9. VEGYES TARTALMÚ TANULMÁNYKÖTETEK, EMLÉKKÖNYVEK

Budenz-album. Budenz János 25 éves nyelvészeti működése emlékére. (Szerk.: HALÁSZ Ignác, SIMONYI Zsigmond, SZINNYEI József.) Bp. 1884, Akadémiai Könyvkereskedés. 321 p.

Hunfalvy-album- Hunfalvy Pál félszázados akadémiai tagsága emlékére kiadják tisztelői. Bp. 1891. 272 p.

Emlék Szily Kálmánnak, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnökének 80. születésnapja alkalmából, írták a Magyar Nyelv dolgozótársai. Bp. 1918, Szerzők. 132 p.

Emlékkönyv Balassa Józsefnek, a Magyar Nyelvőr szerkesztőjének 70. születése napjára. (Szerk.: BEKÉ Ödön, BENEDEK Marcell, TURÓCZI-TROSTLER József.) Bp. 1934, Ranschburg. 198 p.

GOMBOCZ Zoltán: [Kisebb dolgozatok.] (A kötet anyagát összeválogatta és a kiadást gondozta: ZSIRAI Miklós.) Bp. 1938, Akadémia. 156 p. (Gombocz Zoltán összegyűjtött művei l.)

Emlékkönyv Melich János 70. születésnapjára, írták: tisztelői, barátai, tanítványai. Bp. 1942, MNyT. 552 p.

A második országos nyelvészkongresszus. (Szeged, 1952.) Bp. 1954, MNyT. 241 p. (A MNyTK 83.)

Nyelvünk a reformkorban. Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: PAIS Dezső.) Bp. 1955, Akad. K. 683 p.

Általános nyelvészet, stilisztika, nyelvjárástörténet. A III. Országos Magyar Nyelvészkongresszus előadásai. 1954. (Szerk.: KNIEZSA István.) Bp. 1956, Akad. K. 342 p.

Emlékkönyv Pais Dezső 70. születésnapjára, írták: tisztelői, barátai és tanítványai. (Szerk.: BÁRCZI Géza, BENKŐ Loránd.) Bp. 1956, Akad. K. 711 p.

MELICH János: Dolgozatok. 1-2. köt. Bp. 1957-1963, Akad. K. 70, 147 p. (Nyelvtudományi értekezések 11, 41.)

A VIII. nemzetközi nyelvészkongresszus. LAKÓ György, HEGEDŰS Lajos és KÁLMÁN Béla beszámolója. Bp. 1958, MNyT. 20 p. (A MNyTK 98.)

Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. Bárczi Géza születésének 70. évfordulója alkalmából írták tisztelői, barátai, tanítványai. (LIGETI Lajos és PAIS Dezső közreműködésével szerk.: BENKŐ Loránd.) Bp. 1963, Akad. K. 384 p. (Nyelvtudományi értekezések 40.)

A magyar nyelv története és rendszere. A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai. 1966. (Szerk.: IMRE Samu, SZATHMÁRI István.) Bp. 1967, Akad. K. 589 p., 11. (Nyelvtudományi értekezések 58.)

SZABÓ T. Attila: Válogatott tanulmányok, cikkek. 1-6. köt. 1. Anyanyelvünk életéből. 2. A szó és az ember. 3. Nyelv és múlt. 4. Nép és nyelv. 5. Nyelv és irodalom. 6. Tallózás a múltban. Bukarest 1970-1985, Kriterion. 673, 673, 622, 674, 628, 582 p.

Nyelvészet és gyakorlat. Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: BENKŐ Loránd, SZÉPE György.) Bp. 1977, Akad. K. 133 p. (Nyelvtudományi értekezések 75.)

Hagyományos nyelvtan - modern nyelvészet. Egyetemi segédkönyv. (Szerk.: TELEGDI Zsigmond.) Bp. 1972, Tankönyvkiadó. 206 p.

Nyelvtudományi vándorgyűlés. (Hódmezővásárhely, 1972. okt. 20-21.) (Szerk.: SZATHMÁRI István.) Bp. 1973, MNyT. 77 p. (A MNyTK 133.)

Jelentéstan és stilisztika. A magyar nyelvészek II. nemzetközi konferenciájának előadásai. 1972. augusztus 22-25. (Szerk.: IMRE Samu, SZATHMÁRI István, SZÜTS László.) Bp. 1974, Akad. K. 685 p. (Nyelvtudományi értekezések 83.)

Pais Dezső tudományos emlékülés Zalaegerszegen. (1974. máj. 23-25.) (Szerk.: SZATHMÁRI István, ÖRDÖG Ferenc.) Bp. 1975, MNyT. 202 p. (A MNyTK 140.)

LOTZ János: Szonettkoszorú a nyelvről. (Lotz János közreműködésével vál., szerk.: SZÉPE György.) Bp. 1976, Gondolat. 390 p.

TOMPA József: Anyanyelvi olvasókönyv. Rendszer és mozgás mai nyelvünkben. Bp. 1976, Gondolat. 391 p.

BÁRCZI Géza: A magyar nyelv múltja és jelene. (Összeáll., szerk.: PAPP László. Bev.: SZATHMÁRI István.) Bp. 1980, Gondolat. 529 p.

Tanulmányok a magyar nyelv múltjáról és jelenéről. Emlékkönyv Benkő Loránd születésének 60. évfordulójára. (Szerk. HAJDÚ Mihály, KISS Jenő.) Bp. 1981. ELTE. 296 p. [ELTE]

MÉSZÖLY Gedeon: Népünk és nyelvünk. Válogatott tanulmányok. (Vál., szerk.: SZATHMÁRI István. A szöveget gond.: TOLCSVAI NAGY Gábor.) Bp. 1952, Gondolat. 611 p.