Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15665 documents

Erővonalak : Válogatott versek, 1977-2014 / Szigeti Lajos ; illusztrátor König Róbert, Vén Zoltán

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

A túlméretezett világűr,
örökmozgó csillagrendszerek,
ismeretlen, sötét energiák
istenfélelmet ébresztenek.

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16054   2016-09-28

A felsőoktatás (hozzáadott) értéke : Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához / szerkesztő Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika, Ceglédi Tímea

Felsőfokú oktatás, Oktatáspolitika, oktatásügy, Szervezetszociológia
felsőoktatás, oktatáskutatás, oktatásszociológia, társadalmi hatás, szervezetkutatás

"Az oktatáskutatókat régóta foglalkoztatja az a kérdés, hogy hogyan, milyen intézményi környezet esetében tapasztalhatjuk a legintenzívebb változásokat a hallgatók gondolkodásában, kompetenciáiban és magatartásában. A hatások, amelyek a diákokat érik, nehezen azonosíthatók."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16053   2016-09-28

Kísérleti magfizika / Sükösd Csaba

Atomfizika, molekuláris fizika, Műszerek, méréstechnika, Atomenergia
magfizika, kísérleti fizika, atomreaktor, detektor

"A jelenleg ismert több mint 2000 atommag két nagy csoportra osztható: a stabil atommagok és a radioaktív atommagok csoportjára. Stabilnak nevezzük azokat az atommagokat, amelyek nem bomlanak el, pontosabban amelyek élettartama olyan hosszú, hogy a jelenlegi eszközeinkkel nem tudjuk a bomlásukat kimutatni..."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16052   2016-09-28

Atom- és molekulafizika / László István, Udvardi László

Atomfizika, molekuláris fizika, Relativitáselmélet
kvantummechanika, atomfizika, kvantumfizika, elméleti fizika

"Eddig variációs módszereket alkalmaztunk a Schrödinger-egyenlet közelítő megoldására. Abban az esetben, ha a vizsgálandó operátor kicsit tér el egy olyan operátortól, amelyiknek ismerjük a sajátérték problémájának a megoldását, akkor alkalmazhatjuk a perturbációszámítás módszereit."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16051   2016-09-28

Munkában eltöltött 50 év emlékére : A Posner Nyomda Rt vezetősége és személyzete

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Művelődéstörténet
nyomdász, nyomdászattörténet, könyvnyomtatás, jubileum, Magyarország, 20. sz.

"Annau András, könyvkötő, 1876-ban született és 1888-ban Belgrádba ment tanulónak. Belgrádból 1893-ban Budapestre jött és a Leszik könyvkötészetken nyert alkalmazást. 1896-ban Bécsben, majd Lugoson, Temesváron és több vidéki városban dolgozott. 1898-ban ismét Budapestre jött, 1906-ban a Posner gyár alkalmazásába került."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16050   2016-09-28

Itt állok : Verstelen versek / Albert-Lőrincz Márton ; szerkesztő Cseke Gábor

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, 21. sz.

"A vers meghitelez, mint a bank, ha szükségét érzed,
kérvényt nem iktat, s nem kölcsön.
A kamatot csak a késő utókor számítgatja
(nem fontos gazdasági tétel)."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16049   2016-09-28

Három pápai diák balatoni kalandozásai / Lampérth Géza ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Legforróbb vágya teljesűlt ezzel a két eleven eszü, szorgalmas fiúnak. Mert Miklós bátyjuk, a ki a Balaton vidékén született és nevelkedett, oly sok szépet beszélt már nekik a Balatonról, hogy maguk is színről-színre óhajtották azt látni. Veszprémig vasúton mentek. Ott mindjárt megnézték a sziklatetőre épűlt ősi várat..."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16048   2016-09-28

A jog hálójában / Spronz Júlia

Igazságügy általában, Élet és vagyon elleni bűntettek, Büntetőjog, Kriminológia, viktimológia, Emberi jogok, Nők, feminizmus, Deviancia, bűnözés
családon belüli erőszak, nők elleni erőszak, bírósági eljárás, igazságszolgáltatás, nemi diszkrimináció, női egyenjogúság, nők jogai, Magyarország, 2010-es évek

"Van, hogy a jogalkalmazó mintegy eldugja az eljárás során az erőszak egészét vagy egyes részleteit, elérve ezzel azt, hogy maga a bűncselekmény kisebb súllyal jelenjen meg, vagy egyáltalán ne képezze vizsgálat tárgyát. S igen gyakran az erőszak tényét egyszerűen be sem engedi az eljárás folyamatába."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16039   2016-09-28

Ígéret, felhatalmazás, teljesítés : Választási programok és kormányzati megvalósításuk, 1998-2010 / szerkesztő Soós Gábor

Magyar belpolitika, Pártok, politikai mozgalmak, Kormányzat, parlament, Politológia
belpolitika, választási kampány, pártprogram, politikai propaganda, kormányzati politika, mandátum, ígéret, Magyarország, 1998-2010, ezredforduló

"Miért szoktak a pártok választási ígéreteket tenni? Miért vállalnak kötelezettséget arra, hogy győzelmük esetén ezt vagy azt az előre kitűzött célt teljesítik? S vajon teljesítik-e ezeket? Szkeptikusabb állampolgárok esetleg hajlamosak lehetnek azt gondolni, hogy a választási ígéreteknek nincs semmi jelentősége."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16047   2016-09-27

Mindhiába : Regény / Vértesi Arnold

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Nagy öröm lehet az egy egész vidéki város válogatott társaságának, ha itéletet tarthat a tisztesség utjáról letévelyedettek fölött. Fényes diadala az az általános erkölcsiségnek, ha közprédára bocsáttatik egy fiatal leány neve, a ki nem lehet jó, mert hiszen az anyja is rossz volt."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16046   2016-09-27

A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig / szerkesztő Apró István, Paál Vince

Sajtó- és médiatörténet, Média általában, Kisebbségek, Művelődésszociológia
sajtóügy, sajtótörténet, sajtószabadság, cenzúra, határon túli magyarság, politikai propaganda, szocialista rendszer, határon túli magyar irodalom története, Közép-Európa, 20. sz.

"A központi politikai napilapok mellett a hatalom gondoskodott arról is, hogy különböző társadalmi rétegek és szakmai csoportok számára jelentessen meg kiadványokat, amelyek a tájékoztatás mellett az ideológiai nevelést szolgálják. Az illető sajtóorgánumokat rendszerint a pártnak alárendelt tömegszervezetek adták ki."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16044   2016-09-27

A magyar társadalom demokráciaképe / Messing Vera, Róbert Péter, Ságvári Bence, Szabó Andrea ; szerkesztő Szabó Andrea

Magyar belpolitika, Politológia, Szociometria
demokrácia, demokratizálódás, attitűd, politológia, közvélemény-kutatás, kérdőíves felmérés, Magyarország, 2002-2012

"A magyar társadalom egyértelmű körvonalakkal rendelkező, a hétköznapi sztereotípiáktól némiképp eltérő demokráciaképpel bír. A demokrácia kritériumainak fontossága között alig van különbség; 2012 végén, 2013 legelején gyakorlatilag mindent egyformán, nagyon fontosnak tartottak a válaszolók."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16043   2016-09-26

A magyar politikai rendszer negyedszázad után / szerkesztő Körösényi András

Politikatörténet, Magyar belpolitika, Kormányzat, parlament, Államjog
politikai rendszer, politikatörténet, pártrendszer, demokrácia, rendszerváltás, alkotmány, Magyarország, ezredforduló

"Stabil politikai hátország nélkül egyetlen politikus sem tud hosszú időn keresztül vezető pozíciót betölteni, politikai elképzeléseit megvalósítani, ellenfeleivel sikeresen megküzdeni. A kormányfői hatalom ereje parlamentáris rendszerekben nem kis mértékben attól függ, hogy a miniszterelnök mennyire tudhatja maga mögött pártját."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16042   2016-09-26                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic