Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

iGlue (in4 Kft)

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió
Elektronikus Könyvkiadó

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
12415 documents

Emlékbeszédek, mellyek ... Debreczen város könyvnyomdájában működő két veterán nyomdász Csontos Ferencz és László Lajosnak ... félszázados emlékünnepélyekor elmondottak

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
nyomdász, Csontos Ferenc, László Lajos, jubileum, nyomdászattörténet, Debrecen, 19. sz.

"Debreczen város könyvnyomdájának két veterán munkása - mint ilyenek betöltvén 50-ik évét munkás pályájuknak -; a városi lelkes elöljáróság ... örömmel nyújtott segédkezet, a város szolgálatában levő nyomdász társulatnak, hogy ez, félszázadon keresztül hiven müködött két pályatársa jubileumának emlékét vidám lakomával ünnepelhesse meg."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12793   2014-04-23

A kinai papagáj : Regény / Earl Derr Biggers ; fordító Zigány Árpád

Klasszikus világirodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
amerikai irodalom, krimi, 20. sz.

"Bob gondosan becsukta az ajtót, mihelyt mind a négyen a szobában voltak... - A felhők már oszladoznak - jelentette - és végre pozitiv nyomra akadtam. De, mielőtt tovább mennék, engedje meg, miss Wendell, hogy bemutassam önnek Ah Kim urat, aki voltaképpen a honolului rendőrség detektivfőfelügyelője és mr. Charlie Chan az igazi neve."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12792   2014-04-23

A magyarság önképének történeti rétegei : Szemelvények középkori és kora újkori elbeszélő forrásokból = Looking in the historical mirror / szerkesztő Richly Gábor

Magyar történelem 1526 előtt
történelmi forrás, krónika, legenda, Magyarország, középkor

"Abban az időben ugyanis, melyben az említett nemzet Isten egyházát pusztította, volt egy bizonyos Géza nevű fejedelme, a negyedik attól számítva, ki a magyaroknak Pannóniába jövetele idején első vezérük volt; szigorú és kegyetlen, szinte hatalmaskodva bánt az övéivel, s irgalmasan s bőkezűen az idegenekkel..."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12791   2014-04-23

A nagyváradi egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén : 18. századi plébániai könyvjegyzékek, személyi gyűjtemények fennmaradt kötetei / Emődi András ; szerkesztő Monok István

Művelődéstörténet, Olvasáskutatás és -történet, Könyvtártörténet, Egyháztörténet, Egyéb listák
papság, művelődéstörténet, könyvkultúra, könyvjegyzék, plébános, Nagyvárad, Erdély, 18. sz.

"A személyi könyvgyűjtemények a 18. század közepétől jelentősen gyarapodtak, egyúttal a hagyatékok rohamosan növelték a plébániai könyvgyűjteményeket... A már fennebb számba vett tizenhat plébánosi magánkönyvtárból számításaink szerint legalább 1.000 kötet könyv került a plébániák állományába."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12790   2014-04-23

Szemelvények idősb Szinnyei József kéziratos hagyatékából / közreadó, szerkesztő Gyurcsó Júlia

Tudománytörténet
könyvtáros, Szinnyei József (1830-1913), levelezés, könyvtártudomány, bibliográfus

"Folytattam a Bibliographiához az adatok kutatását és leírását a könyvczímeknek, lassan halad, de azért csak halad. [...] Az A betű czéduláit mégegyszer átnéztem és jegyezgettem a megnézendőket a könyvtárakban, hogy teljes legyen. Fel a könyvtárba, ott folytattam a B czédulák revisióját..."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12789   2014-04-23

A könyvtár-pedagógia és a könyvtár-használattan hatékony módszerei a bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola Könyvtárában / Mórocz Zoltánné ; szerkesztő Gyurcsó Júlia

Könyvtárhasználat, Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás
általános iskola, könyvtárhasználat, könyvtárpedagógia, Bátaszék

"Az iskola tanulóinak lehetősége van több tanórán kívüli könyvtári tevékenységen is részt venni... A programokról a könyvtáros tanító folyamatosan értesíti a tanulókat és tanárokat egyaránt, szóban és a faliújságokon kitett plakátokon. Ezek a rendezvények a pedagógiai munka kiemelt területei."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12788   2014-04-23

A trachoma története ; A trachoma kór- s gyógytana ; Trachoma-politikánk / Kerekes Pál

Szemészet, Tudománytörténet
szembetegség, szemgyulladás, szemészet, fertőző betegség, gyógyítás, orvosi kezelés, orvostudomány

"A trachoma oly régi, mint a Nilus, mondja Dutrieux, az egyptomi kormány megbizásából készült memorandumában. E mondat igazához szó sem fér, csakhogy a belőle levont következtetés, t. i. hogy Egyptom már az ó-korban is oly mértékben terjesztette a ragályt, mint napjainkban, túlzó."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12787   2014-04-22

Budapesti Gépmesterek és Nyomók Köre 1884. évi április hó 27-én emlékül = Budapestet Maschinenmeister- und Drucker-Club

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
nyomdász, jubileum, egyesület, alapítás, ünnepség, nyomdászattörténet, testülettörténet, 1884, 19. sz.

"Én is reményteljes ifjú voltam egykor, s volt bennem annyi munkaerő és buzgalom, hogy a koldusbottól mindenkor védve éreztem magamat, és ime, még is oly helyzetbe jutottam, hogy az egylet által szeretettel nyujtott segélyt elfogadni kényszerültem. És kettőzött örömmel, de ép azért legbensőbb hálával el is fogadtam azt..."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12786   2014-04-22

Ditka, az árva : Regény / Végh Miki

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Elfogadom, pocsék múltad volt, de ezért nem vagyok felelős. Még egyszer nem szeretném hallani, hogy fogod a kis motyódat. Ne sajnáltassad magadat, mert máskor te tiltakozol ellene! Nem az árva, intézeti lány vagy. Lehet, némi túlzás, de a felső tízezer közé tartozol. Nem hálát kérek érte, csak megbecsülést."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12785   2014-04-22

A professzor öröksége : Történelmi regény / Serfőző Levente ; fordító Serfőző Levente

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Határontúli magyar irodalom
amerikai magyar irodalom, 21. sz.

"Walter kandidátusi diplomát szerzett a kelet-európai nemzetek tanulmányozásának szakterületén.... Walter anyai nagyszülei Kelet-Európából valók voltak, Walter nem sokat tudott eredetükről, és ez a doktorátusi tanulmány remek alkalomnak kínálkozott, hogy családi gyökereit és nagyszüleinek életét méltányos nézőpontból érthesse meg."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12784   2014-04-22

Betty Zane : Regény / Pearl Zane Grey ; fordító Zigány Árpád

Klasszikus világirodalom
amerikai irodalom, 19-20. sz.

"Ha az ezredes valaha a dicsekvés, a túlzás hibájába esett, ez bizonyára akkor történt, amikor hugának éles szemét, gyors lábát, erős karját és bátor szívét magasztalta. Boldog-boldogtalannak mesélte a telepen, hogy Betty oly pompásan lovagol, mint akármelyik indián, oly biztosan lő, mint az angol vadászezredek legelső céllövője..."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12783   2014-04-22

A kolozsvári könyvnyomdászok segélyző egyletének keletkezése és fejlődése : 1861-1886 / Gombos Ferenc

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
nyomdaipar, egyesület, önsegélyezés, nyomdászattörténet, testülettörténet, Kolozsvár, Erdély, 1861-1886, 19. sz.

"A kolozsvári könyvnyomdászok segélyző-egyletének felállítását is már az 1853. év elején kezdeményezte a ma is élő Dolián János pályatársunk s jelenleg a szamosujvári gör. kath. püspöki nyomda derék ügyvezetője, kinek elsősorban köszönhetjük egyletünk létezését, mert az ő lankadhatlan és buzgó fáradozásai után nyert az életet."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12782   2014-04-22

LibreLogo oktatási segédanyag : A teknőcgrafikától a programozáséretségiig / Lakó Viktória

Programozás, Informatika az oktatásban
programnyelv, programozás, számítógépes grafika, felhasználói program, szabad szoftver

"Az első teknőc, amelyet Irvingnek neveztek, valódi robot volt, amelyet rádióval lehetett irányítani.... A LibreLogóban szintén egy teknőcöt fogunk irányítani különböző parancsokkal. A teknőcnek egy toll van a hasa alatt, amellyel nyomot hagy maga után a papíron, tehát a mozgatásával különböző ábrákat rajzoltathatunk vele."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12781   2014-04-18                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

iWiW:
Club    Catalog

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic