Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13746 documents

Lángoló lélek : Versek 1964 / Kollár Ferenc ; illusztrátor Viktor Alexandrovich Lyapkalo

Kortárs magyar irodalom, Festészet, grafika
magyar irodalom, akt, 21. sz.

"versei lángok melyek felhasadt ajkakról csapnak ki
verseiben megkeményedett embercsonkok
s anyaföld fekete rögei vannak
versei elégtételért való kiáltás"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14122   2015-05-26

A kis tundrai ember : Versek és mesék / Maria Vagatova ; fordító Nagy Katalin; illusztrátor A. Sz. Kuhterin

Kortárs világirodalom, Más országok népköltészete
hanti irodalom, hantik, ugor népek, 20. sz.

"A földnek ebben a szegletében vagy abban a sarkában, ahol még mi sem jártunk soha, árválkodott egy csum, azt sem tudjuk ki állította, de szelek sokasága tutujgatta, ezüst szarvasszőr takaró takargatta minden oldalról. Ebben a csumban élt a Kis Tundrai Ember. Kicsi korában kezecskéje még nem is volt kéz - fogni nem tudott..."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14121   2015-05-26

Egy elnökség lenyomata : Válogatott beszédek és interjúk / Sólyom László

Magyar belpolitika, Kormányzat, parlament, Politikatörténet, Államjog
államfő, köztársasági elnök, jogállam, demokrácia, demokratizálódás, belpolitika, külpolitika, Magyarország, 2005-2010, 21. sz.

"Az elnök szótlanul is adjon példát, és sugározza a helyes mértéket! Úgy fejezi ki a nemzet egységét, hogy annak sokféleségét megőrzi és bátorítja. A sokféleségből nem szürke átlagot akar kikeverni, hanem egy ideált: Magyarország arcát, ahogy az emberek ünnepnapon szeretik magukat látni."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14120   2015-05-26

A természetrajz vezérfonala : Harmadik rész. Ásvány-, kőzet- és földtan / Kriesch János, Koch Antal, Koch Ferenc

Geokémia, ásványtan, Geológia, földtörténet, Általános és szervetlen kémia, Őslénytan
geológia, ásványtan, kőzettan, szervetlen kémia, földtudomány, földtörténet, paleontológia

"Az első, a mi az ásványon szemünkbe ötlik, annak alakja. Vele együtt föltünik annak fénye, szine, átlátszósága vagy átlátszatlansága is; ha kezünkbe veszszük, érezzük annak súlyát; ha késsel iparkodunk kis részecskét elválasztani belőle, külömböző ellentállást és tüneményt tapasztalunk..."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14119   2015-05-23

Görgey Artur / Pethő Sándor

Hadtörténet, Magyar történelem 1791-1867
hadvezér, katonatiszt, hadtörténet, hadjárat, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Görgey Artúr (1818-1916), Magyarország, 19-20. sz.

"A hazában is akadtak némelyek, akiknek tiszta látását nem vakitotta el a vádak és a rágalmak tüzesője. Jókai ezidőtájt irta, hogy valahányszor kisértésbe jön elátkozni Görgeyben az árulót, akkor mindig fölrémlik szeme előtt sápadt arca, mély, vérző sebével, a halált nem ismerő szenvtelenségével és nyugalmával."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14118   2015-05-23

A renaissance kezdete és fejlődése különös tekintettel hazánk építészeti műemlékeire / Myskovszky Viktor

Építőművészet, Művészettörténet, Művelődéstörténet
építészet, építészeti stílus, reneszánsz, magyar reneszánsz, művészettörténeti korszak, Magyarország, Európa, 15-17. sz.

"Uj idők, uj eszmékkel, uj művészeti formákat követeltek. Természetes, hogy ez általános szellemi mozgalom a művészetre, nevezetesen pedig az építészetre is befolyással lévén, a középkori - egyházi jellegű, komor - csúcsívesstíl helyett az életvidor renaissance műizlés mindenütt nagy kedvvel és előszeretettel karoltatott fel."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14117   2015-05-23

Rideg bánásmód : Esettanulmányok a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek elleni erőszakról és hátrányos megkülönböztetésről / Kuszing Gábor

Kisebbségek, Szociálpszichológia, Erotika, szexualitás, Emberi jogok
kisebbségi csoport, szexuális kisebbségek, hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció, homofóbia, szexizmus, előítélet, tolerancia, agresszív magatartás, emberi jog, jogeset, esettanulmány, Magyarország, 2002-2007, 21. sz.

"Ha ezekben az esetekben nem ismerjük fel, hogy nem egyszerűen meg nem értésről, hanem erőszakról van szó, soha nem sikerülhet az elkövetőket felelősségre vonni és az LMBT gyereket megvédeni a további erőszaktól."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14116   2015-05-23

Patriarchális erőszak : Támadás az emberi biztonság ellen / Gerd Johnsson-Latham ; fordító Recski Ágnes

Genderkutatás, Kisebbségek, Férfiak, Nők, feminizmus, Emberi jogok
agresszív magatartás, elnyomás, családon belüli erőszak, nők elleni erőszak, férfi szerep, férfiasság, hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció, szexuális kisebbségek, esélyegyenlőség, Svédország, Európai Unió

"Manapság az emberek egyre inkább tudatára ébrednek az erőszak elterjedt és szisztematikus voltának, valamint a férfihatalom, a nemek közötti rend, valamint a férfi szerep és férfiasság jelenkori felfogása formájában megmutatkozó mögöttes okoknak."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14115   2015-05-23

Ifijak' emlékezet oszlopa : Mellyet némelly tsendes oráiban gyakorolni szokott elmelkedesei szerént, ama romolhatatlan eröss kö-sziklábol az Ur Jésus Kristus drága beszédéböl, egybe rakott és ... egynéhány uj énekekkel együtt töredelmes szívvel fel-is emelt Bessenyei Anna / Bessenyei Anna

Keresztény vallási szövegek, Régi magyar szövegemlékek
ima, imakönyv, kereszténység, református egyház, 18. sz.

"Én atyám! az én Ifjuságomnak te vagy vezére, Te réád nézek én hogy meg-tartassam, mert Te vagy az Igaz Isten, és nintsen több. Legyen a' Te Kezed nékem segitségül, mert a' Te Parantsolatidat választottam magamnak; metéld környül az én Szívemet óh sok Irgalmasságu Isten!"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14114   2015-05-22

Oktatásszervezés elmélete / Kotschy Andrásné, Nádasi András

Oktatáspolitika, oktatásügy, Menedzsment
oktatásszervezés, oktatáskutatás, tanterv, tervezés, közoktatás, vezetéstudomány, minőségbiztosítás, módszertan

"A huszadik század második felében a rendszerszemlélet és a célelméletek hatására az új típusú tantervek legfontosabb részévé a részletesen kidolgozott cél- és követelményrendszer vált, így a »miért tanítunk?« kérdésre adtak első-sorban választ, ennek rendelve alá minden más elemet."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14113   2015-05-22

Emberi erőforrás-gazdálkodás / Juhász István, Matiscsákné Lizák Marianna

Munkaügy, Menedzsment
munkaerő-gazdálkodás, humánerőforrás-menedzsment, emberierőforrás-kezelés, munkaerőpiac, munkakör, esélyegyenlőség, vezetéstudomány

"Az emberierőforrás-gazdálkodást befolyásolják a külső környezeti tényezők, melyeket makrokörnyezeti tényezőknek nevezünk. Ezek: a gazdasági, a társadalmi, a demográfiai, a földrajzi, a politikai-jogi és a technológiai-műszaki tényezők. (A munkaerőpiacot befolyásoló tényezőkre külön térünk ki.)"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14112   2015-05-22

Az Unió pályázati rendszere / Kis-Tóth Lajos, Vígh Gergely

Európai Unió, Regionális gazdaság
pályázat, pénzügyi támogatás, területfejlesztés, regionális fejlesztés, fejlesztési politika, gazdaságpolitika, Európai Unió, Magyarország

"Az Európai Unió regionális politikája az Unió egyes, összehasonlítható méretű, összehasonlítható népességű régiói között fennálló különbségek csökkentésére irányul, a számszerűsíthető gazdasági jellemzők alapján kimutatható tartós regionális elmaradottság csökkentésére vagy megszüntetésére."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14111   2015-05-22

Webdesign / Kvaszingerné Prantner Csilla

Internetes technológia, Számítógépes alkalmazások, Számítógépes grafika
webdizájn, weblapszerkesztés, weblap, grafikus felhasználói felület, tervezés, ergonómia, design

"A weboldalak sikere abban rejlik, hogy mennyire tetszik a látogatóknak. Nyilvánvalóan fontos a megrendelő igényeit és a webdizájn szakma alapelveit egyaránt figyelembe venni, melyek gyakran nehezen összeegyeztethetőek. Mégis ezek alapján pontosan választ kell adni néhány fontosabb kérdésre."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14110   2015-05-22                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic