Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13032 documents

A Püspök-ladányi Társas-kör olvasó könyveinek betűrendes névjegyzéke : 1882

Katalógusok, Olvasáskutatás és -történet, Könyvtártörténet, Helytörténet, helyismeret
könyvkatalógus, könyvtári katalógus, olvasókör, könyvjegyzék, Püspökladányi Társaskör, Püspökladány, 1882

"Minden könyv késedelmes beadásáért az illető minden napra a beadásra meghatározott időtől számitva 1 kr. birságot fizet. - Mig ezen birságot le nem fizeti, a könyvtárnok által részére ujabb könyv ki nem szolgáltathatik. ... A könyv kivevője a könyv átvételét az erre rendelt jegyzékben sajátkezü aláirásával ösmeri el."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13411   2014-10-22

A Püspök-ladányi Társas-kör olvasó könyveinek betűrendes jegyzéke : 1899

Katalógusok, Olvasáskutatás és -történet, Könyvtártörténet, Helytörténet, helyismeret
könyvkatalógus, könyvtári katalógus, olvasókör, könyvjegyzék, Püspökladányi Társaskör, Püspökladány, 1899

"Az olvasásra kiadott könyvek épen és tisztán tartandók, a használó az azokon okozott károkért a könyv teljes értékéig felelős. Egy tag egyszerre három münél többet ki nem vehet, mig azokat be nem hozza, más olvasmányt nem kérhet. Harmincz napnál tovább senki sem tarthatja magánál a kivitt könyvet."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13410   2014-10-22

Bankunió magyar szemmel : Hogyan látja az MNB a szoros együttműködés lehetőségét? / Kisgergely Kornél, Szombati Anikó

Pénzügy, bankügy, Makroökonómia
nemzeti bank, Európai Központi Bank, bankügy, centralizáció, bankfelügyelet, gazdasági válság, Magyarország, Európai Unió, 21. sz.

"Ez a helyzet alapjaiban kérdőjelezte meg az eurozóna intézményrendszerének fenntarthatóságát rövid és hosszútávon egyaránt. Ez adott lökést az eurozóna pénzügyi integrációjának mélyítésére, a közös felügyeleti és válságkezelési mechanizmus, átfogó nevén a Bankunió létrehozására."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13409   2014-10-22

Magyarország lepkéi : Tekintettel Európa többi országainak lepke-faunájára / Abafi Lajos

Állattan, Szaklexikonok
lepke, rovartan, rovargyűjtés, fauna, Magyarország

"A lepke szárnyas állapotát többszörös átalakulás előzi meg; három egészen különböző alakban jelenik meg az élet színpadán: először mint pete, majd mint puhabőrű, rágószervekkel bíró hernyó, végre mint chitinburkolatú báb, száj és helyváltoztató szervek nélkül. A bábból aztán mint röpülésre és szaporodásra alkalmas kész lepke kel ki."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13408   2014-10-22

Hajnalban kialudt gyertyaláng : Divéky Ferenc (1848-1869) szatmári botanikus munkássága / Karácsonyi Károly

Növénytan, Tudománytörténet
flóra, növénytan, természettudomány, botanikus, tudós, Divéky Ferenc (1848-1869), Szatmár vármegye, 19. sz.

"Összegezve a Divéky Ferenc gyűjtőútjairól fennmaradt adatokat megállapítható, hogy az egykori Szatmár vármegyében több mint 50 helyen végzett terepmunkát. Ezek pedig nem szűk területre koncentrálódtak, hiszen a fiatal botanikus szinte minden egyes tájegységen megfordult, a nyírségi homokvidéktől egészen a legmagasabb hegycsúcsokig."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13407   2014-10-22

A gyermeki intelligencia vizsgálata : Binet, Simon és mások módszere alapján magyar gyermekekre alkalmazta Éltes Mátyás / Éltes Mátyás

Pedagógiai lélektan, Gyógypedagógia, Pszichológia
intelligencia, intelligencia teszt, gyermeklélektan, fejlődéslélektan, iskolaérettség, kísérleti lélektan, Binet, Alfred (1857-1911), Simon, Theodor (1841-1874)

"Binet egész sereg könnyű, de fokozatosan nehezedő kérdést talált ki s azokat különböző korú, igen sok gyermeken kipróbálta. Az így kapott eredmények megmutatták, hogy bizonyos korban minő kérdéseket képesek a gyermekek megfejteni. Kérdései tehát lépcsőzetes mérői az intelligenciának..."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13406   2014-10-21

Sokszínű szakMA : Andragógusok kutatás közben / Fecske Andrea, Takács Renáta Márta, Szászfalvi Zsófia Anna, Görbe Roland, Nagypál Katalin, Petrovszki Anett Ágnes ; szerkesztő Farkas Éva

Felsőfokú oktatás, Szakképzés, Oktatáspolitika, oktatásügy
felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás, andragógia, továbbképzés, tanár, pedagógusképzés, oktatásszervezés

"A felnőttképzés gyakorlata szerves részét képezi az egyre fontosabbá váló lifelong learning területének. Az egész életen át tartó tanulás nem csak az intézményes formában történő ismeretszerzésre irányul, hanem minden olyan lehetőségre is, melyben saját aktivitásunkra és elszántságunkra szükségünk lehet."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13405   2014-10-21

Az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzői : Kutatási jelentés / Farkas Éva, Farkas Erika, Hangya Dóra, Kovács Anett, Kulcsár Nárcisz, Leszkó Hajnalka

Felsőfokú oktatás, Szakképzés, Oktatáspolitika, oktatásügy
felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás, andragógia, oktatási intézmény, továbbképzés, kutatási jelentés, statisztikai adatközlés, oktatásszervezés

"Bár az elmúlt években számos tanulmány jelent meg a felnőttképzés tárgykörében, a felnőttképzés tartalmi jellemzőit vizsgáló, úgynevezett rendszerfejlesztő kutatások száma kevés volt. Jelen kutatásunk előzményének tekinthető a 2010-ben a délalföldi régió akkreditált felnőttképzési intézményeinek körében lefolytatott kutatásunk."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13404   2014-10-21

Szöszi : Regény / Végh Miki

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Kis buta Szöszikém, még mindig azzal foglalkozik, elhagyom, mert meghízott. Nem hiszi el, nekem még szebb, mint lánykorában volt. A neveltetésünkkel lehet baj. Nem tudom, de az egyértelműen látszik, nem vagyunk érettek a szülői feladatra. Furcsán van lelkiismeretfurdalásunk, amikor fél órácskákat kettesben lehetünk."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13403   2014-10-21

Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csikszeredai főgimnáziumának értesitője az 1918-1919-ik iskolai évről / szerkesztő Kassai Lajos

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet
középiskolai évkönyv, gimnázium, iskolatörténet, egyházi iskola, katolikus egyház, Csíkszereda, Erdély, 1918-1919

"Szept. 19-én ünnepélyes istenitisztelet, Veni Sancte, az igazgató megnyitó beszéde, tanulók fegyelmi szabályainak felolvasása és értelmezése, a növendékek elhelyezése, órarend kihirdetése és tankönyvek s más tanszerek beszerzésére vonatkozó utasítások. A tanítás 20-án vette kezdetét."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13402   2014-10-21

A kivándorlás hatása a hazai munkaerőpiacra / Bodnár Katalin, Szabó Lajos Tamás

Munkaügy
munkaerőpiac, munkaerő-vándorlás, vendégmunkás, külföldi munkavállalás, emigráció, migráció, Magyarország, 21. sz.

"Magyarország kivétel volt, a kivándorlás nem emelkedett jelentősen, a munkaerő uniós mozgását gátoló korlátozások fokozatos megszűnése mellett sem. 2008 óta azonban a külföldön munkát vállalók létszámának trendje megváltozott és gyors növekedésnek indult."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13401   2014-10-21

Néprajz, muzeológia : Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére / szerkesztő Tóth Arnold, Gyulai Éva, Viszóczky Ilona

Néprajz általában, Antropológia általában, Magyar néprajz, Muzeológia, műemlékvédelem
néprajz, kulturális antropológia, etnográfia, Viga Gyula (1952-), muzeológia, tudománytörténet

"Ma a Néprajzi Múzeum alapítását 1872. március 5-től eredezteti a kutatás, attól a dátumtól, amikor a vallás- és közoktatásügyi miniszter Pauler Gyula - már nem Eötvös József! - aláírta Xántus János kinevezési okmányát a Magyar Nemzeti Múzeum Ethnographiai Tára igazgató őrévé."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13400   2014-10-20

A "jelképes" császárság alkotmánya : Fejezetek a japán alkotmánytörténet köréből / Tamás Csaba Gergely

Ázsiai országok történelme, Államjog, Tudománytörténet
történelem, alkotmány, alkotmánytörténet, jogtörténet, jogfejlődés, jogtudomány, Japán, 6-20.sz.

"A Shōtoku herceg által 604-ben kibocsátott ... alkotmányt a legjelentősebb korai alkotmánytörténeti források között tartjuk számon, annak ellenére is, hogy inkább erkölcsi parancsolatokat, mint jogi normákat tartalmazott. Ezek a szabályok mindazonáltal előre vetítették a megegyezésre törekvésnek mind a mai napig domináns eszméjét."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13399   2014-10-20                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic