Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18191 dokumentum

Ad astra per aspera : Ünnepi kötet Solt Pál 80. születésnapja alkalmából / szerkesztő Darák Péter, Koltay András

Polgári jog, Államjog, Igazságügy általában
jogász, bíró, alkotmánybíró, polgári jog, eljárásjog, jogalkalmazás, Solt Pál (1937-), Magyarország, 20-21. sz.

"Az Alkotmány tiszta feladatelhatárolást hozott létre az Alkotmánybíróság és a bíróságok között. Az Alkotmánybíróság vizsgálja a normákat, és nem dönt egyedi ügyekben, a bíróságok pedig végérvényesen eldöntik az egyedi ügyeket, de normakontroll-feladatuk nincs."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18605   2018-09-21

Óra-mutató / Fáy András

Oktatáspolitika, oktatásügy, Vallásfilozófia, Keresztény vallások
egyházi iskola, vallásoktatás, református egyház, protestáns, egyházpolitika, vallásfilozófia, kritika, oktatási reform, reformkor, Magyarország, 19. sz.

"Használni! vala éltem minden törekvése, jelszava: és ím alkalom nyilék meg nekem, mint vélém, hasznos és szükséges dolgokat, kis ügy mellett nagy igazságokat mondani el hitfeleimnek, miket lánczszemes füzetöknél fogva egyszersmind elmondanom lehet, illik, sőt kell..."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18604   2018-09-21

A magyar nyelv / Táncsics Mihály

Nyelvfilozófia, Nyelvtan, helyesírás, Nyelvtudomány általában
magyar nyelv, magyar nyelvtan, nyelvészet, Magyarország, reformkor

"A módok közt, melyèk által a hazai nyelv terjesztetnék, bizonyosb, sükeresb, természetesb és sokkal czèlirányosab az elsők, vagy föleb előadottaknál: A tudományok hazai nyelven azaz magyar nyelvèn tanitása, és tanulása. Ez oly mód, mely nélkül józanul nèm is remélhetni a' nyelv elterjedését, és a nèm magyarok magyarosulását."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18603   2018-09-21

(L)ex cathedra et praxis : Ünnepi kötet Lábady Tamás 70. születésnapja alkalmából / szerkesztő Csehi Zoltán, Koltay András, Landi Balázs, Pogácsás Anett

Polgári jog, Államjog
jogász, bíró, alkotmánybíró, egyetemi tanár, polgári jog, nemzetközi magánjog, alkotmányjog, Lábady Tamás (1944-2017), Magyarország, 20-21. sz.

"A magánjogi kodifikációk a horizontális életviszonyokat szabályozó normák átfogó, egységes rendszerének megalkotását tűzték ki célul. Egy kódex sikerének egyik fő feltétele, hogy minden normatétel - tartalmilag, fogalmilag és terminológiájában - összhangban legyen a törvénykönyv többi rendelkezésével."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18602   2018-09-21

Az Európai Központi Bank : Gazdasági és Monetáris Unió / Kákosy Csaba, Tóth Tímea

Pénzügy, bankügy, Makroökonómia, Európai Unió
bank, monetáris politika, gazdaságpolitika, gazdasági integráció, európai integráció, European Central Bank, Magyarország, Európai Unió

"E kiadványban rövid áttekintést adunk a Gazdasági és Monetáris Unió legfontosabb intézményéről, az Európai Központi Bankról. Ismertetjük legfontosabb döntéshozó szerveit, valamint azt a jogi és intézményi hátteret, amely az egységes monetáris politika megvalósítását szolgálja."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18601   2018-09-21

Akvarellek / Bérczy Károly

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Nyulánk, szőke fiú volt. Leányos arcán olyan finom szelidség mosolygott, mely akármelyik zárdanénikének is diszére vált volna. Tekintete bátortalan, viselete tartózkodó; szóval a modora után kolduló-barátnak tarthatta volna bárki is, ha nem csörgött volna az oldalán az aranybojtos, fényes huszárkard."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18600   2018-09-20

A magyarországi artézi kutak története, terület szerinti eloszlása, mélységök, vizök bőségének és hőfokának ismertetése / Halaváts Gyula

Hidrogeológia, Vízbányászat, Adattárak
artézi kút, vízkút, kútfúrás, vízbányászat, vízügy, Magyarország, 19. sz.

"3. Margitsziget Ny-i része. Fúrta 1866 deczember 21-től 1867 május 13-áig Zsigmondy Vilmos, 263-250 mm-nyi csővel; a fúrólyuk 63 öl (= 118.53 m) mély s naponként 250 akó (= 14,147.5 liter) 35 R° vizet szolgáltat. (L. Zsigmondy V. Tapasztalataim az artézi szökőkutak fúrása körül. Akad. term. tud. értekez. II. k. 10. sz. 16. l.)"

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18599   2018-09-20

Értekezés a' nemzeti nyelv' tökélletesítése és terjesztése módjairól / Pucz Antal

Nyelvtörténet
magyar nyelv, nyelvújítás, nyelvtörténet, 19. sz.

"Honni nyelvünknek állapotja fogja meghatározni nemzeti létünknek mostani, és jövendőbéli tsak sinlődő, vagy ditsőséges sorsát. Rajtunk áll, hogy magunkat ... állandó, 's virágzó Nemzetté tegyük, a' kitsinosodott Európai Nemzetek fényes lajstromába iktassuk..."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18598   2018-09-20

Targallyak / Jókai Mór

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Azt tudod, hogy én micsoda intrikával kerültem be ide ebbe az emberaszalóba? Valóságos áldozatképen. Én igen tisztességes szolgabiró voltam odahaza: nagyon szerettek; nem is tudom, mi kifogásuk lehetett volna ellenem, mikor soha se voltam otthon, ha kerestek!"

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18597   2018-09-20

Véres könyv : Csataképek a jelenkori háboruból / Jókai Mór

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Az idén számtalan szekérrel hordtak végig Bakcsi-Szerájon eleséget, lőszereket Akhtiárba; ez arra mutat, hogy a baj már közeledik. Az orosz tisztviselők megint kezdenek igen nyájasan bánni a köznéppel, szigorúan az urakkal; ez arra mutat, hogy a baj nagyon komoly."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18596   2018-09-20

Családi album / Hunyady Sándor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Érdekes, hogy amint az apám iránt érzett bizalmam, szeretetem és rajongó kíváncsiságom egyre nőtt, ugyanúgy nőtt vele az a forrón olvadó imádat, amelyet anyám iránt éreztem. Az egyik érzés nem rontotta a másikat, sőt emelte, furcsa színekkel keverte. Gyorsan rájöttem, mennyire az apám gyereke vagyok."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18595   2018-09-19

Arbitrando et curriculum bene deligendo : Ünnepi kötet Horváth Éva 70. születésnapja alkalmából / szerkesztő Burián László, Szabó Sarolta

Nemzetközi jog, Polgári jog, Gazdasági jog, Igazságügy általában
választottbíróság, jogi eljárás, gazdasági jog, nemzetközi magánjog, jogtudomány

"Aggályos továbbá a nemzeti vagyonról szóló törvény 17. § (3) bekezdésében írt joghatósági kikötés abból a szempontból is, hogy mi fog történni a nemzeti vagyont érintő választottbírósági ítéletek végrehajtásával a nemzeti vagyonról szóló törvény 2012. január 1-jei hatálybalépését követően."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18594   2018-09-19

Webnapló és blogbiznisz : A magyar blogoszféra netnyelvészeti vizsgálata tartalomtípusok és nemek alapján / Porkoláb Ádám

Alkalmazott nyelvészet, Rétegnyelv, csoportnyelv, szleng, Nyelvhasználat, Kommunikáció, metanyelv, Számítógépes kultúra, Szociálpszichológia, Genderkutatás
blog, internet, rétegnyelv, nyelvhasználat, alkalmazott nyelvészet, szociolingvisztika, szociálpszichológia, szociológia, társadalmi nem kutatás, Magyarország, 21. sz.

"Több hónapnyi kutatás és adatelemzés után vállalkozom arra, hogy a nyelvészeti értelemben szinte érintetlen magyar blogoszféra kutatásának legfontosabb tanulságairól írjak. Elemzésem célja a magyarországi bloggerek bejegyzéseinek és blogjainak analízise saját modellem szerint, nem- és tartalomtípus ... tekintetében."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18593   2018-09-19                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom