Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15416 documents

Beethoven Brunszvik Teréz naplóiban / Brunszvik Teréz ; fordító Dancsecs Zsuzsanna

Zenetörténet
zeneszerző, zenetörténet, memoár, Beethoven, Ludwig van (1770-1827), magyarországi német irodalom, Németország, 18-19. sz.

"Ekkor kötöttük Beethovennel azt a szíves, bensőséges barátságot, amely a Mester élete végéig tartott. Beethoven eljött Budára, eljött Martonvásárra is, és mi felvettük abba a kis köztársaságba, amelynek csupa kiválasztott férfi és asszony volt a tagja."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15810   2016-07-22

Brunszvik Teréz, Teleki Blanka és De Gérandóné Teleki Emma Kossuth Lajosról

Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet
politikus, államférfi, emigráció, memoár, történelmi forrás, Kossuth Lajos (1802-1894), Magyarország, 19. sz.

"1849. ápr. 11.: Minden ember a másikban látja a saját tükörképét. A lélek, a gondolatok, a szellem, a jellem nagysága csak látva érthető, ahol ezek jelen is vannak, - így lehet a különféle nézeteket és a belőlük levont ítéleteket megmagyarázni, pl. többek között Kossuthról."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15809   2016-07-22

Ifjúsági könyvtárjegyzék a polgári iskolák, gimnáziumok és leánygimnáziumok ... számára / Horváth Kálmán

Katalógusok, Egyéb listák, Oktatáspolitika, oktatásügy, Beszerzés, dokumentumellátás, Könyvtártörténet
könyvtári katalógus, ajánló bibliográfia, iskolai könyvtár, középfokú oktatási intézmény, Magyarország, 1930-40-es évek

"I. rész. IV. csoport. Polgári fiú- és leányiskola, gimnázium és leánygimnázium I-II. osztálya. (10-12. év.) a) Beszerzendő művek:
Abonyi Árpád: Három vitéz magyar baka. Singer és Wolfner. (Elfogyott.)
Andersen meséi. (Mikes.) Franklin"

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15808   2016-07-22

A harmadik kor: az idősek jövedelmi helyzete és lakáskörülményei / Medgyesi Márton, Sági Matild, Szivós Péter

Idősek, Demográfia, Munkaügy
idős, nyugdíjas, foglalkoztatás, munkaerőpiac, lakásviszonyok, Magyarország, 1990-es évek, 1998

"A korai nyugdíjazás növekvő arányát egyértelműen a rendszerváltás hatásának kell tekintenünk. Az idősebbek, ha elveszítik az állásukat, nehezebben találnak újat, mint a fiatalok. Mindazok, akiknek módjában áll választani, a munkanélküliség, a bizonytalanság helyett inkább választják a korai nyugdíjba vonulást."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15807   2016-07-22

Aradvár és Aradváros ostroma 1848-49-ben : Galsai Kovách Ernő 1848/49-iki honvédőrnagy naplója / Kovách Ernő

Magyar történelem 1791-1867, Hadtörténet, Helytörténet, helyismeret, Klasszikus magyar irodalom
magyar történelem, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, történelmi forrás, magyar irodalom, Arad, Arad (vár), Erdély, 1848-1849, 19. sz.

"Az ostromló csapat következőképpen alakult ki. Elől a székely zászlóalj, azután a két század debreceni, a két század békési önkéntes (mind jól fegyverkezve), utánuk a 30-ik Honvédzászlóalj és a 30-ik zászlóalj feles legénységéből alakított 58-ik zászlóalj. Ez még csak kaszákkal volt ellátva."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15806   2016-07-22

Magyar nyomtatott munkák a XVI. és XVII. századból / Thewrewk Árpád

Könyv- és írástörténet, Művelődéstörténet, Könyvtártörténet, Papíripar és nyomdászat, Magyar irodalom története
régi nyomtatvány, könyvtörténet, könyvtártörténet, nyomdászattörténet, magyar irodalom története, Magyarország, 16-17. sz.

"Sok régi magyar irat és könyv, mi türés-tagadás, nem a török és kuruc pusztitás, hanem az emberek tudatlansága és gondatlansága miatt veszett el!) Ámde az a kevés is, a mi mintegy irmagul maradt, megcáfolja azokat, kik azt állitják, hogy a XVI. és XVII. századbeli magyar irodalom csak vallásos tartalmú nyomtatványokat mutathat föl..."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15805   2016-07-21

Gyásznapok' emléke levelekben, mellyeket feleségének irt Táncsics Mihál / Táncsics Mihály

Magyar történelem 1791-1867, Klasszikus magyar irodalom
politikus, politikai fogoly, magyar történelem, levelezés, reformkor, Táncsics Mihályné (1813-1907), Magyarország, 19. sz.

"... Az a legboldogtalanabb ember, kinek nincs mit remélnie. Ime ez én vagyok. Kecsegtet ugyan nyugottabb perczeimben egy-egy reménysugár, hogy fogságombul majd egyszer talán csak kiszabadulok, de e' halvány reménysugár alig-alig támad 's ismét ugy elenyészik, mint a messzetávozó dalnok' hangja."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15804   2016-07-21

Magyarok története kérdések- és feleletekben az ifjúság számára / Táncsics Mihály

Magyar történelem általában
magyar történelem, Magyarország, 10-19. sz.

"Mielőtt útnak indultak volna az ősrokonok' egykori hazáját újra fölkeresni: a' hét nemzetség' főnökei egy fő alatt kivántak egyesülni, 's közakarattal Álmost választották fejedelmükké ... és hűséget esküdtek néki olly fogadással, hogy míg az ő ivadékaiból valaki leszen, abból fog a' nép főnököt vagy fejedelmet választani."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15803   2016-07-21

Kockázat, díj, tartalék : Matematikai módszerek a vagyonbiztosításban / Komáromi Éva

Matematikai analízis, Alkalmazott matematika, Pénzügy, bankügy
kockázatbecslés, alkalmazott matematika, díjszabás, biztosításügy, vagyonbiztosítás, optimumszámítás

"Az egyik gyakran alkalmazott elv a várható érték elve. Ez azt jelenti, hogy a döntéshozó két gazdasági lehetőség közül azt választja, amely esetében a számára pozitív kilátásokat jellemző valószínűségi változó (nyereség, hozam, stb.) várható értéke nagyobb."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15802   2016-07-21

PERT alkalmazások / Szántai Tamás

Alkalmazott matematika
hálótervezés, matematikai programozás, operációkutatás, optimumszámítás, döntéselmélet

"A PERT elnevezés az angol «Project Evauluation and Reviewing Technique» elnevezésből képzett betűszó. Jelentése ... úgy fogalmazható meg, mint «projektek kiértékelési és újratervezési módszere». Projektnek különféle tevékenységek egymástól függő sorozatát nevezzük, mely tevékenységek elvégzése a projekt megvalósítását jelenti."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15801   2016-07-21

Nemlineáris optimalizálás / Rapcsák Tamás

Matematikai analízis, Alkalmazott matematika
nemlineáris analízis, matematikai analízis, optimumszámítás, függvénytan

"A nemlineáris optimalizálási, vagy nemlineáris programozási problémák (rövidítve NLO vagy NLP) definíciója nem egyértelmű az optimalizáláselmélet irodalmában. A «nemlineáris» jelző is félrevezető, mivel minden optimalizálási feladatot magában foglal, amiben nemlineáris függvények szerepelnek."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15800   2016-07-20

Értekezés a' magyar nyelv eredetéről, természeti tulajdonságairól, kimívelhetése, fundamentomos tanulása és könnyű tanítása legjobb módjáról / Márton József

Nyelvtörténet, Tudománytörténet
magyar nyelv, nyelvek eredete, nyelvtörténet, nyelvtan, nyelvészet, 19. sz.

"A' szók származtatásában, vagy, a' mint nevezik, szóképzésben még gyönyörűbb fényben tűnik elő nyelvünk alkotmányának tökéllelessége 's fogantatásának régisége, akár szóképzésbeli rendszeres menetelét, akár bőszavúságát vagyis gyökér és törzsök szavak termékenységét tekintsük."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15799   2016-07-20

A' magyar helyes irás' fő rendszabásairól / Georch Illés

Nyelvtan, helyesírás, Tudománytörténet
magyar helyesírás, magyar nyelvtan, nyelvtörténet, nyelvújítás, nyelvfilozófia, 19. sz.

"Egyik leg-főbbik tulajdonsága a' Magyar nyelvnek a' könnyü hang-ejtés. Ezért rakja a' Magyar a' magán hangzókat nem csak az eredeti magyar szókban oly tömötten, hanem az idegen nyelvekből kölcsönözötteket-is ezekkel toldja... Meg-bocsáthatatlan hiba tehát némely újítóknál a' vocalisokkal való fösvénykedés."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15798   2016-07-20                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic