Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15507 documents

Vádolnak a kárpátaljai túlélők és a meggyalázott holtak : Szemelvények a szovjet fogságból hazatért túlélők (volt katonafoglyok, civil internáltak, politikai elítéltek, kényszermunkások) vallomásaiból, visszaemlékezéseiből, valamint a hozzátartozók adatközléseiből

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Kisebbségek, Európai országok történelme
deportálás, kényszermunka, határon túli magyarság, állami terror, második világháború, 1945 utáni időszak, Kárpátalja, Szovjetunió, Ukrajna, 1944-1955, 20. sz.

"A frontról hazajött. Szolyván a «háromnapos munkabehívásra» nem jelentkezett. 1945-ben elhurcolták hazulról. Ungváron volt, itt 10 évre ítélték. A lakásból kilakoltattak bennünket, vagyonunkat elkobozták. Férjem a habarovszki országrészi Magadanba került, ahol 1947. július 16-án meghalt..."

URL: http://mek.oszk.hu/15900/15900   2016-08-25

"Ezer fogoly küldi imáját az égbe... Mi Atyánk, Úristen, segíts haza minket!..." : Internálás és genocídium a Kárpát-medence régióiban : internálás és deportálás, szovjetellenes személyek begyűjtése, megtorlás Kárpátalján

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Kisebbségek, Európai országok történelme
deportálás, kényszermunka, határon túli magyarság, állami terror, második világháború, 1945 utáni időszak, Kárpátalja, Szovjetunió, Ukrajna, 1944-1955, 20. sz.

"Az eddig felkutatott levéltári anyagok ismerete egyértelművé teszi, hogy a Vörös Hadsereg által elfoglalt Kárpátalja szovjetizálásának, a magyarok és németek elhurcolásának projektje moszkvai, Sztálin által jóváhagyott forgatókönyv szerint az NKVD főrendezésében és a 4. Ukrán Front cselekvő oltalma alatt valósult meg."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15899   2016-08-25

Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia / Weszprémi István

Tudománytörténet, Életrajzi lexikonok
orvos, orvostörténet, orvostudomány, tudománytörténet, Magyarország, Erdély, 18. sz.

"APATZAI (IOH. TSERE) natus in villa Apátza agri Bartziensis, Claudiopoli et Albae Iuliae humaniores edidicit litteras; in academias Batauas emissus, omnium linguarum orientalium notitiam sibi comparauit, per scripta Medicorum omnis aeui longe lateque grassatus est, et adeo inclaruit, vt sumto theologiae Doctoris titulo..."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15898   2016-08-25

Ama' mennyei királynak arany veszszejével meg-illettetett, és az ö ortzájának szemlélésére bé-eresztetett, hazájáért, 's az Isten' házáért buzgo kegyes Esther néhai ... Rádai Esther ... Teleki László urnak ... élete párja ... / Málnási László, Deáki Filep Sámuel, Baconi Incze István, Bod Péter

Klasszikus magyar irodalom, Keresztény vallások
gyászbeszéd, nekrológ, prédikáció, magyar irodalom, Teleki Lászlóné Rádai Eszter (1716-1764), Kolozsvár, 18. sz.

"Oda vagyon RÁDAI ESTER Ur Aszszony! amaz Izrael-béli nagy Heroina nagy Anya! ... Ti-is ugy éljetek; hogy az ö bóldog Halálával halhassatok meg, és az ö Tölle már el-nyert Bóldogságnak jövendöben sorsosi lehessetek!"

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15896   2016-08-25

Monetáris statisztikai kézikönyv, 2012

Makroökonómia, Pénzügy, bankügy, Számvitel, Statisztikai évkönyvek, Adattárak
államháztartás, pénzrendszer, költségvetés, mérlegkimutatás, pénzforgalom, pénzpiac, nemzeti bank, statisztikai adatközlés, statisztikai elemzés, Magyarország, 2012, 21. sz.

"A monetáris bázist (M0) a magyar monetáris statisztikában a következő tételek összege alkotja: a teljes forgalomban lévő bankjegy és érme havi átlagállománya, valamint az egyéb monetáris pénzügyi intézmények bankszámlabetéteinek és egynapos lekötésű betéteinek havi átlagállománya."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15895   2016-08-25

Monetáris statisztikai kézikönyv, 2005 / Kiss László, Kuruc Emese, Simonné Sulyok Brigitta, Veres Szilvia

Makroökonómia, Pénzügy, bankügy, Számvitel, Statisztikai évkönyvek, Adattárak
államháztartás, pénzrendszer, költségvetés, mérlegkimutatás, pénzforgalom, pénzpiac, nemzeti bank, statisztikai adatközlés, statisztikai elemzés, Magyarország, 2005, 21. sz.

"A jegybank által kibocsátott készpénz és a hitelintézetek bizonyos, a jegybanknál vezetett, nem lekötött bankszámlái ... alkotják a monetáris bázist. A monetáris bázis nem tartozik a pénzmennyiségek közé, hiszen a pénztartó szektorok mellett az egyéb monetáris pénzügyi intézmények követeléseit is tartalmazza."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15894   2016-08-25

Novellák-történetek, ábc-sorrendben / Finta Kata

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ha nem lehettem művész (mint terveztem), akire büszkék lehetnek, ha nem tudok anyagi értéket rájuk hagyni, legalább ezt hagyjam nekik örökül: a 20. századi történelem egy darabkáját. Lássák, milyen volt az életem, s azért, hogy én is valami értéket teremtsek az utókornak..."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15893   2016-08-25

Zenei művelődésünk a változó régióban : A VII. Hungarológiai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai / szerkesztő Angi István, Csákány Csilla

Zene általában, Népzene, Klasszikus zene, opera, Zenetörténet, Folklorisztika
zenei élet, népzene, népzenekutatás, népzenei feldolgozás, folklór, komolyzene, zenetörténet, zeneesztétika, Erdély

"Mértékadó etnomuzikológusok tapasztalatai szerint vokális népzenénket a nyelvterület különböző tájain legnagyobbrészt egységes szellemben fogant dalok alkotják. Mindazáltal már a zenei néphagyományok tudományos vizsgálatának kezdetén vidékenként eltérő jelenségek is magukra vonták a figyelmet."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15892   2016-08-25

A zene végtelen változatossága I. : Előadások a Zalaegerszegi Zenebarátok Klubjában / Juhász Tibor

Zene általában, Zeneoktatás
zene, zeneelmélet, zenepedagógia, zenei variáció, zenei hang, madárhang

"Mennyi hang... És mennyi hang szólalt már meg itt, a zeneklubban, a világ koncerttermeiben, a tévé- és rádióadásokban, CD-k, videók lejátszásakor. De ebből a sok hangból mindössze 12 a különböző! Az összes többi ennek a 12 hangnak a mélyebben vagy magasabban felhangzó változata."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15891   2016-08-24

Vitézi végek dicsérete : A nemesség szerepe a XVI–XVIII. századi Északkelet-Magyarország társadalmi fejlődésében / Zubánics László ; szerkesztő Csordás László

Társadalomtörténet, Magyar történelem 1527-1790, Genealógia, családtörténet
nemesség, rendi társadalom, rendi szervezet, Északkelet-Magyarország, Kárpátalja, 16-18. sz.

"A Dózsa-féle parasztháború kezdetének 500. évfordulója mindenképpen méltó apropója a nemesség társadalmi szerepének átértékelésére. A Felső-Tisza-vidék nemességének túlnyomó többsége vagyoni állapotát és életmódját tekintve nem sokban különbözött a velük együtt élő parasztságtól, ezért sok esetben közösek voltak a céljaik."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15890   2016-08-24

Gondolat - szó - cselekedet... : Válogatás egy élet műveiből / Bulányi György ; szerkesztő Faragó Ferenc

Keresztény vallások, Kisegyházak, szekták
kereszténység, közösség, hit, keresztény teológia, katolikus egyház

"A szenvedésről csak a résztvevő beszélhet. A szenvedőnek csak az az elviselhető, ha értelmét látja a szenvedésnek, ha hihet benne, hogy az őt szerető Isten üzenete számára ez a szenvedés, ha hihet benne, hogy a szenvedése építi az Isten Országát, azaz javára van a testvéreinek."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15889   2016-08-24

Széchenyi István gróf két garasára nyilatkozat / Táncsics Mihály

Közgazdasági elméletek, Pénzügy, bankügy
közteher, adóügy, adópolitika, hitel, reformkor, Széchenyi István (1791-1860), Magyarország, 1844

"Vagy képes és akarja a' magyar, társadalmi állapotát gyökeresen orvosolni, vagy nem. Ha képes és tud akarni, nincs szüksége e' tőkére, vagyis hitvány foltozásra: ha pedig nem képes, nemcsak ez, de ennél tizszerte nagyobb tőke sem emeli a' hazát; sőt minél nagyobb volna a' kölcsöntőke, annál mélyebben sülyedne..."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15888   2016-08-24

Őshazakutatás és a magyar hieroglifikus írásemlékek / Varga Géza

Írás, Könyv- és írástörténet, Egyéb történeti segédtudományok, Magyar történelem 1526 előtt, Nyelvtörténet
hieroglifa, rovásírás, írástörténet, magyar őstörténet, nyelvtörténet, magyar őshaza

"A hunok és a rómaiak megállapodását az a körülmény alapozhatta meg, hogy Savaria környékén és talán másutt is magyarul beszélő szabírhun lakosság élt már a római időkben is. E meglepő körülményt a római-hun-avar Dunántúlon és Szibériában egyaránt előforduló magyar hieroglifák segítenek elfogadni."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15887   2016-08-24                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic