Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
12903 documents

Kirándulás a kertzi apátsághoz Erdélyben / Rómer Flóris

Muzeológia, műemlékvédelem, Helytörténet, helyismeret, Építőművészet
apátság, kolostor, templom, egyházi épület, épületmaradvány, műemlék, építészettörténet, Kerc, Erdély

"A történelmi részből az elkerülhetetlenül szükségeseket itten csak röviden fölemlitvén, archaeologiai jegyzeteimből e helyen annyit fogok közleni, miszerint ezen templomnak és kolostormaradványoknak érdekes voltáról olvasóimat meggyőzve, a ritka romok tanulmányozását, illetőleg fölméretését, indokolhassam."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13283   2014-09-15

Az Alberti-irsai izraelita gyógyitó és temetkezési szent egylet "Chewra-Kadischa" alapszabályai

Egyháztörténet, Judaizmus, Helytörténet, helyismeret
alapszabály, beteggondozás, temetkezés, egyházi szervezet, zsidóság, Albertirsa, 19. sz.

"Vallásunknak őstörvényeiben gyökerező szent kötelessége lévén embertársainkon segiteni, kiváltképen akkor, amidőn azok a testet megtörő betegségekben szenvedvén, hiányzik nekik az, ki szenvedéseik enyhitésére segélyt, fájdalmaik szüntetésére gyógyitó írt nyujtana..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13282   2014-09-15

Betegek tanácsadója : Jegyzéke kitűnő háziszerek és más gyógyszerészi czikkeknek, melyek Vértes Lajos "Fehér sashoz" czimzett gyógytárában kaphatók Lugoson, király-utczában

Gyógyszerészet, Tudománytörténet, Katalógusok
gyógyszertár, gyógyszerkönyv, gyógykészítmény, háztartási vegyiáru, árjegyzék, áruismertető, gyógyszer, betegség, 19. sz.

"A hivatalos közlemények azt bizonyitják, hogy a legtöbb vétség, még pedig a legsúlyosabbak, ittas állapotban követtettek el. Nem csoda tehát, hogy már régen kutattak oly szerek után, melyek által az iszákosság szerencsétlen áldozatát megmenteni lehetne. Végre sikerült föltalálni e szert az Antibetin-ben."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13281   2014-09-15

Háborus feljegyzések a görgényi református egyházmegyének az 1916. évi oláh betöréskor menekült egyházairól

Magyar történelem 1868-1918, Hadtörténet, Egyháztörténet, Helytörténet, helyismeret
első világháború, háborús kár, református egyházkerület, Görgény, Maros megye, Erdély, Románia, 1916

"A község kiürítése 1916 szept. 2-án, 15-én és végül távirattal 19-én rendeltetett el. 20-án már gyalogság és huszárság jött a községbe és az otthon maradottakat trén szekerekkel kényszeritettek a menekülésre kevés élelem, ruházat és ágynemüvel, Fritz alezredes parancsára."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13280   2014-09-15

Ocskay brigadéros igazi életrajza és a Rákóczy-kor jellemzése / Ocskay Gusztáv

Magyar történelem 1527-1790, Hadtörténet
Rákóczi-szabadságharc, Ocskay László (1680-1710), árulás, katonatiszt

"A mit a felsoroltak és példájukat követve százezrek tettek, nem hazaárulási szándékból, hanem meggyőződésből és a végszükség kényszerítő hatásából folyólag cselekedtek ilyeténként... Ha ezt két évvel hamarább teszik, akkor Ocskayra nem nehezedett volna a rágalom átka, hogy labanczczá lett..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13279   2014-09-15

A magyar nyelvujítás szótára : A kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével / Szily Kálmán

Nyelvtörténet, Egyéb szójegyzékek
nyelvújítás, neologizmus, nyelvtörténet, etimológiai szótár

"Érdeklet, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.), nála am. érintés, megérintés; érdeklődés a jelentése Bajzánál 1829 (Élet. Liter. 55): »a' műveltebb olvasóra olly ritkán munkálnak annyi érdeklettel«. Ugyanígy Kisfaludy Sándornál is 1833-ban (Mind. Munk. 7:397). — Érdekletes, Fábián Gábor 1833 (Ossián én. 1:33)."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13278   2014-09-15

Szigligeti Ede élete és költészete / Rakodczay Pál

Magyar irodalom története
író, Szigligeti Ede (1814-1878), drámatörténet, irodalomtörténet, 19. sz.

"Szigligeti nem volt oly egyoldalu, mint a mai irók, kik csak a közeli viszonyok vizsgálatában feneklenek meg. Visszapillantott a multba. Ott bátrabban állíthatta föl a nagy szenvedélyek helyzeteit. Első, igazán figyelemreméltó műve a Pókaiak, mely 1838-ban került színre."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13277   2014-09-12

Adatok Galatia és Lycaonia flórájához = Additamenta ad floram Galaticam et Lycaonicam / Andrasovszky József

Növénytan, Adattárak
flóra, növény, füves puszta, eurázsiai sztyeppe, Galatia, Lykaonia, Kis-Ázsia

"Az ilyen területeken a vegetációs időszak beálltával legelőször hagymás és gumós növények jelennek meg; ezeket Gramineák - nevezetesen Stipa-fajok - Cruciferák, Umbelliferák, Boraginaceák, Labiaták, Compositák, valamint nagy fajszámmal képviselt Astragalusok követik."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13276   2014-09-12

Kataszteri térképek tömeges digitalizálása / Bak Borbála, Hunyadyné Fabó Beáta, Orosz Katalin, Reisz T. Csaba, Török Enikő

Számítógépes alkalmazások, Levéltári kutatás, Geodézia, térképezés
digitalizálás, módszertan, digitalizált dokumentum, digitalizált térkép, Magyar Országos Levéltár, Budapest Főváros Levéltára, kataszteri térkép

"Minél kisebb méretarányú, sűrűbb a térkép, annál nehezebb a jó minőségű digitalizálás... A BFL tapasztalata szerint a tervek digitalizálása könnyebb, mint a térképeké, mivel általában kisebb méretűek, anyagukra nem jellemző a karton vagy vastag vetemedett papír, nagyobb méretarányúak és kevésbé sűrűn telerajzoltak."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13275   2014-09-12

Oroszországban : A 40. és 62-ik szélességi fok között / Vojnich Oszkár

Külföldi országok, városok, Európai országok történelme
útinapló, utazási irodalom, Szentpétervár, Kijev, Moszkva, Oroszország, Kelet-Európa, 20. sz.

"A kicsinyes tarka házsorból kiérve, a régi orosz stilusban épült városháza és történelmi muzeum vörös téglaház-tömbjével állunk szemben, jobbról pedig a Kreml 20 méter magas vörös-kő, fönt csipkés falai és majolikaszerű tetővel tornyai. Ez már Moszkva, a parancsoló öreg úr - az oroszok ősi vára!"

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13274   2014-09-12

Az ezer tó országa : Finnország / Szinnyei József

Természeti földrajz, Európai országok történelme, Más országok néprajza, Külföldi országok, városok
földrajz, társadalmi élet, gazdaság, néprajz, látnivaló, Finnország, 1880-as évek

"A hajó horgonyt vet, s mi partra lépünk Helsinkiben (svédül: Helsingfors), az »ezer tó országának« csinos kis fővárosában. Itt vagyunk tehát az éjszak regés honában, melynek partját két felül két tengeröböl, a finn és a bottniai, vize mossa, míg nyugaton, éjszakon és keleten Svéd-, Norvég- és Oroszország határolja."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13273   2014-09-12

Veronika kendője : Regény / Somlay Károly

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Az én orcámról is levehetné most kendőjével Jézus véres képmását Veronika asszony... Te is adtál nekem egyszer egy patyolatkeszkenőt, most majd beletörülöm izzadó orcámat... Ez ám csak az igazi Veronika-kendője!... Nesze a keszkenőd - hörögte a juhász érctelen hangon és zsebéből kirántva a csipkés kendőcskét, odadobta Vera felé."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13272   2014-09-11

Küzdelem a parlamentárizmusért : Gróf Tisza István beszédei / Tisza István

Kormányzat, parlament, Politikatörténet
miniszterelnök, országgyűlési beszéd, házszabály, parlamenti válság, Magyarország, 1904

"1903 tavaszán kezdődött az obstrukczió egy olyan javaslat ellen, amely a létszámemelést tartalmazta. Ezen obstrukczió folyama alatt, elismerem, mindjobban előtérbe kezdett lépni egy olyan kérdés, kezdetben egyáltalában nem volt mint az obstrukcziónak oka odaállítva, t. i. a szolgálati és vezényleti nyelv kérdése."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13271   2014-09-11                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic