Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15129 documents

Pázmány Péter élete : 1570-1637 / Áldásy Antal

Egyháztörténet, Magyar történelem 1527-1790, Magyar irodalom története, Nevelés- és iskolatörténet
főpap, érsek, író, jezsuiták, ellenreformáció, egyháztörténet, neveléstörténet, magyar irodalom története, Pázmány Péter (1570-1637), Magyarország, 16-17. sz.

"A magyarországi protestantizmus legkiválóbb, legnagyobb ellenfele Pázmány Péter esztergomi bibornok-érsek 1570. október 4-én pillantotta meg e világot Nagy-Váradon. Apja Pázmány Miklós, anyja Massai Margit, állítólag az olaszországi Massa őrgrófok családjának sarja volt."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15512   2016-05-24

Jellemképek a magyar zenevilágból / Ábrányi Kornél

Zenetörténet, Klasszikus zene, opera, Népzene, Művelődéstörténet
zeneszerző, zeneművész, zenetörténet, kurucnóta, cigányzene, Liszt Ferenc (1811-1886), Reményi Ede (1828-1898), Erkel Ferenc (1810-1893), Mosonyi Mihály (1815-1870), Volkmann Róbert (1815-1883), Magyarország, 19. sz.

"Midőn a harminczas években, mesés virtuózi pályája egyik dicső korszakában, a párisi közönség két táborra oszlott s a felett folytatott dőre vitatkozást, hogy melyik az első: Thalberg-e vagy Liszt? A franczia esprit azzal a jellemzéssel vetett neki véget: hogy igenis, Thalberg az első, de Liszt az egyedüli."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15511   2016-05-24

Mértani földrajz elemei : Iskolai használatul / Markovics Jakab

Természeti földrajz, Naprendszer, Geodézia, térképezés, Tudománytörténet
földrajz, csillagászat, geodézia

"Ha a' földgolyón egy vonalt képzelünk melly egyik saroktól a' másikig ér, ezt délvonalnak vagy délkörnek (meridianus) nevezzük; azért, mivel midőn a' nap látszólag ezen a' körvonalon átmegy (delelés culminatio) akkor delet hoz mindazoknak, kik azon délkör alatt laknak."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15510   2016-05-24

Törvény gyakorlati kézi könyv : Hites táblabírákká lejendők előkészületére nemes Udvarhelyszék Rendei által bizottmányilag szerkeztetve, 's magállítatva

Polgári jog, Büntetőjog
közjog, magánjog, eljárásjog, bíróság, bírósági eljárás, Udvarhelyszék, Erdély, 19. sz.

"5.) Hányféle a nemesség?
Kétféle eredeti és szerzett, - eredeti nemessek azok, kik az első béjövetelkori nemességeket meg tartották, a' miljenek most kevesen vannak: - szerzett nemesség, a' melyet valaki a' törvényes fejedelemtől nyer, kitetszö hadi, vagy polgári érdemeiért."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15509   2016-05-24

A boldog ember : Regény / Móricz Zsigmond

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"- Én nem tudok egyebet mondani, csak azt, hogy én gyerekkoromba, legénykoromba olyan bóldog voltam, de olyan bóldog, hogy azt má ki se lehet gondolni. De akkor más is bóldog volt. Az egy bóldog világ volt... De most mindenki boldogtalan. Mindenki az égvilágon. El van rontva ez az ország, úgy ahogy van, az egész istenség."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15508   2016-05-24

Dráma a háztetőn : Regény / Aszlányi Károly

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, bűnügyi regény, 20. sz.

"És mégis mindig tovább vonszolta magát. Folyosóról-folyosóra! Fel akart jutni a tetőre, de a lift nem működött. Szörnyűséges kínok közt vergődött egyik lépcsőfokról a másikra. Ez az út egy egészséges embernek is sok lett volna. Szinte órák teltek el, amíg a terraszra ért. Ott kimerülten összerogyott. Vér folyt a vállából."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15507   2016-05-24

Flora Transilvaniae excursoria / Fusz Mihály

Növénytan, Egyéb összeállítások
flóra, növénytan, növényföldrajz, Erdély, 19. sz.

"A. Clematideae. I. Clematis L. a. Herbaceae, errectae. 1. C. integrifolia L. folia integerrima; flores violacei. - B. n. 1082. - In pratis humidis: Vajda-Hunyad; Broos; Kleinscheuern; Hermannstadt; Mergeln; Reps; Bachnen; Klausenburg; Thorda; Berg Billak (B. E. Sg. F. U.) Juni, Juli. p. -"

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15506   2016-05-24

Apponyi Albert gróf válogatott beszédei / Apponyi Albert

Magyar belpolitika, Politikatörténet, Szemantika, stilisztika, retorika
politikus, szónoklat, ünnepi beszéd, országgyűlési beszéd, belpolitika, politikatörténet, Apponyi Albert (1846-1933), Magyarország, 19. sz., 1889-1900

"Ki volt Kossuth Lajos? E kérdésre most alakul meg a felelet. Az élőt körülveszi a kontroverziák köde; gyenge mécsvilágként pislog benne a múló vélemény. De a halál zord szellője szétfújja a ködöt, eloltja az apró lámpát és fölkél a történelem napja. E fölkelő nap világosságánál kezdjük látni, hogy ki volt Kossuth Lajos."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15505   2016-05-24

Csoportkép / Vándor Lajos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Utolsó nagykövete
és nagybani lerakata
vagyok a pártszempontoktól
mentes európai irodalomnak."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15596   2016-05-24

Fej vagy írás / Vándor Lajos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Fej vagy írás, - mormolta az öngyilkosjelölt
és elővette utolsó egypengősét.
Ha fej, - akkor utoljára megvacsorázom és beleugrok a Dunába, -
ha írás, - akkor kötelet veszek és felakasztom magamat."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15595   2016-05-24

Kútfőtöredékek a magyarok történelme jász korszakához (Kr. e. 112 - 378. Kr. u.) a metanasta jászok magyar nemzetiségének megállapításával / Szombathy Ignác

Magyar történelem 1526 előtt, Európai országok történelme
jászok, szarmaták, szkíták, magyar őstörténet, honfoglalás előtti kor, történelmi forrás, ókor, i.e. 1. - i.e. 4. sz.

"A sarmaták (jászok) a sik mezőkön nyargalásznak. Ezeket is ugyanazon Lentulus által a Dunától eltávolitani elég volt. Nincs egyebük havas és deres sikságaikon erdejüknél; oly barbárság, hogy nem is tudják mi a béke. - Florus II. 28. 29. (IV. 12.)"

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15503   2016-05-23

Bethlen Gábor életrajza / Angyal Dávid

Magyar történelem 1527-1790
uralkodó, magyar történelem, Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1580-1629), Erdély, 16-17. sz.

"Bethlent ellenségei méltatlannak ítélték a trónra már csak azért is, mivel csekélylették származását. Bethlen ellenfeleinek gúnyjával szemben az ősök hosszú sorára hivatkozott. Ezek között Iktári Bethlen Domokos Mátyás király idejében erdélyi alvajda és szörényi bán volt."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15502   2016-05-23

Iskola a társadalmi térben és időben, 2013 / szerkesztő Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia

Pedagógiai módszerek, Oktatáspolitika, oktatásügy, Nevelés- és iskolatörténet
oktatás, oktatáskutatás, neveléstörténet

"A pedagógia professziós folyamatok hátterében a modern európai iskolarendszerek kialakulásának 19. századi folyamatai állnak, amelynek eredményeként a század végére ... létrejöttek a nyilvános, kötelező, állami jóváhagyások és elvárások szerint állami irányítással működő nemzeti közoktatási rendszerek."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15501   2016-05-23                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic