Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15150 documents

A metafilozófia gyönyörűsége / Varga Csaba

Metafizika, Ismeretelmélet, tudománytan, Társadalomfilozófia
metafizika, filozófia, filozófiai antropológia, társadalomfilozófia, ismeretelmélet, globalizáció

"Az új tudomány (ha lesz, ha lehet) egyik, alapvető iránya: az egyesített tudomány, vagy másképpen a metaelmélet, vagy ennek új metafizikai elmélete: a metafilozófia. Így a tudományfejlődés poszt-normál korszakában újra a végső válaszokat kereső metafilozófia születése várható."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15536   2016-05-30

Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak számára

Katalógusok, Egyéb listák, Beszerzés, dokumentumellátás, Középfokú oktatás, Könyvtártörténet
könyvtári katalógus, ajánló bibliográfia, iskolai könyvtár, középfokú oktatási intézmény, 1895

"Lehr Albert: Toldi, irta Arany János. Budapest, 1882. Franklin-Társulat. Ára 2 frt. (L. Magyar nyelv.)
Arany Toldiját sorról-sorra kisérő nyelvi magyarázatai nyelvésznek és stilisztának megbecsülhetetlenek. A legjobb magyar nyelvészeti commentár."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15535   2016-05-30

Fizet a múlt : Regény / Forró Pál

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Őszintén szólva, egy kicsit kínos volt neki, hogy Edna ilyen könnyedén mellé telepedett. Valahogyan érezte, hogy akik körülöttük ülnek, azok mind tudják, micsoda botrány játszódott le Edna multjában és a legnagyobb mértékben kompromittáló, hogy ő most a legnagyobb nyilvánosság előtt ilyen gyanus hölgy társaságában mutatkozik."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15534   2016-05-30

Az Universitas nyomdája, Nagyszombat - Buda - Pest : A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda háromszázötvenesztendős élete / Nádai Pál

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Művelődéstörténet
nyomda, nyomdaipar, nyomdászattörténet, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Nagyszombat, Budapest, Magyarország, 16-20. sz.

"Ily körülmények közt érte az Egyetemi Nyomdát az a meglepetés, hogy átköltöztették Pestre. Itt, ahol a Tudományos Társulatok Sajtóvállalatának 1923-ban felvett üzemébe kapcsolódhatott, a múzeumkörúti fiókban, új élet várt reá... Mindenekelőtt az a feladat..., hogy a magyar tudományos és népnevelő folyóiratoknak központi nyomtatószerve legyen."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15530   2016-05-30

Művészettörténeti olvasmányok

Művészettörténet, Képzőművészet általában, Építőművészet
művészettörténet, képzőművészet, építőművészet, festészet, szobrászat, fazekasság, ötvösség

"Azt mondják, hogy Demetrios, az ókori szobrász, annyira törekedett a természethűségre, hogy nagyobb gyönyörűségét találta a dolgok utánzásában, mint azok szépségében. Ugyanezt tapasztaltuk Michelangelo Meriginél is, aki nem ismert el más mestert mint modelljét... Csudálatos, hogy ilyen művészietlen úton törekedett a művészetre!"

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15526   2016-05-30

A Magyar Földrajzi Társulat könyv- és térképtárának czímjegyzéke : 1873-1889 / Jankó János, Thirring Gusztáv

Katalógusok, Könyvtártörténet, Tudománytörténet
könyvtári katalógus, szakkönyvtár, Magyar Földrajzi Társaság, 19. sz.

"A) Egyetemes földrajz
1. Egyetemes földrajz
Balbi, A.: Allgemeine Erdbeschreibung (III. és V. kiadás) (A1 és A2)
Desing, P. A.: Historischer Behulff und Unterricht von der Geogr. Polit. Chron. etc. 1734. (A12)"

URL: http://mek.oszk.hu/15600/15613   2016-05-30

A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei : Eredeti örmény kútfők után / Lukácsy Kristóf

Ázsiai országok történelme, Világirodalom története, Magyar történelem 1526 előtt
örmények, örmény irodalom története, magyar őstörténet, magyarság, filológia, kulturális antropológia, Örményország, Közép-Ázsia, Kaukázus-vidék

"Forrásaink nyomán Ázsia három különböző pontján találkozunk Magyarokkal..., s ott találjuk mind a három kijelelt helyen a nevezett Scytha törzseket, még pedig oly bélyegző emlékek, oly jellemző körülmények kíséretében, melyek azoknak a Magyarokkal azon egy nép voltát kétségtelenné teszik."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15525   2016-05-27

Az önzés iskolája? : Vállalati mecenatúra CSR környezetben / Kuti Éva

Civil szervezetek, Vállalatok, Közművelődés, népművelés
műpártolás, vállalat, művelődésügy, kulturális támogatás, társadalmi felelősség, gazdasági viselkedés, adományozó, adakozás, nonprofit szervezet, Magyarország, 21. sz.

"Az észlelt érték növelésének számos más módja is van, de a vállalati kultúratámogatás különösen alkalmas arra, hogy hordozója legyen a termék, szolgáltatás exkluzivitására, illetve az előállító felelős magatartására, presztízsére vonatkozó pozitív üzeneteknek."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15524   2016-05-27

A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi országos könyvtárának történeti és irodalomtörténeti kiállítása

Katalógusok, Könyv- és írástörténet, Könyvtártörténet, Művelődéstörténet, Magyar irodalom története
könyvtári kiállítás, könyvritkaság, hungarikum, ősnyomtatvány, kódex, nyelvemlék, magyar irodalom története, Országos Széchényi Könyvtár (Budapest), kiállítási katalógus, Budapest, 1902

"A Pray-codex néven ismert misekönyv legrégibb összefüggő nyelvemlékünket, a Halotti Beszédet foglalja magában. E nyelvemlékünk 1200-1210 közötti időből való. A Magyarországon készült codexet különösen becsessé teszi az, hogy benne festett képek is vannak. Ezek között egy Krisztusnak a keresztfáról való levételét ábrázolja."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15523   2016-05-27

Hegyközcsatár 800 éves : 1213-2013 / Orendt Mihály

Helytörténet, helyismeret, Magyar történelem általában
falu, település, helytörténet, magyar történelem, Hegyközcsatár, Bihar megye, Erdély, Románia, 13-21. sz.

"Bihar település a 11. században már a kialakult megyeszervezet központja és a bihari püspökség székhelye. A 13. századtól püspöki birtok. 1213-ban első ízben merül fel írásos formában Hegyközcsatár neve, mégpedig egy latin nyelvű birtokrendezési ügy kapcsán, Catar alakban említi a Váradi Regestrum (VárReg. 23.)."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15522   2016-05-27

A Hegyközcsatári Református Egyházközség története : 1556-2013 / Orendt Mihály

Egyháztörténet, Helytörténet, helyismeret, Keresztény vallások
egyházközség, templom, református egyház, egyháztörténet, helytörténet, Hegyközcsatár, Bihar megye, 16-21. sz.

"Érkezésekor a tiszteletes az egyházközséget elhagyatott állapotban találta, de kitartó munkával később a fejlődés útjára vezette. A templomot három alkalommal is renováltatta (1909, 1912 és 1928). Két új harangot öntetett és két új iskolát építtetett a községben (1910 és 1917-ben). A régi lelkészi lakást (1913) átalakítatta."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15521   2016-05-27

Geburtenbeschränkung in Bauernfamilien Ungarns (ca. 1750-1945) : Ein moraltheologischer Beitrag zur Geschichte der Kontrazeption in einer vorindustriellen Gesellschaft / Somorjai Ádám

Születés, Demográfia, Életmódkutatás, Életmód, szokások, Család általában, Keresztény vallások
születésszabályozás, családtervezés, parasztság, faluszociológia, egygyermekes család, gyermekvállalás, erkölcsteológia, vallási erkölcs, Magyarország, 18-20. sz., 1750-1945

"Die Geburtenbeschränkung hat in den Zentren nie aufgehört, sondern sich in Richtung des Einkindsystems weiterentwickelt. Dafür steht wertvolles statistisches Material zur Verfügung, zusammengestellt vor allem durch die Soziographen, aber nicht ausreichend für eine allgemeine Charakterisierung der Frage."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15520   2016-05-27

A múlt kútjának tükre : A történelemtanítás céljairól / Knausz Imre

Pedagógiai módszerek, Pedagógia általában, Történelem általában, Tudománytörténet
történelemtanítás, didaktika, történettudomány, történelem, oktatási módszer

"A történelemtanítás jelentős részben az ember sokféleségéről szól, ezért kiemelten alkalmas a másság elfogadásának, a toleranciának, a más kultúrák és életformák elismerésének a gyakoroltatására. Mindez úgy is fogalmazható, hogy egyfajta nyitottság kialakítása a cél, amely nem csak eltűri a másként gondolkodó embert, hanem meg is érti..."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15519   2016-05-27                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic