Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15155 documents

Études en philosophie du droit = Etudios de filosofia del derecho / Varga Csaba

Jogtudomány általában, Társadalomfilozófia
jogelmélet, jogfilozófia, jogtudomány, jogalkotás, logika, jogalkalmazás

"Dans l'histoire de la réflexion de philosophie juridique en Hongrie, Felix Somló est le premier penseur de grande envergure dans l'oeuvre de qui des pré-suppositions méthodologiques de Kant commencent à jouer un rôle dans la détermination du choix des modalités et des tendances de l'analyse."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15541   2016-05-30

Rechtsphilosophische Aufsätze / Varga Csaba

Jogtudomány általában, Társadalomfilozófia
jogelmélet, jogfilozófia, jogtudomány, jogalkotás, logika, jogalkalmazás, 20. sz.

"Die Kodifikation und der Gesetzlichkeitsanspruch waren unzweifelhaft geschichtlich bedingt. Sie waren etwas, daß sich an dem revolutionären Allgemeinen beteiligte, ohne selbst allgemein zu sein, was aber auch in dieser allgemeinen Form die Verkörperung einer Partikularität darstellte."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15540   2016-05-30

Dósa György és forradalma / Márki Sándor

Magyar történelem 1526 előtt, Hadtörténet
hadvezér, hadjárat, felkelés, parasztság, magyar történelem, Dózsa György (1470-1514), Magyarország, 15-16. sz.

"Ne kezdjünk megítéléséhez azon nagyon elterjedt tévhittel, hogy itt szörnyeteggel van dolgunk; s benne akkor egyénileg jellemes, eszes, vitéz, a nép javát kereső hazafit fogunk megösmerni, ki a balvélemények egy részének kiküszöbölésére vállalkozott, de eszközeiben különben sem válogatván, elsodorta ... őt az érdekeit féltő türelmetlenség."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15539   2016-05-30

A sajtószabadság lényege és szüksége, mely a magyar országgyűlés figyelmébe ajánltatik / Perlaky Mihály

Sajtó- és médiatörténet, Emberi jogok, Politikatörténet
sajtószabadság, szólásszabadság, cenzúra, sajtótörténet, országgyűlés, Magyarország, 1861, önkényuralom időszaka (1849-1867), 19. sz.

"A honatyák szabad nyilatkozatait pedig a sajtónak kell hiven, tehát ismét szabadon végig hordozni a haza hegyein, sikjain, hogy hallja meg a nemzet a nyilatkozatokat, melyek nevében tétetnek. A hol szabad nyilatkozatokat terjesztenek a lapok, ott a sajtó szabadságnak fele már megvan, másik felének pedig el kell jőnie!"

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15538   2016-05-30

Isten eleibe botsátott alázatos könyörgéseknek együgyü gyakorlása ... / Dániel István

Keresztény vallási szövegek, Egyháztörténet
ima, könyörgés, unitárius egyház, 18. sz.

"Ez az én ISTEN elött való mindennapi alázatos Könyörgéseimnek együgyü Exercitiuma, vagy Gyakorlása. Mellyeket én fenn meg-irt Auctor, nem Irásból; hanem a' mint a' Szent Lélek' oktatásából tanítattam; szóbéli Fohászkodások által ekképen botsátottam-fel Naponként, Hitbéli bizodalommal a' Kegyelemnek Széki eleibe."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15537   2016-05-30

A metafilozófia gyönyörűsége / Varga Csaba

Metafizika, Ismeretelmélet, tudománytan, Társadalomfilozófia
metafizika, filozófia, filozófiai antropológia, társadalomfilozófia, ismeretelmélet, globalizáció

"Az új tudomány (ha lesz, ha lehet) egyik, alapvető iránya: az egyesített tudomány, vagy másképpen a metaelmélet, vagy ennek új metafizikai elmélete: a metafilozófia. Így a tudományfejlődés poszt-normál korszakában újra a végső válaszokat kereső metafilozófia születése várható."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15536   2016-05-30

Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak számára

Katalógusok, Egyéb listák, Beszerzés, dokumentumellátás, Középfokú oktatás, Könyvtártörténet
könyvtári katalógus, ajánló bibliográfia, iskolai könyvtár, középfokú oktatási intézmény, 1895

"Lehr Albert: Toldi, irta Arany János. Budapest, 1882. Franklin-Társulat. Ára 2 frt. (L. Magyar nyelv.)
Arany Toldiját sorról-sorra kisérő nyelvi magyarázatai nyelvésznek és stilisztának megbecsülhetetlenek. A legjobb magyar nyelvészeti commentár."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15535   2016-05-30

Fizet a múlt : Regény / Forró Pál

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Őszintén szólva, egy kicsit kínos volt neki, hogy Edna ilyen könnyedén mellé telepedett. Valahogyan érezte, hogy akik körülöttük ülnek, azok mind tudják, micsoda botrány játszódott le Edna multjában és a legnagyobb mértékben kompromittáló, hogy ő most a legnagyobb nyilvánosság előtt ilyen gyanus hölgy társaságában mutatkozik."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15534   2016-05-30

Az Universitas nyomdája, Nagyszombat - Buda - Pest : A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda háromszázötvenesztendős élete / Nádai Pál

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Művelődéstörténet
nyomda, nyomdaipar, nyomdászattörténet, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Nagyszombat, Budapest, Magyarország, 16-20. sz.

"Ily körülmények közt érte az Egyetemi Nyomdát az a meglepetés, hogy átköltöztették Pestre. Itt, ahol a Tudományos Társulatok Sajtóvállalatának 1923-ban felvett üzemébe kapcsolódhatott, a múzeumkörúti fiókban, új élet várt reá... Mindenekelőtt az a feladat..., hogy a magyar tudományos és népnevelő folyóiratoknak központi nyomtatószerve legyen."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15530   2016-05-30

Művészettörténeti olvasmányok

Művészettörténet, Képzőművészet általában, Építőművészet
művészettörténet, képzőművészet, építőművészet, festészet, szobrászat, fazekasság, ötvösség

"Azt mondják, hogy Demetrios, az ókori szobrász, annyira törekedett a természethűségre, hogy nagyobb gyönyörűségét találta a dolgok utánzásában, mint azok szépségében. Ugyanezt tapasztaltuk Michelangelo Meriginél is, aki nem ismert el más mestert mint modelljét... Csudálatos, hogy ilyen művészietlen úton törekedett a művészetre!"

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15526   2016-05-30

A Magyar Földrajzi Társulat könyv- és térképtárának czímjegyzéke : 1873-1889 / Jankó János, Thirring Gusztáv

Katalógusok, Könyvtártörténet, Tudománytörténet
könyvtári katalógus, szakkönyvtár, Magyar Földrajzi Társaság, 19. sz.

"A) Egyetemes földrajz
1. Egyetemes földrajz
Balbi, A.: Allgemeine Erdbeschreibung (III. és V. kiadás) (A1 és A2)
Desing, P. A.: Historischer Behulff und Unterricht von der Geogr. Polit. Chron. etc. 1734. (A12)"

URL: http://mek.oszk.hu/15600/15613   2016-05-30

A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei : Eredeti örmény kútfők után / Lukácsy Kristóf

Ázsiai országok történelme, Világirodalom története, Magyar történelem 1526 előtt
örmények, örmény irodalom története, magyar őstörténet, magyarság, filológia, kulturális antropológia, Örményország, Közép-Ázsia, Kaukázus-vidék

"Forrásaink nyomán Ázsia három különböző pontján találkozunk Magyarokkal..., s ott találjuk mind a három kijelelt helyen a nevezett Scytha törzseket, még pedig oly bélyegző emlékek, oly jellemző körülmények kíséretében, melyek azoknak a Magyarokkal azon egy nép voltát kétségtelenné teszik."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15525   2016-05-27

Az önzés iskolája? : Vállalati mecenatúra CSR környezetben / Kuti Éva

Civil szervezetek, Vállalatok, Közművelődés, népművelés
műpártolás, vállalat, művelődésügy, kulturális támogatás, társadalmi felelősség, gazdasági viselkedés, adományozó, adakozás, nonprofit szervezet, Magyarország, 21. sz.

"Az észlelt érték növelésének számos más módja is van, de a vállalati kultúratámogatás különösen alkalmas arra, hogy hordozója legyen a termék, szolgáltatás exkluzivitására, illetve az előállító felelős magatartására, presztízsére vonatkozó pozitív üzeneteknek."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15524   2016-05-27                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic