Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
14159 documents

Az ismeretlen korona : Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás / Kees Teszelszky ; szerkesztő Czibere Mária; fordító Trostovszky Gabriella

Magyar történelem általában, Tudománytörténet, Államjog
magyar történelem, állami jelkép, koronázási jelvény, magyarságtudat, eszmetörténet, nemzettudat, szentkoronatan, Magyarország

"A magyar korona nem csupán egy koronázás alkalmával használt ékszer volt, hanem egyszersmind olyan szimbólum, amelyhez különböző politikai és vallási eszmék kapcsolódtak. A koronát évszázadokon át övező tisztelet tartalma és formája az idők folyamán átalakult."

URL: http://mek.oszk.hu/14600/14600   2015-10-05

A grófné ura : Regény / Tolnai Lajos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Hogy egy javakorbeli derék, csinos özvegy magyar grófné, a legjobb magyar grófi családok tagja, egy gazdag urnő mikép választhatott férjül egy szegény nevelőt, egy szerény állásu hivatalszolga fiát, ... hát azon már ebben a derék magyar városban mindenki lelke mélyéből csodálkozott."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14501   2015-10-05

Elbeszélések / Sebők Zsigmond

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Ime, most kinyilik az ajtó és valaki gyöngéden megczirógatja a fedetlenül maradt nyakrészletet. A szunyadó kisasszony, a ki épen azt álmodja, hogy a perzsa királyfi valami tánczvigalomban a második négyesre foglalkozik vele, összerázkódik és fölveti álommámorosan a szemeit. Előtte áll nénje, a szelid Ilonka..."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14500   2015-10-05

Két leány regénye : A Fráterek és a Grabowszkiak / Abonyi Árpád

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Gyönyörü komédia! Az éjjel, a csendesség, a holdvilág, a tenger, a pöfékelő kémény, - s a hajópárkány törpe korlátja mellett egy nyulánk, fiatal leány, aki sír és kétségbe van esve. Ha azt mondom neki, hogy tántorogjon vissza a Nro 13-ba, New-Yorkból majd értesíteni fogjuk Grabowszki mamát, hogy nincs semmi baj..."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14494   2015-10-05

Olasz-magyar örökség = Patrimonio italo-ungherese / Petényi Katalin, Kabay Barna ; szerkesztő Petényi Katalin; fordító Ralph Berkin, Mariarosaria Sciglitano, Massimo Congiu

Filmművészet, Művészettörténet, Művelődéstörténet
dokumentumfilm, filmrendező, filmográfia, Petényi Katalin (1941-), Kabay Barna (1948-), Gyöngyössy Bence (1963-), művészettörténet, kulturális kapcsolat, kapcsolattörténet, Olaszország, Magyarország

"Petényi Katalin és Kabay Barna az olasz-magyar kulturális kapcsolatok néhány alappillérének bemutatására vállalkoztak tízrészes filmsorozatukban. A tizenegyedik részt, Ybl Miklós munkásságát bemutató dokumentumfilmet Gyöngyössy Bence készítette. Az okot és a lehetőséget a filmek elkészítésére a milánói világkiállítás biztosította..."

URL: http://mek.oszk.hu/14600/14603   2015-10-05

Pedagógusjelöltek oktatásszociológiai vizsgálata

Felsőfokú oktatás, Gyermekek, ifjúság, Életmódkutatás
felsőoktatás, pedagógusképzés, egyetemi hallgató, oktatásszociológia, oktatáskutatás, szociológiai vizsgálat, longitudinális vizsgálat, Magyarország, 21. sz.

"Az ifjúságkutatások eredményei alapján tudjuk, hogy ma már nem általános a hagyományos, lineáris, törésmentes tanulmányi karrierút, mint egy negyedszázaddal ezelőtt. Egyre kevesebben járják végig megszakítás és párhuzamos tevékenység nélkül az oktatási rendszer lépcsőfokait."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14534   2015-10-02

Attilám felnőtt élete és alkotásai / Finta Kata ; illusztrátor Buday Attila

Kortárs magyar irodalom, Festészet, grafika, Fogyatékosok, Gyógypedagógia
magyar irodalom, grafika, Down-kór, fejlődési rendellenesség, 21. sz.

"Ahogy készül most Attila felnőtt életéből ez a mappa a képeivel és leélt eseményeivel, forgatom az iratokat, olvasom a megőrzött történeteket. Azért kértem el Attilát az Intézettől, hogy velem legyen, azért tartózkodott itthon sokáig, hogy bajaiból kikezeljék, amit lehet, megtettem érte..."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14533   2015-10-02

Baba nénike : Regény / Gyp ; fordító Gerő Attila

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Bárha az évek testileg Joujout teljesen megváltoztatták, erkölcsi felfogásában szüz tiszta maradt. A fiatal leány olyan szüz tiszta maradt, mint a milyen azelőtt volt. Huszonnyolcz éves korában is olyan ártatlan vala a kis baba nénike, mint a milyen ártatlan volt a tizennyolcz éves kis Joujou."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14484   2015-10-02

Huszár Anna : Regény / Benedek Elek

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"...Ez a viaskodás száz esztendővel ezelőtt indult egy leány miatt. Sajátos véletlen: Huszár Anna volt a leány neve. Huszár Anna hires szép leány volt a maga idejében s kezéért egy Huszár meg egy Benkő fiú vetélkedett. Mindakét fiú székely huszár volt, deli szép legények, s Huszár Anna szive egyszer erre, másszor arra hajlott."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14483   2015-10-02

A magyar humor : Tréfák, humoreszkek, vidám jelenetek

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A pincér egy jókora furkósbotot adott kölcsön, a kutyák miatt s igy elindultam. Bátyu csinos fészek. Ha hatszázezer lakosa volna, ha a Duna folynék mellette, ha a Gellérthegy és a vár is ott állana, ha az Andrássy-utat és a körutakat odaépítették volna, ha a villamos vasutak szaladgálnának utcáin: Kis-Budapestnek lehetne nevezni."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14480   2015-10-02

A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás / Kovács Éva

Nyelvtörténet
földrajzi név, történeti helynév, névkutatás, nyelvemlék, történelmi forrás, Tihany, Balatoni régió, 1211, 13. sz.

"A tihanyi apátság 1211. évi birtokösszeírása a magyar nyelvtörténet egyik fontos írott emléke, mivel latin nyelvű szövegében viszonylag nagy számban tartalmaz magyar nyelvi elemeket, hely- és személyneveket. E nyelvemlék monografikus igényű névtani-nyelvtörténeti feltárása mindezidáig még nem történt meg, s a filológia sem szentelt különösebben nagy figyelmet e szórványemlékünknek."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14532   2015-10-01

A közös haza konfliktusai : A Kárpát-medence népei és kelet-közép-európai kapcsolataik / szerkesztő Ujváry Gábor

Történelem általában, Kulturális antropológia, Kisebbségek, Magyar külpolitika, Kisebbségek
magyar történelem, magyarságkutatás, kisebbségkutatás, külpolitika, nemzeti kisebbség, Magyarország, Kárpát-medence, 20-21.sz.

"Nem egy, a Kárpát-medence területéből is részesülő, jelenleg létező országban élő nemzet csak igen későn, a 20. században tudta saját államát megteremteni, és a megelőző évszázadokban egy Magyar Királyságnak nevezett államalakulatban élt és létezett, mégpedig a politikai jogok gyakorlásától megfosztott népességként."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14531   2015-10-01

Koldusok : Elbeszélések / Kabos Ede

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Kétségbeesve, szótlanul kapaszkodtak egymásba a koldusok és összedugott fejjel három hátat forditottak a közös ellenségnek. Hogy egy helyben maradtak, lassankint körülfogta őket a hó s máris nehezükre esett, ha csak a lábukat akarták is megmozgatni. A sánta siránkozó hangon mormogta, hogy bizonyosan el kell pusztulniok..."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14457   2015-10-01                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic