Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13879 documents

H kettő O! - avagy: "az éji folyó csillaga" : A Napkorong Irodalmi Klub honlapján megjelent versek és hozzászólások / Vasi Ferenc Zoltán

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Szerelmesek, vigyázzatok!
Ne gyékényre terítsétek titkaitok!
Sakál szemek, mohó kezek
rabolnák el aranyatok."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14286   2015-07-02

Rend a rendetlenségben avagy A szabadság útvesztői : Anarchisták és nevelés / Mikonya György

Politikai elméletek, Történetfilozófia, Nevelés- és iskolatörténet
anarchizmus, eszmetörténet, reformpedagógia, 18-21. sz.

"Az anarchizmus gondolatköréből nem annyira a polgárpukkasztó, a radikális, felforgató, netán romboló szándékú mozzanatok a jelentősek. Ennél sokkal fontosabbak a reformpedagógia és az életreform irányába mutató hatások, amelyek kiteljesedéséhez az anarchizmus adott lendületet."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14283   2015-07-02

Programozás Javában / Tömösközi Péter

Programozás
Java, programnyelv, programozás

"Ahhoz, hogy az internethez csatlakozó számítógépek mindegyikén futtatható legyen egyazon program, nyilvánvalóan hordozható programozási nyelvre van szükség. A Java megalkotói a problémát úgy oldották meg, hogy a Java fordítóprogramok nem közvetlenül futtatható gépi kódot állítanak elő, hanem egy köztes kódot, ún. bájtkódot."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14282   2015-07-02

A kereszténység szelleme / François René de Chateaubriand ; fordító Gubicza István

Vallástörténet, Egyháztörténet, Vallásfilozófia, Művelődéstörténet, Klasszikus világirodalom
kereszténység, vallástörténet, egyháztörténet, valláslélektan, keresztény művészet, francia irodalom, vallásos költészet, 19. sz.

"A Szűz tisztelete és Jézus Krisztus szeretete a gyermekek iránt eléggé bizonyítják, hogy a kereszténység szelleme gyöngéd öszhangzatban van az anyaság szellemével. Itt új ösvényt akarunk a kritika előtt feltárni: modern költő által ecsetelt pogány anya érzelmeiben fogjuk a keresztény vonásokat kiemelni..."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14280   2015-07-02

A nagy-kállói ev. ref. egyház története / Görömbei Péter

Egyháztörténet, Keresztény vallások, Helytörténet, helyismeret
református egyház, egyháztörténet, reformáció, protestantizmus, helytörténet, Nagykálló, Szabolcs vármegye

"Ezen körülmények mind a kállói ref. egyház, mind a szabolcsi egyházak békés fejlődésére engednek következtetni 1650. körül. De ha I. Lipót, Báthory Zsófia és a Tököly-féle kuruc mozgalmak idején Kálló szenvedett: nem sokkal voltak jobb állapotban azon időben az egyházmegyebeli többi egyházak és az egész szabolcsi ref. egyházmegye sem."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14278   2015-07-02

A lelkiismeret / Varga Béla

Erkölcs, etika
lelkiismeret, bűntudat, erkölcsi érték, személyiség-lélektan, teológia, erkölcsfilozófia

"Mert hogy lehet, hogy bennünk van olyan erő, melynek szava itél cselekedeteink helyessége vagy rosszaság felett? Hiszen ha ez az erő a mi erőnk, akkor mi rendelkezünk felette. Ámde mégis ugy érezzük, hogy ő felettünk álló hatalom, mely jutalmaz és büntet s ez soha ki nem kerülhető."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14277   2015-07-01

A munkahelyi jól-lét és professzionalizáció kérdései esetkönyv / szerkesztő Folmeg Márta, Hervainé Szabó Gyöngyvér

Szervezetszociológia, Vállalatok, Munkaügy, Menedzsment
munkahelyi közérzet, munkahelyi légkör, foglalkozási stressz, vállalkozás, foglalkoztatás, vezetéslélektan, kérdőíves felmérés, Magyarország, 21. sz.

"A vállalkozás érdekében végzett operatív munka lelkesítő a vállalkozás kezdeti szakaszában, és minden egyéb adminisztrációs és kommunikációs feladat extra teherként értelmezett a vállalkozók számára. A kutatási interjúk szakmai kockázatánál így vizsgáltuk azt is, hogy a vállalkozók hogyan gondolkodnak a külső és belső kapcsolattartásról."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14276   2015-07-01

A román népköltészet / Suciu Traján

Folklorisztika, Más országok néprajza
folklór, románok, népköltészet, Románia

"A vallási kolinda a pogány mythologia eszméinek folytatódása, a keresztény hit szellemének megfelelően részben átidomítva és átalakítva. Némelyek a pogány hithez nagyon közel állanak; ezeket a románság legrégibb történeti korszakáig, a pogánykorig, lehet visszavinni; másokban a pogány hit magvait keresztény köntösben lehet látni..."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14275   2015-07-01

Szabadság-harcztéri emlékeim / Tóth Márton

Magyar történelem 1791-1867, Klasszikus magyar irodalom
1848/49-es forradalom és szabadságharc, magyar történelem, memoár, Petőfi Sándor (1823-1849), Magyarország, 1848-1849, 19. sz.

"Petőfit: a »Talpra magyar!« teremtőjét, mint századost Szelindeken Bem társaságában, illetőleg kiséretében láttam először. A Mátyás­huszárok Makray nevü vitéz főhadnagyával beszélgetett s jobb könyökével az én ágyumhoz támaszkodott."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14274   2015-07-01

Semmelweis, az anyák megmentője / Vajda Károly

Nőgyógyászat, Tudománytörténet
szülészet, gyermekágyi láz, fertőző betegség, betegségmegelőzés, kóroktan, járványtan, orvostudomány, Semmelweis Ignác (1818-1865)

"Ma, midőn még a műveltség alacsonyabb fokán álló emberek is tisztában vannak a gyermekágyi láz okával, kissé nehéz beleképzelni magunkat Semmelweis korába, midőn a leghíresebb szülész professzorok is hihetetlenül naiv magyarázatokkal igyekeztek e borzalmas betegség lényegébe behatolni."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14290   2015-07-01

Semmelweis összegyüjtött munkái / Semmelweis Ignác ; szerkesztő, fordító Győry Tibor

Nőgyógyászat, Tudománytörténet
szülészet, gyermekágyi láz, fertőző betegség, betegségmegelőzés, kóroktan, járványtan, orvostudomány, Semmelweis Ignác (1818-1865)

"Tapasztalataim által, melyeket a bécsi szülkórodában tennem sikerült, azon meggyőződéshez jutottam, miként a gyermekágyi láznak semmi járványos oka nincsen, hanem hogy eddig ösmeretlen helyi (endemisch) ok volt az, melynek a számtalan beteg áldozatául esett."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14289   2015-07-01

A dákok : Ethnographiai tanulmány / Borovszky Samu

Európai országok történelme, Más országok néprajza
dákok, ókori népek történelme, etnográfia, néprajz, Dacia, Erdély

"A dák nép, mint minden kezdetleges nép, legfőképen pásztorkodással töltötte életét... A földmívelés e vadászatban és harczban edzett népnél nem vert soha erős gyökeret s még a mondában is Charnabon géta király nagy ellenségekép szerepel Triptolemusnak, ki Ceres szolgálatában tanítgatott minden népeket a földmívelésre."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14272   2015-06-30

A fiatalok : Ferenczy Károly, Grünwald Béla, Katona Nándor, Magyar-Mannheimer Gusztáv, Rippl-Rónai József / Malonyay Dezső

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, Ferenczy Károly (1862-1917), Grünwald Béla (1839-1891), Katona Nándor (1864-1932), Magyar-Mannheimer Gusztáv (1859-1937), Rippl-Rónai József (1861-1927), Magyarország, 19-20. sz.

"Azon állítással szemben, hogy a régi mesterek tanulmányozása, esetleg másolása az egyéniség rovására történhetik, figyelmeztetnünk kell a fiatal művészt arra, hogy mindig a legrokonabb s éppen az egykorú az, ami az egyéniséget leginkább veszélyezteti. Nem a régi mesterek, inkább a divatos, a magasztalt és ünnepelt kortársak!"

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14271   2015-06-30                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic