Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
14164 documents

Ifjúságszociológiai szöveggyűjtemény / szerkesztő Murányi István

Gyermekek, ifjúság, Életmódkutatás
ifjúságszociológia, kamaszkor, szocializáció, előítélet, fogyatékosság, fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézete

"A legutóbbi tizenöt év hazai ifjúságkutatásának legalapvetőbb felismerése, hogy a kilencvenes évek elejétől ifjúsági korszakváltás zajlott le. E korszakváltásnak a mozgatórugói a ... társadalmi és civilizációs változások, valamint a világ információs és kulturális globalizációjának következményei voltak."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14536   2015-10-06

Logopédia sötétben : Súlyosan látássérült (vak és aliglátó) gyermekekkel végzett logopédiai munka elméleti háttere és gyakorlat-orientált bemutatása / Pál-Damjanovics Zsuzsanna, Szücsné Göblyös Erika

Gyógypedagógia, Pedagógiai módszerek, Fogyatékosok, Beszéd
logopédia, gyógypedagógia, beszédfejlesztés, speciális nevelés, vak, csökkent látású, látássérült, fejlődési rendellenesség

"A logopédus leginkább a beszédtechnika elemeivel dolgozva végzi a terápiát, a lazító-, légző- és ritmusgyakorlatok mentén haladva... A vak gyermekek különösen figyelnek a zajokra, hangra, ritmusra. Így a légzés ritmusa, a beszéd ritmusa, a hangszerek ritmusa a legtöbb látássérült gyermek számára járható út a terápiához."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14535   2015-10-06

Zug : Regény / Ivan Sergeevič Turgenev ; fordító Ambrozovics Dezső

Klasszikus világirodalom
orosz irodalom, 19. sz.

"A két kis ház közül az egyikben maga Nikolajevics Mihály lakott, a másikban pedig az anyja, egy beteges, hetvenesztendős öregasszony élt. Feljutva a töltésre, Szergejics Vladimir nem tudta, melyik ház felé forduljon. Körülnézett - előtte egy kis parasztfiu horgászott, valami korhadt fatörzsön állva. Szergejics Vladimir hozzá fordult."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14522   2015-10-06

Lábán úr könnyei és egyéb történetek / Ábrányi Emil

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Lábán úrnak volt egy gyönyörü-szép, hatéves leánykája, és ez a gyönyörü kis leány valami ragályos betegségben hirtelen meghalt. A temetés után félesztendővel találkoztam Lábánnal. És szegény Lábán olyan szomorú volt, hogy a könnyek, a nagy, kövér, nehéz könnyek minduntalan kicsordultak a szemeiből."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14512   2015-10-06

Ciklikusság és centralizáció : A központosított tanügyigazgatás és a felnőttoktatás esete / Sáska Géza

Oktatáspolitika, oktatásügy, Szakképzés, Középfokú oktatás, Nevelés- és iskolatörténet
oktatásügy, oktatási rendszer, szakképzés, oktatási reform, felnőttoktatás, centralizáció, ciklikus folyamat, Magyarország, 20. sz.

"Adataink szerint az iskolarendszerű felnőttoktatás egyes időszakokban robbanásszerűen fejlődik, majd máskor összeomlik, s ez a két jelenség többször megismétlődik. Szinte szabályos ciklusok rajzolódnak ki. A létszámok ilyeténképpeni alakulása semmiképp sem lehet a véletlen műve."

URL: http://mek.oszk.hu/14600/14605   2015-10-06

Az ismeretlen korona : Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás / Kees Teszelszky ; szerkesztő Czibere Mária; fordító Trostovszky Gabriella

Magyar történelem általában, Tudománytörténet, Államjog
magyar történelem, állami jelkép, koronázási jelvény, magyarságtudat, eszmetörténet, nemzettudat, szentkoronatan, Magyarország

"A magyar korona nem csupán egy koronázás alkalmával használt ékszer volt, hanem egyszersmind olyan szimbólum, amelyhez különböző politikai és vallási eszmék kapcsolódtak. A koronát évszázadokon át övező tisztelet tartalma és formája az idők folyamán átalakult."

URL: http://mek.oszk.hu/14600/14600   2015-10-05

A grófné ura : Regény / Tolnai Lajos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Hogy egy javakorbeli derék, csinos özvegy magyar grófné, a legjobb magyar grófi családok tagja, egy gazdag urnő mikép választhatott férjül egy szegény nevelőt, egy szerény állásu hivatalszolga fiát, ... hát azon már ebben a derék magyar városban mindenki lelke mélyéből csodálkozott."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14501   2015-10-05

Elbeszélések / Sebők Zsigmond

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Ime, most kinyilik az ajtó és valaki gyöngéden megczirógatja a fedetlenül maradt nyakrészletet. A szunyadó kisasszony, a ki épen azt álmodja, hogy a perzsa királyfi valami tánczvigalomban a második négyesre foglalkozik vele, összerázkódik és fölveti álommámorosan a szemeit. Előtte áll nénje, a szelid Ilonka..."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14500   2015-10-05

Két leány regénye : A Fráterek és a Grabowszkiak / Abonyi Árpád

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Gyönyörü komédia! Az éjjel, a csendesség, a holdvilág, a tenger, a pöfékelő kémény, - s a hajópárkány törpe korlátja mellett egy nyulánk, fiatal leány, aki sír és kétségbe van esve. Ha azt mondom neki, hogy tántorogjon vissza a Nro 13-ba, New-Yorkból majd értesíteni fogjuk Grabowszki mamát, hogy nincs semmi baj..."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14494   2015-10-05

Olasz-magyar örökség = Patrimonio italo-ungherese / Petényi Katalin, Kabay Barna ; szerkesztő Petényi Katalin; fordító Ralph Berkin, Mariarosaria Sciglitano, Massimo Congiu

Filmművészet, Művészettörténet, Művelődéstörténet
dokumentumfilm, filmrendező, filmográfia, Petényi Katalin (1941-), Kabay Barna (1948-), Gyöngyössy Bence (1963-), művészettörténet, kulturális kapcsolat, kapcsolattörténet, Olaszország, Magyarország

"Petényi Katalin és Kabay Barna az olasz-magyar kulturális kapcsolatok néhány alappillérének bemutatására vállalkoztak tízrészes filmsorozatukban. A tizenegyedik részt, Ybl Miklós munkásságát bemutató dokumentumfilmet Gyöngyössy Bence készítette. Az okot és a lehetőséget a filmek elkészítésére a milánói világkiállítás biztosította..."

URL: http://mek.oszk.hu/14600/14603   2015-10-05

Pedagógusjelöltek oktatásszociológiai vizsgálata

Felsőfokú oktatás, Gyermekek, ifjúság, Életmódkutatás
felsőoktatás, pedagógusképzés, egyetemi hallgató, oktatásszociológia, oktatáskutatás, szociológiai vizsgálat, longitudinális vizsgálat, Magyarország, 21. sz.

"Az ifjúságkutatások eredményei alapján tudjuk, hogy ma már nem általános a hagyományos, lineáris, törésmentes tanulmányi karrierút, mint egy negyedszázaddal ezelőtt. Egyre kevesebben járják végig megszakítás és párhuzamos tevékenység nélkül az oktatási rendszer lépcsőfokait."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14534   2015-10-02

Attilám felnőtt élete és alkotásai / Finta Kata ; illusztrátor Buday Attila

Kortárs magyar irodalom, Festészet, grafika, Fogyatékosok, Gyógypedagógia
magyar irodalom, grafika, Down-kór, fejlődési rendellenesség, 21. sz.

"Ahogy készül most Attila felnőtt életéből ez a mappa a képeivel és leélt eseményeivel, forgatom az iratokat, olvasom a megőrzött történeteket. Azért kértem el Attilát az Intézettől, hogy velem legyen, azért tartózkodott itthon sokáig, hogy bajaiból kikezeljék, amit lehet, megtettem érte..."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14533   2015-10-02

Baba nénike : Regény / Gyp ; fordító Gerő Attila

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Bárha az évek testileg Joujout teljesen megváltoztatták, erkölcsi felfogásában szüz tiszta maradt. A fiatal leány olyan szüz tiszta maradt, mint a milyen azelőtt volt. Huszonnyolcz éves korában is olyan ártatlan vala a kis baba nénike, mint a milyen ártatlan volt a tizennyolcz éves kis Joujou."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14484   2015-10-02                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic