Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
14360 documents

Gilgames / fordító Zászlós Levente

Antik irodalom, Világirodalom története, Műelemzés
sumer irodalom, sumer irodalom története, eposz

"Uruk istenéhez:
- Te alkottad a hatalmas bikát és a szakállas oroszlánt,
Gilgames, a mi urunk erősebb, mint azok.
Rajtunk súlyosodik, nyögve uraljuk őt!"

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14741   2015-11-25

A természetjárás iskolája / Jellinek János ; illusztrátor Iszer József, Körner József, Szöts Jenő

Természetjárás, hegymászás, Szabadidős sportok
természetjárás, turizmus

"Csomagolás közben könnyen előfordulhat, hogy éppen a legfontosabb holmit felejtik otthon. A kutacsnélküliség feletti bánatukat egyáltalában nem enyhíti az, hogy viszont ruhafogasból kettőt is hoztak magukkal a túrára. Nagyobb út előtt, tehát, nézzék át ezt a kis összeállítást."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14740   2015-11-25

Magyarok őstörténete : Görög források a scythák történetéhez / Télfy Iván

Magyar történelem 1526 előtt, Európai országok történelme, Ázsiai országok történelme
magyar őstörténet, szkíták, történelmi forrás, honfoglalás előtti kor

"Lipoxaistől származtak azok a scythák közől, kiket nemzetségre nézve Auchatáknak neveznek; a középső Arpoxaistól pedig kik Katiarok- és Traspiseknek hivatnak; végre a legifjabbiktól, a királytól, kik Parolátoknak neveztetnek. Mindnyájoknak a nevök pedig Skolotok a király melléknevétől. De a görögök scytháknak nevezték el."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14739   2015-11-25

Az Erdélyi Kath. Státusnak Gyula-Fehérvártt 1868. február 9-15-ikén megtartott gyülése

Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet
római katolikus egyház, egyházügy, egyháztörténet, Erdélyi Római Katolikus Státus, Gyulafehérvár, Erdély, 1868, 19. sz.

"Ez története azon gyülésnek, mely az erdélyi egyháztörténetemben nevezetes lapot fog elfoglalni, s mely ha nem is végződött valami fényes eredménynyel, de mindenesetre eszközölt annyit, hogy megismerhettük világi testvéreinknek gondolkodásmódját az egyházi önkormányzatról..."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14738   2015-11-25

A Brassói Kereskedelmi és Iparkamara jelentése kerülete közgazdasági viszonyairól az 1889-ik évben

Kereskedelem, Ipar- és technikatörténet, Helytörténet, helyismeret, Gazdaságtörténet
kereskedelem, ipar, gazdaság, kamara, éves beszámoló, Brassó, Erdély, 1889, 19. sz.

"Ha áttekintjük a brassói kamara kerületében az ipar és kereskedelem állását az 1889-ik évben s e felőli itéletünket egy szóban foglaljuk össze, hangsúlyoznunk kell, hogy ez a megelőző évekhez képest csak kevés előnyös oldalt tüntet föl, ellenben számos sötét árnyat vet maga után."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14737   2015-11-25

Válogatott közlemények a katolikus dogmatika, a hitvédelem és a XX. századi egyháztörténet témaköréből / Krajsovszky Gábor

Keresztény vallások, Egyháztörténet, Vallásfilozófia
keresztény teológia, katolikus egyház, dogmatika, egyháztörténet, hitvédelem, 20-21. sz.

"A világ teremtése nem tartozik a természettudományos vizsgálatok körébe, ez a teológia tárgyköre. Tehát, Jáki Szaniszló Templeton-díjas fizikus-teológus szavait idézve, amit Isten szétválasztott, azt az ember ne próbálja egybekötni. Éppen ezért, természettudomány és teológia - jellegükből adódóan - nem mondhatnak ellen egymásnak."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14736   2015-11-24

A romológia alapjai / szerkesztő Orsós Anna

Kisebbségek, Oktatáspolitika, oktatásügy, Népnyelv, nyelvjárások, Magyar néprajz
cigányság, etnikai csoport, cigány nyelv, romológia, kollektív jogok, hátrányos helyzetű, Magyarország, Európa

"A többségében hátrányos helyzetű aprófalvakban, az ország legelmaradottabb térségeiben élő cigány családoknak kevés esélye van a kitörésre, a társadalmi-gazdasági folyamatokba való visszakapcsolódásra. Számos szerző mutat rá a kérdéskör legfontosabb beavatkozási pontjára, az oktatásra..."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14735   2015-11-24

Bevezetés a területfejlesztési jogba / Hoffman István

Közigazgatás, önkormányzatok, Európai Unió, Államjog
területfejlesztés, regionális fejlesztés, fejlesztési politika, regionális politika, Magyarország, Európai Unió

"A területfejlesztés és a területrendezés fogalmának értelmezése a hazai tételes jogban is megjelenik. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló - többször módosított - 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 2. §-a rögzíti a területfejlesztés és a területrendezés célját..."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14734   2015-11-24

Szerves kémiai feladatgyűjtemény / Krajsovszky Gábor

Szerves kémia
szerves kémia, példatár

"A/ Milyen esetben jön létre molekuláris nemkötő pálya?
B/ Mely pálya energiaszintjéhez esik közel ennek a pályának az energiája?
C/ Mely centrumoktól származó p-pályák vesznek részt felépítésében?
D/ Függ-e az adott molekula energiaszintje ezen pályák betöltöttségétől?"

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14733   2015-11-24

Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Paul Stäckel ; fordító Rados Ignácz

Geometria, Tudománytörténet
geometria, matematikatörténet, matematikus, Bolyai Farkas (1775-1856), Bolyai János (1802-1860), Erdély, Magyarország, 18-19. sz.

"Az akadémián való tartózkodásának egész ideje alatt Jánost az atyai szeretetet, gondoskodás és aggódás kísérte. 1818-tól 1823-ig, e reá nézve oly nehéz esztendőkben. Farkasnak az egyedüli vigasztalást fiának gyors előmenetele és fényes sikerei szerezték."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14732   2015-11-24

Erdélyi arcképek és képek / Dézsi Lajos

Művelődéstörténet, Helytörténet, helyismeret
művelődéstörténet, híres ember, magyar történelem, Erdély

"Erdélynek sok olyan fia volt, aki egész életét neki szentelte. A tudósok közül ilyen volt például Benkő József és Kővári László még több volt olyan, akit sorsa más feladatra hívott ugyan el, de másnemű élethivatása közepette is örömmel ragadott meg minden alkalmat szűkebb hazája magasztalására..."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14731   2015-11-24

Erdély külön történelme : Alsóbbrendű iskolák számára / Matusik Nep. János

Magyar történelem általában
magyar történelem, uralkodó, Erdély, 9-19. sz.

"Széttépvén az események erőszaka ama köteleket, melyek a két magyar hazát századokon át benső, a legbensőbb testvéri viszonyban tarták, s kiszakítván egyiket a másik karjaiból: Erdély legottan az önálló nemzeti élet szinterére lépett. Igaz ugyan, hogy a gyámkart, melyet a török császárok nyujtottak, elfogadta..."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14730   2015-11-23

Sztochasztikus jelenségek / Nagy Tamás, Klafszky Emil

Alkalmazott matematika, Valószínűségszámítás, Játékelmélet, Pénzügy, bankügy
sztochasztikus folyamat, mátrix, valószínűség-számítás, operációkutatás, döntéselmélet, kockázat

"A részvény volatilitása azt mutatja, hogy mekkora a részvényárfolyam bizonytalansága. Minél nagyobb egy részvény volatilitása, árfolyama annál nagyobb kilengéseket tesz, így annál valószínűbb, hogy a részvény árfolyama az opció lejárati idejéig a kötési árfolyam fölé megy. A volatilitás növekedése ezért a vételi opció értékét növeli."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14729   2015-11-23                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic