vasárnapi iskola« 1830-ban keletkezett. Alapítására közvetetlenűl ösztönt és alkalmat Bibanco Emánuel Gyula, egy a kereskedelmi tudományokban jártas férfiú adott, a ki úgyszólván mintakép nélkül, a maga eleven érzékétől vezetve, egy mindennapos, rendes kereskedelmi iskolát óhajtott alapítani."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16324   2016-12-09

A magyar ipar úttörői : Élet- és jellemrajzok / Gelléri Mór

Életrajzi lexikonok, Ipar- és technikatörténet, Ipartörténet, Ipartörténet, Ipartörténet
gyáros, iparos, feltaláló, ipartörténet, ipartestület, iparügy, nehézipar, könnyűipar, élelmiszeripar, kereskedelem, Magyarország, 18-19. sz.

"Azért teljes tiszteletünket és becsülésünket érdemlik meg amaz iparosok, kik folytonos munkásságukkal, fáradhatatlan tevékenységükkel virágzásra emelik egyik vagy másik iparágat; kétszeres elismerés illeti azokat, a kik minden külső tényező hozzájárulása nélkül, a maguk erejéből, a maguk szorgalmából tudnak ily sikereket fölmutatni."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16323   2016-12-09

Különjárat : Fiatal kárpátaljai szerzők antológiája / szerkesztő Szemere Judit

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
kárpátaljai magyar irodalom, Kárpátalja, 21. sz.

"Este ma is buszra szálltam,
s én lettem a busz maga.
Meglepő, hogy fájni kezdett
hatvan utas bánata."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16322   2016-12-09

Magister historiae II. : Válogatott tanulmányok a 2014-ben és 2015-ban megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból / szerkesztő Farkas Csaba, Lados Tamás, Ribi András, Uhrin Dorottya

Magyar történelem 1526 előtt, Magyar történelem 1527-1790, Európai országok történelme, Művelődéstörténet, Hadtörténet
magyar történelem, művelődéstörténet, egyháztörténet, hadtörténet, keresztes háborúk, Magyarország, Európa, Árpád-kor, középkor

"Nagyon valószínűnek tűnik, hogy 1096 nyarán (II. Orbán levelének kézhez vétele után, tehát augusztus vége felé) és őszén (egészen a keresztes hadak Moson mellett történő szétveréséig) Kálmán nem volt abban a helyzetben, hogy követséget menesszen Rogerhez, aki így nem szerezhetett tudomást a király szorult helyzetéről."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16321   2016-12-08

Háromszék önvédelmi harcza 1848-49 / Nagy Sándor

Hadtörténet, Magyar történelem 1791-1867
1848/49-es forradalom és szabadságharc, magyar történelem, hadtörténet, politikatörténet, Háromszék, Erdély, Magyarország, 1848-1849, 19. sz.

"Háromszék elszigetelt harczát az 1849. január 2-ki békekötéssel csak elnapolta; azt csak fegyverszünetnek tekintette, s hogy el volt tökélve, miszerint tovább is fogja védeni ősei és saját vére által is megszentelt földjét: eléggé tanusítja az, hogy a békekötés után kéz alatt megtarták fegyvereiket."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16320   2016-12-08

Az első orosz megszállás és Erdély felszabadítása : 1849. januárius 31 - március 28. / Gyalókay Jenő

Hadtörténet, Magyar történelem 1791-1867
1848/49-es forradalom és szabadságharc, megszállás, hadművelet, hadtörténet, magyar történelem, Erdély, Magyarország, 1849, 19. sz.

"Puchner 30 ezer főnyi magyar seregről beszél. Ekkora hasznavehető hadat azonban 1849 nyarán sem lehetett Erdélyben összeszedni és inkább sokat, mint keveset mondok, ha azt állítom, hogy 1848 októberében talán 5000 komolyan számbavehető magyar harcost lehetett volna csatába vinni."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16319   2016-12-08

Felhők / Barabás Ábel ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Magyar irodalom története, Műelemzés
magyar irodalom története, műelemzés, vers, irodalomkritika, irodalomtudomány, Petőfi Sándor (1823-1849), 19. sz.

"Itt már a pesszimizmus homálya borong Petőfi költészete fölött. A Felhők nem is pesszimista költemények, hanem a pesszimista gondolatok valóságos lavinája. Hogyan is verődhetett össze ennyi pesszimista gondolat egy tömegbe? Erre kell megfelelni."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16318   2016-12-08

A szivárvány : Elbeszélés / Kazár Emil

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Tállyai Henrik egészen felolvadt abban a vallomásban, elenyészett mint élő lény, de megmaradt ábrándképnek. A titokzatos homály szivárványnyá alakult körülötte, a növekedő mult mesévé változott. Egy fiatal lány első és legszentebb érzelmének hőse lett, a kit az emlékezés, a képzelődés titokban dicsőitett..."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16317   2016-12-07

Karácsonyi concerto : Vonósokra és orgonára / Deli Árpád

Kortárs komolyzene, Kortárs komolyzene
kamarazene, komolyzene, vonós hangszer, orgona (hangszer), 21. sz.

"Itt ama végső kor, mit megjósolt a Sibylla,
íme az évszázak nagy körforgása megújul,
s jön már vissza a Szűz, jön az ős sáturnusi ország:
új sarjat küld már le a menny hozzánk a magasból."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16316   2016-12-07

Malmaison Arkibald : Angol regény / Julian Hawthorne ; fordító Sárváry Elek

Klasszikus világirodalom
amerikai irodalom, 19-20. sz.

"Arkibald fölébredt végre s fölült az ágyában. Megnyitotta ajkát, látszólag azzal a szándékkal, hogy valamit mondjon; de nyelve megtagadta a szolgálatot s csak dadogott, mint a csecsemő; aztán elkezdett keservesen sirni, miközben ujjait a szájába dugta s elkezdte ezeket szopogatni."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16315   2016-12-07                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic