Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
17805 documents

Bizánc kultúrája : Két előadás / Pekár Gyula

Művelődéstörténet, Európai országok történelme
bizánci művészet, kultúratörténet, művelődéstörténet, Bizánc, Bizánci Birodalom, ókor, középkor

"Kiindulási pontul vehetnénk a 330-ki esztendőt K. u., mikor ugyanis az a világtörténeti jelentőségű fordulat állott be, hogy Nagy-Konstantin császár áthelyezte a római birodalom fővárosát Rómából Bizáncba, vagyis átbillentette a római világbirodalom súlypontját nyugatról, occidensről, keletre, oriensre, Bizáncba."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18214   2018-05-25

Deák Ferencz emlékezete / Csengery Antal

Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet
politikus, magyar történelem, reformkor, kiegyezés kora, Deák Ferenc (1803-1876), Magyarország, 19. sz.

"Deák elismerte, hogy politikája nem a koczkáztató merészség politikája, hanem az óvatosságé; de, úgymond, nem félénk az, hanem erőnkhöz és helyzetünkhez van mérve. Harczban, a cselekvés terén gyakran szükséges a merészség, mert az erőt fölfokozza... De köztanácskozásokban ő inkább szerette a szilárdsággal párosult óvatosságot."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18213   2018-05-25

Deák Ferencz / Émile Louis Victor de Laveleye ; fordító Szász Károly

Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet
politikus, magyar történelem, reformkor, kiegyezés kora, Deák Ferenc (1803-1876), Magyarország, 19. sz.

"Ez ember Deák Ferencz. Mióta Németország ügyeire fordult a közfigyelem, szüntelenül halljuk hangoztatni nevét, s nem látok egyszerü polgárt egész Európában, ki hasonló hatalommal rendelkeznék. Nem lesz azért érdektelen, megismertetni életét s nézeteit."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18212   2018-05-25

II. Rákóczy Ferencz és nevezetesebb kortársainak némely kiadatlan eredeti leveleik / Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)

Magyar történelem 1527-1790, Politikatörténet, Hadtörténet, Klasszikus magyar irodalom
levelezés, diplomácia, Rákóczi-szabadságharc, magyar irodalom, magyar történelem, Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), Bercsényi Miklós (1665-1725), Magyarország, 18. sz.

"... Az ország szolgálattya most úgy kivánnya, mind azoknak kik Murányi bloquadában voltanak, sőt még a kik ott nem voltanak is, ha az insurrectióra alkalmatosok, szükség insurgálván Táborunkba mennél hamarább és felesebb számmal bé jöni. ... a mikor fárattságúnknak hasznos végét el érjük, kiki ... jutalmát fogja tapasztalni."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18211   2018-05-25

Fizikokémiai kutatások = Physikalisch-chemische Forschungen / Kárpáti Jenő

Analitikai kémia, Geokémia, ásványtan, Hidrogeológia
analitikai kémia, preparatív kémia, elektroanalízis, geokémia, kőolajkémia, vízelemzés

"Az óvatos - szükség esetén szaggatott - hűtéssel leválasztott olaj kén-, sav-, gyanta-, aszfalt- és kátránymentes. Egyszersmind igen szegény aromás- és telítetlen vegyületekben, úgyhogy a vázolt eljárás igen alkalmas a fenti két alkotórész-csoport elkülönítésére, ill. tiszta, paraffinos olajok előállítására."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18210   2018-05-25

Pszichokrízis / Faluvégi Anna

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Nem értette önmagát. Normális munkája van, normálisan viselkedik - minden normális benne és körülötte. Akkor mégis mi történik? - Nem vagyok gyilkos! Nem vagyok gyilkos!- Hiába próbálta gondolatokkal elfojtani magában a félelmet, az felszínre tört, és görcsös sírásba fulladt."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18209   2018-05-25

A Kossuth-bankók kora : A szabadságharc pénzügyei / Faragó Miksa

Pénzügy, bankügy, Gazdaságtörténet, Magyar történelem 1791-1867
pénzeszköz, pénzrendszer, pénzügy, numizmatika, leértékelés, gazdaságtörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Magyarország, 1848-1849

"... Ezennel rendelem és közhirré teszem: hogy mind azon bankjegyek, papirpénzek, vagy más bár minemü pénzjegyek, mellyek a magyar pártütők által kibocsájtattak, vagy még továbbá is kibocsájtatnának, mint teljesen érvény- és értéktelenek, ... a közforgalomból tökélletesen és feltétlenül kitiltatnak."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18208   2018-05-25

A független magyar postaigazgatás és a tábori postaszolgálat története, 1848-1849 = Die Geschichte den [!] Ungarischen Postverwaltungs und Feldpostsdienstes, 1848-1849 / Siposné Seregi Zsuzsanna ; fordító Pelsőczi Marion

Postai szolgáltatások, Ipartörténet, Ipar- és technikatörténet, Szállítás, anyagmozgatás, Logisztika, Közigazgatás, önkormányzatok, Gazdaságtörténet
posta, postatörténet, postaügy, postaforgalom, szállítmányozás, közigazgatás, államigazgatás, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Magyarország, 1848-1849, 19. sz.

"1848 után az udvari kamara szerepét a pénzügyminisztérium vette át. Hatáskörébe tartozott a pénzügyek intézése és az állampénztár felügyelete. Klauzál Gábor miniszter új rendeletében a magyar postaigazgatóságokat utasította, hogy május 1-jétől a számadási naplójukat a pénzügyminisztériumhoz terjesszék fel."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18247   2018-05-25

Egy bokszoló küzdelmei / Vincze Dezső

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Van egy visszatérő álmom... A New York-i Madison Square Gardenben, az ökölvívás szentélyében, tizenkét menetes, pokoli küzdelem után a ringbíró az én kezemet emeli a magasba, s derekamra csatolják a világbajnoki övet... Nap nap után azért dolgozom vért izzadva, hogy ez az álom egy napon majd valóságként térjen vissza..."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18207   2018-05-24

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban : Bel- és igazságügyi együttműködés / Bozzay Erika, Simon Balázs, Villányi József, Wallacher Lajos

Igazságügy általában, Polgári jog, Büntetőjog, Bűnmegelőzés, Nemzetközi jog, Európai Unió
igazságszolgáltatás, igazságügy, belügy, együttműködés, jogharmonizáció, jogi szabályozás, Magyarország, Európai Unió

"Az EU tagországai közötti igazságügyi együttműködés a közös bűnüldözés, az egységes büntető és polgári igazságszolgáltatás céljait szolgálja, továbbá segítséget nyújt a jogkeresők számára is olyan információs adatbázisok felállításával, amelyek az unió és a tagországok törvényeinek megismerését és a szabályok közötti eligazodást segítik elő."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18206   2018-05-24

A fogyasztóvédelem magánjogi eszköztára : Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme / Bártfai Judit, Németh Anita, Wallacher Lajos

Fogyasztóvédelem, Kereskedelem, Polgári jog, Európai Unió
fogyasztóvédelem, termékfelelősség, szerződés, kötelmi jog, közjog, magánjog, jogharmonizáció, jogi szabályozás, Magyarország, Európai Unió

"A fogyasztóvédelmi jog alapkérdése az, hogy ki tekintendő fogyasztónak. A magyar jog a közösségi jog által megköveteltnél szélesebbre tárja e fogalmat, vagyis egyaránt fogyasztónak tekint minden olyan természetes személyt és vállalkozást, aki (amely) gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18205   2018-05-24

Anekdoten aus der Informatik : 1968-2018 / Szabó Tamás

Számítástechnika általában, Ipartörténet
informatika, számítástechnikai ipar, technikatörténet, ipartörténet, külföldi munkavállalás, memoár, Németország, 20-21. sz.

"Der Designer eines Systems muss vollständig an der Implementierung teilnehmen. Wenn ich nicht an all diesen Aktivitäten teilgenommen hätte, wären buchstäblich Hunderte von Verbesserungen nie gemacht worden, weil ich nie an sie gedacht hätte oder nicht wahrgenommen hätte, warum sie wichtig waren."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18204   2018-05-24

Br. Apor Péter verses művei és levelei : 1676-1752 / Apor Péter ; szerkesztő Szádeczky-Kardoss Lajos

Klasszikus magyar irodalom, Művelődéstörténet, Levéltári kutatás, Genealógia, családtörténet, Életmód, szokások
magyar irodalom, művelődéstörténet, magyar történelem, történetírás, genealógia, végrendelet, történelmi forrás, Erdély, 17-18. sz.

"Mondgya Mill haraggal kapitány azomban:
Vicecolonellus vessed árestumban
Apor Pétert, mert tett akadált utomban.
Fogyatkozás van császár szolgálatjában."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18203   2018-05-24                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2018.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic