Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
17806 dokumentum

Az esztergomvidéki szénterület bánya-földtani viszonyai / Rozlozsnik Pál, Schréter Zoltán, Telegdi-Roth Károly

Szénbányászat, Ipartörténet, Geológia, földtörténet, Hidrogeológia, Ásványi nyersanyagok
széntelep, szénbányászat, bánya, bányavíz, vízmentesítés, geológia, hidrogeológia, ipartörténet, Dorogi-medence, Dunazug-hegyvidék, Magyarország, 19-20. sz.

"Az esztergomi barnaszénterület fekvőjét a felső triaszkorú dolomit, a dachsteini mészkő és a liasz képződményei alkotják. Ezeknek a képződményeknek a föld felszínére kerülő rögei ill. sasbércei csupán maradványai annak az összefüggő hegységnek, mely a mezozoikum vége felé a Gerecsét a Pilishegységgel összekötötte."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18219   2018-05-28

Rendhagyó "geológiai kirándulás" az Országos Földtani Múzeum kiállításain / Papp Péter

Földtudományok általában, Tudománytörténet, Muzeológia, műemlékvédelem
szakmúzeum, geológia, muzeológia, Országos Földtani Múzeum (Budapest), Magyarország, 19-20. sz.

"Az emeleti hosszú folyosónak, az ásvány-kőzettani résznek az első tárlójában a Cserhát szélén levő Felsőpetény kivételes szépségű gipszkristály-csoportjai, tiszta és hatalmas - hidrotermás eredetű - kristályprizmák, illetve a szekunder »gipsznemzedék« finom vázkristályok sokaságából álló ásványai láthatók."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18216   2018-05-28

Lechner Ödön Földtani Intézete Budapesten = The building of the Hungarian Geological Institute by Ödön Lechner / Nemes Márta ; fordító Heffner Hanna

Építőművészet, Muzeológia, műemlékvédelem, Tudománytörténet
kutatóintézet, tudományos intézmény, középület, építőművészet, építészettörténet, szecesszió, geológia, Magyar Állami Földtani Intézet (Budapest), Lechner Ödön (1845-1914), Magyarország, 19-20. sz.

"Az első díjas terv, Lechner Ödön műve, az Intézet gyűjteményében ránk maradt, s így számos adattal szolgál, főleg a kiviteli terv és a megvalósult állapot ismeretében. A Földtani Intézet tervezése időben a kőbányai Szent László plébánia-templom és az Iparművészeti Múzeum befejezésének időpontjára esett."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18215   2018-05-28

Glória nélkül : H. Túri Klára versei Gerecsei Zoltán fotóival / Túri Klára, H.

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"szolgáltalak tisztességgel
azért fejemre azon éjjel
mindent feledni ami hitvány
illeszd föl fényes glóriám"

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18250   2018-05-28

Bizánc kultúrája : Két előadás / Pekár Gyula

Művelődéstörténet, Európai országok történelme
bizánci művészet, kultúratörténet, művelődéstörténet, Bizánc, Bizánci Birodalom, ókor, középkor

"Kiindulási pontul vehetnénk a 330-ki esztendőt K. u., mikor ugyanis az a világtörténeti jelentőségű fordulat állott be, hogy Nagy-Konstantin császár áthelyezte a római birodalom fővárosát Rómából Bizáncba, vagyis átbillentette a római világbirodalom súlypontját nyugatról, occidensről, keletre, oriensre, Bizáncba."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18214   2018-05-25

Deák Ferencz emlékezete / Csengery Antal

Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet
politikus, magyar történelem, reformkor, kiegyezés kora, Deák Ferenc (1803-1876), Magyarország, 19. sz.

"Deák elismerte, hogy politikája nem a koczkáztató merészség politikája, hanem az óvatosságé; de, úgymond, nem félénk az, hanem erőnkhöz és helyzetünkhez van mérve. Harczban, a cselekvés terén gyakran szükséges a merészség, mert az erőt fölfokozza... De köztanácskozásokban ő inkább szerette a szilárdsággal párosult óvatosságot."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18213   2018-05-25

Deák Ferencz / Émile Louis Victor de Laveleye ; fordító Szász Károly

Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet
politikus, magyar történelem, reformkor, kiegyezés kora, Deák Ferenc (1803-1876), Magyarország, 19. sz.

"Ez ember Deák Ferencz. Mióta Németország ügyeire fordult a közfigyelem, szüntelenül halljuk hangoztatni nevét, s nem látok egyszerü polgárt egész Európában, ki hasonló hatalommal rendelkeznék. Nem lesz azért érdektelen, megismertetni életét s nézeteit."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18212   2018-05-25

II. Rákóczy Ferencz és nevezetesebb kortársainak némely kiadatlan eredeti leveleik / Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)

Magyar történelem 1527-1790, Politikatörténet, Hadtörténet, Klasszikus magyar irodalom
levelezés, diplomácia, Rákóczi-szabadságharc, magyar irodalom, magyar történelem, Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), Bercsényi Miklós (1665-1725), Magyarország, 18. sz.

"... Az ország szolgálattya most úgy kivánnya, mind azoknak kik Murányi bloquadában voltanak, sőt még a kik ott nem voltanak is, ha az insurrectióra alkalmatosok, szükség insurgálván Táborunkba mennél hamarább és felesebb számmal bé jöni. ... a mikor fárattságúnknak hasznos végét el érjük, kiki ... jutalmát fogja tapasztalni."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18211   2018-05-25

Fizikokémiai kutatások = Physikalisch-chemische Forschungen / Kárpáti Jenő

Analitikai kémia, Geokémia, ásványtan, Hidrogeológia
analitikai kémia, preparatív kémia, elektroanalízis, geokémia, kőolajkémia, vízelemzés

"Az óvatos - szükség esetén szaggatott - hűtéssel leválasztott olaj kén-, sav-, gyanta-, aszfalt- és kátránymentes. Egyszersmind igen szegény aromás- és telítetlen vegyületekben, úgyhogy a vázolt eljárás igen alkalmas a fenti két alkotórész-csoport elkülönítésére, ill. tiszta, paraffinos olajok előállítására."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18210   2018-05-25

Pszichokrízis / Faluvégi Anna

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Nem értette önmagát. Normális munkája van, normálisan viselkedik - minden normális benne és körülötte. Akkor mégis mi történik? - Nem vagyok gyilkos! Nem vagyok gyilkos!- Hiába próbálta gondolatokkal elfojtani magában a félelmet, az felszínre tört, és görcsös sírásba fulladt."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18209   2018-05-25

A Kossuth-bankók kora : A szabadságharc pénzügyei / Faragó Miksa

Pénzügy, bankügy, Gazdaságtörténet, Magyar történelem 1791-1867
pénzeszköz, pénzrendszer, pénzügy, numizmatika, leértékelés, gazdaságtörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Magyarország, 1848-1849

"... Ezennel rendelem és közhirré teszem: hogy mind azon bankjegyek, papirpénzek, vagy más bár minemü pénzjegyek, mellyek a magyar pártütők által kibocsájtattak, vagy még továbbá is kibocsájtatnának, mint teljesen érvény- és értéktelenek, ... a közforgalomból tökélletesen és feltétlenül kitiltatnak."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18208   2018-05-25

A független magyar postaigazgatás és a tábori postaszolgálat története, 1848-1849 = Die Geschichte den [!] Ungarischen Postverwaltungs und Feldpostsdienstes, 1848-1849 / Siposné Seregi Zsuzsanna ; fordító Pelsőczi Marion

Postai szolgáltatások, Ipartörténet, Ipar- és technikatörténet, Szállítás, anyagmozgatás, Logisztika, Közigazgatás, önkormányzatok, Gazdaságtörténet
posta, postatörténet, postaügy, postaforgalom, szállítmányozás, közigazgatás, államigazgatás, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Magyarország, 1848-1849, 19. sz.

"1848 után az udvari kamara szerepét a pénzügyminisztérium vette át. Hatáskörébe tartozott a pénzügyek intézése és az állampénztár felügyelete. Klauzál Gábor miniszter új rendeletében a magyar postaigazgatóságokat utasította, hogy május 1-jétől a számadási naplójukat a pénzügyminisztériumhoz terjesszék fel."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18247   2018-05-25

Egy bokszoló küzdelmei / Vincze Dezső

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Van egy visszatérő álmom... A New York-i Madison Square Gardenben, az ökölvívás szentélyében, tizenkét menetes, pokoli küzdelem után a ringbíró az én kezemet emeli a magasba, s derekamra csatolják a világbajnoki övet... Nap nap után azért dolgozom vért izzadva, hogy ez az álom egy napon majd valóságként térjen vissza..."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18207   2018-05-24                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom