Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

iGlue (in4 Kft)

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió
Elektronikus Könyvkiadó

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
12409 documents

A trachoma története ; A trachoma kór- s gyógytana ; Trachoma-politikánk / Kerekes Pál

Szemészet, Tudománytörténet
szembetegség, szemgyulladás, szemészet, fertőző betegség, gyógyítás, orvosi kezelés, orvostudomány

"A trachoma oly régi, mint a Nilus, mondja Dutrieux, az egyptomi kormány megbizásából készült memorandumában. E mondat igazához szó sem fér, csakhogy a belőle levont következtetés, t. i. hogy Egyptom már az ó-korban is oly mértékben terjesztette a ragályt, mint napjainkban, túlzó."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12787   2014-04-22

Budapesti Gépmesterek és Nyomók Köre 1884. évi április hó 27-én emlékül = Budapestet Maschinenmeister- und Drucker-Club

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
nyomdász, jubileum, egyesület, alapítás, ünnepség, nyomdászattörténet, testülettörténet, 1884, 19. sz.

"Én is reményteljes ifjú voltam egykor, s volt bennem annyi munkaerő és buzgalom, hogy a koldusbottól mindenkor védve éreztem magamat, és ime, még is oly helyzetbe jutottam, hogy az egylet által szeretettel nyujtott segélyt elfogadni kényszerültem. És kettőzött örömmel, de ép azért legbensőbb hálával el is fogadtam azt..."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12786   2014-04-22

Ditka, az árva : Regény / Végh Miki

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Elfogadom, pocsék múltad volt, de ezért nem vagyok felelős. Még egyszer nem szeretném hallani, hogy fogod a kis motyódat. Ne sajnáltassad magadat, mert máskor te tiltakozol ellene! Nem az árva, intézeti lány vagy. Lehet, némi túlzás, de a felső tízezer közé tartozol. Nem hálát kérek érte, csak megbecsülést."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12785   2014-04-22

A professzor öröksége : Történelmi regény / Serfőző Levente ; fordító Serfőző Levente

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Határontúli magyar irodalom
amerikai magyar irodalom, 21. sz.

"Walter kandidátusi diplomát szerzett a kelet-európai nemzetek tanulmányozásának szakterületén.... Walter anyai nagyszülei Kelet-Európából valók voltak, Walter nem sokat tudott eredetükről, és ez a doktorátusi tanulmány remek alkalomnak kínálkozott, hogy családi gyökereit és nagyszüleinek életét méltányos nézőpontból érthesse meg."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12784   2014-04-22

Betty Zane : Regény / Pearl Zane Grey ; fordító Zigány Árpád

Klasszikus világirodalom
amerikai irodalom, 19-20. sz.

"Ha az ezredes valaha a dicsekvés, a túlzás hibájába esett, ez bizonyára akkor történt, amikor hugának éles szemét, gyors lábát, erős karját és bátor szívét magasztalta. Boldog-boldogtalannak mesélte a telepen, hogy Betty oly pompásan lovagol, mint akármelyik indián, oly biztosan lő, mint az angol vadászezredek legelső céllövője..."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12783   2014-04-22

A kolozsvári könyvnyomdászok segélyző egyletének keletkezése és fejlődése : 1861-1886 / Gombos Ferenc

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
nyomdaipar, egyesület, önsegélyezés, nyomdászattörténet, testülettörténet, Kolozsvár, Erdély, 1861-1886, 19. sz.

"A kolozsvári könyvnyomdászok segélyző-egyletének felállítását is már az 1853. év elején kezdeményezte a ma is élő Dolián János pályatársunk s jelenleg a szamosujvári gör. kath. püspöki nyomda derék ügyvezetője, kinek elsősorban köszönhetjük egyletünk létezését, mert az ő lankadhatlan és buzgó fáradozásai után nyert az életet."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12782   2014-04-22

LibreLogo oktatási segédanyag : A teknőcgrafikától a programozáséretségiig / Lakó Viktória

Programozás, Informatika az oktatásban
programnyelv, programozás, számítógépes grafika, felhasználói program, szabad szoftver

"Az első teknőc, amelyet Irvingnek neveztek, valódi robot volt, amelyet rádióval lehetett irányítani.... A LibreLogóban szintén egy teknőcöt fogunk irányítani különböző parancsokkal. A teknőcnek egy toll van a hasa alatt, amellyel nyomot hagy maga után a papíron, tehát a mozgatásával különböző ábrákat rajzoltathatunk vele."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12781   2014-04-18

Est : Tar Károly felnégyelt és elmentett összes-verseiből / Tar Károly

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, Svédország, 21. sz.

"Kenyérdúcos hajnalom,
jöjj el értem nyugalom.
Tégy elém jó nagykaréjt,
ne féljem az üres éjt."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12780   2014-04-18

Erdőn, mezőn : Röviditett kiadás az ifjuság számára / Bársony István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Kora reggel volt. A nyár egész ragyogó pompáját kifejtette; a kertben még nem hervadoztak a virágok, nem sütött elég régóta a nap, hogy felszikkaszthatta volna rólok a harmatot. Alig néhány lépésnyire a háztól, kínálkozott az erdei árnyék, onnan kezdve sok ezer holdon csupa lomb, csupa erdő volt a terület."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12779   2014-04-18

Bethlen Gábor fejedelem végrendelete / Bethlen Gábor ; közreadó Koncz József

Magyar történelem 1527-1790, Genealógia, családtörténet
magyar történelem, Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1580-1629), végrendelet, Erdély, 16-17. sz.

"Atyám fiaitól, híveimtől intetvén, nem hagytam szintén utolsó órámra Dispositiomat: akarván azért tisztemnek ebből is eleget tenni hazámhoz és benne levő hiveimhez való szeretetemet igyekezvén declárálni, az ide alább specificált intéseket hozzájok sincerus affectusomból akarván tenni..."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12778   2014-04-18

A várakozó / John Galsworthy ; fordító Bálint György

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19-20. sz.

"A legtöbbeteknek már nincs is Condafordja, ahova elvonulhat meghalni. De azért mégis mély gyökereitek vannak és él bennetek a kötelességtudás. Belőlem mind a kettő hiányzik. Ennek talán az az oka, hogy félig francia származású vagyok. Apám családjának, a Forsyte-nemzetségnek talán vannak gyökerei, de hiányzik belőle a kötelességérzet."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12777   2014-04-18

A Budapesti Szemle írói és írásai : 1840, 1857-1864, 1865-1869, 1873-1944

Folyóirat repertóriumok, Magyar irodalom története, Sajtó- és médiatörténet
repertórium, irodalomtörténet, irodalomkritika, folyóirat, 1840-1944

"Enesei Dorner Béla: Dánia és a dán mezőgazdák. 1903. /113./ 238-265, 352-379. l.
E. O.: Német védirat Voltaire mellett. Josef Popper: Voltaire. 1908. /134./ 490-495. l.
Eötvös József báró : Szegénység Irlandban. 1840. /1./ 89-156. l.
Eötvös József báró: A zsidók emancipatioja. 1940, /2./ 110-156. l."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12776   2014-04-18

A keresztyéni tökelletes eletre intö tíz hétre rendeltetet nyolczuan elmélkedések, tanuságokkal es könyörgésekkel, a Kristus Jesvs szenuedéséröl külömbféle üduösséges dolgokról a Szent Irásból / Kopcsányi Márton

Régi magyar szövegemlékek, Keresztény vallások
régi nyomtatvány, kereszténység, katolikus egyház, bibliamagyarázat, elmélkedés, 16-17. sz.

"Gondollyad, hogy midön a' vilag Vra, a' halálhoz közelgetne, mint egy meg haló chelédes ember, testamentomat tön, és az ö testének és vérének draga örökségét szerelmes fiai közzé osztá. Nem táplál immar Manna eledellel, sem a' kösziklából származó vizzel, mint az ö törvénybe chelekedék Moyses által..."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12775   2014-04-17                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

iWiW:
Club    Catalog

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic